De waarheid: socialistisch weekblad

699 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 26 July. De waarheid: socialistisch weekblad. Seen on 04 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jw86h4f812/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

8e Jaargang, Nr 33 Prîjs : 5 Cer tîemen Zondag 26 Jiili 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIAUSTENBOND „ Sleolits li!j die de vrîj- lieid van anderen lief lieeft 1 sa die %elf waar- dig. m- ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Veemarkt, 19, GENT ABONJVRM^iVTSPRIJS /oor 3 maanden Fr. 1-00 Ioor 6 maanden » 2-00 ïoor 1 jaar 4-00 S < 0P V00RHAND BETAALBAAR ABDOscen wordcn geplaatst vol gens overeenkomst Erkentelijkheid en Genegenheid der Werklieden Het bericht van den toestand waarin Domela-Nieuwenhuis verkeerd, heeft onder onze lezers, en vooral onder de oude socialisten, een gevoel van mede-doogen, van erkentenis aan bewezen diensten en van genegenheid, wakker geroepen waarover wij verbaasd st^an. Van aile kanten is ons de vraag toege-stuurd eene inschrijvingslijst te openen, om den man die ailes aan de werkerszaak geofferd heeft, zooveel als het in uns vermogen ligt, ter hulp te komen, en hem in staat te stellen zijne taak naar zijn beste weten te kunnen voortzetten. Zelfs vele sociaal-demokraten, trouwe aanhangers van Vooruit, willen zich in dezen oogenblik niet anders herinneren dan de vele diensten door Domela-Nieu-wenhuys aan de arbeiderszaak bewezen, i°t" .^eflangen hun penningske te storten ciib unjtt/nuui — 0 — genegenheid. Uit den mond van'allen met zijnstre-ven en werken van over lang bekend, hoorden wij eenstemmig : Domela-Nieu-wenhuys is en blijft : het schoonste figuur dat de socialistische beweging opgeleverd heeft. Zulke getuigenissen doen goed aan het hart; zij bewijzen dat de mensch, ondanks aile afwijkingen, edel van natuur is. Met genoegen stellen wij dan ook ons blad ter beschikking van de vereerders van den onbaatzuchtigen voorkamper van het proletariaat, en zullen ons gelas-ten met de inzameling en opsturen der gelden. Van aile giften, groot of klein, zal ver-antwoording gedaan worden in het blad. Men kan de bijdragen zenden aan onzen drukker: Reyniers, Slijpstraat, 86, Cent. VoorDomela-Nieuwenhuis Gent, den 21 Juli 1914. Waarde heer Opsteller, Menige partijgenoot zal eene steek in 't hart gevoeld hebben, als hij door Vooruit vernoriien heeft dat de getrouwe Coltof een oproep tôt geldelijken steunde wereld in ge-zonden had ten voordeele van F. Domela-Nieuwenhuis..., in armoede vervallen. Pijnlijker nog zal hij aangedaan geweest zijn, na kennis genomen te hebben van het artikel in De Waarheid, Een Apostel, waarin ons — ons? — onvermogen bejammerd wordt hem ter hulp te komen. Gij zijt hier de tolk niet der oudere gezellen, die reeds van in 1879 met Domela in aanra-king kwamen, zoomin als van degenen die hem lange jaren in Recht voor Allen en De Vrije Socialist getrouw zijn gebleven, of de ! gelegenheid hadden met hem op hetDamrak ; of in Hilversum eenige aangename uren door te brengen. De vuile politieke zwendel, die sedert lang ailes overheerscht ; die jacht naar genieten en schitteren, aan wie ailes ondergeschikt en opgeofferd wojdt, heeft gelukkig op tal van partijgenooten geen vat gehad. Bij velen van ons is aile gevoel van hoogachting, waardee-ring, erkentelijkheid en dankbaarheid niet uitgedoofd en met zekerheid mogen wij be-weren dat een inschrijvingslijst in Gent, ten voordeele van Nieuwenhuis — welke smarte-lijke uitdrukking! —• wél goed zal onthaald worden. Meer nog. Wanneer het er op aankomt in zijn ouden dag, een verheven karakter als Domela-Nieuwenhuis, de schoonste type uit de internationale arbeidersbeweging, op 70 jarigen ouderdom de ellende ten prooi, ter hulp te komen, dan zijn wij overtuigd dat zoowel degenen die hem of welke hij heftig bekampte, als zij die om zoo te zeggen onder zijne bescherming zijne geestes-evolutie hebben medegemaakt, zonder aarzelen eene goede moet komen. Ver boven aile kleinzielige vitterijen staat dit edel figuur verheven, en 't ware eene schande, eene lafheid voor de Gentsche socialisten, die wij voor deze gelegenheid in ééne groote partij vereenigd zien, als zij niet de eerste plaats eischten onderde buitenlandsche gezellen die iets wenschen bij te dragen om Domela-Nieuwenhuis op te beuren, waar hij tôt den bedelzak, ailes opgeofferd heeft voor de ontvoogding der onterfden. Ikdank en groet u vriendelijk. DE ST-GENOIS. J ^ ^ — Algemeen Stemrecht geeft een goede regeering ! Erzijn nog altijd menschen die meenen — of voorgeven te meenen — dat algemeen en gelijk stemrecht voldoende is voor een land om goedbestuurd te worden. Welnu, Frankrijk is sedert 62 jaren in het onafgebroken bezit van dat heilmiddel, en, na achttien jaren lang den bandiet Napoléon III op den troon gehouden te hebben, die het land op den boord van den afgrond bracht, heeft het sedert dien de proef genomen met de Republiek. Gaat het nu veel beter? Aan de onlangs plaats gehad hebbende zitting in den franschen Senaat zou men het niet zeggen. Clemenceau verklaarde dat hij sinds 1870 niet zulk een ernstige parlementaire zitting had bijgewoond. En de zaak, die nu behan-deld werd,geleek veel op hetgeen toen werd gezegd. Het was onder Napoléon III en toen verzekerde maarschalk Lebeuf dat de uitrus-ting van het leger allervoortreffelijkst was en dat er geen knoop aan een slobkous ontbrak. Nu werd door den verslaggever Humbert namens de militaire kommissie een verslag uitgebracht in den Senaat, waaruit men kon afleiden dat het evenals in 1870 een wanho-pige boel is, ondanks de schoone verklaring van de ministers. Op heft'ige wijze werd het legerbestuur veroordeeld. Het materiaal, dat de Fransche nijverheid levert aan het leger, is van minder goed ge-halte dan wat zij verstrekt aan het buitenland. Wel een bewijs hoe diep het patriotisme erin zit bij de nijveraars, die voor een paar centen meer hun lief en dierbaar vaderland naar den kelder helpen. Het materiaal der veldartille-rie is slechter dan in Duitschland. Er is ge-brek aan houwitsers en dus de Franschen kunnen heel wat minder menschen in de lucht laten springen dan de Duitschers. De munitievoorraden der kanonnen zijn onvoldoende. Er is geen materiaal om den Moezel en den Rijn over te steken. Er zijn 2 millioen paarschoenen te kort. Het weerstandsvermogen der forten en vsstingen tusschen Toul en Verdun is onvoldoende.En hij eindigde met te vertellen dat de millioenen, die aan het parlement zijn ge-vraagd voor de nationale verdediging, geheel onnutig zijn besteed. Geen wonder dat er een geweldige bewe-o ng ontstond. verlegen en maakte er zich vanaf door te zeggen, dat hij geen antwoord kon geven, omdathij niet vooraf op de hoogte was ge-steld van de redevoering van Humbert. Hij erkende dat het meerendeel der feiten in het ware licht waren gesteld. Hij is echter meer geneigd ze als uitzonderingen te beschouwen. De ministir stond dus eigenlijk in zijn hemd. « Wij worden noch geregeerd noch ver-dedigd »,zoo zegt Clemenceau en hij verzocht dat het parlement binnen enkele dagen de behandeling dezer hoogst ernstige zaak zal voortzetten. Als de zaken zoo staan, kan er geen sprakezijn van vakantie. Op 14 Juli, welke dag altijd een vrije dag is, heeft de Senaat vergaderd en de dag van den val der Bastille was bijna de dag geweest van den val des ministerie. Maar de regeering, die bij monde van Viviani haar verontschul-diging aanbood, kwain er met den schrik af en met de opdracht dat de kommissie voor militaire aangelegenheden een rapport zou opmaken en uitbrengen over den toestand van het oorlogsmaterieel. En de Senaat nam de staatsbegrooting met algemeene stemmen aan. Men heeft zich dus neergelegd bij de regeering en het Fransche volk kan de over-tuiging hebben gekregen dat, als er morgen oorlog uitbreekt, 't leger in de pan zal worden gehaktter eerevan de politieke knoeiers, die op onverantwoordelijke wijze het geld ver-morst hebben. Een débâcle als in 1870 zou dan voor de deur staan. Arm Frankrijk dat aan zulke regeerders is blootgesteld ! Een herhaling van 1789 is hoogst noodig wil Frankrijk niet ten onder gaan door zijn eigen beheerders, die allen schatrijk zijn geworden terwijl het land steeds verarmt. Is het niet schandelijk dat Frankrijk jaar-lijks in Marokko 230 millioen uitgeeft, terwijl het land een tekort heeft van bijna een milliard?Is het niet schandelijk dat Frankrijk aldaar een leger heeft van bijna 100.000 man, terwijl men in Frankrijk door den driejarigen dienst de jonge mannenveel langer laat die- nen? Waarom niet de 100.000 man bespaard voor het land zelf en dan den driejarigen dienst vervallen verklaard? Is het niet schandelijk dat de président Poincaré duizenden enduizenden gaat verspillen voor een reis naar Nikolaas den Hanger, tôt schande van de republiek, Frankrijks vriend en bondge-noot?En de sociaal-demokraat Viviani zal hem als een goede lakei achterna hinken om diepe buigingen te maken voor een der groot-ste beulen van de wereld, veel grooter dan Deibler ? Zijn dit nu de vruchten van zuiver algemeen stemrecht? Neen, wij zouden niet dur-ven beweren dat het in landen met beperkt stemrecht beter is, doch het bewijst in aile geval dat het paard dââr niet gebonden staat en dat zij die er zooveel heil van verwachten bedrogen zullen uitkomen. We kunnen dan ook niet begrijpen waarom onze regeerders er zich tegen blijven verzet-ten.ifisr gyPTnfiTî -jjfigil- Den oude Koster aan De Maertelaere Dezer dag'eri'he'b ik van het goed weder geprofiteerd om mij eens rond te laten rijden ten einde ook eens de veranderingen in onze stad gekomen te bezichtigen. Mijn linker been is nog altijd lam, en daardoor ben ik genoodzaakt een rijtuig te nemen, als ikwat wil zien. Ik was vooral nieuwsgierig naar uw nieuwJeestpaleis, waarvan ik in Vooruit veel wonders heb gelezen, en dat eenigen tijd geleden inuwe partij veel ontevredenheid en opspraak had verwekt. Natuurlijk heb ik het slechts langs buiten kunnen beschouwen, ter oorzake van mijn lam been, en dit spijt mij erg, maar te oor-deelen naar het uitwendige, moet het waar-lijk iets grootsch zijn. Hetkomt mij voor dat er geen koster. aan gespaard zijn, en een partij die zulke monumenten kan oprichten moet wel schatrijk zijn. Onnoodig te zeggen dat mij dit veel genoegen deed, omdat ik er het bewijs in zie, dat er in onze stad geen arme menschen meer zijn, want als de partij der arme menschen zooals uw blad Vooruit en uwe redenaars uwe partij plachten te noemen — zulke bui-tensporige weeldeuitgaven kunnen doen, is het een doorslaand bewijs dat er geen armoê meer is. Arme menschen immers hebben geen millioenen om prachtpaleizen te bouwen, en als zij ze wel bouwen, zijn ze niet langer arm. Wie zou zoo dwaas zijn, zijn geld in ijzer en steente steken als hij het niet te veel heeft? Dus, ondanks de krisis, het werkverlet, zwemt onze werkende klas in overvloed, dit is nu bewezen. Elken menschenvriend moet zich hierover gelukkig gevoelen, en dat deed ik. Doch hierom alleen was ik niet tevreden en gelukkig, ik had nog eene andere reden, en wel deze dat er uit de geheele opvatting waarmede den bouw ontworpen en uitgevoerd is, een betere geest spreekt dan wij van u en uwe vrienden gewoon zijn te hooren. Het schijnt mij toe dat ge op den weg zijt godsdienstig te worden. Ditblijkt uit de ornamenten waarmede den bouw versierd is. Het linker toren-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De waarheid: socialistisch weekblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1906 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods