De waarheid: socialistisch weekblad

1068 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 14 June. De waarheid: socialistisch weekblad. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bc3st7g77n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

8e Jaargang. Nr 27 Prijs : 5 Centîemen Zondag 14 Juni 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN DEN " YRIjEN SOCIALISTENBOND „ | ABONNRMBNTSPRIJS Voor 3 maanden Fr. 1-00 Sleolits lilj dl© de vrJj- ^ ^ maanden » 2 00 l^elcï van antleren lie>f ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE beettucue.eliwaar. Voor 1 ja.r ,4-00 aiu. Nieuwe Veemarkt, 19, GENT op V00,HAND — Ànnoncen worden geplaatst yolgeos overeeHkomst — Een ernstig woord aan alleu die ons goedkeuren Aan de lezers van ons blad, aan de vrien-den die ons goedkeuren, aan al degene die op 24 Mei hunne stem hebben gegeven aan onze kandidaten, sturen wij onzen hartelijken dank, en roepen hun toe : houdt stand ! Schenkt ons voort uwen steun, en wij blijven op post zoolang wij kunnen. Hier en daar hebben wij een vriend ont-moet die ons zegde : wij hadden meer stem-men verwacht, gezien den klimmenden bijval van ons blad. Wij integendeel, die in den strijd vergrijsd zijn, zijn uiterst tevreden. Er mag niet vergeten worden dat wij enkel sederteenige maanden watmeer tôt de alge-meenheid der werklieden zijn doorgedrongen, en eenieder onzer moet zich van die waar-heid doordringen dat men de gevoelens en de geesten van het volk, die zôô verknoeid zijn, die zôô verkeerd zijn opgevoed, die zôô zijn voorgelogen, op enkele weken niet kan omkeeren. Vastberaden moeten wij hun steeds blijven wijzen op al het verkeerde, op al de missla-gen, ja op al de misdaden die door Vooruit gepleegd werden. Wij moeten hun blijven aantoonen dat het woord socialisme bij de leiders nog enkel dient als masker, om al hunne wandaden achter te verbergen. Wij moeten hun door feiten bewijzen, dat hun blind vertrouwen misbruikt wordt, door hen die ailes aanwenden tôt zelfverheffing en stoffelijk winstbejag. Wij weten bij voorbaat dat het een werk van langen duur zal zijn, maar wij hebben die plicht opgenomen en zullen hem trachten te volvoeren. Maar dit met uwe medehulp, waarop wij ook blijven rekenen. En wanneer wij nu den uitslag der kiezing van 24 Mei eens goed onderzoeken, en dit volgens de officieele cijfers die wij verleden week mededeelden, dan zien wij de toekomst zoo somber niet in. Vergeet niet dat, wanneer de Gentsche socialisten voor de eefste maal in het strijd-perk traden, behaalden zij slechts 900 stem-men, en dit gebeurde na het bestaan van vele jaren en terwijl zij reeds talrijke inrich-tingen bezaten. In 1908 ging P. De Bruynevoor de eerste maal in strijd op eene gansch afzonderlijke lijst en hij bekwam 800 stemmen, terwijl De Waarheid. slechts een goed jaar bestaan telde. In 1914 gaat hij voor de tweede maal afzonderlijk in strijd, en hij behaalt bijna het dubbel getal stemmen, en dit zonder de minste strijdmiddelen, bijna zonder propa-ganda.Komt het niet zonderling voor dat wij in de buitenkantons ongeveer 500 stemmen be-halen,zonder er ietsvoor gedaan te hebben? En is het niet verheugend vast te stellen, dat wij te Gent 1000 stemmen behalen, en dat die stemmen vooral zijn uitgebracht in die buree-len waar meest werklieden stemden? Ons wel, maardien uitslag zegt ons: aan het werk op den buiten, dubbele krachten aangewend in de stad, en het doel dat gij u voorhoudt zult gij bereiken. Maar... om dit doel te bereiken zijn er werkkrachten, is er geldelijken steun noodig. Wat staat er ons te doen ? Om die vraag op te lossen in den zin gelijk sommige vrienden denken, is er voorzichtig-heid en ernstige overweging noodig, welke wij een of anderen dag onderling zullen be-spreken.Maar tôt zoolang dit niet gebeurd is moeten wij bedacht zijn en de middelen zoeken die ons moeten in staat stellen toekoirend jaar reeds, de strijd voor de gemeentekiezing met beter gevolg aan te gaan. Het werk dat moet gedaan worden is reeds onderzocht, maar daar wij wenschen dat het zoo volledig mogelijk zij, zetten wij onze vrienden aan er goed over na te denken, en hunne gedachten en voorstellen, die er het gevolg van zijn, schriftelijk in te zenden aan P. De Bruyne, Nieuwe Veemarkt, 19, Gent. Intusschen moeten wij denken om het steunfonds meer uit te breiden en meer te doen opbrengen. Dit is het werk van u allen! Elk die voelt en denkt als wij ; elk die ons verzet tegen de leiders van Vooruit goed-keurt; elk die begrijpt dat wij zonder onder-breking moeten wijzen op hunne tekortko-mingen aan de plichten die het princiep als socialisten hun oplegt, in één woord, -al wie verandering wenscht aan dien slechten toe-stand, hij leve binnen of buiten Vooruit, schenkt ons zijnen steun. Verschillend zijn de middelen die kunnen aangewend worden tôt propaganda, maar geen enkel dat zoo krachtig, zoo duurzaam werkt als de pers. De machtigste partijen zouden achteruit gaan zonder hunne dagbladen, hun bestaan ware zelf van korten duur. En als dit waar is voor andere partijen is dit nog meer waar voor ons. Terwijl zij dagbladen ter hunner beschik-king hebben, hebben wij slechts een week-blad.Aan het stichten van een dagblad valt nog niet te denken ; dit is iets voor later, als allen medehelpen. Maar tôt zoolang moeten wij ons behelpen met ons weekblad, waarmede wij goed en nuttig werk kunnen verrichten als wij ge-zamentlijk willen. Het besluit is reeds genomen om wekelijks een groot getal bladen kosteloos in Gent en in de buitengemeenten te verspreiden. Dit werk moet onafgebroken week voor week voortgezet worden. Wij stellen kosteloos het blad op, wij geven erbij onze penning, en... geeft ook allen vol-gens uw vermogen, maar geeft elke week, en een goeden uitslag zal uw werk beloonen. . Korf van Çeheugen Wij lezen in Vooruit : « Het Ministerie van Landbouw en Open-» bare werken wordt bestuurddoor M. Helle-» putte, in hoogst eigen persoon. « Dat heerschap heeft door zijn bestuur »»eene brochuur doen schrijven gericht » « Aan de Boerinnen » en handelend over » de voeding van den landbouwer ». Het boekje in kwestie kennen we niet maar naar we in Vooruit zien worden o. a. erkooklessen in gegeven voor kleine beurzen, dit met oog op de duurte der Ievensmiddelen, waarvan de prijzen na de droogte van over drie jaar fel gerezen waren. Er wordt in aangetoond hoe men met betrekkelijkweinigkosten voedzaam eten kan bereiden. Hierop schiet F. H. in vuur en scheldt hij het ministerie uit, dat voor de boeren diekoeiën, vaarzenen zwijnen kweeken, lever, verkensbeenderen en smout goed genoeg acht, en boter, looze ribben, staartschotel enz. alleen van de rijken wil laten opeten. Maar heeft F. H. dan vergeten dat hij zelf over een goed jaar geschreven heeft dat een werkersgezin van 5 personen kon leven met 1.50 per dag? Is het met die som dat ze fijne brokken kunnen koopen? Als het politiek belang der heeren in het spel is, kunnen de arbeiders leven met een liter soep en een broodje, maar eens dat voorbij, dan is het beste nog niet goerj genoeg voor het volk... in tvoor-den, want in daden wordt er gezorgd dat ze niet veel overhouden voor de keu-ken.* * * Goed beschouwd heeft F. H. hier* weer een dwaasheid begaan, voortko-mende uit zijne zucht — of uit verkeerd begrepen plichtsgevoel — om de arbeiders op te ruien. Vooruit heeft er belang bij de werklieden zoo goedkoop mogelijk te voeden. Hoe min zij voor hun zelve noodig hebben, hoe meerer overschiet voorMoeder Vooruit en hare talrijke lievelingen, die met dien overschot schoon weêr spelen. Konden de arbeidersgezinnen doorgaans leven met 1,50 fr. per dag, ziet eens wat nieuwe vereenigingen men zou kunnen oprichten, met in elk een betaalden secre-taris, en hoe de inleggen in al de bestaande vereenigingen zouden kunnen verhoogd worden? En dan de feestpaleizen, de cinema's 't kasteel, enz., hoe zouden die niet flo-reeren?Geheel zeker zouden er op zijn minst nog een 25 propagandisten kunnen gered worden. Was F. H. nietgestadig buiten Westen, hij zou dit hebben ingezien, en geweten hebben dat er aldus meer voordeel te behalen was dan met de boeren en werklieden te trachten afgunstig te maken op de lekkere beetjes. ♦ 'f Qeluk Vliejf « Waarbij komt het toch dat de één zoo-veel mag mispikkelen en het hem altijd goed afloopt, en de andere zijn voet niet mag mis zetten of het loopt uit op tegenslag of onge-luk? » s Zoo lamenteeren de menschen, en zoo klaagde mij ook een vriend. « Met de partijen, voegde hij er bij, is het juist hetzelfde. Ziet eens naar de liberalen : Zij regeerden het laatst van 1878 tôt 84. Zij maakten een schoolwet, waaraan ieder zich zou hebben kunnen gedragen, waren hunne tegenstaan-ders niet zoo fanatiek geweest. Om ze ten uitvoer te brengen hefien zij 23 millioen nieuwe belastingen. Het was of het geheele land in opstand zou komen. Het regende verwenschingen enver-maledijdingen op hunne arme hoofden, en met de eerste verkiezingen werden zij als weggevaagd. Zelfs in het door en door libérale Brussel, werd de luisterrijke liberale afvaardiging als het ware weggebliksemd. Ziet nu eens de klerikalen, die schijnen ailes te mogen doen. Zij nemen de Congo over, die jaarlijks millioenen aan het land kost. Ze maken eene zeer partijdige schoolwet, die de millioenen in de kassen der kloos-ters doet vloeien. Ze voeren den gehaten algemeenen dienstplicht in, en leggen voor omtrent 100 millioen nieuwe lasten. En is er opschudding, rumoer, beroerte? Geheel weinig. Ze verliezen eenige duizende stemmen, die, als men rekening houdt van het meervoudig stemrecht, een bettrekkelijk klein getal kiezers vertegenwoordigen. Van de liberalen werd ailes wat eenigen niet aanstond, breeduitgemeten en ten slotte verkeerd opgenomen. De klerikalen mogen de grootste deugnieterijen uitsteken, het land blijft op weinig uitzonderingen na, onver-schillig.De liberalen moesten maar ademen om den genever te belasten, het was of ze een hals-misdaad wilden plegen ; ieder riep en schreeuwde dat het schande was het drup-pelken, dien volksdrank, dien troost van den armen man, te willen belasten. De klerikalen hebben hem in min dan twin-tigjaar zoo in prijs doen verhoogen dat hij schiermaar alleen meer in het bereik der be< goede klassen is, en niemand komt er +egen op. Waarbij komt het toch, dat aan deeenen ailes geoorloofd is en aan de anderen niets? » Zoo vroeg de vriend. Wat daar op te antwoorden? Wie kan bijvoorbeeld zeggen waarbij het komt dat aansommigen ailes meegaat in het leven, en anderen ailes tegen gaat? Dit gebeurt in den handel, in het spel, in de liefde, in al de menschelijke verrichtingen en bezigheden. Bij gebrek aan voldoende redenen om dit raadseHe verklaren, troost men zich in zulke gevallen met het oude spreekwoord dat zegt : « Het geluk vliegt, en wie 't vangt die heeft het. » Wij wisten onzen vriend ook geen anderen troost te geven. Tôt versterking voegdenwij er nog bij, dat men ook dikwijls ziet dat de fortuin somsna een min of meer lange periode van welslagen, in eens aan de gelukkigen den rug toekeert, en dan hare vroegere gunstellingen metram-pen overlaadt. Daarom moet men nooit wanhopen, en als het geluk aan 't vliegen is, het zien te van-gen.Dit geven wij als raad aan al de jeremias-sen, zoo politieke als anderen. Çedenkf hef Steunfonds

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De waarheid: socialistisch weekblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1906 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods