De vlam: socialistisch weekblad

232 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 07 April. De vlam: socialistisch weekblad. Seen on 23 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/183416ts3x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I I 1 Beheer en Redaktie : 44, Bondstraat, 44 BRUSSEL Bestelhui» voor het art. Bruuel : . 2$, PitwseliBtrat (r. da Persil), BRUSSEL DE VLAM Abonnementsprus : 3 maand . . Fr. 1.60 6 maand.... 2.50 Aankordiglng. woid. aasgcssa^ WOCIAAL- DEMOKBATISCn WEBEBLAD CHRISTUS. « De heerijkste legende in do moderne oe-sohaving » zeggen zij, die zich vrijdenker noe-men> en toch nog meéstal ©en sterk getloof hebbem. Mij goed 1 Zoo maar die wonfcl'erbare gekruisigde wordt begrepeo als ©en wereld-beedd van vrede en verduldigheid. « De oorsprong, de sleun en de duurzaam-lueid van ons geloof », zeggen mUiioemen, die zich alzoo voelen op weg naar dein hemel te bevioden. Om 't even ! Hij haogt daar nu weer in deze dagen aan het kruis op, met gaasch zijn ontzettende majesfceit. Rubens, Van Dyck on zoovoel anderen mogen hem aardsch en stoffelijk prachtâg in begrip hebben gebracht, toch staat het ide&al vain ve-len, die hem liefhebben, ooeindiig hooger. 't Kan m© niet soheletn zoo de mensohen-kudde hem veriaagt en zelf s ook véel pries-ters, die zweren zijn bezieJing te begrijpen oo t» verkondigen, hem verlagen tôt slijkvor-mige stoflijikheid eai hem dwragm mede te leven in de ploetering der menigte. Yoor die hoogst tfenkenden en de rednen ibeboort zijn menschedijke godheid boven aile meoeobalijkheid veirheven te staan en de in-vioed, die van hem uitgaat, zoo stichtemd te wezen dat de beschaafde volkerem de bran van aile deugden hebben in het voorbeeld dat uilgaat van Let ve<rstand zijner daden, van zijn vlekloooze ontzettend onbaatzuchtige loer, van zijn levensdurende opoffering fn van'zijn algoedheid, die soms ©en diankzeg-ging bleek tôt voordeol van de vijandien ,die I bem foiterdan. Boven de hedendaagsche vereld, die reeds ijwintig eenwen straks haar beschaving be-werkt en nog immer stouter en roekeloozer zoiMigt tegen zichzelf en Items stukbreekt baar meest onsohaibbare schatten van aller-haaden aard tôt de verniietiging van haar geint toe, boven die wereld staat nog pal het jdee van de krui-splanting op .Golgotiha, waar hij de subtilitedt van zijn lichaam, de weelde van zijn ziel offerde in het aanschijn der aarde.Zoo voltrok hij zijn loopbaan hiorbeneden en bezegelde zijn onstoffeiijke heersohappij. De ontmernschte menich werd alzoo koning-en imspreketr der voJcerenzedeleer op 't zelf-de oogenbliik, waarop hij tôt tien goeden moordenaar riep: « Heden zult gij met mij wezen in het Paradijs ». Vroeger, toen hij kind was, doch reeds e©n beieM van eirnst, waagde hij zich onder de sohriitgeleeirden. Zoo groot was aldaar de gWo van zijn denken en zijn oordeelen, dat hij die leer van aile onreinheid willle zuive-ï«n, die bewaking zijner ouders ontvlood en stout, onbewust stout, in den tempel de waarheid ging opzoeiken en haar nuttigde. Ziju grenelooze goedhedd voor de zondi-geoden verbond zijn ziel aan dlie van Maria Magdalena, oververzadigd in <ie weelde van het vleesch en zoo sehoon geworden door leedweaen, dat die macht van Kubens niet eenraaal Ohristua zonder haar heeft kummen verwekken. Hij leerde den keizer wat des keizers is te geven en Gode * t God toekomt. Daarvoor vroeg hij eenvoudig den penning. Zijn verrijzenis mag weer een sprookje we-zen. 't Zij ! Dooh ze betoovert millioenen ge-leorden en meer millioenen eenvoudigea, die nog hetien, ma 1900 jaren, opkâjfcen in de rich-ting der zonnewending, opdat ze zich nog-Tnwa.lR scherp zouden kunnen verbéeldon wat eigendijk in hun geest waarheid wil zijn. We weten het, hij werd geplaagd, uitge-soholden, bestolen, vorradein, verkocht, ge-gooodd en gehangen door verwaanden, die meenden t" bttn edgen leven heilig was en het sâjne uït den booae, doch de gealachten, zooals ze elkaar sedertdien door die eeiuwen zijn opgevoigd, hebben hem vereerd on zijn vijandien smadelijik veroordeeld. In deze Paaschdagen hebben weer al de kerken, al heeft hij ze niet gewenscht, hij Ji« meest buitea den tempel de godheiS der memeohen zoeht, hebben weer al de kerken, vie weet in welken verscheiden g^,est, zijn leven, lijden en veriheerlijking heirdacht en besproken. Doch wij vooral moeten thans opblikken naar Iden Golgotha der aarde, op wiens top de menscheid zich thaiis zelf kruisigt op on-begrijpeJijke misdadige wijze. Meteen moet het Chiistusbéeld ons voorgaan, opdiat we het onbegrensd gruwelijke zouden begrijpen van onze misdadigiieid. I'k wou dat thans niemand nog het eeuwen-oud Christnsgeloof hebben mocht. Allen zouden we dan zegen bekomeo vôôr den spiegel van zijn leven, dat enkel vrede was en men-sehelijke versterving. Geen enkele Ider zeven hoofdzonden was de zijn©. « Zoo men U op de linikerwang slaat, biedt dan opk de rech-ter. — Zoo uw rechteroog U tôt ergernis is, ruk het uit en werp het veir van U. » Zoo Monk het ontzettend uit zijn wezen. Nu zijn er menschen, die eikaar vermoor-den. Ze zijn millioenen, en g ©en of ze hebben de overtuiging dat het een plicht is alzoo te moorden. iNu worden er kinderen, betraeht door de ouders doch niet verwekt, omiiat hun geboorte een ramp zou wezen. Er zijn eir ver-wekt, die niet levend worden geboren. lîr sterven er van honger in de armen van hun ouders, omdat dieze geen brood kunnen ma-ken van de steenen onzer straten. Ouderitn-gen sterven, wanneer ze nog jaren zouden moeten genieten van wat ze geplant en ge-zaaid hebben. De menschheid mindert en ver-ellendigt Idoor het zwaard en den honger, door vertwijfeling en zeifmoord. Kan ex dan geen einde komen aan die vreeselijkste toestanden ? Aan die moedwïl-ligheid van vechten t Aan dit lijden alom ? Kunnen we niet weggaan van de plaatsen, waar het bloed stroomt van onzen even-naaste en waar de broeder mooifclen moet, opdat hij niet vermoord zou wordfen? Kunnen w© niet ailen één oogenblik vurig gelooven in Christus, den God van Vrede? Dan toch zou de kalmte komen, die we noo-dig hebben om de beteekenis en het gewicht t© begrijpen van wat de engelen zongen, den nacht toen hij geboren werd: « Glorie zij God in den hooge en vrede op aarde aan fd© menêchen van goeden wil. » Stoven BOERSEN. De gevolgen, De « Haagsche Post » sehrijft: Nu wij zelf op zwart zaad zullen komen te zitten (door de inbeslagneming der Holland-sche schepen door de Entente), wordt het. tijd dat wij stappen doen om te beletten dat allorlei gasten ons verder kaal eten. De ge-intemeérden koopen hieir in Den Haag c'e winkels leeg en helpen de duurbe bevorde-ren. 2k)owel Engeland als Duitsohland hebben op zich genomen zelf in de behoeften de-zer liedein te voorzien. Daar moet de hand aan worden gehouden; en anders huistoe. Ook wordt het tijd dat wij bij de « B© gian Relief » aandringen op voor a ening van voed-sel voor de Belgen, waarvan enkel en onze regeencg in hun bladen « à la Telegraai » uitsctielden. « Charity » begint hoe langer hoe meer « at home ». " LA POPULAIRE „ Het Parijsche blad « Populaire », dat vroeger enkel een weekuitgave was van « Le Populaire » vatn Limoges, zal voortaan aile da-gen verschijnen. De « Humanité » blijft het orgaan der meer-clerheidspartij ; het « Journal du Peuple » van Henri Fabre is wel vredesgezind, doch blijft een private onderneming. De « Populaire » wordt dus het orgaan der Parijsche minderheid, die echter in feii^e de ineerderheiid i-s. Zijn hoofdopstelier is Paul Faure: Jean Loncruet wordt nolitieke re-dakteur; Heni'i Barhuisse wordt letterfeun-dig opsteder Hei. eeiste nummer zal den 10 Apnl verschijnen. Order de mcdewe)'ke"s bevinden zioh man-nen als Brizon, Rafiin-Dmgens, Bourderon en de beroeinde „chr.jver van Jean-Christophe : Romain Rolland. Waar blijft het Parket ? Wij lezen in de « Nieuwe Tijd », onzen nar tionaiistischen konfrater van Antweipen : Sedert weken doet een onrustwekkend ge-rucht de ronde te Brusacl. In ail© hoeken. worden eerbiedwaardige namen gefluisterd en in verband gebracht met de verdwijaittg' van een haif nullioen eetwaren ten nafteele der gemeentelijke magaziijnen. Niettegenstaauide wij reeds sedeti't 14 Ja-nuazi van al de ten laste gelegde feiten op de hoogte zijn, heef t d)e « Nieuwe Tijd » er met geen woord over gerept, omdat ons blad niet in leven geroepen werd om sehandalen te onthullen. Wij willen alleen onze krachten. wijden aan de vredesbeweging en waar het past. strijd voeren tegen oorlogsdrijverij en woefcer om den arfceiders de oogen te ope-nen en hunne uithangeraars te ieeren ken-nen. Doch zw.jgen kan ook misdaad worden. Indien die aanklacht die bij het Parket werd neeagelegd gegrond is en indien dit Parket met optreden wil, dan wordt het onverant-woordelijke misdaad nog langer fce zwijgen. Indien de andere bladen niet willen, niet mogen of niet kunnen de belangen van onze werkei'sb evolking verdedigen t^gen ©en bende ailmachtige roovei's, dan zal de « Nieuwe Tijd » de handschoen werpen en licht eisohen in deze ontzettende zaak. Twee maanden hebben wij gewacht om te weten of, ja of neen, de bevoegde rechter-lijke mscht een onderzoek zal instellen en de geplunderde bevolkng zal in beschermdng nemen tegen fee dieven die straJieloos met de volksvoeding woekeren. Ons geduld is ten eindie. Ofwel de aanklacht neergelegd in han-den van den gevolmachtigden des konings, en luidende : « scbriftverv^lsching en ver-duistering van eetwaren » is valsch en dan de aanklager een infâme booswicht die voor-beeïdig moet gestraft worden, ofwel kje aanklacht is gegrond en dan heeft do aanklager een hailigen plicht vervuld en moet verhoord worden en bij gebleken geloofwaardighedd moeten de misdadigers vervolgd worden. Van heden af zullen wij die zaak behande-len en namen en feiten openbaar maken tôt het gerecht zal ingrijpen. WAALSCHE VEIENDEN. Onze WaaLsche partijgeaoot Paul Ruscait, heeft onder den titel « Propos d'un Wallon ' sur la question Flamande » ©en belangrijk© brochure uitgegeven. Hij verklaart daardn en bewijst onder onze vrienden te teilen. ilem is het emst geweest de aktivistisahe bewe-ging grondig te learen kennen en daarbij ons, om onze doortastendheid, onze voihar-diing en politieike deugden te heibben ieeren bewonderen. Hij was het die verleden zomer de voor-naamste hoofdmannen van het aktivisme on-deivroeg: Tack, De Clercq, De Cneudt, A :g. Borms, Willem Gijesiels en hun zoo ophefina-kende verklaringen openbaar maakte in » Ji» Belgique ». Buitendien kent hij onze taai <n zeigt het gaarne. Sprekende over Walen en ^ lamingen, drukt We hocr Ruscart zich uit als volgt: « De vereeniging van deze twee rassen is I enkel een uitsluitend politieke, alzoo uitslui-bend broos, gedurig bedreigd, zoowel naar binnen als naar buiten. Moet men dan ver-wonderd staan ,zoo de eclite Vlamingea en de echte Walen vooreerst hun tdtel Viaming en Waal eischen, vôôr den titel BeJg-1 » Onder de internationalisten, die onze ak-tivistischie beweging zijn bijgetreden noemt hij Joris, Van Extergem en Prenau, aile drie scheidàngseischers. Hij voegt er roerend bij : » Als intemationaiist gaat mijn genegnn-heid naar de aktivistische Vlaamsche beweging, naar het Vlaamsch volk, dat zich ija kampen uit het verleden herinnert, zijn glo-rievolle eeuwelijlko opstandsgeschiedenis, en zich bewogen îecht op den roep van degenen die weriken, ondanks laster en bedreiging, om het te veriossen van verval en verbaste-ring. » De Waalsche aktivist zal ook strijden 'oor de bevrijding van Wallonië. H.'j wil een vrij Walionië binnen een onafhankeiijk België en de verwezenlijking van « de onvermijdelijke politieke scheiding ». Meleen drukt lnj op de noodzakelijkheid in gemeensehappeLijk overleg met de Vlamingen te onderzoeken wat voor beide volkeren den toestand zal wezen, )die uit de scheiding moet volgen. S. B, ARTIKEL 310. Door de wetgeving van 1892 wetrd' dit artâ-kel van het burgerlijk wetboek aldus ver-klaard: Het wordt gericht tegein het storea van de vrijheid van arbeid en bedreâgt met gevangenis tôt twee jaar en geldstraf tôt dni-zend frank de personen, die met het oog op vermi^derin^ der loon©n, of verhindetriing der vrije uitoefening van de nijvarheid of van den arbeid gewelddaden plegen, bedeedigin-gen of verschrikkingen uiten, geldstraffen, versperring, verbod of maatregeden hebben ingevoerd tegen .ezen die arbeiden of tegen dezen die arbeid geven. Als verhindering der vrijheid vaii den on-dernemer of van den arbeider worden voor-namelijk vermeld : verzamelingen in de buurt : van het bedrijf binnen hatwelk gearbeid | Wordt, of bij de woning van dezen, die den arbeid leiden, aannemen, inriohten, die naar ; iden arbeid gaan of er van komen, orjfcploffin-gen u'itlokken in de buurt van het bedrijf ot door arbeiders betrokken gebouwen, versto-ring van inrichtmgen in deze bedrijven of gebouwen, of de woningen of arbeiderstui-gen, die arbeiders bezitten, ook versitoren of onbraikbaar maken van werkhuizen €a instru-menten, gterief om machines bij arbeid in ae-bruik. * Opmerkenswaardig werd d.eze wet vôôr den oorlog enkel op de arbeiders toegepost* Inzonderheid w©rfc)en te ^^ntwerpen, korl | vôôr den oorlog, zeer zware straffen toege-î past op leiders van de havenstafcing. | HET ENGELSCH GEVAAE. Onlangs had er te Scheveningen een soart feestje plaats waarop Engelsche en Belgi-sche geïntexneérde officieren uïtgenoodigd warein. De dikke Terwagne naan er het woord om te verklaren dat het valsch was Je be-weren dat Engeland onze diamantnij v erhend bedreigt, terwijl iedereen weet dat dit wal het geval îs. Op deze feestzitting is ook gesproken geworden door den Engelsehen militairen atta^ ché, diie onder meer vertelde: « Wij strijden steeds voort met U en ik verzeker U dat de légers van het gxoote Briteche rijk alleen Beigië's bodem zullen verlatem, tenzij op het bevel van Z. T£. den koning der Belgen. » Deze verklarimg laat ons broederoigaan u De Belgische Socialist » door de volgende zeer juiste opmerkmg volgen: « Zonderling© taal! 't Is sterker dan ons, maar wij moeten dit aanbod flink van de hand wijzen. Onze wensch is en blijft: België vrij ! België onafhankeiijk ! België sciia-deloos gestedd ! Zoodra deze wensch vervuld is, zullen wij zelf onze pot koken, zonder inmenging noch van de Pruisische pinhf l-men, noch van Britsche bajonetten. « Dat men het a.u.b. met vergete: wij ver-werpen aile vazaliteit zoo van de eene als van de andere zijde. « Zoo Terwagne zich wil verkoopen «an Engeland, ten minste zoo verklaart hij, wij niet; wij blijven ons eigen « ik » en die ous daar den voet willen in dwars- zetten, zijn onze vijanden. » Hst verdwijnen van Eigendom, Ik beweer niet dat het individu het recht zal verliezen op bezit van kledne, striikt per-soonlijke dingen. Ook zullen niet aille men-schen gelijk zijn. Maar zij zullen meer gedij-kc kansien krijgen, vooral in de richting van onderwijs. Het recht, door overerving over eigendom te beschikken zal worden beperkt, en op den duur misschien verdwijnen. Zelfs gedurendé het leven zal inkome-n boven (.en zeker maximum door den Staat worden opge-eischt, on bij overlijden gaat het bijeeng*-gaarde in de algemeene kast (Horace Hutchinson in « The Commoar wealth ».) Jaargang. — Nr. 6. PRIJS s 6 CENTIEM, Zondag 7 April 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De vlam: socialistisch weekblad belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1918 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods