De volkswil: propagandablad uitgegeven door den socialistischen wijkclub der middenstand

190 0
01 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 February. De volkswil: propagandablad uitgegeven door den socialistischen wijkclub der middenstand. Seen on 31 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/833mw2953n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Voiks wil Prcpaggrdablad uitgegeven door den Socialistischen Wijkclub der Middenstad Administratie : V. Roeck, Speldenstraat, 3 Dat mag het Petitionnement -voor Z. A- S. door de Socialistische Werklieden-Partij aangevat, ge-noemd worden. Verleden jaar betoonden duizenden arbeiders hun wil voor dit politieke recht door de A. W. : maar duizenden anderen konden niet door allerlei omstandigheden. Hetzelfde geldt voor de burgers, groote en kleine, neringdoeners en anderen, die voor het A. S. zijn. Welnu, door het petitionnement zal elkeen zijn wil kunnen uitbrengen, zoowel mannen als vrou-wen, — meer dan 21 jaar oud, — en daardoor be-toonen dat Belgie het A. S. eiseht. Deze propaganda is reeds in onze stad aange-vangen en onze propagandisten-huisbezoekers zijn in de hoogste wolken. Nooit hadden zij zulken uitslag durven verhopen. Het is hartversterkend om hooren en zien, hoe zij met een van geluk stralend oog komen verha-len hoeveel handteekens zij hebben opgehaald. « In eene halve straat heb ik er 50», zegt de eene. «En ik dan, \oegt de andere er aan toe, ik had er in mijne straat, in tien huizen welke ik bezocht, ook zoo-veel.» Een derde had er meer dan 120 opgehaald op een morgend. Maar wat zij het liefst van alles zeggen, dat is dat elkeen teekent. Katholieken, — zelfs bedien-den uit «Het Volk» — kleine burgers, neringdoeners, ja, fabrikantetn teekenen het petitionnement voor het A. S. En dit ondanks de aanmaningen van het kris-tene(?) werkmansblad (hum!) «Het Volk», dat zijne lezers verzoekt onze propagandisten op straat te werpen, zwart te maken, enz. Wei moeten onze propagandisten somtijds dis-kuteeren, maar dit doen ze met geestdrift en over-tuiging, zoodat zij ten slotte negen keeren op tien hun pleit winnen. Maar dit'kan niet andeirs. Arbeiders en neringdoeners, zij die het ergst van alien door alle belas-tingen getroffen worden, gevoelen te goed dat zij het slachtoffer zijn van deze groot-kapitalisten die de regeering in handen hebben, en door de kloos-terwerken, die alles naar den weerlicht helpen. Elkeen die.klaar zien wil, weet dat alleen door A. S. eene demokratische regeering tot stand komen kan, en dat meer rechtvaardigheid zal heer-schen.In de middenstad ook zullen wij onze Petition-nementlijsten komen aanbieden, en hier ook, In ons eerste nummer van «De Volkswil» spra-ken we over de bespreking in den Gentschen Ge-meenteraad nopens de krisis die in de spin- en weef-, alsook in de metaalnijverheid heerscht. Da socialisten stelden voor de 20.000 fr. ter beschik-king te stellen der door de krisis getroffenen, doch liberalen en katholieken waren er tegen. Midde-lerwijl verscherpte de winter, werd vele armoede geleden, werd het getal werkloozen grooter. Gtezel ANSEELE, schepene van financien, sprak ook ten voordeele van de slachtoffers der Short-time. In zijne redevoering komt er een deel dat de kleine burgers betreft, en dat we willen over-drukken : Gezel ANSEELE. — M. De Weert vervolgt : «Dan kunnetn de kleine burgers ook komen». Welnu, mijne heeren, de kleine burgers hebben ongelijk niet te komen. Dat moeten zij weten. (Ge-lach). Maar omdat de burgerij de energie niet bezit voor haar recht op te staan, moeten wij, die be-wust zijn van ons recht, de slachtoffers zijn en ons aan de onverschilligheid overleveren ? Jamais de la vie ! Overigens, mijne heeren, er wordt voor de kleine burgers gezorgd door den Staat, en de Staat heeft gelijk zulks te doen. En ik zal zoo vrij zijn er aan te herinneren dat wij, socialisten, tijdens de hernieuwing der ver-gunning aan de Rationale Bank, in de Kamer voorgesteld hebben dat millioenen moesten ter beschikking gesteld worden der kleine burgerij, die zij aan een kleinen intrest zou kunnen ontlee-nen hebben. Maar de kleine burgerij liet ons a\leen met ons voorstel, het werd daardoor ver-worpen en zij moet er nu de gevolgen van dragen. N i etttegen staan de dat, zorgt de Staat voor de kleine burgerij. Elke beroepsvereeniging van kleine ambachtslieden ontvangt toelagen voor het aankoopen van mekanieken en wij hebben met plezier kunnen bevestigen dat de Gentsche groe-pen er het meeste van genieten. Eene prachtige propaganda! Redaktie : R. Vercammen, Hoogpoort, 29 evenals in de werkers- en andere wijken, verhopen wij een goed onthaal. Kristene en vrijzinnige arbeiders, kleine burgers en neringdoeners, alien zullen het Petitionnement ■voor A. S. teekenen, omdat het een politiek recht is, dat elkeen toekomt. Bruintje Aan de Kleine Burgers EERSTE JAARGANG - Nr 2 KOSTELOOS VERSPREID FEBRUARI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De volkswil: propagandablad uitgegeven door den socialistischen wijkclub der middenstand belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1914 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods