De waarheid: socialistisch weekblad

1596 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 11 March. De waarheid: socialistisch weekblad. Seen on 19 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jm23b5xs8h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

10e Jaargang. Nr 10 Prijs : 7 Gentiemen. Zondag 11 Maart 1917 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ . Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. — ■ * ' ■ i "" ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR : P« De Wiite, Verspyeeistraat, 10, Gent Vepentwoordelijte© Citaever m » u ra ra k m t ni t wkij»,: Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 maanden fr. 2-50. Voor 1 jaar fr. 5-00. — Op voorhand betaalbaar. — Annoncen worden geplaaist volgsns ovareenkomst ORUHBNDEL OF BESCHERNING VOOR NA DEN OORLOG Ziedaar een thema waarover staatsmannen en staatHuishoudkundigen sedert meer dan honderd jaren in twist zijn, en waarover men het nooit ééns kon worden en dat na den oorlog opnieuw, en onder geheel nieuwe gedaanten, zal opduiken. Het verschil van zienswijze der geleerden enstaatslieden kwam veelalvoort uithet verschil van slandpunt waarop zij stonden, dat op zijne beurt dikwijls afhing van de partij die zij vertegenwoordigden. Zoo bijvoorbeeld waren de beide partijen d^e beurtelings België bestuurden vrijhan-delsgezind, maar ieder op zijne manier. De liberalen waren voor volledigen vrijhandel voor al wat levensmiddelen betrof, en eischten inkomende rechten voor nijverheidsartikelen. Hunne tegenstrevers betrachtten steeds juist het verkeerde: inkomende rechten op graan, vleesch, enz., en vrijhandel voor machienen, gereedschappen, geweven stoffen, enz., enz. Kwestie van standpunt. De liberale partij, voor het grootste deel gekozen en aangehangen in de nijverheids-streken, had belang bij goedkoope levensmiddelen. on? de atbetri&rs m sta'.t 4e.«teUen oiqi zoo weinig mogeîijk loon rond te komen, terwijl de katholieken, steunendeop de land-bouwbevolking, belang hadden bij dure levensmiddelen en goedkoope nijverhèids-voortbrengselen. ' Het voortdurend stijgen der vleeschprijzen in de laatste twintig jaren vôôr den oorlog was het gevolg dezer politiek. Toch kunnen wij, vooral met het oog op de huidige gebeurtenissen, deze politiek niet verkeerd noemen, en we zullen straks aan-toonen waarom, met den huishoudkundigen toesia'nd van Engeland eens beknopt na te gaan, Engeland dat, zooals men weet, het ineest vrijhandelsgezinde land van de wereld is sedert ongeveer drie vierden eener eeuw. Engeland kon zich de weelde veroorloven nijverheids- en landbouwartikelen vrij van rechten te laten binneH komen, althans voor zijne eigen bevolking. (In de koloniën heerschte een ander stelsel). In de grootnijverheid had het land gedu-rende meer dan honderd jaren om zoo te zeg-gen geene medadirtgers. Het stond tôt over een dertigtal jaren aan het hcofd, was de andere landen ver vooruit, en zijne nijveraars waren de groote leveranciers voor de geheele wereld. Hunne Euroçeesche mededingers waren genoodzaakt hunne machienen en gereedschappen van hen te betrekken. Eene mach-tige handelsvloot, zoo lalrijk als die van alk overige Staten te samen, vervoerde de voort-brengselen met gemak naar aile windstreken Het goud vloeide oyervloedig in de ka: der kapitalisfen en kon deze toelaten aan d( eischen der werklieden, die te recht ook eer beelje van dien overvloed wilden genieten toe te geven. Soms schoorvoetend en nie zondertegenstand,omdat duivelszakken nooi vol zijn, maar met loven, biedenen strijden veroverden de Engelsche aîbeiders zich eei toestand welke hen niet zonder reden doo de overige Europeesche arbeiders benij< werd. En immer klom alom de vraag naa Engelsche waren, zoodat tientallen jaren lanj (1) Vrij'iandel noemt men het stelsel waarbij vreemd wareri die in een land ingevoerd worden geen inkc mende re. hten betalen. Bescherming integendeel be doeld inkomende rechten, of ook w : rremiiîn of toek gen aan inlandsche produkten di ; naar den vreemd gaan. ^ de Engelsche nijverheid zich altijd meer en meer kon uitbreiden. En om de noodige arbeidskrachten te vinden werd de algeheele vrijhandel voor levensmiddelen ingevoerd, ondanks het groot verzet der landlords, die wisten dat zij dan hunne landbouwers zouden verliezen, die inderdaad bijna allen naar de steden en nijverheidscentrums afzakten. De landlords waren gedwongen hunne landouwen te veranderen in schaapsweiden, waarvoor de Engelsche grond en klimaat uitermate geschikt is, daar de Engelsche scha- ' pen de fijnste wol leveren van geheel de wereld d). Maar die huishoudkundige hervorming leverde een ernstig gevaar op voor de toe-koinst, indien eenmaal een politieke machts-verschuivingplaats had. Dochweinigen zagen dit in, en op de stem der weinigen die zulks inzagen en waarschuwden, werd niet gelet. Zoo herinneren wij ons over twaalf à veer-tien jaren in Le Soir een artikel gelezen te hebben, overgenomen uit een Engelsch blad, waarin de schrijver zegde dat 73 p. h. der bevolking in steden leefde van boven de 5,000 inwoners, en slechts 27 p. h. in dorpen. « In Engeland, zegde hij, kan men even als inTransvaal, urenlanggaan door weiden en onbebouwde velden, en, moester eendag kûiïien dat wetegen een groote zeemôg'ênd-heid moeten kampen, of dat twee of drie groote zeemogendheden zich zouden veree-nigen tegen ons, dan zouden wij aïs ratten in de val zitten ; we zouden ons moeten over-geven of verhongeren, want 4/5 van ons voedsel moeten wij uit het buitenland krij-gen. » Als we de berichten mogen gelooven, zou dat noodlottig tijdstip voor het fiere Albion thans aangebroken zijn. Met angst en spanning ziet ieder nuchter denkend mensch de ontknooping te gemoet van het meest ontzettend en gewichtigst drama dat sedert de instorling van het Romeinsche rijk op het wereldtooneel is afgespeeld. En dit voorspeld ons voor de toekomst een grondige verandering in de kwestie van vrijhandel en bescherming. Het blijkt nu immers dat, hoe voordeelig de vrijen invoer van levensmiddelen voor de stedelijke inwoners ook is in vredestijd, de landbouw er door verlaten wordt, en men in oorlogstijd het grootste gevaar loopt met geheele landstreken te moeten verhongeren. België met zijn dichte bevolking en uitge-breide nijverheid bevind zich zoo wat in den zelfden toestand als onze overzeesche buren, meer nog door het gebrek aan ruimte als door het gebrek aan voorzorg. Hoe erg onzen toestand in opzicht van voeding thans ook is, zou die nog erger zijn zonder de bescherming aan den landbouw sedert dertig jaren verleend. Vroeger hebben wij (^t, als veel anderen niet ingezien, maar wanneer de feiten ons leeren dat de een of andere theorie niet juist » is, moet men dat durven zeggen. En al is het nu waar dat die bescherming, 1 hier en flders waar zij verleend werd, niet ' gericht was met het oog op de huidige ge-1 beurtenissen en slechis voortkwam uit klas r senbelang, genieten de volkeren er toch van * die ze ingevoerd hebben. Maar voortaan zal zij de bekommering uit-r , r (1) Het was dank aan deze wol dat de Vlaamsche lakens in de middeneeuwen geheel de wereld doorbe-î roemd werden. Toen men die niet meer kon bekomen was het met dien roem gedaan, dnar de Spaansche en andere wol waarmede men ze moest vervangen, veel grover was. Nu nog kunnen de Engelsche lakens en e kleerstoffen diorgeen andere in fijnheid gcevenaard worden. 1 maken van aile wijze staatslieden, en dit voorspeld ons omkeeringen in de Staatshuis-houding waarvan wij nu nog geen gedacht hebben. YAN ALLES WAT De verkoop van schaapvleesch. — Van twee uurna middernacht kwamenzich reeds menschen op rang stellen voor de inkoop van schaapvleesch die slechts om negen uur begon. Velen hadden hierbij hunne krachten overschat : De lange uren stilstaan in de kou, op de kille straatsteenen, zonder warm eten noch drinken, neep sommigen aan het bart, met het ongelukkig gevolg dat er nu en dan be-wusteloos ineenzakten. Zij werden opgeno-men, in het kabinet van den bestuurder der vischmijn gedragen, waar zij door dien heer met liefdevolle zorg en bekwaamheid werden behandeld. Talrijk zijn degenen die aldus hunne spoe-dige herstelling aan de menschlievende toe-wijding van deri bestuurder hebben te danken. In naam dezer sturen wij hem hierom oozen welgemeenden dank toe. Wat de verkoop aangaat, ook hierover h^-b;':n wij slechts lof gehoord. Het publiek was letterlijk verrukt over de beleefdheid, de ijver en takt waarmede de bedienden zich van hunne zware taak kweten. Reeds dikwijls hebben wij van andere openbare diensten klachten moeten opne-men, en men mag ons gelooven of niet, maar wij vinden het oneindig plezieriger te kunnen prijzen en loven dan te moeten gispen en vitten. Vooral nu hebben wij allen behoefte aan deelneming. Eere aan hen die dit beseffen en er zich naar gedragen. Het relief werk in België. — Een Havas bericht meldt uit Madrid dat de Nederland-sche regeering aan de Spaansche liet weten dat zij zich onvoorwaardelijk aanbiedt om het hulpwerk voor België en het bezette ge-bied in Frankrijk over te nemen zoo het noo-dig is. De Frankf. Ztg. verneemt uit New-York, dat de Berlljnsche correspondent van de New York Tribune het volgende seint : Gce-verneur Von Bissing gaf aan den Amerikaan-schen gezant te Brussel nadrukkelijk de ver-zekering, dat hij zeer gaarne zou zien, dat deze zijn menschlievende werkzaamheden ten gunste van België zou voortzetten. Ook de Amerikaansche vlag mag op het legatie-gebouw te Brussel blijven. Met de waarheid over hoop ? — Le Bruxellois heeft eens de socialistische (?) drijvers naar de ziel getast en er op gewezen dat de roode politiekers en hunne luitenanten en onderofficieren, « overal waar zij iets in den pap te brokken hebben » hunnen snuit, en dai.rna hunne voorpooten, en weldra de ach-terpooten daarbij, in den papschotel dringen en zeer gulzig — ten minste zoo gulzig als de uitgescholden kapitalisten — rondslab-beien en zich buikje rond snoepen. Volgens Vooruit heeft dat « hier, in Vlaan-deran, bij de van de toestanden op de hoogte ziji de lieden, "een spotlach verwekt. » « Ons steunende op 't rechtvaardigheids-» gevoel (!) der vooraanstaande en met be-» stuurlijke verantwoordelijkheid beladen » pirtijgenooten, zuilen wij niet zeggen dat » hij liegt, gaat Vooruit voort, rraar wij ver-» oorioeven ons tcch te zeggen dat hij met » de waarheid overhoop ligt » Laat ons eens zien ; Eedje is toch wel een vooraanstaande en met verantwoordelijkheid beladen partij-genoot?Ehwel, wij dagen Vooruit, diebeweert ailes te durven, uit, eens in zijne kolommen te laten kennen de openbare en private baantjes bezet door de familieleden, broeders, zusters, neven en nichten van Eedje, zonder van de vriendjes en kameraadjes te spreken. Wij wedden dat Nand, die anders zoo snapziek is, over dit potje zoo stom zal blijven als een visch. * Onder bondgenooten. — Vooruit daagt den « ouden liberalen strijder» die in Le Bruxellois den zwanenzang der liberale partij heeft aangeheven uit, om « in al zijnen omvang te bespreken en çgns te durven mededeelen wat in Vlaanderen gebeurt met als toemaat de mossel-noch-vischhouding der liberalen in vele plaatsen». Pakt vast Zoetekoek, Co en tutti quanti; van je bondgenooten, moet je 't hebben! Arme kleine burgerij ! Ooofstommen. — Dat zijn, volgens Vooruit, de liberalen van onzen tijd. « Te Kortrijk, » klaagt hij, zijn al de bedieningen bezet » door congreganisten, klerikalen van 't hel-> derste wa4er} vast en zeker bescbermelin-» gen van mannen uit de Kasteeldreef of » Kerkportaal. » « Wie protesteerde daartegen in Vlaan-» deren? » vraagt Vooruit. « De liberalen? » Wie zulks meent kent die heeren langs » onze kanten niet: zij zwijgen als vermoord.» Nu, hier ishet juist hetzelfde: met dit verschil dat hier met den dag meer en meer de « bedieningen », vooral de overbodige, bezet worden door de roode sleepdragers. Maar ook hier zwijgen de liberalen als vermoord... Après nous le déluge, zei Louis XV. 't Ligt op zijn maag. —In zijn nummervan 27 Februari, komt Vooruit nogmaals terug op de « onrechtvaardige bestraffing » aan zijne samenwerkende vennootschap door 't Voedingskomiteit opgelegd, maar gevolgd door eene bijna onmiddelijke ontheffing zijner opgelegde boete. » Laat ons hier de snuggere opmerking maken, dat wij zelden hooren van veroor-deeldendie den lof uitbazuinen hunnerrecht-vaardige rechters. Zoo iets zal niet te verho-pen zijn, zoolang het collectivisme Nand's droom niet zal verwezentlijkt wezen. Wij hebben ook in Vooruit gelezen, dat het Voedingskomiteit besloten had aan de gestrafte maatschappijen en bakkers geen meel meer af te leveren, zoo lang de boete niet betaald was. Maar hier had het Voedingskomiteit zonder den waard gerekend, en niet overzien dat als b. v. «Vooruit» zijne bak-ker j eenige dagen. stop zette, duizenden van zijne klanten, vlaamsche menschen, zonder brood zouden gezeten hebben, iets waarvan de roode leiders heel de schuld op het Komi-teit zouden geworpen hebben. Nu, men kent het blind geloof der «roode gaeien ». En de sluwe roode drijvers die dat wel inzagen, stelden het Voedingskomiteit voor de kwestie en weigerden te betalen. En 't Voedingskomiteit legde den duim. Vooruit heet dit geharrewar « een voorval van beteekenis dat rijk is aan lessen. » Nogmaals zijn wij van zijn gedacht. r.én voor allen, alien voor één. — De boeten besprekende die aan de S. M. «Vooruit» en aan andere broodfabrieken en bakkerijen dot r 't Voedingskomiteit opgelegd waren — op onrechtvaardige wijze, natuurlijk — schrijf! Nand:

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De waarheid: socialistisch weekblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1906 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods