De vrije burger: nieuws- en aankondigingsblad voor het arrondissement Dendermonde

690183 0
14 June 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 14 June. De vrije burger: nieuws- en aankondigingsblad voor het arrondissement Dendermonde. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dn3zs2mj8h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

14 Juni 1914 5 centiemen per nummer Vierde Jaargang-. Nr 24 Krxar-t-tawinw.-'i-' ri DE VRIJE BURGER. Weekblad voor aile Sporten, Nieuwsjes en Aankondigiiigen, verschijnende iederen Zondag-, Inschrijvingsprijs voor de gemeente 2,50 fr. per jaar, voorop betaalbaar ; voor de andere gemeenten het port daarboven. Het recht annoncen en artikelen te weigeren is voorbehouden. Aile toezendingen moeten onderteekend en vôôr Vrijdag middag besteld worden. Annoncenrecht onverpacht. U1TUEVER-EIGENAAR : Robert BRAGëCE Kapellestraat, 35, DENDERBELLE Anoncen 0,15 fr. per regel. Reklamen 0.40 fr. per regel. Handschrif-ten van niet opgenomen anoncen of artikels zijn niet eischbaar door den inzender. Voor anoncen en finantiën, zichwenden naarons Bureel of tôt M. Jules Van Godtsenhove, BIà du Nord, 67-69, Brussel; Agence Havas, 8, place des Martyres, id. ; Office de Publicité, 46, rue de la Madeleine, id. ; M. Serwy, rue de Venise, 96, id. ; Agence Réclame, Lierre en M. Jos. De Vynck, 19, rue Ch.L.Dierick, Gand-Akkergem. Het Wisselkantoor Alfred MORTIER - - ^ • 4 i /"H ■ - TV T T* 4 • • —i...» urevesuga sinus xyuy lc x , jy, oiypsueiac ——».■ — heeft nu sedert Nieuwjaar een Bijhui >3 geopendte Gent, 8, Koestraat, 8, Gent — Zorgvuldige inlichting-en. —-——— — — ——— — Eerlijke bediening- De Sinxendageo» Ze zijn voorbij, partenza, vervlogen zonder kwade stoornis, in vreugd en genoegen, zoq-als hetbehoort en eene aangenameheri,1nering achterlatende. Bellekensinxen, ge zijt wijd en zijd bekend en jaarlijks ziet men uwe bezoekers aangroei-en. Verleden jaar bestatigde men een getal dat nog nooit was bereikt geweest en dit jaar verzekert men dat de toeloop nog heeft aange-wonnen. Insgelijks ziet men de aantrekkelijk-heden met het jaar vermeerderen en de dorpsplaats, is ondanks de vergrooting van 1912, reeds ontoereikend geworden. De eerste dag had het weder zijn zomer-kleed aan en was het gewoel van volk en rijtuigen, om zoo te zeggen onbeschrijfelijk. Ook had men het er op gemunt, om 's ander-daags eens ter dege te kermissen, maar 's avonds begon er nat te vallen en 't regende tôt den maandag noen. Nogtans, ondanks de slechte gang en de gure noorderwind, was men het eens, om des namiddags vast te slellen dat er veel volk was en goede zvvang onder de menigte, want was het geen Kermis-weer, 't was zegde men, toch boerenweder, daar de langverwachte regen nu toch gekomen was en dit gaf moed. Degenen die gerekend hadden op den acht-sten dag, moesten het opgeven, want hel regende van 's morgends tôt 's namiddags. Ook hebben de aanwezige muzieken, niet in 't vuur maar in 't water geëxerceerd, zoodal er natuurlijk weinig vreemd volk opgekomen was. Dit belette niet, dat d'uitvoeringen op het kiosk, puik en heerlijk waren en dat de deelnemers niet enkel om hunne kranigheid: maar tevens ook om hunne behendigheid aile lof verdienen. Die tegenslag had voor gevolg dat er der negenden dag nog ongemeen veel beweging in de gemeente was en dat deze een echt Kermisuitzicht had gekregen, want men komt toch naar hier in 't vroeg of in 't laat. Laat ons fier zijn en gelukkig, over den vooruiigang en den bijval die Denderbelle tegenwoordig geniet en die belooft nog te vermeerderen Dat men al de noodzakelijke verbeteringen en verfraaiingen die men goed-dunkt op de gemeente trachtte uit te voeren en telken jare, al ware 't maar enkel iets vooruitga. Zoo begroeten wij de tegen Sinxen nieuw geplaatste grillie aan 't nieuw Kerkhof, dit eenieder lief en statig vind en die aan%d< vereerde rustplaats, een nadrukwekkend uit zicht verschaft Goede gemeenschapswegen, welgeschikte straten en pleinen, deftige vermakelijkhedcîi. alsmede onzichtige onderhoud en orde ge-paard met minzamen omgang der bevolking, dat ailes kan tôt de vooruitgang en deverhef-fing der gemeente, veel bijdragen. ®W0LBËr11 worden verkocht B v door Ai. de goede AGENTEH J Land- enTuinbouw Werkzaamheden in Juni Door het zomerweder van April hebben al df landbouwgewassen veel gewonnen ; ongelukkig-lijk hebben de cerste Meidagen wat kwaad gedaar aan de jonge planten, voornamelijk aan de vroege aardappelen, waarvan de groeze bijna heel vervro • zen is. De klavers staan bijzonderlijk schoon en ir i eerste reek de inkarnaat, die veel voeder zal ver r schaffen. Al de winterplanten beloven wel ; de haver groeit struisch op. De vveiden zullen waarschijnlijk genoeg opbren-gen, het hooi schtjnt van eerste hoedanigheid te zijn. In de boomgaarden zullen de krieke-, pruim-, perzik- en abrikozeboomen eenen rijken oogst bijbrengen. De appelen gaan tamelijk wel, terwijl de peren min laten verhopen, om reden dat de vorst de bevruchting gehinderd heeft. Om de voedermassa te vergrooten en van eerste hoedanigheid te maken, is het voordeelig van 3 tôt 3 weken voedermaïs te zaaien. Het legeren is hier niet te vreezen, dus is eene sterke bemesting geheel aangeduid : per hectare gebruike men 40,000 kg. stalmest en daarbij een mengsel van 150 kg. amrnoniaksulfaat, 50 kg. sodanitraat, 100 kg, chlqorpotasch en 400 kg. superfosfaat. De tabak wordt lot half-Juni geplant. Geeft als voltooiende bemesting 5 kg. superfosfaat, 2 tôt 2,5 kg. potaschsufaat en 1,5 tôt 2 kg. amrnoniaksulfaat.Iedereen weet dat 3 lot 4 kg. amrnoniaksulfaat bij het bloeien aangewend de lupulingehalte der bellen doet stijgen. Indien de haver door wilde mostaard (herik) overweldigd is, strooie men 's morgens uit 250 kg. ijzersulfaat. Een besproeiing met 10 p. c. zwavelzuur aan 65° is ook raadzaam,. In eene proef door de provinciale Landbouw-school van Thienen ingericht, heeft de gemalen kaïniet in hoeveelheid gebruikt van 1000 kg. per Ha. de herik geheel en gansch verdedigd. Die kaïniet brengt daarenboven potasch bij die aan de volgende plant zal voordeelig zijn. De kaïniet moet gebruikt worden vvanneer de herik niet meer dan twee blaadjes toont en voor het verdwijnen van den dauw. Gustaaf GILLEKENS, Landbouw-ingenieur. VEE V OEDIN G. De klachten zijn algemeen. , Het slechte, koude, schrale weder, waarme-de ons de maand Mei geplaagd heeft, is oor-zaak dat de voeders der hoeve onbeduidend llRELL™ bij aile goede veîomakers verkrijgbaar ! 50, 50 zijn, en dat ons vee, in den waren zin des woords, armoede en gebrek begint te lijden. De klachten zijn algemeen. Als een natuurlijk gevolg van dezen droevigen toestand, hebben wij het klimmen der handelsvoeders. Lijnkoeken, katoenmeel, haver en andere meelsoorten zijn buitengewoon duur, de land-bouwer beieeftzekereen spannend oogenblik. Hij zoekt dus naar besparingen in de dage-lijksche uitgaven. Daarin moet hij zonder twijfel gelukken, wilt hij hetvolgende beproe-ven : 1. Voor eengewoon trekpaard vervangt hij dagelijks twee kilos haver door twee kilos Sucrema. 2. Voor de melkkoeien geeft hij per kop en per dag twee à drie kilos Sucrema N° I, in vervanging van lijnmeel, katoenmeel, kokos-koek of andere voeders. Op dezelfde wijze gaat hij te werk voor de vetbeesten. Verstandige veehouders hebben tôt hun profijt dit welgekend suikervoeder reeds sedert lang op hunne hoev-e ingevoerd. Dit krachtvoeder uiterst voordeelig in prijs, geeft rijke melk en vaste boter, veerkracht en viùg-heid bij het paard, vleesch van eerste hoe- MENGELWERK 6 Een Zeemanshuisgezin. door Hendrik Conscience. « Maar, Rozeken, waarom blijft gij zoolang weg ? Ik geloof het wel dat gij honger hebt Zit neer kinderen, gij gaat uw avondeten krijgen. » Zij trad in de andere kamer en keerde even ras weder met een roggebrood en een groen potje. Terwijl gretige blikken en bevende handen tôt haar opgeheven waren, sneed zij van het brood twee zware kanten, bestreek deze met een weinig gesmolten vet, streek deze met een weinig gesmol-ten vet, strooide er eenige korrels zout over en reikte ze den kinderen toe. Met den glans van innigste genot in de oogen begonnen de meisjes het zwarte brood te verslin-den. Zij schenen de gansche wereld te hebben ver-geten ; want hoe hunne moeder ook poogde hunne drift te matigen en hen waarschuwde, dat zij zich zouden verslikken, zij hoorden haar in den eerste niet. Sleehts toen hun honger een wei nig was gestild, vertraagden hunne beweginge en aten zij wat rustiger. Daar het bijna donker was geworden, ontsta de weduweeen klein petroleumlampken en hernar haren arbeid, onderwijl met zelfvoldoening o hare twee meisjes starende. Mieken, het oudstc was, blond als hare moeder ; Rozeken was ee zwarte krullebol als haar vader zaliger. Op beide gelaa* was de armoede onmachtig gebleven : z bloosden frisch, en warm bloed sierde hare lipje met het koraal der gezondheid. Nauwelijk hadden de kinderen hun avondinae genuttigd, of Mieken haalde uit eenen hoek eenig einden touw en begon deze uiteen te trekken, or tôt pluk (werk) voor de kalfateraars te diener Daarmede kon men ook al eenige centen in d week verdienen. Rozeken hielp haar aan het werk ; maar van tij tôt tijd nam zij iets van eene vormelooze pop va den grond en drukte deze gedaante, onder h< mumelen van stille liefdewoorden, menigen ku op het voorhoofd. Eensklaps rees er een twist tusschen de kind< * tt—Win IIII ■■■■■HT IBWlII I II I 11 1 I I II II IHII'l'mMIl III 'I — f1 l wiwwwih> w iiw'inw - ren op ; maar dewijl zij zeer zacht spraken, verstond i hunne moeder niet waarover zij dus aan het kra- keelen waren. k « Nu, nu, wat beteekent dit ? Gij gaat toch niet i boos op elkander worden ? » zeide de weduwe. 3 « Zusterkens moeten elkander altijd gaarne zien. » « Het is niet waar, moeder ! » riep Rozeken i met verontwaardiging. r « Wat is er niet waar, kind ? » j « Wel, moeder, Mieken zegt, dat vader in het s vagevuur zou kunnen zijn. De menschen die daar zoo leelijk branden, hebben kwaad gedaan en 1 vader heeft nimmer nooit kwaad gedaan, moeder ? » e « Kwaad ? » mompelde de weduwe, de schou-n ders ophalende. « Aile menschen zondigen nu en i. dan. God alle.en weet het, kind. » e « Ja, maar, moeder, zoo moogt ge niet spreken ! » riep Rozeken verstoord. « Vader is in den hemel 1 d Gij hebt het zelf wel honderdmaal gezegd. » n « Zeker, ik geloof het ook, kind : want hij was :t toch zoo goed van harte en hij beminde ons als s licht zijner oogen : maar » « Daar hoor ik onzen Jan ! » zeide Mieken. « Ha, hij zal weer vertelsels vertellen ! » juichte Rozeken. Van den Kabauterberg en van het be-tooverd schip ! » In den gang weerkionken de galmen van een lied, en men kon tôt in de kamer de woorden er van verstaan : « Onvermoeibaar sterk, Altijd moedig aan werk 't Zij op zee of aan wal Vroolijk overal En drinkend een glaasje jenever of bier, Vol plezier, Dat zijn de jengens van 't Schipperskwartier ! » Een jongen van ongeveer vijftien jaar, maar tamelijk struisch voor zijnen ouderdom, kwam jui-chend in de kamer getreden. Hij had een Schot-sclie muts op, droeg een blauw vest met koperen knoopen en eene zeildoeken broek vol vlekken van teer en pik, zoodat hij geheel het voorkomen had van een jongen matroos. Wordt voortgezet.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De vrije burger: nieuws- en aankondigingsblad voor het arrondissement Dendermonde belonging to the category Liberale pers, published in Denderbelle from 1911 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection