De volksgazet

1689 0
21 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 21 November. De volksgazet. Seen on 30 November 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kw57d2r65v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

iDERDAS 21 HQVEIfiBER 1918 " |?fîiitiemn het numms* Peheer en opstelraad s VOOR ANTWERPEN N JOOSTENSSTR., 2. Tel. 4391 VOOR BRUSSEL ELSTRAAT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET DA GBLAD Dm WEJtKLIMBBJS'PAUTlJ EERSTE JAARGAHS Hr 115 (Voortzetling jaargang 1914) ABONNESaENTSPBUS s Drie maanden. . fr. Zes maanden . . » Een jaar. ...» Yoor aankondigingen prijzen |àv voleens tarieî •t" . ) Vandervelde, Anseele en Wauters worden Minister Belgiscbe W erklleâen-PartU Burgers, De werkenide klasse maakt aansital-i qm zich uit ganscher harte aan te iten bij de Blijde Intrede van het Qverwinnend Leger t voor het grootste gedeelte uit haar perste kinderen is samengesteld. Voor ailes buigt zij zich met eer-;ci voor de burgerlijke en krijgsmar-iaren, die geofferd zijn geworden en >or de rœmrijke verminkten van het igveld en den gedwongen arbeid. Zij neemt met bloedend harte deel n de smart der families wier zonen ;t meer zullen wederkeeren en wier iw, den dag der bevrijding een laduw werpt op de algemeene ;ugde. Vervolgens juicht zij de heldhaftige Idaten toe, die met de verbonden le-rs niet aleen hebben samengewerkt i het land te bevrijden, maar ook i de overwinningen der moderne :schaving te redden en om een tijd-«•V van bepaalden vrede en maat-happelijke solidariteit voor te berei-;n.Ten zelfden titel aïs slke manmoedig den strijdpost wel-: hen aangewezen werd aanvanrd en rhouiden -hebben, begroet zij den Miing in wien zij, op dit uur, even- als m de meest nedenge zqner mede-strijdsrs slechts de opperste moreele gedachte van den volbraohten plicht belichaamd ziet, maar zij bevestigt nadrukkelijk voor de openbare mee-ning dat deze hulde, haar opgelegd door een billijk gevoel van rechtvaar-digheid, niet mag uitgelegd worden noch door den Koning, noch door het land, als eene afwijking van de repu-blïkeinsche verzuchtingen waaraan de Werkliedenpartij meer dan ooit ver-kleefd blijft. Het Volk mag en moet met het leger verbroed.eren doordat dezen oor-log, die de laatste zijn zal waarvan de geschiedenis de moorden en verwoe-stingen zal opteekenen, het verplet-terd militarisme en het vervaîleri impérialisme bepaald vernietigd heeft. De natie behoudt zich heden de opperste bechikking voor van hare vrije bestemming, maar de arbeidende klasse kan het regiem van rechtvaar-digheid, dat ze morgen zal doen zege-vieren, niet inhuldigen door te weige-ren al diegenen, welke de bewerkers van het gemeenschappelijk heil ge-weest zijn, in eene opweiîing van dankbaarheid te omvatten. L,et)e de Werkliedenpartij! Heil en eer aan de bevrijders var het land en der gansche wereld! De Algemeene Raad der Werkliedenpartij. Séééé Kraft De Vredesconferentie De oorlog is voorbij ; de oorlog i& gewonnen ; het vrecteswerk gaat "vetdra beginnen. 't iSai overbodig zijn hier het vredes-program van Président Wilson in , al szijn bijson'cLerheden te ontieden. Het is voldoende gekend. Alleen wi'len wij or aan herinneren dat Wilson's vredesstand-punt bernât op een duùfzajuen Wereld -vrede.Politiek erkent hij de zelfstandigheid yan aile naties door d® toepassing van het zelfbeâ.chi,kki:ngsr0;ht der volken. iioonouiisch is hij van meening, dat elke natie over de onaantastbare ,Trijheid moei bejsehikkeln zieh la.ngs regelmatige wegen vrij ta kunnan ontwikkelen. Hij is een besl'sbe tegenstander van alla vrraak-maitregeien tegen die voHien, die giste-ren aan de overaij-de der barrika.de stoii-dën.De duurzame wereldvreuo wil hij tôt stand brengen in het kadei' van den ^ol-kenoona'Het proletariaat der Enfcentelanden heeit Wilson van den eersten dag 'kraehtdadig gestôund by zijpe vredespo-lidek.Ongelukkiglijk vindit jnen onzerzijds ook inuperiaiisten en aniae^i )u'sten en 't zoa on'aatuu^ijk zijln mo&sten ziJ niet traohten iangs <ien wieg der militaire oveorwinning hun veroveringspolitiek door î te voeren. Zijn deze geweldpO'lAtiei bij o,ns niet al te maohtïg , dan tjoh mag men hun invloed niet onderschaiten. Ook zijn zij het, die weinig oi niât oploopen met de politiek van président Wilson. jL>e georganiseerde arbeidersklasse staat hier voor een gewichtige taak, iadien zij wil dat er een vrede tôt stand kome, die niet de. kierrien van een nieuwen oorlog in zich bevatte. Ein jutst dat wil zij, en omdat zij dat wil is het voor haar noodzakelijk ter geschikter ure al haar macht en invloed ai de wee^schaal te warpen ten gunste van een demccratischén vrede. Maar tîooi1 de ar'oe.dersklasSe heeft het "<rreaesstaliut nog een andtere beteekenis. Door de Vakbond-conferenlies \ an Lteis en Bern is er een program aangenomen dat zou moetîn in het vredesstâtuut in-gelasoht worcfen. . . Dit prcJgiM.nçi behelst de va^tstelling van den arbeidisstijd, dis regqli.ng van den vrouwea- en kinderarbeid, de maatrege -len tegen het swaatirig-systeem, cm Kor- I tom, de internationale regeirag der ar-beidierspolitiek langs internationale Wbgien 2 te verwezenlijken. Laten de arbeiders de,-ze gelegenheid ontsnapaen, dan zal het nog heel wat moeite kosten en een langea tijd duren voorale>-:r zulke geschîkte î gelegenheid z?.eh nog zal aanbieden tôt bereiken van zulk poiitisk jesultaat. De balangen van het proletariaat bij de , vr^esconferentie zijn tweeledig : eenei- , zijds de vrede op zi- li zelf, d;e moet i aanpa(3S3n aan de democratisclie g^i-nd - ' beginselen ; anderzijds het bi:/(;iiier pro- ! graan der arbedcfersklasse, dat zou moe- ' ten deel uitmaken van het vredesnataut. Voor het een zoowel als voor het an-der ia het noodzakelijk, dat de arbeiders- ; Klasse vertegenwoordigd weze op de vre- ! desconferentie. Dqsa vertegenwoordiging en dit rned©- 1 zeggingsehap volstaan niet. Het interna-tionaal proletariaat moeit tsrzelîdertijd fca-men komen in een internationale confe-ren,{ie om tôt overeen®cemm)ing te komen , op een bepaald program en tevens de middelen te bespreken tôt doorvoer-ng ; van dit program. De imast gewich.5ge en verrestrekken-de Jevensbelangen voor de arbeJdersklas-se stivan er op 't spel. Wij verti'ouwan in het proletarîscli be-leid en' de standvastigheden dergenen van ' de onzen, die op dit oogeahlik voor ' taak hebben deze levsnsbelangen naar ; beste ver.mogen veilig aan wal t.e brengen. 1 TELEQRAilEff ■ Hat lot van Elzas-Lothai'ingen BERL1JN. — Het rijksbestuur heeft den soldaten,mad te Straatsburg getelegraloerd: de bezelting van Elzas-Lrtiharingen door de .entente loopt niet yoor.uit op de -vereUeniug van de E.-L. kvvebtie aan de hand der vol-kenreclitelijke slelregels van de zeltbeschik-king der volken. Ebert, ïïaase. De omlerhsmlelingen omirent den wapenstilstsnd PARUS. — Dra-adloes bericht van gene-raal Ntident aan inaarsehalk Foch : de Duit-sche gevolmachligden doen, met verswijzing naar artikel 23 nopens liet transport van troepen naar Duitschland en de levering van roltend materiaal, opmeTken dat de levens-iniddelenvoorziening der bevolking moeilijker dan ooit is geworden. Ziij uiten den driugen-den wensoli dat hun gedurende ^ de huidige -onderhandelingen de gelegenheid zal worden gegeven • aan de permanente wapenstilstands-commissie. den toeatand duidielijk, uiteen te . zetten en te bersaadislagen 0ver maatregelen betreffende de levenslmiddelenvoorziening. De commissie sehrjnt m|ij te dien opzàehte niet bevoegd, noch gemaehtigd. A Uit de Nederlandsche Arbeidersbeweglng Troelstra en de Staatsmacht Onder, den invloed van de Duitsche revo-lutie waren, er partijleiders, die dacihten dat voor Nelerland ook het oogenMik was aan_ gebroken om langs revolutionairen weg de macht te veroveren. Troelstra Ibehoordo ook tôt deze leiders. 't Is Troetstra, die te Itotlerdam in een openbare vergadering de Nederiandsoho Arbeiders-kla«.se opriep tôt den eindstrijd. Een paar dagen naderhand braoht Troelstra zijn revolutionair program ter sprakein het parlement. ÎDe thesis van Troelstra'e politiek program ging uit van hec standpun', dat het histo-risch moment aangebroken was om langs den weg der revolutie de staatsinacht te beveohtcn De rede van Troelstra in het parlement had groote beroering in 't land, zoo bij de bourgeoisie als in de rangen der arbeiders-ldasse teweeggebracht. De regeering in akkoord met de bourgeoisie kwam sterk onder den druk te staan vaji Troelstra's rede. Eenerzijds werden terstond de nioodige maatregclen getroifen tegen een mogelijke revolutionaire beweging. Anderzijds verklaarde de regeering zich faereid onrnid-dellijk een uiterst verregaand democratisch program tôt s and te brengen- Zoo o.a. verklaarde zij zieh bereid de lavensmiddelen der militaire vesting Amsterdam ter besehikking te stîllen der civiele bevollcing, do domobili-satie d^or to s^cten, het v!rouw«iss{plmrecKt in te Voeren, de Berste Kamer (de Senaat) af te schafîen, de achturen arbeidsdag wette-lijk te bekraehtigen. De burgerpers, de burgerpartijen en. de biu'genl'jjke va-kbonden ,Ver:îameldien hunner-zijds al hun Kraeliten tegen hot pol'tiek program van Troelstra. Hoewel wij niet welen in lioeverre het Troelstra ernst was met zijn revolutionaire actie, dat toch heeît ons verwonderd, dat hi] van de i-pîbune aî de gansche Ne- derlandse'ue bevolking zoo vriend ai» ^ijaud' in kenrtis steldo jnet wat hij voornemens,1 was te doen. De taktiek van Troelstra lcwam hier op neer : BOURGEOISIE ! IK VERKLAAR U DEN OORLOG. NESM BIJTIJDS DWE MAAT-REGELEN.'t Is dat ook wat de bourgeoisie niet ver-zuimd heeft te doen. De Arbeiders en Troelstra's program Hoe was het nu gesteld in, de rangen der georganiscerde arbeidersklasse ? Obse levindingen v.et.igen ons te zeggen, dat Troelstra niet gesproken had in naam der georganis'eerde arbeidersklasse, noch in naain van het partijbestuur. Het bleek wel-dra dat het partjbestuur der S. D. A. P., en h t besiuur van het Nederlandsch Vak-verbond in hun groote meerder'heid niet sj'm-pàthi.-esrden met wat Troe'.stra, te Ro.terdam en in het pa-lement had verklaard. Bei/ie besturea waren bewust van de opporiuniteit ot doorveering vian diepgaande maatscliap-pd jk» hervorraingen. Zij oordtellen het oogenbilc geschikt voor liet voeren van oen kraohtdadigis ak ie tôt bereiken dezer hervwr-nnngen. Ve;d^r wiiden zij zich niet verbm-den en van e n révolutionnaire aciie kon er ondor gedn enkel voorwendsel spraak z,ijla. Op dat oogenblsk deed de toestand ich ongeveer voor als voi'gt : Troelstra had een verbintenis aangegaan tegenover de orjet&ara opi'aie, h'j hai e. >ne mor. ele près ige in de wceg's :ha«l geworpsn ; terwijl anderzijds de overgroota me<3rdc-rheid der par^ij niet 't akkoord ging m t Tr eis ra's taktiek, eji zoo kwam de cents id der bewegïng Sn 't gedrang Een Congres Er v,"erd beîloten tôt een gesombmeerd con gres der S. D. A. P. en van lut N. V. V. om vast fe leggen, wel'ie richting de bevre-ging zou uilgjan. Het ®>ngres heeiï plaats gehad te Rotterdam, oip- 10-17 November 11 (in e vriend, Augast De Bruyne t.Uobo. ken) was door den Landelijken Raad aan-geduid, om de B. W. P. op dit congres te vortegenvvroord gen. 0:;itrent he. optreden van onzen vriend De Eru;ne, lez en wij in een Nederlandsche krant : Een Viaming spree'.t. Gezel Augst De Dru n^, door do Belgische Werkliedenpartij afgevaaroigd naar dit Neder-landeche congres. Hij brengt, in stoer Vlaamsah, de t-'plschje (aie van zijn Iscdsîie 'en, de groeten d<r Belgische ka-mera'en over. "\'i<jr 'jaar" —ro!^ hij me» t.i Icnde stem — "hebben wij ge-Içefd onder den loodzwaren druk der Duilsche bezê^aing. # Wij moahtan zel s geen poi.il ieke verga'deringen houden. Toch hebben wij nog gestaa'kt en locns-verhoog-ng bereikt. Vreeseliik h iiben we geleden, maar de op Jland.-ge st is . ster': in on? gebleMen. Spord g komen léger re<? ering en koning in het land terug^ Wij zuilen dr'e social s'en ia de reigeo. rinrc krijgen, onder a lerlei \)>>crwaarden. En a s gezeï Le Bru ne dan die voor waarlen gaat opnoemen, houd't bij de kra ht', «rte speeoh' tegen de revoiut;e. • want .dan bl'-'kt in hoe. veel ; s'eoht t po-litieke conditie.3 de Èclgische arbeiders vôér den ooircg nog waren dan dé Nederlandsche". Hij roept dan ook uit: wij - wiilén de revolutie ni-~t. ' " ""N'SrS'ii'indige stem. , Het congres, brengt den Vlaamsçhen ar-der een liàrteli.ke ovaltie ; hieit juicht lang en harielijk. En nu het conjgres op zich zelf. Het is ons onmogelijk verslag te 'geven ° over de diseussies, plaatsiluiimtj belet het 51 on?- Nochtans dàt moat ge^egd, dat de voor-zitters van de S. A. A. P. en het N V.V. a stesfe opkv-iamen tegen wat Troelstra had w geuîeend de tiak te ziin van den dag-. Zij ^ verdedigdfn een progrÉum van maatschappe-li.'Ae iervormingen,. ontwilcke'd in , oen reso-lùtie, die aan het congres was voorgejegd. o; Vliegen, vcorzitter dtr S D. A. P. zïgde p o. a. in zijn rede : v De regeer ng moet zich daarom niet d vergiss n. Er is een groote vKrwachtf ng van hervorimingen. Als die niet komen... wel ic ben g en man van groote woor-den, inaar dan s a ik niet in voor wat „ in isederland geb^urt. ierwrl Qudegjeest, voorzitter van het N. V. c V. verklaarde : ijjeze week e.uilen wij onze eiseh,en aan de regeering aa;nbieden en spoedig ant-woerd vragen. Maar zooiang de regee- c ring niet heeft gesproken, zooiang moet het land daveren van de akt e, en moe tei aile sprekers zich vrijma-en voor openbare vergadorii.g^n Wij behoeven onze eischtn niet door te zeten met spéciale mddde'en. de jpublieke opinie ma t bev erkt worden Als dan regee-r:ng of if rlfement weigeren, dan is de sic dur resolutie het wetig ekono-mîs^n wapen, de staking vin onze reus- ( aclaige omvangrij>e organista ie. ^ Don eersten dag was Troelstra op het congres niet verschonen. Het congree druice eeitparig den wensch uit dat Troelstra kost wat kost zou komen. Zoo is het dan ook gebeurd. Tiidens de discussie den tweeden dag is c Troelstra verschenen. Bij zijn binnentreden brak een groot gejuich en han.dgeklap los. <■ Een daverende ovatie volgde. Weidra zou Troelstra aan het woord komen ; doeh alvorens zoo ver, werd hij nog-maais besroet met een ontzagljijk gejuich en ar.olaue en met een Internationale. rîier laten wij nu enkole brokken volgen ui<! de redo van Troelstra : Deze week kwam een oogst van beloften en t toezeggiingen, zelfs wat betrefc de socialisatie van bedirijven, waaivcor ko.'hol^ek tôt Kberaal giroo'e iîoenadering toenden. Om. dien coget niet in gte-vaar le brengen, wi'ldie ik *t kongr^es niet biijiwo- ^ nen. De verguizing door mijn tegsns'anders was een beheefte voor u, om te toonen dat de viam ^ mijner redevoering brandi in uw aller harten. Dank. De beteekenîs vian dit kong.res is, dat de bourgeoisie de moderne arbeidersbeweging als onweer- ^ siaanbare kracht ziet. 1k bind u niet aan door mi.j ' geuite konkluû'es. Uw dejiken is vrij. IVÎaaii" gij 1 wildet mij hier hebben, iniet om mij ter verant-woording te roepen, maar om mij te ontvangen aie een mede&taijder. De bourgeoisie zal hieruit zlen, dat wij ale-n uit den g .oten tijd van het heden willen Lis'en politieke en sociale machts- ■ verheffing der arbeidersklasse van Nederiand. s (Applaus.) < In hoever dit zal goan, ha:n.gt af van de geheeie v machteverhouding in ons land. Ik gevoel mij a-s . eerlijk man verplicli^, te zeggen, dat ik d'"e , machtsverhouding niet geheel juist * heb gezien. 1 (Appdaus en bravo's,.) Deze week was een p.rakiiscihe biock'jje over 5 taktiek en doel der moderne ar'beidersbeweging. ; Er bleek uit, dat voor 't maken eener revolutie o-ok nood'ig is, te kunne-n îekenen op <le instem- . ming van een giroot deei des voiks. Nu is de vra&g: wiat hebben wij van deze roode week als resultaat v-cor de arbeiders te verwach- ( ten? Onze wenschen. staan in de kongresresoLutie. ï V,' ij zuiJen met at'e l:rach,t strijden voor de ver- 1 vulling dezer eischen. De beweging van nu heeft . in zoover den revolutionairen wil verslerkt, ook , van het N. V. V., dat men inziet dat zoo iroodig ï ook de werks.taki.ng aïs middel moet gebru.'kt. Deze dagen zijn een manifestatie der tenheid tusschen parûij en N. V. V. Dat is een groote ' oogst. Men kon niet tornen aan d« S. D. A. P. 1 zonder 't tevens te doen. aan het N. V. V. En om- gekeerd. Wij staan sterker en e&ndîachtiger dan ] ook te voren. (Appiaus.) 1 Gij kent ons prograrn vain eisohen. De regeering onderschat blijkbaar onze beteekenîs niet, m=\ar beseffe dan ook de noodzakelijfcheid ten spoodlgate te voeldoen aan ons program. Bij het> kùmenhalen van den oogst zuàlen wij de christe- ( lijke arbeiders wel achter ons hebben. (ApplaïUS.) Tôt' de regeering zeg ik: :maak ten spoedigiste ' het werk onzer eischen af. In de tirooniede kwam ' gsen ojiz&r eischen voor. Ons program was het ' an*woord op de troonrede. ' 1 Het congres neemt eenparig de voorgestel- 1 de re&olutie aan en waarvan wij den liooid- i zakeiijken inhoud laten volgen : t le. Onmid-deliijlce •a&mo-bilisa.tie met uUkeering ) vc.fi behoorliij,ke vergioecîingen, zooiang die gede- " ir-obiliseerden v/erlclcos zijn; ( 2e. Onm;d'dellijke invoering van algemeen vrou- ( v/enikiesrecht, k'e&reclit voor ©lie meerderjarig-en; , 3e. Afschaffing Eers^e Kamer; 4e. Dekking der kcsi.cn van aile krisisuifcgaven 1 en sociale maatregelen door heffingen ten las-e van liet grootkapitaal ©n van het gTOot-.grondbe zi t ; 1 5e. Sociali&atie van al'e bedrijvein die d'aarvoor l in aBnrrerkjing- kiomen; i 6e. Snelle en afdoend e voorziening woning- t nodd: 1 J j 7e. Verbetering van den toestand der kleine j boeren; / r i " Se. înwiliigdng van aille eischen van het program van den Bond van Dienstplichtigen en van. d>fi Bond vsn blinder "Marinepersoneel; 9kè.< Intrekliing-van de' sta^îingsv/en van Î903; • 10e. Levesmiddelenvoorziening als gemeen-sCihapszorg met samenwerking van boeren, land-arbeiders en verbruiksorganisaities regeling van 1 produk/tie en aanvoer; Ile. Invoering van 6taatspensIonneering op 60- g jarigen 1-eeftijd; 0 12e. Aanvaarding en ten uitvoerliegigmg van die j internationale ©iscihen. d-er vakvereenigingen op y het gebied der sociale wetgeving (program va'n ^ ]3e.' Onverwijlde invoering van den -wettelij&en ^ 8-uirendlag en van den 6-urendag voor onaergtond-schen mijnarbeid; 14e. Volledige werkloozenzorg onder beheer der \ arboidersorgan isali es ; 15e. Belangxijike verhooging der saladssen van ^ werkiiieden en lage ambtenaren in publieken ^ dienst en van het spocr.wogpersoneel. v Tevens werd er een K.omitee benoeand, aat ' opdracht heeît zich met de eischen van, dit progratn tôt de regeering te wenden en te- 3; \ens een agitatie in t land t» ontwikkelen, c dat het program ' onafwijsbaax wordt. r Nevens de praktische beteekenis- heeft het 2 congres de eenheid in den schoot der Neder- j. landsche arbeidersklasse tôt een etalen blok ge&meed. ] ToegeSafen door de Censeur ( Laatste Telegrammen ; i De Soheidinçj van Staat en Kerk in Pruissn Het nieuwe Pruisische ministerie pan eere-dienS'tcn t eft maatregelen om de scheiding van kerk en sta;t af te ko\ad'g"n.Het besluit al d n len AprU lt>i9 van kracht worden. Wilson en de vreds Volgens een Havas telegram zal Lnnsing de volgende week in I rankrijk voo aa.i wal .-t ;n. Wi.son zal eer^t naar DngelanljVan-diaar naar ir nkrijk goan De regeering in Païen Ing'evolge besluit van Pilousk^ en Das-zyns' i, is een kabin t gevonurd mot den Gaie sdhen so'i'list Morac., twski aan het hooîd , e uVinisters zKa grootendeels soc. a'ist:n _ en voii-V^parajders. De meeete zijn uic Galicië afKomsdg. Maarschalk Petain PABIJS — De mîni/3-erraad heeft besio-ten, Peftain do w^ardigheid van maarschalk van Framcr|ijk te verleenen.. De gealiieerden in Turkije PARUS. — Vice-admiraal Amet, gezag-voerder van het 2e Kransche esitader in den Bosporus, is benoemd t^t hoogen eommissa-ris der republiok bij de Turksche regeering lurk&clte protestvergadering BERLIJN. — Naar de Fréïheit meldt is Zondag in Berli^n een vergadering der Turk-sche koionie en Tur^sche matrozen uit Kiel gehouden. Prof. Haindoelah Joebhi bchetste uen ongelukkigen t.oestand van lurkije. De v erliezen, van het Turksohe leger, dat uit een bevolking v an 10 midioen menschen i3 ge-recruteerd, zijn ontzaghjK Ongeveer drie nid-lioen man zijn omgekomen, waarvan 1 / mij Uoen tengevolge van de zeer slechte vrrzor-ging der soldaten tlet biad sehrijft verder : het feit dat de aanstichters dezer schandelijke daden, Enver en zijn vriendjes, naar Duitschland zijn ge-vlucht, nadat zij hun land in een ontzetten-den toestand aan den vijand hebben overge-geven en dat zij zich thans te Be.rdjn op-liouden, heeft tôt een stormaclitige betooging aanleiding gegeven. Hier bij werd leedwezen geuit dat lieden als Enver, diie bovendien beschuïdigd wordt honderddmtzen Armenfcrs te hebben omgebrachfc, o'nder beycherming van het niouwe vrije Duitschland staan. De Freiheit zegt dat, indien het waar blijkt dat 'nver en zijn kameraden zich inderdaad te Berlijp ophouden, het de taak der regeering moet zijn zich het bezit dezer misdadigers te Verzekeren. De Oastzee-gehieden MITAU. — De goldatenraad van ,îilitau desit mede : in Kiga xs voor hot eerst een parlement van allé soldatenraden in liet Oos-.en bijeengekomen, onder leiding van de arbeiders van Mitau en in togenwoordigheid van den rijksconmrissaris voor de Oostzeege-bieden, August Winnig. Er waren 360 gede-legeerden uil Koerland, i^st'and en ljitauen aanwezig. Up den grondslag van het Litausche program is men tôt overeenstemming gekomen nopens |een eenvormig poiitiiek prograan, waarin aan het slot wordt giezegd : de soldatenraden voeren geen politiek. In politiek opzicht zijn de soldatenraden slechts werk-zaam voor zoover zij de volksregeering cn-dersteunen.Er werd een oomtnissie van 25 leden ge-kozen., waaruit een nitvoeren,d comité van 5 led'en zal worden gevormd. De zetel der com-ir.iisie zal Riga zijn. Aile raden in het oos-ten hebben zich bij den centralen soldaten-raad te Kofno aangesiloten. De bijeenkomst had een harmonîsch verloop en werd met een hoera op het nietawe vriije Duitschland gcslo-ten.Amerika likwideert den oarlog N.15W-Y0RK.' — Naar wordt medegedeeld bereidt het Congres de onttakeling van de Amerikaansche oorlogsmachine voor. De re. eering zal efjtand doen van het toezjchî ver d'e verschiilende oorlogsnijverhoien en istellingen na afioop der volgende perioden : oor do spoorwegen : 21 maanden nadat neî inde van den oorlogstoestand ia aangekoii-igd ; voor de departementen tegen spionna-e en voor oorlogshandel : ongeveer na ver-)op van hetzelfde t'jdperk ; voor het bureau' oor financieele samen.werking : zee maanden-a den oorlog, afgezien vïtn den voor de li-widatie vereischten tijd ; voor den beheer-er van vijandelijk eigendom : bij het einde an den oorlog. Voor bepaalde regeeriogs'-jncties wordt het tijdperk verlengd Voor het toasicht over de schepen : vijf xar na het eind van den oorlog ; voor het oparteinant voor Tliegwezon : zes maanden ia den oorlog ; voor den aanbouiw van hui-en : bij het einde van den oorlog. 3resident Poincaré aan koning Albert J Do président der republiek hse't ko-ûng Albert van België teleigraphis^h ge-ulcg^v/enecht met zijn verjaajdag en met len spoedig,en zegevierenxkn intocht in Brussel. Hij spreekt ds hoop uiti dat de coniug en de kor;ingtn binnenlcort, ook mar Pai'iis zullen komen, waar de bevolking ho.m een geestdfiftige on.tvangst ;al bereiden. De koning heeft geantwoord dat hij su de kouiùgin de iiitnoodiging met heit grootste g.enoegen aannemen. De Duitsche verliszen in den oorlcg BERLIJN. — Op grond van be'rouw-bare berekeiiingen kunnen de Poliiisch.-Partemontarischs Naahriobtten de veriie -zen van Duitseblandl tôt 31 October 1918 aauwkeurig opgeven. DmitscMaind heeft 1.580.00Q dooden te betrauren- Er worden 260.00d mm ala. vermist opgegeven,waarvan eveneens een groot gedeelte niet meer tôt de levend.eni behooi't. Het aantal Duiteche o-evangen^Tï tn 's vijands hand bedraagt 4 O.CfiO man. Vier millioein soldaten ■ werden gewond, waarbij echter herhaaldelijk gevallen zijn geteld1, waarin. een soidaat meermatert ia gewond. De Engelsohe verliszen in den corlog L-0NDEN- — In he: Lage r huis heeît de onder-sta,atssecrefcaris van oorlog, Mao-pherson, medegedeeîd dat de Britsche militaire vei'liezen mat inbegrip van de In-diseiie s tri jd krach ten, en met uitsluiting van de luehtstrijd^rachton, tôt 10 November 1918 bedragsn aan dooden, gewon-den, vermi-Jten en gevangenen 3.049.991 man. A.Ile vorstslijke privilèges in Duitschland atgesohatt Het pes'tbestuur deelt mee, dat de privilège der vorsten goen post- en te.e -graa&osten te hoeven te b etalen, nu ook tormeel mgeirokken is. Duitsch-Hongarije en Duiisoh-Oastenrijk WEENBN- — De» bladen vernemen over het stmdpunt van den Raad van State ten aanzien van de West-Hongaar-sche kwestie, dat de Raad groote w partie hiaeht aan YxiemdjsehappaiiijKe betreic-ivingen met H-ongarije en dus tegenover tiongai'ije geen anvrienielijke of op annexante geriehte actie wil ondfernemen. Wel staat de Raad op het etandpunt dat het zelfbeschikkingsrecht ook voor de Duitîsehers gelùt en dat Dui.sïhe aeder-zetlingen, wek-:a onderiing verband hou-den, het best aansluiting vinden bii Dui'sch-Oostenrijk. De heiman der Gekraine BERLIJN. — De Vorwarts meldt; in Beriij,n verluidt met groote. stelligneid dat de hetman der Oekratne, Skoropidsiri ton val is gebracht. Het is niet bekend wie hem is _ opsevolgd, doch het ts zeer waarsehijnitjk dat «Ijn opvolger in de-zeljfde verb:Oit|É.ng s»il staa,n tôt de entente ala die Kîozakken-generaal tôt de Duitsche bezetting heeft gestaan. De vloot der Vereenigde Sieien Daniels, staatssecre (iris van marine, heeît in een toespraak voor de vereeni-ging voor scheepsbonwers gezegd : De Vereenigde S ta ten zulten onbepaald sthe-pen blijven bouwen, niet omdat we den kléinen naties ontzag vvillen inbo^ïemen, maar den grooten en kleinen gelijkelij^ de vrijheid der zeevaart wenschen te ver-schaf'en en bij le dragen toc den poatie- ctienst over gelieel de wereld. ■ * * Het depi.rtement van marine meldt c'a! het ontwerp voor de toewijzlng van gel-den voor de vloot over 1919-19^0 oi? 441 COO.OOO dollar zal betre^king hebben- Het ontwerp was opgenm-ct met het oog op het doorzetien van den oorlog. Nu verwacht men aann.erkclijke ver-mindciingen. De oorspronkelijke fàaiiiig houdt rekening met. een program vopi dcn aanbouw van 156 schepen in den tijd van drie jaar, waai'bij tisn .vpper-dreadnoughis en slagkruisers.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De volksgazet belonging to the category Socialistische pers, published in Antwerpen from 1914 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods