De waarheid: socialistisch weekblad

1257 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 24 May. De waarheid: socialistisch weekblad. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qj77s7kc9v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

8e Jaargang. N' 24 Frijs : 5 Gentlemen Zondag 24 Mei 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN 1)1: % " YRIjEN SOCIAUSTENBOND „ Sleolitîs Si îj die de vrJj. IloIci van anderen 1 iet heeft is» die zelf waar-dig. ALLE BRIEFWiSSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieawe Veemarkt, 19, GENT ABO N NBMEJVTISPRIJS Voor 3 maanden Fr. 1-00 Voor 6 maanden » 2-00 Voor 1 jaar » 4-00 0P V00RHAND BETAALBAAR — Annoncen word&n geplaatst voJgens overeeckomsl — KANDIDATEN DER VRIJE SOCIflLISTEH : PIETER DE BRXJYNE; URBANUS BOONE. Zij staan de eersten langs de rechter kant van de lijst. Van heden af moet de kreet van werklie-den en bedienden, van handelaars en nijve-raars, van aile eerlijke lieden, zijn : Weg met de valsche belovers ! Weg met de geldverbrassers ! Weg met de knoeiers en zwendelaars ! Weg met de volk'sbedriegers van aile kleur! en gestemd onder niammer —a—a» wnmwMmdi.*jaÊÊÊKmmmmnamrMÊiÊËXjmxMm «8— 'T IS ALTIJD OP ANSEELE111 Zoo verteld het Hardyns in Vooruit, en zoo zeggen het de sullen hem na. Dondert en scheldt maar, roept Hardyns, bij elke beschuldiging komt hij grooter en schooner te voorschijn. Als Anseele uit elke beschuldiging er grooter en schooner uitkomt, waarover klaagt gij dan ? Dat hij altijd aangevallen wordt ? Dat gij hem voor ailes rein en onschuldig houdt, is uwe zaak; hij betaalt u daarvoor om hem steeds wit te waschen en gij verricht uw werk als een goede dienaar. Trouwer lakei heeft Anseele niet. Maar wij nemen voor ons het recht er anders over te denken. Wij kennen dien struis-vogel ook, en zelfs tôt in de minste bijzon-derheid.Wij hebben hem reeds aile soorten van gezichten zien trekken; wij hebben zelfs al zijne gedaanteverwisseling bijgewoond. Wij hebben hem gekend als republikein, als internationalist, als socialist, en zelfs als vurige revolutionnair. Wij hebben hem hooren donderen tegen de fabriekanten, die hij uitschold voor uitbuiters, voor kindermoorders en dieven. In zijne oogen waren vroeger de bankiers eene rooversbende, Wij hebben het bijgewoond, dat hij zijne eigen vrienden uitschold omdat ze hunnen tijd besteedde aan het stichten en groot maken van de kooperatie. Ge ziet, F. H., dat wij uwen fameuzen hoog-geroemde baas ook een weinig kennen, en gij zult ons wel gelieven te verontschuldigen, als wij voor dit groot genie hoegenaamd in geene bewondering staan, integendeel, wij zeggen het u ronduit, al wat wij er voor ge-voelen is verachting. En wij gaan u zeggen waarom. Wij hebben den tijd meegeleefd van de stichting der wevers en spinnersvereenigin-gen. Wij hebben de leiders gekend die ten dientijdede gevaarvolle taâk dierven opne-men zich aan het hoofd te stellen van hunne vakve eenigingen. Wij herinneren ons nog zeer goed hoe dikwijls zij in hetgevang wer- den geworpen, en h.Ge zij ten slotte arm stierven. Wij hebben Emiel Moyson aan het werk gezien, in de voile kracht zijns levens. Met | geest en hart steunde hij de werklieden, — want hij behoorde rechtstreeks tôt de bur-gerij, waardoor zijne daad zooveel te schooner was. Zijne lijdensgeschiedenis zijn wij niet ver-| geten. Uit liefde voor de onterfden heeft hij [i kennis gemaakt met den honger, en dikwijls Ihad hij geen bed om op te rusten. Voor de bete^brood moest den geleerden burgersjongen op de duinen van Heyst, j Blankenberghe en Oostende brochuren ver-| koopen. Uwen Anseele, F. H., heeft hein een boek gewijd : Voor 't Volk Qeofjerd. Wanneer hij heden dit boek ter har.d neemt en herleest ; wanneer hij den doornenweg | overziet welke Emiel Moyson uit ware liefde voor het volk heeft afgelegd, en wanneer hij dan gansch het levcn van Emiel Moyson, met al zijn lijden, tegenover het zijne zal stellen, zal hij moeten uitroepen : hoe groot en edel waren zijne daden ! Hoe klein en verachter-Iijk zijn de mïfne! Wij geven toe dat het woord verachterlijk voorvelen erg zal schijnen, maar zoolang hij niet zal geantwoord hebben op de honderde beschuldigingen die De Waarheid hem naar het hoofd heeft geslingerd, trekken wij dit woord niet in. Weet goed, F. H., dat de lezers van De Waarheid de vreeselijke beschuldigingen niet vergeten hebben die Prosper Baudewyn over Anseele en andere leiders heeft openbaar gemaakt. Hebben zij vervolgingen ingespannen? Hebben zij er op geantwoord? Gij zijt er wel mee ! Zijn de klachten daar niet uit uwe fabrieken, welke elke week aan het blad De Waarheid worden ingezonden, om te bewijzen en te bevestigen welke hartelooze meesters de socialistische bazen zijn ? Kunnen de rechterlijke vervolgingen om minderjarigen aan den arbeid te houden, teniet worden gedaan ? En dit terwijl zij ge-durig roepen om wetten die de jeugd moeten beschermen ! Buiten de totale princiepsverloochenin-gen, buiten de talrijke misslagen, beschuldi-gen wij u al de vakvereeniglngen tôt machte-loosheid te hebben gedoemd, elke persoonlijke zelfstandigheid te hebben gedood, en de werkliedenbeweging voor vijftig jaar te hebben achteruit geworpen. Sedert eene maand smeekt gij in 't blad Vooruit om getuigen voor de aanstaande kie-zing. Een enkele oproep was vroeger vol-doende, hoewel de leden zelf de onkosten droegen, en zij nu aile kosten vergoed worden. Gij beschikt over een leger bedienden en... ailes is vruchteloos. Hebt gij nu de overtuiging dat er uwe soldaten genoeg van hebben ? Al de moeite die gij doet om er nog geest-drift in te krijgen is vruchteloos. Uwe beste geloovigen beginnen te zien en te twijfelen, en de verstandigen zijn u reeds ontvallen. De hoop op stoffelijke beternis heeft hun verlaten. Zij stellen vast dat de socialistische partij sedert twintig jaren sterk in de Kamer is vertegenwoordigd, en nog is hunnen toestand even ellendig als voorheen. Zij moeten wachten tôt gij meester zijt, zegt gij nu. Dit is eene troostvolle hoop die zich nooit zal verwezentlijken. En moest het ooit zoo ver komen, wat is er van u te ver-wachten ? Met leiders zooals gij zouden zij er nogveel slechter aan toe zijn. Dit bewijs vinden wij nu reeds in al uwe eigene inrichtingen, waar gij toch wel de meesters zijt. Hebben uwe werkslaven het daar beter? Worden zij er menschelijker behandeld ? Zijn de werkuren korter en deloonen hooger dan eldersPNeen, integendeel, al de werklieden i jn het eens om te verklaren dat ze nooit in geen enkel werkhuis of fabriek zooveel belee-digingen hebben moeten verdragen van een bestuurder als thans. En gij, Anseele, gij laat die bestuurders en [ bazen maar begaan. Hoe meer opjagerij,hoe grooter de dividende is vooru endeoverige geldschieters. Denkt gij dat de meerderheid uwer leden niet vaststellen dat gij sedert jaren het be-stuurvan de stad in handen hebt en er nie-mandeenig voordeel bij heeft? Ja toch, eene çroote vermeerdering van belasting, belas-j tiiigeh nooazakenjK gemaaki uooi umicluOii. ! geldverspilling waaraan gij medeplichtig zijt. b En F. H. neemt dan nog de schijn aan niet te begrijpen hoe het komt dat zijnen baas Anseele voor dit ailes verantwoordelijk wordt gesteld. Welnu, F. H., na den 24 Mei zult gij het bewijs hebben, dat wij spreken in naam van duizende ontevredenen die nog bij u zijn, maar nu vast besloten zijn te stemmen onder nummer 5 voor P. DE BRUYNE en U. BOONE. ^ £_ De Vooruiters verliezen den 2* zetel De plaatselijke bladen deelen den uitslag mede der laatste wetgevende kiezing van 1912. Er zijn te Gent nu 12 kandidaten tekiezen waaronder 7 katholieken, 3 liberalen en 2 socialisten. Bij de laatste kiezing in 1912 bekwamen : De Katholieken . . . 87786 stemmen. De Liberalen .... 39256 id. Radico-Socialisten . . 22899 id. Flaminganten .... 2643 id. De deeler was 11.449. De katholieken hadden een overschot van 7643 stemmen ; de liberalen 4909 stemmen. Daarvele liberalen voor Lampens hebben gestemd en volgens wij vernemen nu voor hunne partij gaan kiezen, kan Janvier cens het quorum niet bereiken. Laat ons dus allen, lezers van De Waarheid, geestverwanten en vlamingen, stemmen voor | de lijst Nr 5 boven de naam van Pieter DE BRUYNE. «. Brief van Pe Maertelaere lieer Opsteller, Ik wil of mag het u niet verduiken, we loopen met een ei op. Wij vreezen hard en veel klop te krijgen op 24 Mei. Hoef ik u te zeggen dat dit grootendeels uwe schuld zal zijn, of liever van uw blad De Waarheid, dat mijne vrienden niet ten onrechte een vuilblik noemen. « Vuilblik » wil zeggen : vuiltonge, lange tongen, commeere, kortom, iemand die niet kan zwijgen als het pas geeft. Aan die zonde maakt uw blad zich gestadig plichtig, en dat is de oorzaak van de ontevre-denheid onzer klanten, en van de kiezers in 't algemeen. Verschoon mij dat ik u openhartig mijn gedacht zeg, maar ik houdt evenveel van de waarheid als gij, en wil u daarom ook eens de waarheid zeggen. Wat gaat het U bijvoorbeeld aan dat er groevisten onder ons zijn?Graven ofgroeven zij in het uwe? Neen, niet waar? Ik kan u daarbij stellig verzekeren dat zij geen hand uitsteken naar al wat te heet of te zwaar is. En waarom moest gij onze bilans uitpluizen en onze klanten doen zien dat wij hun geene winst gev-en, en dat den zoogenaamden deel niets is dan wat zij te veel betalen? Ik zou het nog verstaan, waart gij ook handelaar, gelijk wij, dan zou ik zeggen : ze trachten onze klanten naar zich toe te lokken, handel is- handel, en elk moet zien er te komen. i d. ,jft geen îFt*nde!, 'vt !'?r bot n 't****! schelen of onze klanten gepluitnd worden of niet? En waarom moest gij uitbellen dat we het regelment veranderd hebben, en geheei de maatschappij Vooruit, met al wat er om en aanhangt, nu behoortaan de 7 beheerders? Hebt gij daar schade bij ? Ge zijt immers geen zoogenaamd lid ? Ge kunt toch wel denken dat het de menschen, die tôt nu toe meenden dat de maatschappij het hunne was, geen plezier doet te vernemen dat ze bij ons niets te vertellen hebben. Begrijpt ge niet wat kwaad gij daarmede sticht? Wij-doen al wat mogelijk is om hen in een zalige onwetendheid te houden, en gij komt brutaal weg hunne zoete rust storen, door hun dingen wijs te maken die zij veel beter niet weten. En dan, wat kan het u schelen hoe wij leven met onze werklieden in 't vlasfabriekje, in de Gaz, in de Reinigingsdienst, en de overige inrichtingen, zoo van de stad als in die van onze kapitalistische vrienden en geldschieters?Gij werkt daar toch niet, en als anderen te klagen hebben, laat ze dat zelf doen. Ge schijnt er behagen in te vinden ons moeilijk-heden aan te doen, anders toch zoudt ge al die dingen niet openbaar maken, en ruste laten waar ruste moet zijn. Tôt wat dient het, dat ik mij wekelijks afslaaf, om in uw blad ailes wat Eedje en de partij doen ten schoonste uit te leggen en voor te stellen, als ge daarnevens toelaat dat onze gaaien opgehitst worden door hen al zaken wijs te maken dat zij niet zouden mogen weten ? Ge moet niet denken dat ge die menschen daar een dienst mee bewijst, want hoe min ze weten, hoe gemakkelijker zij zich voelen. ! Niets schaadt aan sommige menschen meer dan veel te welen, en onze gaaien zijn van dat slach. Bijvoorbeeld : sinds zij weten dat het nieuw feestpaleis viermillioen zal kosten — men is er reeds over — en men daarvoor 1.000 goede en schoone werkmanshuizen had ' kunnen bouwen, aan 4 fr. per week, waar zij [ met2 gezimrn konr'en in woner, is cr met | die menschen geen huis meer te heuder. Ik

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De waarheid: socialistisch weekblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1906 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods