De waarheid: socialistisch weekblad

1645 0
25 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 February. De waarheid: socialistisch weekblad. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/s46h12w56v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ Slechts hij die de vrijheid van anieren lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De Wiit», Vtps|iyensti*aat, 10, Gent V»rasatwoor<l»liJl«:o «Itco-ver ABCNNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 oiaanden fr. 2-50. Voor 1 jaar fr. 5-00. — Op voorhand betaalbaar. — Annoncen worden geplaatst volgens ovarsenkomst De veruatering van M M Dus, de boet waartoe de bakkerijen door het Voedingskomiteit waren veroordeeld, zijn hun kwijtgescholden. Die kwijtschelding is al zooveel besproken als de straf zelf, en velen wilden er het fijne van weten. Volgens sommigen was het slechts een dreigement, en lag het van den aanvang af niet in de bedoeling van het Komiteit het vonnis te doen uitvoeren. Volgens anderen was er een misslag be-gaan in de ontleding; er zou namelijk geen rekening gehouden zijn van het watergehalte dat het meel iahield vôôr de bewerking, en volgens nog anderen, zouden de groote broodfabrieken onderling overeen gekomen zijn de boet niet te betaien, en liever hunne werkzaamheden stop te zetten. Het Voedingskomiteit, vreezende dat een deel der bevolking zich aldus zonder brood zou bevinden, zou het hoofd in den schoot gelegd hebben en geen andere uitkomst gezien hebben dan in eens over al de straffen de spons te vagen. Wellicht zijn al deze geruchten van allen grond ontbloot, en het beste middel om aan deze en meer andere praatjes die nog over deze zaak zouden kunnen rond gestrooid worden, ware het ons dunkens best, in eens te zeggen hoe de verk hier in de steel zit. Valsche geruchten worden openbaar ge-smacht door openbaarheid, en we stellen be-reidwillig onze kolommen open voor het Voedingskomiteit. Men kan zooveel te geruster thans deze kwestie behandelen, omdat de aaatregel — ofschoon slechts een dreigemeflt — een goede uitwerking op de bevolking heeft ge-had. Velerhande personen hebben ons ver-klaard dat hun brood sedert veel vtrketerd is. Passen de bakken nu beter op ? Is de hoedanigheid van het meel verbeterd, of is het verbeelding bij de verbruikers? Wij weten het niet, maar de uitslag is daar, en die is zeer bevredigend. Terwille van dien goeden uitslag hebben wij nog niemand aangttroffen die het intrek-ken der boet afkeurt. — Hffiâ de Broodkwestte Wij lezen in de Nieuwe Gazet van Gent het volgende over de broodkwestie : " Wat istr m non?,, vroait het publies Ziedaar een overzicht van beweringen, be-vestigingen en... ontwijkingen. De openbare opinie wordt voor den aap gehouden en het schijnt dat ze niet vernemen mag water in wezenlijkheid van de zaak is! Wat heeft dat ailes te beteekenen? Het Voedingskomiteit straft... en « na onderzoek » (werd de straf soms « zonder onderzoek » opgelegd?) vernietigt de straf (zoo we de bladen moeten gelooven). Toen destijds het Voedingskomiteit de bakkers wegens overtredingen van het komi-teitsreglement, straffen oplegde als « aftrok op meellevering, tijdelijke schorsing, enz. » werden de namen bekend gemaaktdooraan-plakking in de bureelen der Lakenhalle. Waarom wordt het publiek, dat zich met spanning aan de huidige belangrijke kwestie interesseert, ditmaal buiten kennis van de waarheid omtrent het gebeurde, gehouden ? Het publiek heeft het recht te weten wat het te eten krijgt en van wie het dat krijgt. Het wotenschappelijk Onderzoek van den heer De Caluwé heeft schandelijke praktijken aan het licht gebracht ; tal van menschen ; lijden aan maag- en darmziekte door de min- i derwaardige kwaliteit van het brood. Het Voedingskomiteit, als eerste en bijzon-derste betrokken bestuur, straft... scheldt de boete "kwijt en... zwijgt. Dit is onaannemelijk en het kan slechts nadeelig zijn voor de waar-digheicl en de ernstigheid van het Komiteit. Zoo men aannemen kan dat het Voedingskomiteit de betaling der boetstraffen iets ongewenschts acht, dan is het, in overeen-stemming met de vroegere handelwijze van het Kemiteit, diens plicht bekend te maken aan het publiek wi> in overtreding werd ge-nomen.Want het Komiteit heeft reeds meer dan eens het bewijs geleverd, dat het zich niet bedriegen laat en dat het ter bestraffinç steeds handelend is opgetreden. Men herin-nere zich de zaak der valsche broodbons, de rechterlijke veroordeelingen onlangs uitge-sproken tegen arme sukkels wegens den verkoop aan Belgische inwoners van een paar kilo uitgespaarde waar. Men herinnere zich de straf die aan gansch de bevolking werd opgelegd onder den vorm van vermindering van rantsoen rijst (van 1/4 kilo op 100 gr. per hoofd) omdat er werd vastgesteld dat eenige personen rijst hadden opgekocht en verkocht; zoo liet men het officieel in de Amer, winkéls verkondigen. Dit zijn enkele bewijzen, onder velen, dat het Komiteit bedrog aan den kaak stelt en bestraft. Het Komiteit levert meel voor een bepaald aantal brooden van een vastgestelde hoedanigheid ; heer De Caluwé toonde aan dat men meer brooden levert van mindere kwaliteit dan werd voorzien. Welnu, dat heet misbruik van vertrouwen, èn tegenover het Komiteit èii tegenover de bevolking. Indien het Komiteit zich thans bij uitzondering en voor wat hem betreft, dat misbruik wil laten welgevallen, dan is dat zijn vrije beschikking. Maar de openbare opinie heeft er geene vrede mede ; het volk, dat thans in veel ge- Ivallen nogenkel over de schamele betebroods kan beschikken om het leven te houden, dat volk is verontwaardigd, beleedigd en ge-krenkt.Het volk, dat in zijne gezondheid zich be-dreigd voelt, eischt dat er een oplossing kome in deze kwestie en het houdt de oogen gericht op de rechterlijke aktie. Ja, Heeren van het Gerecht, Heer Proku-reur des Konings, het volk verwacht van U de daad. In deze zaak hoeft geen bepaalde aan-klacht, hier verlangt de openbare meening dat het Gerecht handelend zal optreden voor de behartiging en de verdediging van het algemeen levensbelang. Het volk eischt de oplossing doortusschen-komst van de Openbare Overheid ! Het is zijn Recht. —'O— Bij het ter peFs gaan zien wij — dus onmo-gelijk om er in ons nummer van heden over te spreken — dat " Vooruit „ de straf op hem toegepast bekend en er zelfs van twee spreekt Als aile varoordeelden vindt hij onrechtvaar-dig gestraft te zijn. Toekomende week zullen we zijne verdedigingsmiddelen eens onderzoe-ken.Van Crombrugghe-Genootschap (Jonge Wacht). — Op Zondag 25 Febr., om 6 uren. Groot Zang- en Tooneelfeest. Het programma zal bestaan uit : 1° een zangge-deelte ; 2° « Oom Beckers Geschiedenis », zangspel in 1 bedrijf en 3° « Oom Sander », lustig zangspel in 1 bedrijf. Prijzen der plaatsen : Voorbehouden, fr. 0.50: Ie plaats, fr. 0.25; 2e plaats, fr. 0.15. i Levie Schmoel aan zijn zoon Ephraïm Liefen Soon, Bhenik whoedend, verbheeld u, heeft toch die belazerde Simon van Thante Saar mij liederlijk ghefopt. — Is toch whaarachtig niet mooi voor een khind van de Natie. Heb ik nu ook van geheel mijn leven gheen vertrouwen meer in ze en zal ik met Ghots hulp en uwe medewerking hem wel bakken die poets terug. Is toch skandaleus en ben ik gerechtigdboos. Nu, hoor eens ghoed. Kom ik Sondaglaatst in 't Vlaamsch Huis, als synde een khafé niet ver van de Khatedraal als is de hoofd syna-goge van de Christene gohïms. Khomt me die benghel ook daar en doet hij mij teeken als hij whil spreken met mij. Stha ik op en gha met ze op den khoer. Shegt hi tegen mij : « Levie, ik verkhoop u een gheheim. » Sheg ik : « Laat hooren, wat is uw gheheim. » Shegt hi als het is iets whaar what meê valt te verdienen. Sheg ik : « Is goed. » Shegt hij, hij whil hebben de helft van de commissie maar moet ik ailes doen. Sheg ik : « Is te veel. Ik gheef u een derde. » Shegt hij : « Is ghoed, » en fluistert mij het gheheim in het linker oor. Nu, sheg ik : « Ik doe het en sal ghaan morgen vroeg tôt hem. » Shegt hij : « Ik wensch u vêel seege van den Heer op uw reis », en dhaarop ghaan wij weêr in 't khaféhuis alsof t niets was ghe-beurd.Ben ik dan Maandag gheghaan riaar het Stadhuis en heb ghevraagd te spreeken met Ee-Tchan-Chil, den Chinees waarhover ik u reeds geschreven heb. Werd ik ghebracht in een bhureau, waar sat een man met een thamelijk onnoosel ge-sicht.Shegt hij mij : « Gha sitten ! » Vind ik dat erg beleefd en set ik mij neêr. Sheg ik tôt hem : « Ik khom tôt u voor een saakje. » — Glimlacht hij vriendelijk en shegt hij : « What voor een saak ? » Sheg ik : « Iets van commissie. » Shegt hij : « Is goed », en set zich op zijn ghemak in zijn seetel. Sheg ik : « Kent ghij Pol De Witte ?» en daarop wordt hij doodelijk bleek. « Nu, Jood ! » shegt hij, « what is van dien Pol De Witte ? » Nu, sheg ik: « Pol De Witte heeft u bhe-loofd 10 % commissie als ghij hem wilt seg-ghen whaar is het gheld dat de rijke Liberalen ghegheven hebben voor De Waarheid. Nu shegik, 10 % is te weinig. Die man heeft gheen verstand van zaaken en mijn vriend Simon is tôt hem gheweest en heeft hij ver-kreghen voor u 25%. » (Onder ons, Ephraïm, mhaar sheg het niet voort, het was 50 %). Maar wat nu ghebeurde kan ik u niet be-schrijven. Is Ee-Tchan-Chil ghespronghen recht op syn sthoel ; heeft hij ghesist en ghe-blasen als een khat ; heeft hij ghevloekt en gheroepen en ghetierd en mij ghewenscht een stuk spek op mijn dhoodkist ! Khwam toen een meheer binnen met een silver bandje rond ze hoofd en wherd ik ghegooid buiten. Thoen ik nu khwam af van den trap stond mij die bhengel van een Simon op de boter-markt en riep hij mij toe : « Nu Levie, is het gheheim van de Gentsche Bank datuw soon Ephraïm verkhocht heeft aan mijn vather bethaalt », en heeft hij ghela-chen en is hij gheghaan naar het Vlaamsch Huis, whaar hij ailes heeft vertheld. Soo 'n magere hond, soo 'n ganef 1 soo 'n bhengel ; maar sal ik het hepi toch setten bethaald ! Soo 'n ellendig Jodenkind ! Bhen ik nog altijd whoedend. Is whaarachtig waar. Wees hartelijk omhelsd van Uw bedroefde Vader, Levie. VAN ALLES WAT Een man van gezag. — Dat is schepen Heyn-derickx 1 Als die man in voile zitting van den ge-meenteraad, b. v. iets bevestigd, dan mag men verzekerd wezen dat hij dat « iets », al was het nog zoo gewichtig of zoo vies, geput heeft aan de ernstige bronnen en dat hij, evenals de wijze — die, volgens het spreek-woord, zijne tong driemaal in zijnen mond ronddraait alvorens te spreken — dat « iets » nog eens grondig onderzocht en overdacht heeft. Aldus heeft hij volgens zijn eigenhandig schrijven « er toe gebracht geweest in de zitting aan den gemeenteraad te zeggen dat er bevestigd werd dat boeren er zich op beroemd hadden in de melk te hebben gewaterd, die zij aan de stad moesten leveren. Hij heeft niets anders gezegd.» Et nunc erudiminil zooals Nand, de lati-nist zou schrijven als hij in nesten zit. In andere woorden : schepen Heynderickx, advokaat, kandidaatin wijsbegeerte en lette-ren, dokter in de Rechten, leider der Gentsche radico-socialisten heeft... gezegd... in de zitting van den gemeenteraad der stad Gent... dat er gezegd werd dat boeren (1) gezegd hadden in de melk te hebben gewaterd 1 Dat zijn toch wel oorkonden van eersten rang ! Hij heeft niet anders gezegd ! Amen. Een eerlijk man. — Dat is de apostel Nand! Zijne leus is : Eerlijkheid in ailes en voor ailes, al moest die tegen ons keeren. En zij keert tegen de Vooruiters en hunne trawan-ten die eerlijkheid, aan dewelke het na de koord, hun door M. Maenhaut gespannen, bezwaarlijk zou gaan om te ontsnappen. Inderdaad, M. Maenhaut, geen kat om zonder handschoenen aan te pakken, vraagt per brief aan M. Heynderickx, schepene : « Zoudt ge de goedheid willen hebben mij schriftelijk te laten weten : 1. Of men de namen kent van die boeren die in de melk waterden ? 2. Van welkdorp die boeren waren? 3. In welke melkerij en aan welk dépôt der stad die melk geleverd werd ? 4. In welk laboratorium en door welken persoon deze ontleding werd gedaan ? 5. Hebtgijhet ontledingsbulletijn en zoudt gij mij er een afschrift willen van bezorgen ? » Men kent het bondig en zaakrijk antwoord van schepene Heynderickx. Daardoor alleen is de faam van den man onwrikbaar gevestigd. Maar de hoofdopsteller van Vooruit, het toongevend blad der roode partij in Vlaan-deren, moet voor schepen Heynderickx niet onderdoen. « Het behoort ons niet, zegt hij, de verkla-ring van onzen schepen in twijfel te trek-ken. » Dus anderen mogen er aan twijfelen. Nand verklaart verders dat hij zich « over den jaisten tekst zijner Woorden bedrogen heeft. » Ons dunkt dat, om zoo hemelsbreed van den « juisten tekst » af te wijken, men een heel stuk tripel in den kraag zou moeten hebben ! En Nand, anderzijds, liet over eenigen tijd artikel na artikel verschijnen over geheel-onthouding.Enfin, misschien moet men meest letten i n n e îi 10e laarsans. Nr 8 Prijs : 7 Centiemen. Zondag 25 Februari 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De waarheid: socialistisch weekblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1906 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods