De werkman

413 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 29 March. De werkman. Seen on 16 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j96057dx0f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Werkman 46e JAARGANG N° 2359 29 Maart 1918 Hoofdopsteller : Volksvertegenw. DAENS. Prijs 5 ctm. Drukkers-Uitgevers : Franz DAENS & ZUSTER De Goede Week Och ja, de Goede, GOEDE WEEK. — Waarom, in onze Werkman d'herftaling van dien tiiel ? — Waarom d'herhaling van dien titel ? Omqat wi] bijna al vier jaren niels hebben dan kwade slechte dagen, KWADE SLECHTE WEKEN en kwade sleci te maanden : angstigheden, lijden, verdriet en eiiende onbeschrijfbaar ; In de Gazetten gedurig kommunikê's van kanonverdommelsel, van krijgsge-vangënen, gekwetsten en dooden, een zee van tranen, van'bloed. Wel is w^ar, in den toon der Diplomaten en Potentaten is min dolle Oorlogskeoits ; maar de vooruitzichten biijven slecht.. Als de Oorlog moet uit-gevochten worden, hij kan nog lang duren. Indien men geluisterd had naar de woorden uit 't Vatikaan, er zouden veel milliards en veel menschenlevens ge-spaard zijn Als men zoo'ang in al dat kwaad en in al dat SLECHT ieeft, geliefde menschen, is 't wonder dat 't woord de GOEDE WEEK op de gemoederen valt als balsem en honing ? De woorden : Wij aanbidden U, Christus, en wij toven U, omdat gij door uw Krais de wereld verlosthebt ; Hebben die woorden ooil meer zalvende kracht dan in de Goede Week ? De Wereld verlost uit schande en slavernij.. ïn 't Heidendom werden Oorlog en Ontucht verheerlijkt aïs Goden. Niets hoovaardiger, wreeder en walgelij-ker dan die rijke en geleerde heidensche wereld. « De Zoon Gods is mensch geworden, zoo preêkte Pater Lacordaire te Parijs in 1843, is mensch geworden en heeft door zijne Leerlng in de Zielen gebracht d'Ootmoedigheid, de Reinheid, het Apostolaat oî de Liefde tôt de Zielen, de Liefde der Broederlijkheid. De Zoon Gods, mensch geworden, heeft in 't men-scheiijk gesiacht den drift en de deugd tôt Godsd^ienst, die in elk menschelijk hert ligt, versterkt en verheven. « Onder 'i Heidendom was het Kruis een teeken van allergrootste schande, Sedert dat christus op een Kruis gestorven is prijkt't Kruis overal in de lucht, op deKroonen van Keizers en Koningen, in aile hui-zen, op de borst als Eereteeken,, Christus, sedert twee duizend jaar overal totterdood vervolgd, blijft overal vereerd en aanbeden, Hij en Hij alleen; in zijn Kerk wordt hij gedurig ter aood gebracht, maar ge durig komt de V;rrijzenis.. Christus, waarlijk de God van Tijd en Eêuwigheid. » Tolstoï, wereidvermaarde Russische Schrijver, Va-der der Russisch Republiek, uw woord : « Indien op de Wereld VREDÈen GELUK mogelijk is, dan is het enkel door de RRCHTZINNIGE beoefening der Lee-ringChrîsti. » Dit , oord, waarachtig voor Geslach ten en Personen, staat be/estigd plsvolgt in de Navol-gingChristi : « In het waar berouw en de ver.iedôring » des herten wordt de vergiffenis geboren, het ont-» roerd gev eten bevredigd, de verloren genade her-» steîd, en beiden, God en de boetveerdige ziei, ko » men elkander te gemoet en omartnen zich in den > heiligen kusvau VREDE. » PIE1 ER DAENS, Volksveriegenwoordiger Êk il t 60,00.0 mark boet. — 2 Ontvan- 1 g ers. — Pater Berthold. Een gesamentiijke boet van 60,000 Marken is opgeiegd aan Landbou-wersvanAalst voor niet- of te weinig levering van Aardappels. — Twee plaatsen van Ontvanger zijn open : In d'Hospiciën door een Over-lijden en in de Stad doar het ontslag van M. Meganck ; na de droeve tribulatiëndie Aalst onderging met2 haier Ontvangers,heeft M.Meganck de plaats willer: aanvaafden en ailes in goede orde gebracht, waarvoor de ope'nbare dank hem varschuldigd blijft. Volgens een bericht in De Volksstem moefen de Kandidsten hunne aanvraag indienen voor 30 Maart. — De Pater Capucien Berthold, die dsn Vasten preekt in de Kerk van Sint Jobs en esn zeer bûitengewonen toeloop verwekt, die een half-uurte voren komt, is te laat, die Pater Berthold schreef in zijn Artikels « DE WET dsr LIEFDE » : De eerste vraag der Liefde is de Rechtvaardigheid, persoonlijk en in de Besturen, die verplicht zijn de lasten en de voordeelen gelijkelijk te verdeeien. Werd hier gehandeld gelijk die geleerde en welsprekende Pater voorschrijtt, men zou voor de plaats van Ontvangerde' rechtschapendste en bekwaamste Kandidaat moeten aanstellen. Nu wordt bijzonderlijk een politiek etiket gevraagd.. En waarin de Wet der Liefde schreeuwend en sehandalig o/ertreden wordt, is in aile werken>n leverirgen van Stad en Komiteiten. Zoo is 't onmogelijk in /lalst tôt een tijdperk van VREDE te geraken. IYI7 ^ H Degroote opslag is niet goedgekeurd door ll£i Of.ivj permanentë Depniatie. (Woorden van Schepen Mceyersoen). Bijgevolg DIB OPSLAG IS 7 OM 7, OF NUL. — la de Stad loopt 't gerucht dat ADVOKAAT CA-LfiWAERT weigert te betalen aan den prijs van opslag en door 't Gerecht zaî tcrugeischen wat hy te veel betaald. fieeft. — ADVOKAAT MICHIELS komt zijn onislag te zenden als Lid van het Voedingskomiteit. In ons volgend nummer zul-len wij zijn bîief van ontslag meciedeelen. Er is maar éen . .aist in de Wereld waaraehiig Bij den SU1KEREN É JGÀNG komt nu den WONDEROyiN.. Men steeut' er Meel in, var 't Komiteit en er komt wit Kramikbrood uit. ?t rark van Vrede « is onzen Vriend Daens al in 't Park geweest ? — Neen, nog niet, maar hij heeft het van verre gezien, alover j den Dender, in de Geestenwereld. — Hoe vindt ge 't Park ? jj — Een Heerlijkheid, een Aangenaamheid, een Vrolijkheid j voor Aalst... Koken kost, niets zonder Arbeid, maar ge!d uitge-geven aan een Allameda of Volkshof.. VOLKSHOF.. Ik zie ons moedig werklustig Volk daar den Ballon-Vijver delven, den Slin-gervijver, den Spiegelvijver, in den kwelm of in 'twater staan, ik zie ze met kortewagens en karrekes d'aarde vervoeren, slecht gevoed, zonder daghuur, ja, ja, met gulden letters mag op den ingang staan : VGLKSPARK. — Er is in den Winter veel schade geweest ? — Van zelfs, ge kunt dat peuen : Veel Planten en jonge Boo-men vervrozen,de Paden en Banen geschonden door d'OVER-STROOM1NG ; aile jaren n'skeert het daar Overstrooming te zijn; dees jaar zag men het vermaard W. C. bijna niet.. En de roep gaat, de vraag is : — Wat is de vraag ? — Of men er niet 7 maal zal aan denken, vooraleer daar het Melkhuis te zetten, bijna gelijkvloers met den W. C. ? Ziet ge aile jaren dat Melkhuis rommendom vol water staan? De kel-ders overstroomd ? De muren rommatiek ? na elken Winter grooten onkost en na eenige jaren dit prachtig kostelijk Melkhuis moeten verplaatsen.. En sprekende van OVERSTROOMINGEN, ze zijn dees jaar wederom grouwelijk geweest ; nu bij^onder in Schaar-beek, Dirk Martenssîraat, Schoolstraat, Kcolstraat en omliggende al de kelders, waterputten en beirputten onder water, eetwaren bedorven, meubels geschonden, plagen opgedaan, onschatbare schade. Vo'gens een kommuniké in de « Volksstem » zou men het middel gevonden hebben om Schaarbeek van zulke Over-stroomingen te verlossen. — Allerbest. Dat men zoohaast mogelijk aan 't werk valle !- En den Vaartkonker ! En Mijibeek ! De Berge- ■ meerschenstraatl Is daar geen zalf aan te strijken om \ de OvQrstroomingen te beletten ? — Geliefde menschen, een probaat middel tegen die Over- I stroomingen aldaar. aisook om al de Landijen en Gemeenten die aan den Dender païen, honderd per honderd in waarde te doen stijgen, is den doorsteek van WIEZE OP BAASRODE. om van den Dender een tweede Schelde te maken. — Oei, ze spreken daar al zoo lang van ! — Ja, maar met tijd en vlijt geraakt men wijd. Wij allen, Aalstenaars, moeten in ons hert geprent houden de woorden die de gazet « Neptune,_» van Antwerpen eens schreef : Dat de doorsteek van Wieze op Baasrode een werk is van onschatbare waarde voor de Scheepvaardij en voor de boorden van den Dender. Priester Daens, Advokaat De Backer en Pieter Daens heb- i ben hunne stem verheft in de Kamer voor dit oppernuttig werk ] en hun voorbeeld volgende, sprak M Moeyersoen den 20 Tuni 1913 een zeer krachtige redevoering uit, om den Dend°r recht-st' eeks te verbinden met de Schelde. Dit plan, zegde de Aaïster-sche Volksvertegenwoordiger, bestaat reeds van in 1755. £&£ ^ 00 pend e Nieuws Zullen ze dat latèr kunnen geloo-ven ? Een eiken kost te Brussel 40 cens en nog meer. — In Aalst kost wmàeen kilo Bischuit 15 fr., een lieter Petrol 14 fr., vroeger was 't 6 à 7 cens Pareizaad kost 1000 fr. de kilo. Sel-derzaad 100 fr Ajuinzaad 500 fr. — "" '3 Te SINT PIETERSBURG is 't Srood-rantsoen met 25 gram per dag ver-minderd.. 't Zal de Russen smal afvallen. Het schijnt dat de ROODE GARDE uitmuntin strooptochten. — Mijn Zoon. waarom laat gij u verteeren van ijdele droefheîd ? Waarom u vermoeid met onnutte zorgen? {Navolging Christi). — De Grenzen van ITALIË zijn wederom open voor Reizigers en voor Goederen.. Mochten zij open biijven door een rechtvaardigen en vasten VREDE !.. 't Is een krimineel schandaal dat beschaafde Volkeren zoolang vechfen.. — Van 195 Sowjets hebben er 110 per telegraaf voor den Vrede verklaard. Hetvoorstel van 't RussîsCh Kopstuk Lenin is de voliedige ontreddering van 't Russisch Leger. — Te PARIJS zijn vergaderd geweest de Belgische Volksvertegenwoordigers en Sénateurs 60 in getal; op rond de 300 't is weinig; velen, onder de groene sargie ïiggende, kunnen niet meer komen, 't en scholt met veêL of vriend. Petrus was 00k defunctis. — Te Gent is Sint Michielskerk strijkende vol Volk geweest voor den Lijkdienst van Broeder Matthias, bestuurder der vSint Lukasschool. Bisschop Seghers was er 00k aan-wezig.— Koning Stant, van Griekenland, heeft zijn Paleis te Kopenhagen verkocht aan een « Transatlantsche Compagnie, » voor î millioen kroonen. — Er is spraak dat Japan een Afgezant zal stellen in 't Vatikaan. — japan'legt nieuwe Spoorwegen door Siberië, langs Irkolitsch en Tobolsk, er wordt hierin gehoîpen door i Amerika, Pieter Daens overleden Ëen pijnlijke slag dompelt de Faml-lie Daens en heel de Christen Democra-tische Partij in diepen rouv/. Pieter Daens heeft Dijnsdag namid-dag 26 Maart, heel onverwachts, het tijdeiijke met het eeuwige verwisseld. Zijne kwaal nochtans, waaraan hij sedert drie maanden lijdende was, beterde voortdurend en Hij zelf had de beste hoop weerom gezond te worden om nog eenigen tijd zich te wijden aan zijn Ge zin, aan zijn geliefde Vlaamsche Volk en bijzonderlijk aan zijn bemind troe-telkind De Werkman. Doch plots, in al zijn onverbiddelijk-heid, grijpt den dood Hem aan en ont -rukt Hem aan zooveel, zooveel liefde en genegenheid van duizenden menschen. De Werkman is in rouw ! Dit nummer werd nog heelemaal door hem geschreven en het verschijnt als dusdanig. Toekomende week verschijnt De Werkman in grooten rouw. De Begraving heeft plaats Zaterdag 30 Maart, om 2 uren namiddag (Torenkîok) De Lijkdienst zal geschieàen Dijnsdag 9 April, om 9 uren (Torenkîok) in Sint Martenskerk. Een Dienst van wege het Broeder-schàp van Bermhertigheid zal plaats -hebben Woensdag 10 April, om 8 uren, in Sî Martenskerk. Dat aile Democraten, Vrienden en Kennissen, een nederig gebed storten voor Hem die heel zijn !even voor het Volk heeft geofferd. De Verschijningan Te LOUStOftCS. Wat wij gaan aanhalen, is sedert 1858 mi.1-lioenen malen gezongen door de Volkeren : « Ik wil hier een tempel « Op Massabiel rots. « 1k zal er doen schitteren « De Wondere.i Gods. Terwijl Policie en justicie, Gouverneur en Mi-nistcr, Drukpers, ^ristokratie en Diplomatie, kortom, terwijl aile wereldsche rriachten samen-werkten en samenzwoeren, he. eene Wonder verwachtte het ander niet, aan de Grat en langs veel verschillige kanten waar 't Water der Won-derbron gezonden werd. Onder ander* te Loubajac, eendorp, 6 à 7 ki-lometess van Lourdes, Katharina Latapie-Cho-nat, altijd zeer kloek en gezond gewee3t, in Oc-tober van een boom gevallen als ze gin g eikels aïslaan, deerlijk gesteld, arm en hand ontwricht. De Geneeskunde had den arm h gewonen toe-stand gebracht, maar de duim en' twee viagers bleven gekromd en zonder macht, zoodat de Boerm, nauwelijks 33 jaar, onbekwaam was I voor aile huiswerk, koken, naaien, spinnen enz. ' Nahaar lang gemees erd te hebben, verklaarden : de Dokteurs dat aan hare hand niets te doen was De rechte hand niet kunnen gebruiken is voor aile werkmenschen een onherstelbaar verlies : niet kunnen werken, moeten ledig zitten, in ar-moede en verdriet. Een jaar en half gingen voorbij in dien treuri-gen toestand, Katharina's huishouden zou ver-rljkt worden. Nu kwam«n de Verschijningen. Zekeren nacht die Huisvrouw wordt wakker ; zij lioort in haar gemoed een stem die zegt : Naar de Grot I naar de Grot ! Ge zult er genezen ! Naar de Grot I 't Was drij uren van den morgend. Die Vrouw staat op, roept hare twee kinderen, al groot ge-noeg om meê te gaan. Niets kan Katharina tegen-houden; vruchteloos spreekt en praamtden man; 't is 3 sterke uren van daar.. « Laat mij gaan, laat mij gaan, zegt zijn Vrouw, ik zal daar genezen ! Ziet ze daar niet gaan, maar loopen, aan elk hand een harer kinderkes; die kinderkes zijn ver-schrikt.« Kinderen, leest, bidt, zegt Katharina, bidt met mij... 't Was nog zeer vroeg; reeds was er Volk aan de Grot ; die Moeder valt op haar kniën, bidt met hare kinderk#s; dan gaat ze naar de Bron, steekt haar hand i>: 't Water ; ze voelt, ze voelt dat haar hand genezeh is... « Kinderen, kinderen, roept ze ; valt op uw "kniën, bedankt Ons Lieve Vrouw, zij heeft mij genezen ! Weenende van vreugd, vouwt zij haar handen samen, wat haar sedert 18 maahd onmogelijk was. ('t Verv.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De werkman belonging to the category Christendemocratische pers, published in Aalst from 1872 to 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods