De waarheid: socialistisch weekblad

939 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 07 June. De waarheid: socialistisch weekblad. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g44hm54094/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

8e Jaargang. Nr 26 Prijs : 5 Centiemeii Zondag 7 Juni 1914 DE WAARHIED ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIALISTENBOND „ Sleolits li3j clîe cl43 vrJj» lxoiti van anderen lief heeft 1 s» die seelf waa t*-difir. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Veemarkt, 19, GENT ABONIVBM^NTSPRIJS » Voor 3 raaanden Fr. 1-00 Voor 6 raaanden » 2-00 Voor 1 jaar » 4-00 OP V00RHAND BETAALBAAR - Ânooncen worden geplaatst volgens overeenkomst — Waarom VOORUIT de werklieden verraadt Eindelijk hebben wij de bekentenis van Vooruit zelf waarom hij de belangen der werklieden sedert vele jaren verraadt. Van bij het ontstaan van ons blad hebben wij hem dit verraad verweten, het ontelbare malen aangetoond, en de reden waarom De Bruyne en Baudewyn uit de partij gebannen zijn, had, zooals men weet,geen andere reden dan dat zij aan dit verraad de hand niet wil-den leenen. Dit verraad werd bewimpeld met den schoonen naam van : « het recht der wer-kende klasse ! » De meeste werklieden geloofden zulks, en meenden inderdaad dat er voor hunne rech-ten gestreden werd. Dat zoogenaamde recht der werklieden was niet anders dan het « recht der volksfoppers », om een baantje van 6,000 fr. per jaar meer machtig te worden. Geheel hunne werking overigens heeft geen ander doel meer ; al wat de arbeiders kunnen opbrengen, al wat men op hunne aankoopen kan snoeien, wordt daaraan, alsook aan den hoogmoed der leiders opgcoîicid. Zoolang wij dit alleen zegden, kon dit aanzien worden als laster, laster ingegeven door afgunst, jaloezij, haat, en nog veel andere ondeugden meer. Nu evenwel is de aap uit de mouw geko-men. In het nummer van Vooruit van Zater-dag 30 Mei 1.1. staat het volgende te lezen onder handteekening van F. H. Wij wenschen dat de werklieden het aandachtig zouden lezen, zij zullen er de bevestiging in vinden van al wat we Vooruit ten opzichte zijner politieke karpelsprongen hebben ten laste gelegd : Zekere NI. L. H. — in voile letters M. Léon Hallet — krijscht in « La Flandre libérale » bittere tranen over de verkeerde tak-iiek aangenomen door sommige liberalen in de kiezing van 24 Mei laatst. Die verkeerde handelwijze bestaat hierin, dat sommige liberalen, de ongehoorde vrij-heid genomen hebben van voor gezel Lam-pens te hebben gestemd. Een zeker aant.al liberalen hebben voor Lampens gestemd. Zij deden wel en wij be-danken er hun openlijk voor, hoe groot of hoe klein hun getal ook geweést zij. Hebt ge het vast, werklieden? Begrijpt ge nu waarom de weversstaking van verleden jaar in de liberale Grasfabriek moest worden gesmacht? Verstaat ge nu waarom de belangen der arbeiders in de constructiewerkhuizen der liberale heeren Garels moest worden opge-offerd?En is het u klaar waarom de fabrieksarbei-ders der liberale heeren Baertsoen-Buysse en Cie, zonder ernstige voldoening naar het werk moesten worden gejaagd? Er moest de liberale nijveraars aangetoond worden dat Vooruit geen gevaar meer ople-verde voor de geldzak. Vooruit had voor deze kiezing de stem-men noodig der liberale handel- en nijveraars, en die waren maar te bekomen door de hei-ligste belangen der werklieden op te offeren. Zonder deze stemmenkon men niet hopen de zetel van Lampens te behouden, en het behoud van een zetel geldt bij die heeren slikkers veel meer dan 't belang der werklieden. Judas heeft zijne zilverlingen ontvangen. Volgens La Flandre Libérale zelf heeft Vooruit 1,800 liberale stemmen gehad. De eene dienst is de andere waard. En dan hadt Vooruit nog de onbeschaamd-heid u, bedrogen enverraden werklieden, op te roepen tôt het houden van een stoet om een socialistische (?) triomf te vieren ! Als dat socialisten zijn, dan was Judas Iscariot het ook, « zegde eens een onzer vrienden zeer terecht ». Die voorheen zoo fiere, socialistische klas-senstrijders zijn thans de knechten, de gevan-genen der liberale groot-beourgeoisie, der gentsche katoen en vlasbarons. Socialistische werklieden ! Hoe lang gaat ge dat nog dulden ? Is er dan niemand meer onder u die de vaan des opstands kan en durft ontplooien? Niemand meer die uwe en onze medebroe-ders op de ontaarding, op het bederf der partij kan wijzen, en hun oproepen dien ver-vuilden en verrotten stal te kuischen? Wij begrijpen dat de bejaarde dutsen zulks niet kunnen; die worden in bedwang ge- t houcicr. ifCt ciilîiicolg yCa wat brood- en winkelkaartjes ; met die aal-moes houdt men ze geketend. Maar zijn er onder de jongeren geene meer waar nog een beetje geestkracht in zit? Of zijn allen zoo ontmand of bedorven dat ook zij azen op baantjes ? Dan zou het er met de toekomst der wcr-kende klasse treurig uit zien. Doch wij willen, wij kunnen het niet geloo-ven. Wij denken dat ge tôt heden nog altijd in twijfel verkeerde over de al of niet recht-zinnigheid uwer leiders. Na deze bekentenis van Vooruit over zijn verraad jegens onze klasse gepleegd, is twijfel niet meer mogelijk. Wie langer zwijgt en duldt, wordt aan dit verraadt medeplichtig. •> —-—■—-—■ Schreeuwf zoo luid niet ! De socialisten hebben hunnen triomf ge-vierd en luid over hunnen vooruitgang ge-sproken, en, op het eerste zicht hadden zij gelijk. Geheel de verleden week hebben ons de cijfers voor de oogen gedanst. De liberalen hadden waarlijk meer reden tôt juichen, want in elk arrondissement, bijna in elk kanton, was er een merkbaren vooruitgang te besta-tigen.Het was voor de antigouvernementeelepar-tijen een verheugend feit, dit vooral te kunnen vaststellen in het Vlaamsch gedeelte van het land. En dit zegt ons dat de liberale partij nog zoo erg niet verzwakt is dan er velen denken. Nadat de eerste indrukken voorbij waren, nadat wij, gelijk eenieder, ons verdiept hadden in de cijfers die ons den uitslag mede-deelden, hebben wij in het bijzonder den uitslag der drie kantons van Gent onderzocht. Het was voor ons van belang, te weten of onze veropenbaringen van de talrijke missla-gen door de leiders van Vooruit gepleegd, eenigen uitslag hadden opgeleverd in Gent zelve. Immers, wij zijn arm, wij bezitten geen partijkassen waarin wij maar te putten heb ben.-De propaganda met ons blad kunnen wij enkel voeren in Gent alleen, en, wij be-kenrien het gereedelijk, wij hebben geen groot leger volgelingen achter ons. Wel zijn er velen die ons goedkeuren, maar in de gewichtigste oogenblikken komen ook bij hen de partijbelangenboven en zij zeggen: bah ï wij genieter. toch onze voordeelen en hebben ten slotte toch ons pensioen. En onojr dien laatsten indruk brengen zij hunne stem uit. Voor ons is dit zeer begrijpelijk, omdat wij de overtuiging hebben dat het stoffelijke gan .ch de maatschappij beheerscht, en des te gemakkelijker den afzonderlijke mensch. En nochtans komt den uitslag der kiezing van 24 Mei ons bewijzen, dat de socialisten in Gent zelve achteruit zijn gegaan. Ziehier de onloochenbare en welsprekende cijfers. In 1912 bekwamen de socialisten in de drie kantons van Gent de volgende stemmen : Partijstemmen 14567 Voorkeurstemmen 356 Totaal : 14923 ■*'. <•—i-O:S..A -7 Partijstemmen 13672 Voorkeurstemmen 657 Totaal: 14329 Totaal in 1912: 14923 Totaal in 1914: 14329 Achteruitgang in 1914 : 594 stemmen in Gent alleen. Stellen wij nu percentsgewijze hunnen achteruitgang vast sedert 1904, 't is te zeggen het getal stemmen die de drie partijen behaald hebben per honderd kiezers : Katholieken Liberalen Socialisten 1904 35,7 31,1 29,4 1908 £5,1 34,1 28,1 1912 39,3 32,4 26,1 1914 38,6 32,1 25,8 _ • _ i J _x î i_ _ 11 „ J ~ • 1 .• i : î z VJC AlC L Via L 11C l clllCCll UC 3U^lcU là lld^llC partij is die regelmatig achteruit boert. En dan schreeuwen zij victorie en richten zij ter eere van hunnen triomf stoeten in met muziek aan 't hoofd. Zouden het onbeschaamde volksbedriegers zijn? En er zijn nog meer feiten die hunnen achteruitgang kunnen bevestigen. Vergeten wij niet dat het getal kiezers in 1914 met meer dan 3000 stemmen vermeer-derd zijn, waarvan natuurlijk Gent een groot deel heeft, en wij mogen het verbes voor de socialisten rekenen, op 900 tôt 1000 stemmen. Maarer is nog erger. Denheer Hallet heeft in La Flandre liberale de verleden week duidelijk bewezen, dat er een groot getal liberalen voor Jan Lampens gestemd hebben, uitvrees dat de katholieken een zetel zouden bijgewonnen hebben; men spreektvan 1800 stemmen, en die bewering is zôô waar, dat F. H. in Vooruit die liberale kiezers openlijk bedankt, omdat ze goed hun plie ht hebben begrepen. Ge ziet dat de socialisten nog zoo ondank-baar niet zijn ! Wij willen nu niet overdrijven en nemen aan dat er door de liberalen slecbts 1000 à 1200 stemmen zijn uitgebracht op den naam van Lampens, dan zijn de socialisten in 1914 minstens 2000 stemmen achteruit geslagen. Ziedaar de zuivere waarheid. De vermeerdering van hun stemmental hebben zij alleen te danken aan de buiten-kantons, waar zij nog niet gekend zijn. Hadden wij met De Waarheid op het platte land en in de kleine gemeenten propagande kunnen maken, wij verzekeren dat Jan buiten was. Maar is het in 't verleden niet geschied, in de toekomst zal het wel gebeu-ren.De schreeuwers van Vooruit zullen dan wel een toon lager zingen en hunne vreugdekre-ten veranderen in klaagtonen. En wij verwedden 20 pinten tripel tegen Hardyns, dat hij bovenstaande cijfers niet zal overdrukken in Vooruit. * * * De leiders van Vooruit moeten niet denken dat wij tegen hen den strijd hebben aange-gaan; enkel om hun tegen te werken. Neen, het is om eene geheel andere reden. En wij willen hier eerlijk en duidelijk zeggen waarom wij de pen hebben opgenomen, en waarom wij tôt onze laatste krachten zullen meewerken, om toch misschien eenmaal te kunnen vaststellen dat de leioers, en voorai Ansee'e, tôt betere en eerlijker gevoelens Zljli Gelooft ons, geen haat noch jaloerschheid bezielt ons, want had dit bij ons bestaan dan waren wij in 1884 niet heengegaan. Maar het lag niet in ons karakter voortdurend in twist te leven met hem, die geen ander doel had dan zich meester te maken, niet van zijn eigen werk, maar van het werk van anderen. En toch. hadden wij er ons misschien bij neerge-legd, en voor de eer en het welzijn der partij de oogen gesloten. Maar, om het hatelijk werk te volvoeren, om ongestoord heer en meester te kunnen spelen, moesten wij ge-lasterd worden, enhiertegen was ons geduld niet sterk genoeg. Wij waren als een huwelijk, waarvan 't ver-schil van karakter, het 't verschil van eerge-voel en opvatting gansch tegenstrijdig zijn, waardoor het huislijk leven eene hel is en men beter van elkander gescheiden is. En dit is met ons geschied. En nu leggenwij hier eene plechtige ver-klaring af, welke wij bezweren te zullen vol-gen.Is het mogelijk dat bij U ailes hersteld wordt door de stappen te drukken van hen die eenmaal uwe vrienden waren? Is het mogelijk dat eenmaal eerlijkheid en oprechtheid terug al uwe daden kenmerkt? Is het mogelijk socialisten te zijn, niet met woorden maar in daden? Zoo ja, dan werpen wij de pen verre van ons weg en wij schorsen onmiddelijk ons blàd. Maar wij vreezen zeer sterk dat wij ons besluit niet zullen moeten ten uitvoer brengen, en wij den strijd hardnekkig zullen moeten voortzetten. Wij denken dat er bij de leiders eene reu-zenkracht zou moeten aangewend worden, om af te zien van een leven van uitspat4ingen, dat de meeste geestelijk en lichamelijk heeft ondermijnt. Daarbij is de zoogezegde eer en de stoffelijke voordeelen welke aan die baantjes verbonden zijn, zoo verleidelijk, dat zij die ze heden bezitten met aile geweld er aan vasthouden en er anderen genoeg naar hun-keren, zoodanig dat er hoegenaamd geen vrees moet bestaan dat Vooruit ooit gebrek

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De waarheid: socialistisch weekblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1906 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods