De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

355 0
01 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 January. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Seen on 18 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/d21rf5m880/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

NR 76 DERDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Beigisch orgaan voor de provincie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Hedactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming. nochWaal, inaar Beîg En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis nrn «.■m— ~ il 1 ilBUlll— M M —>■1111 Hl 11MilIIIIMIUfr iTTlinr TTff I ITH Teiegrapftiseh adres : Komrnandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. DE TOESTAND. Wat wordt ergejammerd, gekiaagd ; wat zijn er veien mei vrees oevangen omdat de Centralen de Italianen... hebben verdre/en na twee en half jaren hardnekkigen strijd aan den Izonzo-stroom. Ja ! de Entente-landen hebben 's vijands macht onderschat, ze hebben weer te veel vertrouwen gehad in hunne * ster, ze hebben weer misrekend zooals voorheen ; ze hebben... en zoo gaat het voort. Welnu laat ons eens wat redeneeren en ons een J ^weinig in de plaats zetten van hen die de groote ver-antwoordelijkheid dragen. Men vergete vooral niet, v dat de Centrale mogendheden; na tisntallen jaren voorbereiding, eene tucht in het volk hebben weten in te planten, die, laat het ons maar ronduit verkla-ren, nergens anders te vinden is, dat diezeifde pin-helmen om het leven hunner krijgers weinig geven en ze in het vuur werpen al kostte het hun honderd duizenden dooden... als het beoogde doel maar be-reikt wordt. (We hebben, hier ter stede, het ge-sprek afgeluisterd van twee opperofficieren. Weet ^e, beste lezer, hoeveel dooden de vijanden aan de je^brbraak telden ? Meer dan 180.000 !!). Zoudt ge soms willen, dat de onzen evenzoo handelden ? Neen, onze leiders sparen zooveel man mogelijk, immers zal het land de bovenhand houden, na den vrede, hetwelk de meeste werkkracht bezit. Daar geeft puntknevel weinig om. De achteruit-gang oî vlucht, zooals ge 't nemen wilt, is dus hier wel aan te nemen, verslagen is onzen bondgenoot in 't geheel niet. Wel zal het een tijdje vragen om den vijand in 't vlakke land duchtig ten lijve te gaan. Heb maar geduld nog. We hebben ons allen tôt hiertoe moedig getoond, waarom zouden we ons door die zwarte wolken laten beinvloeden ? Waarom ? Zijn er eens duistere of slechte tijdingen, welnu, dan het hoofd nog recht, en men toont zich 'n ware Belg. Fierheid moet ons .bijblijven tôt den dood. Wat Rusland betreît, alweer een onaangenaam nieuws, nietwaar ? Vergeet echter niet, dat zulk een groot land, ontwaakt na eeuwen sluimering en knechtschap, nogal wat te schikken en te hervor-men heeît, nogal anarchie te bekampen heeft, vôor het manhaftig weer optreden kan tegen den vijand. Wees echter gerust. De Duitsche bladen zelf ver-melden dat de nieuwe aan het bewind gekomen parlij, in haar programma van geen afzpnderlijken vrede spreekt en bijgevolg de Entente-landen ge-trouw blijlt. Wat er ook van zij of wie er ook aan het bewind komen mocht ; zeker is het dat geen dictator het zou durven wagen een aîzonderlijken vrede te sluiten, om... oorlog met Japan en Ameri-ka te vermijden. Alleen de tijd, zooals de Engelschen het meerma-len zegden, ;s onze groote generaal. De pinhelmen wenschen, ja, eischen van hun staatsbestuur vrede. De benoeming van den nieuwen kanselier « graaf von Hertling » is er wel een bewijs van. Nooit zouden de Pruisen geduld hebben, dat een man der bondsstaten, dit hooge ambt zou bekleeden ; thans voelen de « Al-Duitschers » dat eene nieuwe rich-ting van 't land, « de démocratie », alleen heil bren-gen kan. Daarom hebben zij eene groote inspan-ning beproefd, niet voor de krijgssuccessen, maar om de gemoederen op te houden, die fel, zeerfel, waren gezonken. Weldra zullen we vernemen wat verliezen de Duitschers hebben geleden, en zeg niet eene 0 te veel, bij het lezen der officieele lijsten, maar wel een te weinig. Harten omhoog ! en een weinig moed meer J Zoo moeten we blijven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods