De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

685727 0
01 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 January. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Seen on 17 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4b2x34nf5t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

NR 40 TWHEDEJAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgeineende leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, maar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! ■■■HWIWIB—m\t uwm miiiw ■■iwwniiiii mav 11 ■■ imm nui m 11 1—■ ■■■———— Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. Wat de Duiisch ^rs met den Taalstrijd in Belgie beoogen. Bovenstaande plaat toont op sprekende wijze wat de Duitschers opens België in hun scnild voeren. Het heerlijke Be gië, met zijne Vlaamsche en Waaische bevolking, dat onder de leus « Eendracht maakt Macht » zich eenen weg wist te banen, werd door de Duitschers reeds lang beloerd. Bij 't los- breken van den grooten wereldkrijg bood zich voor hen eene geschikte gelegenheid aan om de begeerde prooi te bemachtigen. Helaas ! hoe bitter was hunne teleurstelling, toen ze langzamerhand gewaar werden dat er van al hunne toekomstdroomen niets in huis kon komen. Van toen af begon hun verbrokkelingswerk : De Duitsche regeering nam den schijn aan, bekom-merd te zijn om de belangen en de toekomst van den Vlaamschen stam, en begon openlijk en bedekt hare sluwe poiitiek ten opzichte der taalkwestie in België. Enkele Vlaamsche heethooîden leenden de Duitschers daartoe de hand, en in plaats van de Vlaamsche be.angen te behartigen dienen zij de doelein-den van den indringer, daar zij de pogingen der Du.tschers steunen, om twist en tweedracht onder de bevolking van het bezette iand te zaaien. Het Vlaamsche Volk aanschouwt met verachtend m sprijzen het werk dezer ellendelingen. Het blijft niet alleen koud en onverschillig, maar bij den haat voor den verdrukker en woordbreker is zich komen voegen de woede tegen den vreemdeling, die zich mengt in zaken die hem niet aangaan, in een land dat hij overrompeld, uitgemoord en gebrandschat heeft, en wiens bevolking door de Duitsche bezetting een nog dagelijks ondragelijker slavenjuk op-legt.De ellendige veinzerij der Duitschers zal er niet in gelukken de Vlaamsche bevolking te verschalken en hare trouw aan de Belgische staatsinstellingen aan het wankelen te brengen. Het Vlaamsche volk schaart zich met zijne Waaische broeders rond zijn geliefden Koning en zijne regeering, en heelt voor 't oogenblik geen ander doel noch bekommering, dan de vrijmaking van den vaderlandschen grond. Dit is de betrachting van aile ware Belgen ; de Vlaamsche zaak gaat ons alleen aan, en geenszins de Duitsche troebel-water-visschers.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection