De waarheid: socialistisch weekblad

1556 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 17 May. De waarheid: socialistisch weekblad. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v97zk5752q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

8e Jaargang. N' 23 Prijs : 5 Centiernen Zondag 17 Mei 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN DES " YRIjEN SOCIALISTENBOND „ SleohtiM lilj die de vrlj» lie!cl van anderen llef lieeft i» die xelf waar> tiig:. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Yeemarkt, 19, GENT ABO iVNSM^JVTSPRIJS Voor 3 maanden Fr. 1-00 Voor 6 maanden. » 2-00 Voor 1 jaar » 4-00 OP VOORHAND BETAALBAAR Ànnoncen worden geplaatst yolgeus overeentomst — HANDIDATEN DER VRIJE SGCIALISTEN : PIETER DE BRUYNE; URBANUS BOONE. Zij staan de eersten langs de rechter kant van de lijst, onder nommer 5 Opgelet dns, kiezers, en met duizenden uwe stem uitgebracht op deze twee vrije en rechtzinnige kandidaten! VOOR WIE MOET MEN STEMMEN? Aan de Socialisîen î Zeg, vrienden, gij wiens hart nog gloeit voor het oude, verheven ideaal, kunt gij nog stemmen voor de lijst van Vooruit? Vooruit is geworden een kapitalistische maatschappij, met al de misbruiken, al de zwendelarijen, aan het kapitalisme eigen. Uwe kooperatie is aan uwe handen ontfut-scîd-: de 7 beheerders zijn er de oppermarh-tige meesters en eigenaars van. Zij mogen koopen, verkoopen, ruilen enz., zonder uwe toestemming te vragen, en gij hebt er niet meer tegen tevertellen dan de kalanten van gelijk welken kapitalist. Uwe vakvereenigingen worden zoo slecht geleid enbestuurd, dat ge u ailes moetlaten welgevallen,als : loonaftrokken, wegzendin-gen, drukkende regelmenten, ailes, en elk verzet eindigt met een neerlaag, ofschoon uwen inleg meer dan verdubbeld is. Inplaatsvan de kapitalisten te bestrijden, zijn uwe leiders zelf kapitalist geworden, die met hunnebroeders in kapitalism samen aan de groene tafel zitten, er mede banketteeren, in auto rijden, in de loges van schouwburgen paradeeren, enz. Die kapitalisten leenen en verschieten hun het geld om monsterpaleizen te bouwen, voor wiens onderhoud uwe eet-waren belast worden. Met de winst op uw brood, op uwe kolen, uwe kleederen, enz., wordt de intrest aan de kapitalisten betaald. Zouden dekapitalistensocialistische inrich-tingen steunen? Zoo dwaas zijn ze niet. En dit alleen moet u overtuigen hoe ver men van de goede weg is afgeweken. Men maakt u wijs dat defabrieken de uwe zijn, maar dat is gelogen ! Zij behooren-aan de actionnairs, en dewerklieden hebben er niets in te zien. De werklieden uit die fabrieken mogen niet eens de vergaderingen der aan-deelhouders bijwonen, en zij worden ervoor het minst zooveel op hunnen arbeid lestolen, uitgebuit en opgejaagd als elders. En dan, wat is er terecht gekomen van hunne werking in de Kamers en gemeente-raden? Overal hebben zij het socialisme ver-raden, onder de voeten getrappeld. Waar zij meester zijn hebben zij geholpen het geld te verbrassen, de grooten hunne traktementen met honderden en duizenden per jaar ver-hoogd, en de kleinen een aalmoes toegewor-pen van vier en vijf cents daags. Wordt het geen tijd, socialistiscbe werkli<e-den, die knoeiers met de kapitalisten, die zwendelaars en mooschers met uwe zuurge-wonnen centen, die verraders onzer klasse en onzer heiligste belangen een lesje te geven en hun toe te roepen : « Tôt hier, en niet verder? » Daarom zult gij stemmen voor P. DE BRUYNE en U. BOONE onder nummer 5 U/nnrom vele liberalen hunne stem kunnen en moeten schenhen aan onzen Pieter Was het De Bruyne en Baudewijn niet, die gansch hun stoffelijk bestaanten offerbrach-ten, oindatzij zicli niet wilde plichtig maken, hun eerlijk beginsel prijs te geven voor een eerzuchtigmanschepen te Iaten worden? Waren zij het niet die de stem verhieven, toen dieeer- en hebzuchtige en zijne trawan-ten, tegen een beetje schoolsoep voor arme kinderen, tegen den armentaks, de verhooging van loon voor de onderwijzers, enz., enz. stemden ? En was het geen zoogezegde socia-list (Lampens) die in vollen gemeenteraad dierf uitroepen : De schepenzetel lig mij nader aan het hart dan de gezondheid van eenige honderde werkmanskinderen ? Hij, evenals zijnen baas, waren voor soep, maar op voorwaarde dat 2:// eerst 6.000 fr. per jaar kregen; en dan wilden zij 5.000 fr.'uit de stadskas nemen voor de soep. 1.000 fr. meer per'jaar voor leder van hen, als voor al de arme kinderen te samen Wie bracht de katholieken in het schepen-college?Wie gaf dien kaakslag in het gezicht van katholieke als van socialistische kiezers ? Dezelfde verraders van hun beginsel. Gij, liberalen, kunt niet hopen een vierden zetel te bekomen, en 00k Vooruit heeft geene hoop Lampens er nog door te krijgen. Wilt ge dus dat de katholieken dien zetel niet be-zetten, dan moeten een paar duizend van de stemmen die gij tochte veelhebt, uitgebracht worden op Pieter De Bruyne De man van wie gij in 1911 zelf verklaard hebt, dat hij meer dan wie 00k, waardig was in het kartel opgenomen te worden. Handelaars en Kleine Nijveraars! Wilt gij nog langer meer en meer uitge-perst worden door allerlei belastingen? Wilt gij dat naamlooze maatschappijen, en kooperaties nog meer bevoorrecht worden ? Wilt gij meer en meer uitgezogen worden, meer en meer lasten opbrengen, terwijl men uw bestaan langs aile kanten ondermijnt? Stemt dan voor de kandidaten van een der drie groote partijen. Hunne mandatarissen bereiden u voor na de kiezingen, nieuwe verrassingen voor, die U aan de ribben zullen hangen. Gouvernement en stadsbestuur werpen de millioenen langs deuren en vensters weg, maken onpeilbare afgronden van schulden, en leggen U op die te vullen. En terwijl men u overlaadt, aile lasten op uwen nek legt, is men bezig middelen te beramen om geheel den handel van het midden der stad te doo-den, door aile verkeer langs de statie Gent St-Pieters te doen plaats hebben! Waarom ? Omdatde stad en eenige groote heeren ginder gronden hebben liggen en hui-zen gebouwd hebben. Wordt dit plan uitgevoerd, dan is het de ondergang van honderde neringdoeriden. Dit kan alleen vermeden worden door een krach-tig verzet. Wij moeten eene bewegingin het leven roepen sterk genoeg om dit misdadig plan te verijdelen. Toont aan onze meesters dat ge niet van ^ zin zijt langer hunne misdadige politiek te H steunen. jj Stemt als een man voor P. DE BRUYNE en U. BOONE Sfadswerklieden en bedienden Wat is er terecht gekomen van al de schoone j beloften die men u vroeger gedaan heeft? Antwoordt, werklieden van Gaz- en Reini-| gingsdienst. Of neen, wij zullen 't voor u doen. Opjaging, spioeneering, hard werken, en s eene belachelijke verhooging van loon, hoe-j genaamd niet in evenredigheid noch met de duurte van levensmic delenen huishuur, noch met de verhooging { n loonen in de bijzon-dere nijverheid. Nooit hadt gij meer grieven en klachten, en wij mogen zeggen dat zonder het blad De Waarheid, die ze telkens opnam en sterk geeselde, het nog veel erger zou geweest zijn. Al de openbare diensten worden vol ge-steken met oppassers, toezichters en bazen, die er niet noodigzijn, ten zij om u teplagen en te kwellen, en de vriendjes aan goede baantjes te helpen. Dezen en de groote Jannen gaan met al het vet van de «oep weg, en voor u blijft, er. niets over. De mannen die dit voorzagen en er zich wilden tegen verzetten, werden uit de gemeenteraad en uit hunne partij gedrongen. Hunne eenige misdaad was immers voor de verhooging van loon van werklieden, bedienden en onderwijzers gestemd te hebben, even als voor het werkloozenfonds en andere nut-tige zaken. Aan de Vlaamscligezinden! Door uwe zoogenaamde vertegenwoordi- " gers in 't Parlement en gemeenteraden zijt ge altijd verraden. Dat kon of kan niet anders; die mannen zijn niet uwe vertegenwoordi-gers, maar de knechten van de associaties, waar de franskiljons baas zijn. Aan dezen moeten zij gehoorzamen en onderdanig zijn. Dit is eens te meer gebleken in de stemming der school- en militaire wetten. Voor een van dezen kiezen staat gelijk mette danken voor de smoutperen die zij u toegediend hebben. P. DE BRUYNE integendeel, heeft zich in aile omstandigheden gedragen als een op-rechtetrouwe Vlaming, die zich door depoli-tieke hansworsten niet op sleeptouw liet nemen. Ook gij zult dus stemmen onder nummer 5 voor de onafhankelijke Vlaamsche kandidaten ! Van heden af moet de kreet van werklieden en bedienden, van handelaars en nijveraars, van aile eerlijke lieden, zijn : Weg met de valsche belovers ! Weg met de geldverbrassers ! Weg met de knoeiers en zwendelaars ! Weg met de volksbedriegers van aile klear! en gestemd voor P. DE BRUYNE en U. BOONE! onder nummer Sombere Vooruifzichfen Wanneer men de cijfers nagaat der laatste kiezing te Gent, en ziet dat Lampens door de oogen eener naald terug in de Kamers is gekomen ; wanneer men anderzijds de gebeur-tenissen nagaat in Vooruit voorgevallen, die het getal ontevredenen merkelijk heeft ver-meerderd; wanneer men daarbij vaststelt dat eene groote massa kiezers eir.delijk heeft ingezien dat Jan totaal onbekwaam is met eer die plaats te vervullen, dan is men zeker dat den 24 Mêi den dag zal zijn dat het kiezers-korps hem in verlof zal zenden, met de opdracht te leeren zien, te leeren denken, te leeren spreken, Anders hebben wij op Jan niet op te mer-ken.Ieder die hem kent zegt : Jan is een goede jongen; hij wordt wel wat oud ensul, en wat nog het voornaamste is, er zit hoegenaamd geen kwaad in : hij is vriendelijk tegen al degene die voor hem kiezen en het is een goede herbergkameraad. Maar wat voor Jan zeer schadelijk zou kunnen zijn is, dat zijne dichtste vrienden er anders over denken, en zeggen, als wij de macht hebben mannen naar de Kamers te zenden om ons te vertegenwoordigen, moeten zij er in de eerste plaats de noodige be-kwaamheid toe hebben, en zij gaan verder, en voegen er de volgende zeer gegronde bedenking bij : Elke partij kiest zijne kamer-leden onder zijne bekwaamste aanhangers uit, en als nu het land ziet door welke nulliteiten die machtige (?) socialistische partij van Gent in de Kamers vertegenwoordigd is, welke potuilen moeten dan de overige leden zijn. En die opmerkingen schijnen ons zeer ge-grond.Inderdaad, het is niet voldoende dertig jaar lid te zijn, en pianokassen te kunnen maken, men moet toch iets meer kunnen. " De honderd zes en tachtig Kamerleden hebben de belangen van geheel het land in handen. Zij beschikken over-fret welzijn, over het leven van ons allen, en daar nu de Kamer uit verschillende partijen is samengesteld, en de socialistische partij de minste vertegen-woordigers heeft, zou die minderheid het moeten inwinnen door bekwaamheid, wat met mannen als Jan hoegenaamd het geval niet is. Wij nemen aan dat die groote (?) socialistische partij van Gent, bijna over geen mannen beschikt die de noodige bekwaamheden bezitten om de werklieden met eer te vertegenwoordigen. Wij kennen de leiders te goed, om niet met waarheid te kunnen zeggen dat ze juist door Anseele gewild en geduld worden voor hunne onbeduidendheid. De bewijzen liggen voor de hand dat hij niemand duldt die boven hem staat, zelfs geen enkel persoon die hem zou evenaren, want danware hij geen Anseele meer. Om dit doel te bereiken heeft hij steeds gezorgd iedereen van de baan te schuiven die hem mededinging zou kunnen aandoen op gebied van het volk te redden, en hij ont-zag zich niet om er de oneerlijkste middelen voor in het werk te stellen. Tôt zelfs onder de talrijke redakteurs van het blad Vooruit treft men geen enkel persoon aan om de partij met vrucht in de K: mer te vertegenwoordigen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De waarheid: socialistisch weekblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1906 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods