De volksgazet

1307 0
03 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 03 December. De volksgazet. Seen on 06 December 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sf2m61cp88/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DIHSDAG S DECEEHBER 19(8 C ceotiem11 liet nummer Beheer en opstelraad : VQOR ANTWERPEN ARON JOOSTENSSTR., 2. Tel. 4393 VOOR BRUSSEL ZAVELSTRAflT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET EERSTE JAARGÂHG Nr 125 (Voortzetting Jaargang 1914) ABONNESVIENTSPRIJS : Drie maanden. . îr. Zes maanden . . » Ben jaar. ...» Voor aankondigingen prijzen volgens tarie£ DA GBLAD DMR WMRKLIEDEJS-PAMTII Utopieën Wanear voor eenige jaren de socialii eu hun bctrachlingen verkondigden, da rcrden zij eenvoudig voor Utopiste droomers) en hunne be.rachtingen voo droombeeiden uitgekreten. Ku nog zij er vele.il, die niettegenstaande er reeiî op somniige plaatsen punten van het s< cialistisch program verwezentlijkt wer ien, voor;gaan, 't zij uit onwetendhek 't zij uit moedwil, 't socialisme te b< veehten door het eenvoudig voor droon beeldig, 't is te zeggen voor onvervve zen ijkbaar te doen doorgaan. Voor degenen, die zondigen uit onwi tendheid, zulien wij eens aantoonen ws er zooal reads verweaentlijkt is en h< onmiddellijk zou kunnen worden, zondc daarom onze huidige maatschappeli.ike ri geling 't onderete boven te werpen. Van het zoolang door ons geeiseht a gemeen eteœrecht gaan we niet spreker daar we nu zekerheid hebben dat bir nen een zestal maanden thuis te halen. Verplichtend onderwijs is om zoo t zeggen door de wet van 1914 reeds daa gesteld. Wel is hier nog heel wat t verbeteren en moet het ook kosteloos te in den hoogsten graad worden geatelc Het onder wijsprogram zelf dient herzie en gemoderniseerd te worden, maar d: ailes hangt slechts af van de nieuwe re geering welke door het A. S. gaat woi den gekozen. Sohoolvoeding en kleeding. Wie ha voor vijf jaren durven denken, dat de ize door ons^ vooropgezette eisch than reeds zou zîjn daargesteld ? En nog thans de verwezenlijking over het heel land heeft slechts enkele maanden ge yergd. Wel is hier nog te verbeteren maar enfin, niets is volmaakt op dez wereld, en er zal aan ailes steeds t verbeteren vallen. Maar onze vroege voor droombeeldig voorgestelden eisch i thans tijdens den oorlog werkelijkhei gô worden. Dank het Nationaal K o mitei ia een socialistische eisch tôt stand ge bïacht. Dat de aigevaardigden der so cialisten in de Komiteiten liier loi h ai ben toe bijgedragen, hoeft geen betoog Doeh het werk staat er nu, en het koii er nu maar op aan het te behouden. Spiishuis voor zwangere vrouwen. Ho linhiiitt Krwiili De Loop van de Geschiedenh Zoo pas waren de Bolcheviki aan he bewind in Rusland, dat zij het werk de geheime diplomatie tôt het publiek do mein maakten. De gesloten evereenkomsten tusschei Rusland eenerzijds en de andere Entente landen, voornamelijk Frankrijk, ander zijds werden gepubliceerd. De inhoud dezer diplomatieke stukker heeft ons nooit bovenmate verr'ast; zi. waren het w,erk der geheime diplomatie en van deze diplomatie is er niet anders noch beters te verwachten. In Berlijn daarentegen was men in den hoogen hemel. Nu dacht men de gele-genheid gevonden om de schuld van den oorlog op de schouders te laden van de Entente-regeeringen met hun diploma-ten.V an Berlijn uit werd langs het kanaal der neutrale landen een krachtige actie in dien zin gevoerd en wel met het drie-ledig vooruitzicht: 1 ) Het bloc der Duitsche natie vaster dan ooit staande te (houden tôt voortzet-ten van den oorlog, want concludeerde Berlijn, Duitschland voert een verdedi-gingsoorlog;2) In de neutrale landen een atmo-ïpheer van sympathie ten voordeele van Duitschland te verwekken; 3) De een'neid en de aaneengesloten->eid bij de West-Europeesche volken te indermijnen. Omtrent punt I was er voor Berlijn olledig sukses; punt 2 had gedeeltelijk ukses; terwijl punt 3 niet heeft opgele-erd wat Berlijn er had van verwacht. Maar terwijl Berlijn deze diplomatieke ocumenten, daarbij nog geholpen door e onthullingen tijdens het procès tegen en laatsten minister van oorlog onder et tsaristische regiem, op een behendige n tevens sluwe wijze gebruikte ten voor-eele van zijn imperialistische politiek, an verzuimde hetzelfde Berlijn de we-:ld in kennis te stellen met wat er pgeborgen lag in de coffre-forts der /ilheknstrasse. Maar de revolutie in Duitschland heeft ;n einde gesteld aan dit verzuim. De Regeering van Beieren, een der uitsche Bondsstaten, heeft een begin emaakt met de diplomatieke beschei-sn te publiceeren die onmiddellijk ver-and houden met de voorgeschiedenis m den oorlog. Op deze bescheiden moeten wij niet eer terugkomen, onze lezers hebben er ;nnis van genomen in een der yoor-lande nummers. i- dikwijls is er vroeger door onze spr u kers als door onze schrijvers niet gt a wezen geworden op het groote aant r sterfgevallen bij kinderen onder de tw. n jaar, evenals er zonder ophouden do s hen gesproken en geschreven werd ov )- het groote aantal doodgeborenen. Ste© - werd door hen de aandacht geroepen ( l, de grootste aller oorzaken : De onve i- doende voeding der zwangere vrouw < i- der zoogende moeder. Oh ! moesten yij de socialistische da bladartikels en -brochuren, aan de ï- quaesties gewijd, verzamelen, we zoudi it er overgroote boekdeelen ïnede vull' it kunnen. t '>laar werd dan door onze schrijvei > welke dien viager op de wond legden oc op liet middel niet gew ezen ? Wel, be L- te vriend lezer, er w^rd nooit ande: l, gedaan. Overigens de socialisten zijn er ( mannen niet naar om slechts hal! wei e te verrichten. r Gedurig werd gehamerd, geroepen ( e geschreven, dat tegen het groot get 't doodgeboren kinderen, evenals tegen h . groote sterîtecijfer der kleine k'ndere: n het beste middel bestond in de voedit t der moeder gedurende den tijd der zwa •- gerschap en der zuigalingsper.ode va - het kind. Tevens werd er op geweze dat daar waar de voeding onvoldoeiu i of onniogelijk was, er nog ta verhelpe i- viel door de melk aan zuigelingen s verstrekken. Maar wanneer dit ailes niât tôt stai e lcwam dan in eenige socialistische , ge - meenten, daii kwam dit omdat wij, dro ; mers, door het maervoudig stemrechl e korps bijna nergens naar bestuurslich e men afgevaardigd werden, uit vrees d r we onze droombeelden zoud'-n doen re: s liseeren. Maar zie, niet zoodra komt h 1 Kationaal Koaiileit tôt stand, bestaan( t uit de drie staatkundige partijen, s- overal 'verrijzen dô spijshuizen voc - zwangexe vrouwen en zoopende moede: i- avenala overal hot werk <lar melk V0( . de zuigeliiigen in voege is getreden. t Weeral een socialistische droom, d werkelijkheid is geworden. e (Wordt voortgezet Deze politieke gebeurtenis heeft he onmiddellijk resultaat opgeleverd, dat d conclusies, die het Berlijn van gistere uit de te Moskou gepubliceerde do ci ( menten had getrokken tendancieus e ► zelfs valsch wsiren. t Het ligt niet in onze bedoeling het tsa r ristische regiem met zijn politiek en me - thoden te gaan verdedigen; zoomin dz wij de diplomaten onzerzijds als vlekke i looze lammeren willen doen doorgaan. Trouwens het kapitalistisch regiem me . het daaraan verbonden impérialisme heeft ontegensprekelijk een zekere rc gespeeld, die de kanten in het Euro peesch politiek complex, in plaats af t< ronden, heeft verscherpt; hoewel dezi politieke toestand niet de noe>dzakelijk heid van een oorlog in zich bevatte. Het brutale feit «den oorlog onitke tend» te hebben komt zonder twijfel ter laste én van Duitschland én van Oosten rijk-Hongarije. Hongaareche regeeringslui komen daair Hongaarsch regeeringslui komen daar door in een uiterst moeilijk parket te staan, zoowel tegenover het Duitsche volk als tegenover de gansche wereld Zij dragen de groote verantwoordelijk heid van deze werekUcatastrophe; zi voelen zich zoodanig gecompromitteerd, dat sommige van hen de behoefje ge.voe-len te reageeren. Zoo o. a. heeft v. Bethnjajm-HDllweg gemeend zich te moeten Zijn verdediging is niet alleen 2X>nderling, maar bevestigt de schuld van Duitschland aan den oorlog. Luister liever wat hij o. a. schrijft: Voor ailes eclitcr moeten mj eilcieminen dlat wij dloor gebrek aan nation<aal karafeter en door ons algeroeen optredon tôt de oorlogsspannmig hebben biigednagien, wellke de atmosfeer in de laat-ste tien jaar heeft vervuld. Er zijn herhaalidel»/k woorden gesprokeai, die a's een uifcdaging kion-den worden opgevat; de al-Duiitsche kuiperijen hebben ons in het buitien- en binnenland de grootste schade berokikeind en voomamelijlk ie het de z.g. vlootpolitiek geweest, die tôt nood-llottiig» tegeaistelliagen heeft geJeid. In plaats dat het een zelfverdediging zou zijn, is het een zelfbeschuldiging en een bekrachtiging van de feiten, vervat in de gepubliceerde documenten te Mun-chen.De conclusie komt hier op neer, dat v. Bethmann-Hollweg tijdens zijn kanse-lierschap een valsche en leugenachtige politiek heeft gevoerd. Achter hem komt Zimmermann, een staatssecretaris in de voor-periode en het eerste oorlogskabiwet, aan de beurt. Hij ook wil zich Wit wassohen tegenover de openbare opinie. Zimmermann is nog altijd de Zimmermann van vroeger. Bij zijn zelfverdediging bedient hij zich nog altijd van de-zelfde methoden, die door de vroegere regeeringslui jverden gebruikt; Duitsche methoden die het licht van de kritiek niet meer kunnen verdragen. Nochtans komen er in zijn vertoog twee passages voor, die van belang zijn ^ en die luiden: Er werd echter den nadruik op gelegid dat 1 ~ Dui'tsohland, in overeenstemming met het bartd-^1 genoo.scnap en de ouoe vriendfechap Oos'emijk-36 Hongarije trouw zou zijn. Wi) hebben dian ook nooit en in geen enkelen " vorm, dus ook niet door te wijzen op de Noor-lS sche reis van den Keizer en het ve-rlof van den >p minister van oorlog en van den chef van den il- generalen staf, beweerd, diat wij door de actie van Oostenrijk verrast zijn geworden. Deze verklaringen volstaan. v- Het is gescheidlkundig bewezen, dat de ie oorlogspolitiek van het Duitsch-Oosten-ïn rijk-Hongaarsche bond^enootschap, met in het voorwendsel van de moord op den Oostenrijkschen Kroonprins te Serajewo S, in de hand, berekend was op macbtsuit->li breiding van Oostenrijk-Hongarije op de s- Balkans, terwijl zij voor het Duitsche im-:s perialisme de baan naar het Oosten moest vrij maken. le Zoo staan de zaken en niet anders. k Te Berlijn is men nu bezig al het ma-teriaal te verzamelen, dat in verband >n staat met de voorgeschiedenis van den a-1 oorlog. Kautsky, de bekende Marxist, en et tevens lid der Onafhankelijken, is met 1i deze taak gelast. S Intusschentijd stelt de Duitsche regee-a~ ring, door bemiddeling der Zwitsersche n regeering, voor een neutrale commissie Q' te benoemen, aan dewelke aile diploma-'c tieke stukken en materiaal, betreffende n de voorgeschiedenis van den oorlog, van t® aile oorlogvoerende landen zou onder-worpen worden. Wij betwijfelen, dat de Entente-regee-~ ringen op dit voorstel zulien mgaan; °* noohtans dat wij er geen graten zouden in vinden al dit materiaal ter bevoordee-ling te onderwerpen aan de openbare opinie, des te min, omdat wij overtuigd 1 zijn, dat dit materiaal de schuld der Cen-P traie Rijken niet zal verminderen. i Per slot van rekening zou het een goe-de politiek zijn, voor Duitschland, indien Berlijn den ingeslagen weg van Munchen ' zou volgen en dat tôt het eindpunt toe. Deze politiek zou dit groot voordeel ^ hebben, dat men J.an ten minste te Berlijn zou bewezen hebben, dat de oude methoden definietief van de baan zijn. - Toegelaien door de Uensuur E TELEGRAMMEN . «iMnCTUgwrJI I Hn"irTT" n Aistantis-proclamaiie van Keizer Wilhelm BERLIJN. . Keizer Wilhelm II heeft,om de gerezen tmisstanden over zijn troonsais and t uit dea w'g te rulmen, il, «en ooricoride, - waartegien ^ an staatsreoate'ijk standpunt geen bezwaren kunnen worden ingehrasht, afciaad t gedaan van zijn reCaten op de kroon van » Fruisen en de daaraan '/erooailen Eaitsche j keizerskroon. De oorkonde den volgen- den tekst : "Ik doe voor alte toekomst, aistand van 5 de recàten op de Kroon /an Pridaeii en de s daarmee verbonden reciiten op de Duitache - keizerskroon TezeLder tijd ontsla ik aile be-ambten van het Uuitsche rijk en van l'rui-sea, zoomede aile officieren, oiideroîficieren en m&nsoiiappen van de marine, van het 1 Pruisdsolie leger en van de Bonds contingen-' ten van den eed van trouw, die zij aan mij âls aan hun Keizer, Koning en opperbevel- - hebber hadden algelegd. Ik verwacht van hen, dat zij tôt aan de . réorganisai,o van het Duitsche rijk de dra-[ gers van de feitelijke maelit in Duitschland zalien helpen, en het Duitsche volk zulien beachermen tegen het dreigeode gevaar van ; anarch'.e, hongersnood en buitenlandsche over î heorschlng". A3 s oorkonde, met onze hoogst eiigenhan-dige onderteek(oniing en bij gedrufet keizerlijle zege], gegeven te Amerongen, 28 Nov. l9ls. (w. g.) Wilhelm." De tjeallieerden on reohtspraak door onziidigan PAEIJS. s—• Er is hier uit Genève bo-richt ontvangen, d'at het Institut Nalional aan den Federalen Eaad van Zwitserland ver-zoeht heeJc aan de oorlogvoerende jnogend-heden een ontwerp voor te leggen toi het ins'tellen van een intemationaal hoogg-rechts hof om te oordeelen over aile feiten van schending der oorlogswetten gedurende den oorlog. Het gerechtshof zou een onzijdlg; k,a-rakter moeten hebben en beetaan uit de ko-ningenvan Spanje, Zvpeden en Noonvegen en de koningin van Nederland Het ontwerp be-vat 18 aartikelen, waaxûa de schendingen van het volkenrecht aangegeven zijn. Gedurende 10 jaren na het sludten van den vrede zal de mogeliikheld beataan tôt vervolging voor dat hof. Naar aanleiding van dit en andere plan nen om de ona'jdigen bevoegdheid' tôt vonnis-sen aangaande de zaken van den oorlog te goven, heerscht hier de meening, dat het niet waarsehijnlijk is, dat de geallieerden de bevoegdheid om reeht te doen in zaken den oorlog betreffende af zulien staan aan de- ' genen die niet in den oorlog gemengd geweest zijn. Zij zijn van meening dat zij ' zelf rechtvaardig zijn en deze bevoegdheid tôt vonnissen aan niemand af moeten staan. Lloyd George aan het woord i Lloyd George zedde in zijn naimiddagrede 1 dat de vrede, waartoe men op de austaan- 1 de oonfeorentie (zou beelliutt&n, reohtvaardig i moest zîjnr, een streng rocht?aa~dige \Tedo i Men aou den Duitschers nooit meer toestaan { Engeland te verraden, dat hun domicilie ver- leenid heeft. Over de kwe&tie yfm de oorlogs- > vergoeding zeide hij nog dat het beginsol ait tijd was geweest, dat de verliezer betaalt en dat beginsel moest ook tegenover Duitschland toegepast worden, dat de kas4en van den oorlog moet betalen tôt aan de grens van zijn vermogen Men zou Duitschland niet ver-aonloven, om de oorlogsvisrgoadùng te betalen door Engeland met goedkoope goederen te v oorzien,. Spr vroeg of nietnand gestraft zou worden voor de misdaden van den oorlog. Hier op antwoordde hij, dat hij geen politiek van wraak wilde volgen, maar men moest nu zoe to werk gaan, dat de mannen die in de toe-koinst in de verzoeking moehten komen on het voorbeeld van regeerders te volgen die de -wereld in dezen oorlog hadden gestort zouden weten, wat hen aan het einde ervar wachtte. Verder was h(ij van plan ervoor te zorgen, dat degenen die de Engelsohe gevan-genen niet menschelijk hadden behandeld, aan sprakejijk zouden gesteld worden. Engeland zou "met een zuiver geweten voor het gerechi komen. Er was geen smet op de geschiede-nis van zijn daden. De overwinning was be haald door de rustelooze dapperheid van de soldaten en zou een les zijn voor een tege lijk die in de toekomst dacht, dat hij, zoo-als de Pruisische oorlogsheeren gehoopt hadden te kunnen doen, dit kleine eiland in zijn berekeningt,n zou kunnen negeeren, Wat het onderzoek naar do aehtiid vooi den oorlog betrof, zeide Lloyd George dal liet onderzoek, dat men beoogt, rechtvaardig. maar gestreng zou zijn en dat het voortge-zpt zou worden tôt aan de finai!» afrekening. Wat den duikbootoorlog betrof, moesten de piraten hun straf ontvangen, en degenen die andersmans land verwoest, moest daarvooi aansprakeliijk gesteld worden. Hendelsbetrekkingen van Nederland met Frankrijk De Commissie voor den Nederlandsch-Fran-sohen handel heeft, naar het Ilbld verneemt, de voorbereiding ter hand genomen van d« oprichtmg eener nsiamleioze vennootschap, die ten doel zal hebben den in- en uitvoerhan-del met Frankrijk te vergemakkelijken. He1 ligt in de bedoeling, de oprichtmg van een co.rreapondeerend licliaam in Parijs te hevor-dereû. De naaml. vennootschap zal zich niet zelve met handeldrijven bezig houden, dooh pogen de noodige faciliteiten voor haar aan. deelhouders te verkrijgen. De thans geoonsti-M onle commissie zal daarnaast als .10 oiDj«-sia vau advi-is optreden : haar voorzitter, de heeer Tieiib zal waarsehijnlijk als president-comniisParls der N.V. optreden. De Triomt van het Redit De draadlooze Fransohe dienst meldt, dat er zich te Parijs een comité van personen der geallieerde landen gev>ormd heeft met het doe] te Parijs een monument op t« riehten ter herdenking van den triomf van het recht. Léon Bourgeois heeft het eerevoorzitterschap aanvaard. Maatregelen tegeno ver de demobilisatie in Engeland Een baliemmering voor de liervatting van handel en eoheepvaart zal de mobilisatie-stroom van menschen, paarden en materieel van de verschillende gevechtsterreinen naar de Engelsche havens verwacht wordt. Het plan is nu, om dien stroom naar tweede-rangs-havens af le leiden en de groote havens zooveel mogelijk vrij te houden, opdat daai; geen kaderuimte, havenwerken, opslag-ruixute enz. door de demobilisatie in boslag wordt genomen Haaso protesteert De "Freiheit" meldt: Het pro'estvan het Berlijnsciha ministarie van buitenlandscho zaken tegen de Beieisohe regeering is zonder voorkennis van Iiaase uitgevaardigd en is door hem naïuuirlijk ten scherpste afgekeurd. De rest zal zich spoedig vind'en. Even on-juist is dat dr. David belast is plet het onderzoek van de geheime stukken. Dat werk wordt door Kautsky verricht. Voor zoover wij we.en, is een volledige openbaarmaking van het geheel'e materiaal zoowel te Bejjlijin als te Weenen in voorbereiding. Een ultimatum aan Berlijn Et. Bresiauer Volksiraad beraadslaagjt.naar verluidt over een ultimatum aan de regeering van Berlijn, waarin zal worden geeiseht onverwijlde uit3chrijving voor de verkiezingeu voor de constituante en openoaarmaking van de kiezerslijsten. In geval dit ultimatum niet wordt aanvaard, dreigt Silezië zidh politiek en economisch van het overige Pruisen af te scheiden. Aangezien in Silezië op het oogenblik het voornaamsie kolengebied ligt voor de verzorging van Middel- en Noord-Duitsohland, zou deze stap een noodlottige wending aan het kolenvraag-stuk kunnen geven Een protest tegen het Italiasnsche annexionîsme De nationale raad van Urol heeft gepro-testeerd tegen het voornemea van Italie om de Duitsche gebieden van Zuid Tirol tôt den Brenner in te lijven en verder- tegen mbreu-ken op het schoolwezen en de wegvoering en interneeriiig van een deel der burgerlijke bevoliHng. Een oordeel van den présidant der Tsjeoho-Slavisohe repuhliek Prof. Masaryk, de président van die Tsje-îhoslavisolie rrpubliek, ia uit Àmerika te Londen aangekomen. Masaryk werd door ve-e honderden warm toegejuicht. Hij vertrekt >Ver eenige dagen naar Prjaag. In een gesprek met Router zeide Masaryk, lat een van zijn oogmerken de reorganisatie fan Oost-Europa was. Het was een inoeilij-ee taak, maar zij kon volbracht worden Wat sijn eigen 6taat betrof, hoopte hij dat men laar -zou kunnen volbrengen, maiar de geal-ieerden moeten hem helpen. Wilson on de ïereenigde Staten hadden zijn staat àl aile nogelijke hulp beloofd en Engeland en Frank-lijk hadden hem al aanmerkelijk geholpen. let geduld zou de toekomst van zijn natie erzekerd zjjn Hçt leed geen twijfel, dat de fereenigde Staten haar aouden zjijn Hij kon niet zeggen of de definitieve regee ringsvorm van Tsjechoslowakië do republie of monachie zou zjijn Masaryk zwde dat h: de Ïsjechoslowaken waarschijnhjle op,do vrc deseanfeirentie zou vertegenwoordigen In ell geval hoopte hij dan in Parijs te zijn. Ma saryk zafl na zijn verblijf te Londen ove Parias en Zwitserland naar Praag gaan De Carmania, het sebip van do Ounard lijn, aan boord waarvan Masaryk den ovei tocht had gedaan, had te zijner eere de via. van den nieuwen Tsjechoalowakisohen staa in top gevoerd. ue îotshestemming der Oostenrijksche vloot Naar de Daily Netws uit Rome verneen 1 heeft daar een Entente-ooinmissie vergader om de kwestie der overgave van de Oostei rijksohe vloot, die haar beslag nog niet liee gekregen, te regelen Ofschoon er geen oif; ' cieel berioht over den uitslag der vergade ring is verschenen, gelooft men adgemeen da 1 de Entente onverwijld stappen zal doen oi naleving van de wapenseilstandsre*oorwaarde: af te dwingen. De spoorwegen der aarde Volgens het "Archiv fur Eisanbahnwesen had het spoorwegnet der aarde 1 Januaj 1917 ongevetr 1.111.411 K.M. leng.e. Hiej van waren 365.2Ù8 K.M. staats- en 776.15 K.M. partikulier bezit. De belangrijkste lar den hadden spoorwegnetten van den volgex den omvang : Yereenigde Stalen van Amer ka, 426.736 K.M. ; Rusland met Aziatisc Rusland, 78,769 K.M.; Duitschland, 63.716 E M.; Brit-cihlndie, 57,655 K.M. ; Canada,57,25 K.M. ; Frankrijk, 51,4(20 K.M. ; Oostenrijl Hongarije, 4/,189 K-M. ; Groot-Brittanië e lexland, 38,135 K.M. ; Argentinië, 36,505 E M. ; Australie, 35,821 K-M. ; Brazilië, 26,29 K.M. ; Mexico, 25,886 K,\f. ; Italie, 18,72 K.M.; Spanje, 15.0S3 K.M. ; Zweden, 14,84 K.M. ; Zuid-Afrika, 14,458 K.M. ; Japar 11.474 K.M. ; China, 10,305 K.M. ; Belgii 8,771 K.M. ; Chili, 8.06J, K.M. ; Turkije me Az'atisch Turkije, 7,363 K-M. ; Egypte, 7.04 K.M. ; Zwitserland, 5,743 K.M.; Nieuw-Zee land, 4,809 K.M. ; Denepiarken, 3.950 K-M. Roemeni(, 3,833 K M. ; Nederland, 3 339 E M.; Noorwegen, 3.175 K-M.;PerS, 2.896 K.W Biericl&texi DUITSCHLAND. — De Duitsche ruw ijzerprodutie, die in 1913 ongeveer 19.: millioen ton heeft bedragen, is in dei oorlogstijd tôt 11 millioen ton terugge loopen, dus tôt ongeveer 57 pet de: productie. — De positie van Soif, staatssecretarif voor buitenlandsche zaken, is aan ' wankelen. —• De voorzitters van den raad vai volksgevolmachtigden in Duitschlanc zijn ervoor, uit de rijksmiddelen tôt eer bedrag van 100 millioen mark aan voor schotlen voor het weer op de been hel pen van de bouwbedrijven en het latei: optrekken van noodwoningen toe t( staan. —Kardinaal Hartmann, aartsbisschoj van Keulen, heeft een brief geschrever aan kardinaal Mercier tôt verzachter der wapenstilstandsvoorwaarden. VEREENIGDE STATEN. — Het Ame rikaansche département van de schat-kist heeft meegedeeld, dat in het jaai eindigende 30Juni laatstleden hetlegei 5,645,000,000 d. heeft gekost, de vlool 1,368,000,000 dollars en de civiele admi-nistratie 1,516,000,000 dollars. Op 30 Juni 1918 bedroeg de openbare schuld der Unie 12,396,000,000 dollars. — Wilson zelf zal aan het hoofd staan van de Amerikaansche vredesdelegatie. De verdere leden zijn Lansing, House, generaal Bliss en Hemi White, welke Iaatste gezant is geweest voor de Ver-eenigde Staten in Frankrijk en Italie. ZWITSERLAND. — Een expertscom-missie, die in Bern vergaderde ter vast-stelling van het percentage voor de oorlogswinst-belasting, besloot den hui-digen aanslag (42%) te handhaven. Er was echter een sterke neiging voor de veihooging tôt op 50%. Een akkoord werd getroffen op dezen grondslag, dat in bijzondere gevallen tôt aan 50 % kan geheven worden, en voor z.g. «gelegent-iiche Handelsgeschâfte» zelfs 60 %. BRITANNIË. — Long, minister van koloniën, lleeft verklaard, dat, ofschoon Engeland geen gebiedsuitbreiding ver-langde, er geen andere oplossing was dan de Duitsche koloniën niet torug te geven als men voor de inboorlingenras-sen behoorlijk wil zorgen. DUITSCH-OOSTENRIJK. - Dr Otto-kar baron Mikes, gewezen afdeelings-overste van den ex-keizer Karel, heeft zelfmoord gepleegd. De oorzaak dezer daad is de smart over de ineenstorting van het Oude Oostenrijk. POLEN. — Verscheidene Entente-officieren zyn uit Boedapest naar Lem-berg vertrokken, om ter plaatse een onderzoek naar de jodenmoorden in te stellen. — Officieel Bericht (1-12-18) Versterkte plaats Anlwerpen De bezetting van Duitsch grondgebied gaat stelselmatig voort, onze cavalerie is Juliers binnengerukt, het gros onzer infanterie kolonnen bevindt zich op de Lijn Aken-Euper, Ailes irkalm in de bo-iette jdaatsen. ; iBeiÉÉ roi - De 3 maal 8 - " Voor den oorlog had het georgani-l seerd proletariaat in zijn program- den achturen arbeidsdag In schier aile landen stonden de regeeringen vijandig tegenover de t wettelijke invoering dezer arbeidsxe-1 geling. ft De wet van den achturen arbeids" - dag bestond nergens. ]'t De oorlog heeft een ommekeer te-! weeg gebracht in dezen stand van 1 zaken. Het internationaal georganiseerd „ proletariaat heeft langs den weg der 4 Conferenties te Leeds en te Bern o. a. - besloten: 3 De achturen arbeidsdag moet een t onder deel vormen van het Vredes-£ statuut. In aile zoo neutrale als oorlogvoe-1 rende landen wordt er een krachtige actie gevoerd ten overstaan dezer eco-. nomische hervorming. 7 De arbeidersklasse aller landen 3 werpt al haar invloed in de weeg-, schaal tôt breken van den weerstand | in de gouvernementeele en parlemen-9 taire middens tegen de invoering van den achturen arbeidsdag. Tôt dusver hebben de regeeringen veel van hun vroegeren tegenstand " ter zij de geschoven; hoewel het sukses nog niet verzekerd is. Het historisch moment is aange-} broken tôt breken van den laatsten i weerstand, opdat morgen de acht-^ uren arbeidsdag de wet weze. Het proletariaat, zoo nationaal als . internationaal, moet een Iaatste in-t spanning doen en ongetwijfeld zal dan het sukses verzekerd zijn. i Nationaal moet de arbeidersklasse ^ de regeering en parlement bewegen 1 het stelsel vaji 3 x 8 . te erkennen. Internationaal moet het proleta-i riaat beproeven de resoluties van de Conferenties te Leeds en te Bern in * het Vredestractaat te doen opnemen. 1 Het moment is meer geschikt dan ooit te voren; al de historische facto-ren en voorwaarden zijn voor han-den, opdat de achturen arbeidsdag de realiteit weze van morgen. De arbeidersklasse moet de oppor-! tuniteit omtrent deze hervorming ten nutte maken; zij mag de voor hand s zijnde historische factoren en voorwaarden niet laten ontsnappen. Zoo nationaal als internationaal moet het wachtwoord luiden: Op voor den achturen arbeidsdag ! Op voor de 3 x 81 —-— Links en Rechts Eene Nationale Federaiie van verminkten is in wording. De groe-pen van verminkten, welke reeds be-staan, worden verzocht hunne toetre-ding te laten geworden aan M. Fabvy, Van Boendaelesteenweg, 427, Elsene. Ciste ren is de eerste trein met Belgische geïnter-neerden te Cappellen aangekomen. De trein bevatte benevens 1000geïnterneer-den ook nog ongeveer een 300 Belgische krijgsgevar.genen. Zij werden ontvangen door de ministers Masson en Franck on door generaal Drubbel, bevelhebber der vesting Antwerpen. Onze weïkomsgroet aan geïnterneer-den als aan de krijgsgevangenen. De Commission lor Reliet heeft besloten voortaan de liaven van Antwerpen in plaats van Rotterdam te nemen als aanlegplaats voor hare sche-pen, De burgemeester van Antwerpen is op de hoogte gesteld geworden van deze beslissing. 't ls een blijde tijding voor onze dok-werkers.Albert I zal, na zijn terugkomst uit Parijs, de vertegenwoordigers ontvangen van de Belgische pers, die geweigerd heeft tijdens de Duitsche bezetting te ver-schîjnen.Part. Colleaux, volgens loopende geruchten, zal ook Staatsminister benoemd worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De volksgazet belonging to the category Socialistische pers, published in Antwerpen from 1914 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods