De werkman

734 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 19 March. De werkman. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2804x55b14/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

wjgf W£W r£'^"-\'<- 'T"f"i~". . •'""T • ' *'C%n. ». .-'Si" t ••» îasa% tfïi Werkman Vriendelijk Verzoek dees Nummer te willen meêdeelej aan Vrienden, Gefauren an Kennissen, opdat zij het Verhaal van L a r s Voa vc cl zouden kunnen volsen. waarvoor DANK! HoofdopstelIsr^Bestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. > Drakkers-Uit^evers : FRANZ DAENS & ZUSTER. Geen Oceaan bergtzooveel gezonken goe-deren in zijn schoot,als de diepte der Levenszee & Wie vele Ondeugden voedt, moet aan vele Meesters gehoorzamen. & Voor de vvarmte der L i e f d e zwijgt de koude berekening. 3 S. Oj §•"* a § .R * i- co 2^ °!§ i î » a. Aalst - Maandag 6 ure, te voet naar Bouchout voor den i ram die er wegrijdt rond 7 en half. Eon uitverkorene dag, Heîdergem en Lente-gem, een zachtblauw uitspansH,eeh witte dons overde Velden, een frissche lucht, een schijn van jeugdig groen, mii dunkt ik hoor de Voge-len, ik zie de Bloemen,och Ge,d, wat zijt gijal-machtig in uwGoedheid, Menschelijk Geslacht, onbegrijpelijk in uw domme boosheid ! ... Den Oorlog, die algemeene foltering !.... Weg, weg, uit mijn gedacht Zietoch cens het Aardrijk in zoete Rust zwe-vende en badende... Gister in Aalst Plechtige Eerste Communie, in aandoenlijken weemoed.. Geen feestkleederen, geen ander gezang, dan smeekgezang... Veel tranen zijn gestort in de Kerk... Allé herten hebben een doorne Kroon... Om dien dag te vereeren, had het Voedings-Komiteit het zwart oruou tfoôr geheeî de Stad vervangen door wit brood, en Burgemeester Van'den Berg had al de Eerste Communikariten der noodlijdende Huisgezinnen een Korenten-brood gezonden van 2 kilo's... Superbia. Heer Burgemeester Vanden Berg en Heeren van het Voedings-Komiteit, gansch de Bevolking zegt U lof en Darrk, en overal waar dit goedeNieuws verspreid wordt, zal het de naam van AALST verheffen. Dat zijn de heilrijke gevolgen van Evenredige Vertegenwoordiging. Zondag ook, ofschoon de Eerste Communie, wasde Collegie-Verk opgevuld van Volk, Pater Bauwens mediteerde over Petrus, in helder en zuiver Vlaamsch, 't Vlaamsch van Hoogleeraar David, ge moet daar geweest zijn, om te weten de zalvende indruk van zijn zoogeleerd aïs god-vruchtig woord. Zondag de laatste Zondag dier merkweerdige Meditatiën, en dan De Goede Week de Goede Week, dees jaar bijzonder aandoen-lijk, omdat er zoo bitter wreed geleden wordt door millioenen Menschen.Maandag te Brussel zijnde, ik noorde dat daar ook gezegd wordt : De Oos log is een Straî, welk woord door de Socialiste*! gebruikt wordt om Ons Heer en Zijne Goddelijke Leering te lasteren... Och Lijden doet Bidden, de Men-schen verzwijgen het niet : in Aalst, dien Zondag, 27 September in ons Gebuurte aan 't Sas, de Menschen die in kelders gevlucht waren, als Aals gebombardeerd werd, ze dachten aan eten noch aan drinken,maardeden niets dan bidden, van 7 ure 'smorgendstot4 ure nanoen, zooook aan de Drij-Sleutelsstraat. In Frankrijk zijn|ook Geloovigen, met 'f woord Straf in den mond. Te Parijs preêkte onlangs voor de Belger, in de Kathedraal Notre-Dame de vermaarde Pre-dikant Pater Janvier en zegde o. a. : « Kristus, d'oneindige Goedheid, die mij als zijn Bedie-« naar heeft aan geste M, Kristus is vijand van « al wie misbruik jftiaakt van zijne macht. » Die woorden zegge ailes De Voorstellen des4 Krislezie Bemoiuaten dragen allen het kenmerk van gezond oor-deel en van rein eerlijk'inzicht. In den Gemeenteraad, in de alceligste dagen die de Stad Aalst ooit beleefde, air, Hongers-nood aan de deur stond, Burgemeester en Sche-penen waren weg, verre van Aalst, in Holland, of over de Zee, 't werk koud, Soldatengeld kon niet gegeven ; de voorstel was van nieuwe Lasten te stemmen, om aanstonds geld bij der hand te hebben ; de Groep der Kristen De-mocraten vooraleer die Lasten te stemmen, vroeg een Leening aan te gaan. Een Stad die acht honderd duizend fr. kan leenen voor Schouwburg, Kasern, Park en Lanen, zal toch ook een half Millioen krijgen, om de Bevolking te helpen in deze wreede onverdiende Ar-mùede.En ziet nu : de Schepene van Financiën keert terug en zijn eerste woord is : Een LEENING. De Democraten waren voor een Komiteit van Hulp en Voeding, aile krachten en machten vereenigd, onpartijdig, Geestelijk en Wereld-lijk ; einde December, Burgemeester Van den Berg had de lijst opgemaakt, doch erwerd te-gen geioopgracht Het werd uitgesteld maar komt nu ten uitvoer, tôt elks genoegen. Door de Democraten werd gevraagd, van in December, dat de Rekeningen en Begrootingen van Stad, Hospicie en Armbureel aan den Raad zouden voorgelegd worden. Hoe langer men wacht, hoe moeielijker het zijn zal. Dit voorstel werd aigemeen goedgekeurd, maar het bleef daarbij. M.de Se'kretaris zegde vlakaf daar niet te kunnen aanhelpen,mits hij al zijn tijdnoodig had, om de Boeken der Ontvangerij in orde te brengen, en de d. d. Schepen der Financen had geen lust eraan te beginnen.... Ondertusschen schreef Burgemeester Van den Berg naar Hospicie en Armbureel. Zoo bleef het halmen en talmen, als Schepen Moeyersoen terugkeerde en zich aan 't werk stelde. Weldra zullen Rekeningen en Begrootingen voor den Raad komen. De Democraten nemen als ÂLGEMEENEIV ilEGEL l Een Stad, die een half millioen moet leenen, om haarbraaf Werkende Volk niet te zien verhongeren, die Stad moet sparen en garen zooveel het eenigzins mogelijk is. Ziehier, desaangaande, onze voorstellen : Jaarv edde van den Burgemeester 25oo fr. Burgemeester Geeraerdts is weg van in ; September, zijn Jaarwedde van September 1914 tôt heden en verder komt toe aan den dienstdoenden Burgemeester. Van dt4 Schepenen zijn er 3 gevlucht. Dus maar éen, Schepene Bauwens, die voluit mag trekken. Aanwezigheidsgelden der Raadsleden 2,000 fr. Op voorstel van Raadsheer Blancquaert is eenparig aî-gezien van dat geld, zoolang de Oorlog duurt. Kiezt ; lijst en 2ooo fr., niet noodig dees jaar. Kiest steilen enz. 4ooo fr.. Dees jaar, geen Kiezingen, en na den Oorlog ander Kiezingsn. Schouwburg 3ooo fr.. De Schouwburg ligt st Bur-, acht 5720 fr.. De Burgerwacht is a-g chalt. In 't Onderwijs, Minister Poullet heeft laten dat al wie afwezig bleef, na d'opnning der Scholen, niet MAG be-i taald worden. i Muziek- en Teekenschool konden niet geopend worden ■ — de Leeraarsdie aanwezig waren, hebben recht op hun I Jaarwedde. Maard'ander? i De Kantschool 1500 fr.. Bestaat ze nog ! | Kermis 12,000 fr.. Die 12,000 fr. kan men dees jaar i sparen, alsook de 25oo fr. aan de rijke Jorge Garde, die som kan voor altijd weggevaagd blijven, om verdeeld te worden tusschen de Muzieken van eike Gezindheid. | Wat dunkt U, geëerde Stadsgenoten ? Zijn die redens van sparen niet gegrond ? Ailes zal besproken worden in openbare Zit-tingen van den Gemeenteraad. De Demokraten vragen ook de sluiting van denKozijntjeswinkel, zoo kunnen veel duizende franken gespaard. De Demokraten vragen ook dat de Evenredigheid zou toegepast worden in het Bestuur van Hospicen en Armbureel. De Gemeenteraad zal moeten stemmen JA of NEEN... Wie zal het nert hebben NEEN te stemmen, als men ziet hoe voordeelig en aan-genaam de Evenredigheid werkt in het Voedings-Komiteit? —— + — De dd. Burgemeester J. Van den Bergh, komt van wege de Duitsche Kommandaîuur, het volgende bericht te ontvangen : Aan den heei Burgemeester der Stad Aalst De Burgemeester wordt hiermede verzocht aile in de Stad >4a/s? voorhanden zijnde duitsch.e bons van verole-ging en voeder, gedagteekend van af 15 Januari 1915 tôt nu in te zamelen. Hij moet daarover eene duidelijke en wel leesbare lijst in't dubbel opmaken. Deze lijsten en bons moeten vôôr den 28e dezer maand op de Komman-datur ter verificatie voorgebracht worden. Aalst den 14 Maart 1915, De Duitsche Kommandantur. ■ Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 20-21-22 September 1914, nrs 263-264-265, bladzijde 5299 : Voor de Weduwen en Weezen van de Mili-tairen die vie!en op het Veld van Eer : Krachtens een besluit van de Regeering, zal aan de weduwen en kinderen van de gesneuvelde militairen, tôt aan de vredessluiting, het voile bedrag van de wedden van hun echtgenoten of vaders door den Staat uitbetaald worden. Hetzelfde geldt wat aangaat de overeenkomstig de wet aan de familiën onder de wapenen uitbetaalde ver-goeding.Zoodrahet Parlement, na het sluiten van de vrede zal vergaderen, zal de Regeering voorstellen, dat de weduwen en kinderen der dapperen die voor het Vaderland vielen, derwijze behandeld worden dat zij ten minstevan lichamelijk lijden verschoond blijven. De Regeering is er van overtuigd dat het dankbare Vaderland door een wet haar besluit zal huldigen. De Minister van Oorlog, Ch. de Broqueville. Uittreksel uit het Belgisch Slaatsblad van 19 Oogst 1914. Beheer van Burgerwacht en Militie De Minister van Binnenlandsche Zaken, brengt ter kennis van de betrokken Overheden, dat de bij de Wet van 4 Augustus 1914 voorziene vergelding gedurende : et geheele tijdvak der mobielmakirg moet toc/ekend w >r-den aan defamilicn van de militairen die, A Augustus tôt herstel van gezondheid of wegens afkeurin£ œt huis zijn gegaan. iaaro-a»*;. iO II) i 5. i\° 2204.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De werkman belonging to the category Christendemocratische pers, published in Aalst from 1872 to 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods