De volksgazet

2197 0
11 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 11 December. De volksgazet. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3r0pr7nh4k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

IEiiSDAS II DECERÎ8ER 1918 g ;3ntlemn het nummcr Peheer en opstelraad : VOOR ANTWERPEN MON J008TENSSTR., 2. Tel. 433J VOOR BRUSSEL DE VOLKSGAZET DA GBLAD BER WMtKLïMDEjS-^ARTIJ: EBSTE JMS6M6 6' 133 (Voortzetting jaargang 1914) ABOîiiSÏEJiiïïii i âPîïii J : Brie maanden. . fr. Zvs maanden .. . » li^njaar. ...» Voor aankondigingen prijzea volgens tarief De Boodschap van President Wilson IV Ik Keb gesproken van de contrôle, wtel-: nog voor eenigen tijd, waHacht nog >or langen tijd over de scheepvaart ioet worden uitgeoefend, wegens de jorxang, waar onze strijdlkrachten ovei-:e recht op hebben en die tevens moet |orden uitgeoefend op de scheepvaart, relke moet clienen om de zoojuist bevrij-je volken van den hongerdood te red- t:n en verwoeste streken voor een per-anente verniefciging te vrijwaren. Be-bef ik nog een specia&l woard te zeg-en over de nooden van België en Noord-Irankrijk ? Geen geldsommen, die bi) fijze van schadevergoeding zullen wor-len betaald, zullen alleen voldioende zijr) h deze gebieden voor de komende ja-en voor een hopeloos ten-achter-staan l vrijwaren. 'Met geld alleen zijn België en Noord rankrijk niet te helpen, want zelfs als ij geld en grondstoffen hadden, zoudei ij hun plaats in de wereldmdustrie mor-en niet weer kunnen inmemen. Eer root aantal hunner fabrieken zijn met ien grond gelijk gemaakt. Een groot leel van hun machienen zijn vernield of reggevoerd. Hun werklieden zijn ver-trooid en velen der besten hunner z'jr tood. Anderen zullen hun markten vet veren, indien zij niet ion staat wonden esteld hun fabrieken te herbouwen en un verloren werktuigen te vcr^angen. Zij moeten niet blootgesteld worden an de kansen van den sdherpen wedij-er om grondstoffen, ws'ke thans gant eginnen. 1k hoop dus, dat h-:t Congres eneigd zal zijn, zoo noodig 3 a » de re-eering het recht te geven voorkeur van itvoer en invoer te verleenen aan cie olken, die zoo gelukkig zij1! geweest oee te werken aan de bevrijdîng van het iuitsche schxikbewiiud en hen ni»t al-:en te laten in de worsteling op een le e dooganl ooze concurr e ntiemar k t. Voor de bevestiging van onze eigeir aken kan niets doeltreffendter zijn dan nverwijlde vaststeJiling van die belastin-en voor 1918, 1919 en 1920. De druk der er beliastingen moet vain ibet ziakemleven 'orden afgewend voor zoover een ge-ond financieel stelsel dajt veroorlooft. Iim, dSe de groote indus tri eën leidein, îoet op het hart gedmxkt worden wat de îgeering in de eertsvolgende jaren van en verwacht. Hieromtrent mag geen nzekerheid blijven bestaan; alrvorens eze onzekerheid vardwenen is, behoefl îen niet van een geslaagde hervatting 1er zaken te spreken. Indien de oorlog had voortgeduurdf ou het noodig geweest zijn ten minstc 8 milliard belastingen over 1918 t!e hef-fen; maiar de oorlog is geëindigd en het bedrag kan tôt 6 milliard vermiinderd worden. Een onmiddellSjke, snelle ver-mindering der regeeringsuitgaven kan niet verwacht worden. Comtraoten voor oorlogsbehoeften zullen spoedig worden geliquideerd, doch dit zaJ juist in de eerstvolgende maanden zware eisohen aain de schatlcist s te lien. Het is nog noodig strijdkrachten aan gene zijde van de zee te hajndihaven. Een groot deel ervan moet iin het bezettings-tijdperk in. Europa blijven; de anderen zullen naiar huis gebraoht en in de eerst-volgende maanden gediemobiliseerd worden.De rente vain otnze oorlogssdiuld moet ■natuurlijk betaald wonien, en 'de rege-e-ringsobligaties moeten worden ingelost, •diooh de hieruit voortvloeiende kosten zullen natuurlijk ver beineden de kosten eener voortzetting vain de<n oorlog blij-ven.De twee milliard, welke behalve de bij wet toegestane vier mittard noodig zijin, zullein gevomden worden uit die win-sten der oorlogsindiustrie. Ik verzoek u goed te keuiren diat de belastiingen voor 1920 tôt 4 milliard zullen worden verminderd. Een mindex stel-lige regeling ziou in het kritieke tijdperk dat thans aanbreekt slechts verwarring kunnen veroorzaken. Wij moe,ten thans reeds handelen en elken twijfel bannen. Ik ben overtuigd, dat het Congres Ihet vlootprogram, dat reeds voo<r den oorlog was opgemaakt, zai uitvoeren. De mi-nister van marine heeR u dat deel vàn *t program, 't welk op de drie eerstvol-gende jaren beti«kki'.ng heeft, overge-legd. Die plaranen zijn lang geled'en vast-gesteld in oveireenste.mming met de poli-tiek van 't Congres, en niet onder de uit-zonderiingsomstandighedien van den oorlog, doch in overeenstemming met de ontwikkelingsedscihen der vloot. 1k beveel ernstig de onafgebroken voortzetting van <]ipolâtïelc aan. Het zou, naar duideEjk is, niet raad-zaam voor ons zijn te trachten ons poli-tiek program te regelen naar een fcoe-komstige wereldpalitiek, wielke op het oogenblik nog onbepaald is. De kwestie, welke mij ten zeerste bezig houdt, is de kwestie welke politiek tegenover de spoorwegen moet worden aanvaard. Ik richt mij openhartig tôt u om raad. Ik heb geen overtuigd oordeel te dien aanzien. Het is een probleem, dat moet worden bestuurd, onmiddellijk en zonder veroor-deel. Er kan niets worden gewonnen, wanneer wij voorstanders worden van eenig bepaald plan van oplossing. Buitenlandsche Kronijk De Algemeene Verkiezingen in Britannië lu het nuramer van 20 November heb en wij enkeie beaatiouwiiigen gepubli -eerd omtrent de algemeene verkiezinger i Britannië. Onze vriend Vandervelde, Minister var usUtie, &telt ons ia de gelegeiuiieid de 3 beschoawingen te volled gen. Zoo verlilaait Vanderveiue o.a. : Terwijl de oude partij,en den godsvre a, dien zij gesloben fiackien aan der ooravond van den oorlog, in sland hou-3n, gaat de arbeidersKlasse de proef vai a.ar macht trotseeren an gaat den 3trut lleen aan voor de 2.ege van hare na-onale on internationale aanspraken. Hoeft het gezegd, dat wij met hart en el aan hare zi.jdc staan ? Tij,dtns de verschrikkeli^ike beproeving an dezen oorlog heb ik weinig xnen ■ ;hen gevonden, zoo als Arthur Hendeo: )n en de leiders der Labour Party, met re ik zoo voiledig t'akkoord ging. Nooit, op geen enkel oogenblik, heb-en zij opgehouden te verklaren, dat d< orlog onweerstaanbaar moeit voortgezel orden tôt de volledige nederlaag var it Oostenrijksch-Uuitsch impérialisme aar tevens hebben zij aanhoudend <3je rbeiders op hun hoede gr-stsld tegen dit ider gevaar : DE LU T BIJ DE VERWLNNAAES DE OVERWINN1NG E MISBRUIIÎEN. Hedcn is het eerste gedeelte voltrok -jn. Ilet tweede gedeelte dringt zich in-gendcel met des te meer haast en spoed » den voorgrond. De Balgischo socialisten wenschen «on-îr twijfel, dat het program der natio-ile hervormingen van de Labour Par^y oge triomîeeren ; eenerzijds uit soUda-lensgeest, anderzijds omdat al|e h'er -Jrming, die tôt stand komt in een groot iburig land, onvermijdelijk zich tracht vorwezatilijken in het onze. Alaar wat ons in dezen strjjd der Brit-:hrs srbeiderskiasse rechtstreeka meer m rokt, is wel zijn inteirnationale draag-raeht * ' , Men mag zeggen, dat tija^ns den oorlog het Britsch georganiseerd proletari aat de spil van de Internationale is geweest. Dit proletariaat heeft in aijn groote essentieele lrnen het vredesprograir der inter-geallieerde eonferient^ts g'efor -muleerd. Dit proletariaat is er toe^eKo men, aan den vooravond der overwin ning, de socialisten van het Europeescb • vaste] and miet de arbeiders der Veree • nigde Staten van Amerika, in een ver-gadering samen te brengen. Dit proletariaat ten slotte heeft er hei ■ meest toe bijgedragen, dat da geallieer-' de regoeringen het program van Wilsoi hebben aanvaard. Ook al degenen, die willen dat dit pro " gram werkelijk en trouwi worda toege 1 past, zonder dat het den steonpel d^-agc van den veroveringsgeest, moeten de 1 overwinning der Labour Party wenschen ■ ■ " If®rte Berichten D UITSOtlLAND. — De Duitsohe regeering heeft op vorzoek der Turkscttwi regeering Envetr paolia, Tataat pacha en andere pa-cha's in hcdhSemis g«nomilen — Duit=cliland moet het noodige personeel voor do veldspoorn'ogen in Naord-Frankrijk en Belgiô leN^eren. De Duitsohe spwxrwegdi-i reetie heeft een oproep geridht tôt het personeel. Behalve het gewone loon zal een toe-iage van S tôt 80 mark per dlag verleend worden. ïï<v hnlppersoueel en de werklieden ! krijg®n 15 tôt 20 mark per d'ag. TU1BKJJE. — T^veio honderd Jonlc-Turken Z|ijn op last dar Begeering te Constantinopel aangeJxouden. ELZAfi-LOTHAEINGEN. — Président Poincaré vergezield van Olefmeinoeau en do hh Dubust en Déisohanel, voorzitters van S«Jiaat en Kaimer, heeft een bezoek gebraoht aan Metz. Hij werd ontvangen d:oior Foch, Joffre, Douglas Haig, Pershing en da plaat-salljko amtoriteit. SPAN.TE. . — De Spaansohe gezant te Ber-liijn heeft ontslag genomen. NEDERLAND. — De directeur van het postkantoior te Maastricht, is gesohorst wegens onrogelmatigheden in de adlmlnistratie. BRITANNIË. — In de afgeloopen week hebben de Duitsohers 20Ù0 vliegtuigen afge-leverd.ZWEIDEN. — Yolgeas ptarticuliepe Jjerich-ten zou Wilson dieu Nobolprijs \oor dien vre-do krijgen. i j TELEGRAMMEN h e der land en België Niaar aanieiding van de buiteulandsclhi perscamgagne tegen Nedcrland, heeit del'Te legraal" zich tôt d'en Belgischen gezaat, ba ron Fallon gewend, om zijn meening ove de verhouding tusscjhen Nederland en Belgi te 'vernemen. De gezant verklaarde : "Ik kan u verzekereo, dat de betrel kingen tusschen onze beale landen ever goed' zijn als voorbeen. De Belgische r geering ls met de beste voornemens Ix a'eld oan de goede verstandhouding e de banden van vriendschap, die tussohe: ons en Nederland bestaan, te handhave en nauwer aan te halen '. De gazant bevestigde eclUer, dat de hoi dlng der Nederlandsdhe regeering in zak den doontocht over Limb'urg op Betgii e zijn geallieerden een sleohten iodruk had gc maakt. Baron Fallon sprak zijn vertrouwei uit, dat do economische betrekkingen tus schen Nederland en België na Ihet Mluiten va: den vraie a:.ch krachtig zouden ontwâkkeler Betreffende de motie van do Cerelo Mari tlme, te Birussel.waarin annexionistisohe 'vret sciheu worden grformuleerd, verklaarde de g< zant, hiervan geen andere kennis te drage dan uit de daglbladen. Deze cercle, die nie het min te officieel karakter draagt, ^as dei gezant ombekend. Brand op een tentoonsteliîng De omvangrijke gebouwen van de Werk bundtentoonstelling te Keulen-Deuts staan se dert Zaterdag middag één uur voor een groo deel in brand. De brandweer is machtelooa De ooraaak van den brand is nog niet b« lcend. Chili De oonsul-genaraal van Cthili te New-Yor1 deelt mede, dat het conflict tusschen Chili e: Paru is bijgelagd. Ni eu Vf g gewelddaden tegen de Armeniërs Da Vorwârts eohrijft, dat bij de ontrui'.uiu van het Trans'kauikasisclh grondgebied de Turk sche troepen zioh nogmaals schuldig maak ten aan gruweldadan op da i rnieniers, na melijk te Bakou, te Olty en te Ardaham. Tientallen duizandan slachtoffers zijn ar ge vallen Ongeveer drie duizend Armeniërs zij: er te Bakou en in d« andere steden vei moord gewordfen. iGansoh de Armeensche b« vollûng werd uitgeroedd. 13e Tartaren bevve ren, dat zij van d© Turken de toelating g€ kregen hebben de woningen der Armeuiër gedurend'e drie dagen ta plunderen. De tusschenkomst van den Paus ? Het gerucht heeft de ronde ged.aan ns de Paus zou aijn tusschen genomen te vemsachten der voorwaarden van de: wapenstilstand. De Fransche pnelaat Chapon logen straft dit gerucht. Maar een logenstral fmg van het vatikaan zou nog beter zi.\ Prins Adaihert steunt de Regeering Prins Adalbert, derde zoon van W1 helm II, officier bij de marine, heeft d volk&eommissaris Ebert medegede ld do hij zich ten dienste stelt van de tegei: . woordige regeering. In tegenstelling met de houding va: zijn oom Hendrik van Prui&en, verklaai de die prins dat hij| het aanschouwt al zijn voornaamste pi;oht de nieawe ege« ring met aile kracht te teunen. De schade in overweldigde gebieden PARUS. — Claveile, minister van opej bare werken, heeft een onderzoek voltooi naar den toeatand der wegen in de overwe digde gebieden. Fr zijn 1800 bruggen te vej nieuwen, waarvoor 40.000 ton sta.l noodi zi0n; 120 sluizen zijn vernield en er jnoete 5000 Km rails worden vervangen. Eén mete rail vertegenwoordigt- 80 Kg. staal. ' E® levaring van het Duitsche materiaal g schiedt op ontzaglijk langzeume wijze.Wdj m ' deren den i oorspronkelijk in 'het wapensti ■ standsverdrag vastgejtelden datum en noch (3 i Duitsche locomotieven, noch de wagons h«l i ben met dien dienst op het Fransche net ee aanvang geinaakt. Een verkiaring der Beiersche regeering Een officieele mededeeling der Betiersch regeering meldt dat het bericht, volgens ht welk minister Auer door een groep revol i tionaire internationalis.en gedwongen zou zi ■ om zijp ontslagvraag te onderteekenan, gt gheel ojuist is. De minister btijft Jid der rx geering. Een Amerikaansche Raad van Buitenlandsche Qhligatie-hezitters Aie een mierkwaairdig teeken des tijds e als een aanwijàng van de belangrijke verar detring, die de oorlog ook op internationaa! financieel gebi d heeft gebraoht, moet het be richt worden beschouwd. dat nu ook n Am rika een Raad van Buitenlandsche Obligatit bezitter3 is opgericht Onder leiding van d Investment Bankers Association heeft d stichting dar bedoeldo corpora.ie plaats gt had. Het oniersdtieid tusschen de Engelsch vereeniging van d.en naam, die op 11 Ne vember 1:€8 is gestîcht, en den thans oj gerichten Aïaerikaaiischen Council is, dat i: Amerika de groote emissi huizea in de ooi poratie zijn verlegenwoord.gd — v-oorzitter i een firmant van Morgan & Co. — térwi; bij den Lond'onschen Council het lidmaatsoha van der«alijke firma's pxlnicipieel niet worc toegeïaten. C C emeld wordt nog,. dat van de rond vie .milliard dollars Amerikaansche fond en, di zech vôôr den oorlog in buitenflundsche har den bevonden, thans rond de 3 mil iard doï in Amerika zijn teruggekeerd. Bovendien heei da Amerilcaansche regeering 6 mil,iard en he Amerikaansche particu'Ûere kapitaal lJ/2 à milliard dollar aan het buitenland geleend. De teruggave van ontvreemde gelden. SedertJ enkeie idagen reeds znjp piketten Fran-( ,xhe soldJaten, onder leddinjg van generaal de Celles, tresorier-generaal van het Fransche legfiT, en in tegenwoordigbëid van een tiJuitsch 5 oifioîer in burger, in verscheiden Brusselsche - banken, o a. het Comptoir National en het - Crédit Lyonnais, bezig om de taJT|ijke geld r kisten weg te halen, welke de Duitschars ei à ongeveer midden October hadden heen ge- bracht. Deze geldliisten bevatten geldswaar-der., die uit Noord-Fransche steden als Rijs-1 sel, Roubaix, Tonrcoing, Valenciennes en St. " Quentin afkomstig zijn. Andere gelèkîsten ® zdjn door den vija-nd in een bank te Luik geJeponeerd, welke voor een paar milliard ^ franks waarde saouden bevatten De fraasche 1 soldaten laden ze op gepantserde a-uto'e, die Q onmiddellijk naar Frankrijk vertrel^ken De getlkisten zullen aan de financieele instellin- 0 gen worden teruggegoven, waaruit ze zijn 3 weggehaald, behalve in de steden, waar de „ banken verwoest zijn, zooals in St. Qiuentln ! en K«.merijk. In dit geval zullen de gelds r waarden naar Parijs worden gebraoht 1 De atscheidingspogingen in Duitschland KEULEN — De vergadering, wedke de . arboidersraad van Keulen in het G-urzenich-, gebouw had bijeengeroepen, heeft een aeherp ^ proiest aangeteekend tegen de plannen der t nurgerlijke en kterikale kapitaiistische krin-i gen om eeaa Rijnsoh-Westfaalsche republiek uit te roepen. De vergadering ziet in dit ïitreven een verraad aan het Duitsche vo-lk ln de nrcn van den grootsten nood. Slechts een groote Duitsche democratische, socialisti-" sche eenbeidsstaat, op den grondslag van het Duitsche taalgebied, met inbegrip der'Duit&ch-• Oostenrijksche gebieden, is een iwaarborg voor de verdere cultureele en economische ontwikkeling van Duitschiland. De hezetting van Stolherg hij Aken ^ De be/.etting hi.r bestaat uit Amerikanen, Be.gaa en Lngelschen De atre.uming van het leioionisch verkeer ligt niet in hun bedoe-ling, daar het personeel op zijn post moet blijven Kolonel Gracia heeft een vertegen-j woordiger der pers te Aken ontvangen en ! gezegd: wij zijn hier om de orde bewa-ren, burgers en stad te beschermen, alamede plundertngen en musdaden te veriiinderen. Mijn beschlkkingen zijn streng en ik sta er op; dat ze stipt worden nagekomen. Ailes l hangt van de houding der bewoners af. deze goed, dan aullen al gauw verlichtingen intreden. Ongeregeldheden te Munchen B W'ogens lanl|verraad,begaan in en poging om de Entente te bwegen tôt be,.eting van h t indus.rieg bied, zijn in den afgeloopen m ht na e n verhoor door den Arheidors-j en tiOidatenraad, te Miih heim, dat vele uren ^ duuffdo, de groot industii elen Aug. Thyssen Fritz Th s=en Jr. en Edmund St'nni^s, be-1 nevens de be urd rs Werrle, Becker Wirtz, 'handelsraad Kuchen en m'.'ningenieur S>enz, - aangehouden en naar M nster vervoetrd, van - waar zij naar Berli n zullen overgebracht a worden, al waar zij zich zu.len hebben te verantwoorden. Een nota van Clemenceau e aan Duitschland t :'Le Tamps" denkt te weten, dat Clém en - ceau per draadlooze telegraaf een waatschu-wende nota naar Duitschland heeft ge&eind a in bejek mat de schaamt:i'ooze beharidcling .. van ongewapende krijgsgevangeiien. d Groot-industreelen van hoogverraad beschuldigd Opzienharende arrestaties in t_ Duitsohiand i Oîficiecl wordt het ,7olgende gepubli -I- ceerd : Tengevolge van de in den laatsten tijd g door de pers aangenomen houaing tegenover de nieuwe regeering zijn in den I afgeloopen nacht verscheidene auizt'nden e soidaten door de stad getxokken, die de i- redactie-bureaux der blaaen beizetten en 1- daar een censuur inrîchtten. Minister-pre-e aident Eisner begaf zich in gezelschap van den président van pohtie en van deu II siadscoanmandant naar de verschi. ende redacties en bief cte willekeurig îngtstel-de censuur op- j Ook in de woning van cen der mi-e nisters waren de betooget's binnengeclron i. gen en zij hadden hem jnder b°dreiging - gedwongen ontslag te nemen. Eisner a bracht ook hem een beaoek. Natuurhi i '■ ia het den minister atgoperste ontslag !" n!eiig. In den loop van den nacht werd door de veiligheidswacht en door een inlanterie-regiment de orde hersiteld. i De meening der meer derheids-socialisten De "Vorwarts" schrpjft : Mogen de mt>asa-domonbtraties aantoonen, aan welke zijde de 8 overweldigendie jneerderheid der arbeidende bers'olkiing v&n Berlijn staat. "Wij willen nîet s satnenwerken met lieden, die het ^uitsche volk ala een onrijpe, willooze mas&a behan-~ deien en het een heerschappij van geweld willen, opdringen. "Wij demonstreeren voor vrede, vrijheidj, democratische orde en socia-j lisime. Het standpunt der onathankelijken ] Over de onlufaten te Berlijn schrijft de p "Freiheit", het orgaan der onalhankelijike t socialisten, o.a. : Het gevaar dreigt niet van. links, maar van rechts, en daarnaar moeten r de rechts-socialisten handelen, zelf3 wanneer e de vriend&chap met die burgerlijken minder . wordt De eenheid van het proletarische front . tegen de revolutie is wan meer bela.ng. De t V|ijand heeft Vrijdag slechts een Kleinen aan-t val ondernomen. "Wie het front tnans atin 1 het wankelen brengt, verraadt de zaak der revolutie fcBÉÉCk Wjll Wat staat er te doen ? Is Ket noodig, dat wij hier nog terugkomen op wat er zidh tijdens de bezetting heeft afgespeeld omtrent het levensrniddelenprobleem. De maximum-prijzen, door onze Autoriteiten vastgesteld tijdens de eerste oorlogsmaanden, werden door t den bezetter oogenschijnlijk in stand i gehouden; zelfs zijn zij nog ver-scherpt geworden. Maar wat gebeurde er dan? De boer verdomde het zij ne prociukten op de markt te brengen; terwijl door bemiddeling van den woekerhandel deze produkten in handen kwamen van den vijand. De maximum-prijzen waren zonder invloed op deze transactie. De boer stelde den prijs aan den woeke-raar, die op zijn beurt zoo handelde J tegenover den opkooper, die nie- t mand anders was dan den vijand. Deze toestand heeft toegeïaten dat -boer en woekeraar de zotste prijzen j voor hun waren vroegen. i Liever liet de boer zijn produkten 1 rotten om te verhinderen, dat de voor hande zijnde produkten van invloed ; zouden geweest zijn op den prijs. , De boer en woekeraar deden net i alsof de maximum-prijzen niet be- ! stonden; zij waren de meesters van t de paarkt; zij stelden de prijzen vast : naar goeddunken. J Zij bekommerden zi-dh heelemaal , niet met de niet-boeren en de niet- i woekeraars. Hun eenige kommer was veel, zeer veel IVÎarken te verzamelen I en dat op de ellende en den honger f onzer andere bevolking. Het systeem van de maximum-prij- 1 zen heeft bankroet gemaakt. Dit bankroet heeft zich de laatste J dagen nog scherper afgeteekend. Zoodra de Duitsohers vertrokken, ; daalde de prijs der aardappelen op 11 à 15 fr. de 100 kg. Naderhand werd door onze Auto- j riteit den maximum-prij s gebraoht op 25 fr. Wat deden onze boeren dan? In plaats de aardappelen te ver-kcopen aan den maximumprijs van 25 fr., vroegen zij 30 fr. en meer. Met de boter en andere produkten gaat het niet beter. Een boer bliift een boer, zooals een woekeraar een woekeraar blijft : de eene zooals de andere Içende gisteren slechts de waarde van den Marii, zooals heden die van den FRANK. Het systeem van de maximum-prijzen, zooals het nu bestaat, is on- : Koudbaar. , Onze bevolking wil niet langer het i slachtoffer zijn van boer en woekeraar.Onze bevolking vraagt bescher-ming tegen dezen zwendel in de le- ] vensmiddelen. 1 Deze bescherming is niet te zoeken j langs den weg der maximum-prijzen.Een andere oplossing dringt zich i op. 1 Onze boeren en woekeraars mo- ! gen niet langer de gelegenheid heb- ( ben naar willekeur te handelen. Twee wegen staan er op. Onze ■ Autoriteit zal den oogst onzer boeren voiledig requisitioneeren en de produkten verdeelen aan op voorhand vastgestelde prijzen. Het tweede middel behelst het te- 1 rug invoeren van het systeem van « vrij handel », .dat verband moet ; houden met een regelmatigen invoer 1 van levensmiddelen uit het buiten- , land. s De toestand van heden is onduld-baar. De bevoegde Autoriteiten moe ten daar ten allen prijze een einde 1 aan stellen en dat liever en beter he- ' den dan morgen. 1 — ,n^TTM-rT imi u i il m mi n 11 n il il 1 Elke goede socialist neemi brood zijner ' Cooperatiet. Verzekerd gewicht en bsste 1 kwaliteit. \ 1 Het Adres der Kamer in Antwoord op de Troonrede De cornmissie der Kamer, bestaande uit de le Warnaff, Huyshauwer, Janson, ïibaut en le part Bertrand en Brunet hebben eensge-ànd het voorstel van antwoord op de troon-ede aangenomen. Het adres groet den 'Eoning, de Koningin n het léger ; brengt liulde aan de dooden m gekwetslen onzor geallieerden, aan hen die tierven voor 't Vaderland of leden onder de 'ijandelijko bezetting. Het adres herinnert aan de edele houding 1er bevolking tijdens de vreeinde overheer-iching, welke trots allen, dwang toch in vas-e overtuiging hopen bleef in de tindelSjke tverwinning. Het brengt tovens hulde en dank aan liet verk van het Nationaal Komiteit. Nationale Regeering Het adres zeg^: vorder, dat gansch het land nsternt met de oprichting der Nationale Regeering. De regetring heeft zich voor taak ;enomen het verkiezen van eci\ constituante ip basis van het Algemeen Iviosrocht, voor le mannen op 2l-jarigen leeftijd. Uit het gemoenzaam lijden z n gemeen-;cliappelijko rechien geboren geworden. De-;enen, die van meening zijn dat b'et slem-echt nog verder moet veralgomeend worden oor toekeonen van 't stemrecbt aan do vrou-yen, zullen nog altiijd de gelegenheid liebben îun meening in do Constituante te doen tennen. De economische heropbouw ran het land moet ten spoodigote worden langevat. Degenen die door de gobourtonis-len verdreven werden, moeten suel kunnen arugkeeren rn die demobilisalie moot zoo taast mogelijk worden voltrokken. Het stichten der regeeringsraden :ail van groot nut zijn Do arbeidiersklasse mto^t bot wdrk iierne-nen aan voorwaardon die haar toelaten have ichaiarnldjko moreele en verstandige ontwik-teling voort le zeilen. Het adre3 vraiago nieuwa maatregalen tegen îet alcoholmisbruik en vraagl cen breeden ;eest van verdraasfzaamheid in godsdienstza-:en ; wijst verder op de groote taak, opge-egd aan het nationaal inlooopbureau om Bel-»ië van de noodige gusondstoffcn en werk-uigen to voorzien. De Vrïjheid van vereeniging Ten einde een onderlinge saimenwerldng usschen kapitaal en arbeid daar te etel'.en, lal de wetgever naar oplo&singen moeten soeken om recht en sociale vrede te doon ieer3chen. De Vrïjheïrï van vereeniging s een der middelen om dit doel te bereiken, TaaEgehiikheid Alla Belgen zijn overtnigd dat de vol-strekte gelijkheid op taalgebied moet heerschen FunctionnarissteA, magistraten en otfi-iercn noeten de taal kennen dergenen wellie zij rechten bevelen en waarvan zij de oestuurlij-te belangen beheeren Vlaoningen en Walen moeten in de gelegenheid gesteld worden met gelijka rechten run volledige ontwikkeling in aille graden ^an onderwijs voort te zetten. Do Vlamingen hebben het - recht dat er naatregelen ge.roîfen wor<len, opdat deze ge-ijkheid Wearkelijkheid worde. DeVferraders mllen onmeodoogond vervolgd worden. Hervormingen op rechtskundig ?ebied zullen worden daargesteild, ten einde xlle rechlsgedingen op den kortsien tijd en soo goedkoop mogelijk te kunnen volvoeren. België zal een onafhankel^jko souvereina ?taat worden. De Congo De mioreele en ma^orieele vooruitgang on-:er Oongo-colonle zal voortgezet worden. Ailes zal worden in 't werk ges:a!d om >p vriendsctoippelijken voet to leveu met an-lere nattes. De Eiaveis vasi Antwer^en Deze kapitalo lactor van ons ecouoniisoh even iTioei do bijzondere aandacht gaani« naken. Hare wctrking moet worden onder-îouden en uitgebreid. Dit kan slechts wor-len beltomen met -de hulp der ons bevriende îaties, die hun belangen, aan de onze zul en weten aa® te passen. De eenheid in de beproeving Hot Belgische volk heeft aan heei de we. 'eld getoond wat eensgezindheid vermag. Een ilgemeen ongeluk heeft de vroegere twisten ;eslecht iWij hebben de overtuiging dat deze over-«nkomst ook zal weerstaan aan de bepro«-'ingen in de toekomst. Links en Rechts Het kieergoedmagazim Esûers Cipdorp, él', is open alio dagen ian y tôt .2 ure voormiddag. Te beginnen an L'on-!erdag 12 dezer zal de verivo^p van lcleer-;oed ook 's namiddags van 2 tôt -tu.paais icbben. Aldus zujlen meer klauten kunnen lediend worden en zal elle aijn beurt gekrei-'on hebben, vôôr het intreden van het gr.ur-te doel van hot winter&oizoea. Melk, Door het opkoopen van boter en melit, loor Brusselsche sinokkelaarft en woekeraars r ci gen de boeren nogmaals met verUooging an den prijs der melk ! Mag dat ïoo ? Is .50 fr. per liter nog niet genoog voor dio voekeraars? Wanneer gaat de 1 evreede over-ieid eens paal en pork a.ellen aan c.ie hun-elingen ? Wanneer krijgen we uohoorfyji e aaximumprijzen, die streng zullen toegepi st yorden ? Is hot geen schande du h-t loogst-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De volksgazet belonging to the category Socialistische pers, published in Antwerpen from 1914 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods