De werkman

1045 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 09 April. De werkman. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sq8qb9w787/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

D E Jt u Wie wel doet, zal weî varen : Zijt g'in angst, in bezwaren Is nw droefheid grouzaam groot, Helpi die lijden bitl'ren nood, En een Vreugde zonder païen In uw Ziel zal nederdalen.. HoofdopstelIer=Bestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. IL ij d e n î L ij d e n ! 't Is een tijd dat elk moet lijden, Maar uacht u wel Van anderen te doen lijden. 8> ■ S? § t» S c S. «5 ÇS. S3 _ Jsj. « g b s S-5 II 1 a. s ^ * 5. ye goede gedachten Ons L'jdgn verzachten PARAGRAF 1. - DE BESTUREN. Nu de Ramspoed zonder païen ons allen in sterke broederlijke Eendracht heeft vereenigd, Nu de ftanden r::v warm en vast zijn ineengelegd, voor krachtige Hulp waar de Nood dreigde Hongersnood tej'worden, zouden diezelfde handen na den Oorlog dreigelijk en boosaardig tegen over elkaâr staan, in d'oude politiek van Haat en Slokzucht, van Vervolging en Verdruk-king ? Zou de Vrede in 't Buitenland ons terug in Binnenlandschen zitn Oorlog ? Zouden de Menschen van Goeden Wil niet talrijk genoeg zijn, en de :;wils-kracht niet hebben, om voortaan beterejwegen te be-wandelen : A an elk zijn eerlijke Werking en zijn deftig vrij Woord ; Licht en Onderzoek in aile Besturen ; Samen in Lijden, samen in broederlijke werking, om het lijden van anderen te verzachten, zullen wij nu ook niet samenspannen om het leven hier beter en aangenamer te maken voor iederen ? Het voornaamstemiddel om die gezegende toestand te bereiken, is de Evenredigheid in aile Besturen ; zoo heeft men Verdraagzaamheid, die wederziidsche achting aanbrengt, Rechtveerdigheid, die de Moeder is van den Vrede. In Aalst komt nu juisteen gunstige gelegenheid : In d'Hospiciën geeft Voorzitter Calewaert zijn ont-slag;men spreektvan ander ontslagnemers : Baron de Behune en M. Liénart... In 't Armbureel is ook een plaats van Bestuurlid open. Wat vraagt d'Evenredigheid ? In d'Hospiciën een Liberaal en een Kristen Demokraat,'en in 't Armbureel een Socialist, mits voor de volgende plaats een De-moKraat te nemen, want deze voortaan hun voile récht zullen eischen. * * * Waarom komt d'Ev nredigheid er zoo moeielijk? — WL- zijn er meest en ? Pie uit ongerechtig-heden Geld trekken i igene Verheffing. Maar de Wet van den Tijd i cht meer Rechtvaardigheid. (Woord van Paus Le :I) ; en op de toekomende . Werêl imârkt, ja op < toekomende Werel markt is 1 't plaatsj; .Id : E rlij en Vrijheid, diespreuk van i 't verheerîijkte AMI A. Daens. ; Cf>0 ' TD ; Voor't volgend Nr een * artikel : Er knaagt mij iets. — Ook den open Brief a :,.>cialisten van Aalst .. Met wat langer te wachten zullei tts verliezen. — 0. te Lede, ik ver- wachtdestv h. —Vr ' 3. . goed aangeko n. — Over FRANZ iets, t pljnr» chrik en angst ; to i verlies ik mijh vctrouw rf .niel r Erpe hoorde il -"Kgen : Na 7maand, / > - 14 ee brieven toeg> men... Die wreedr > r ineerder verdriet de wereld komen? TrtrnarftPtr—nw i—■ ■ ■ ■ ■ Wie hei (ioede doet, Het Goede ontmoet Reeds dikwijls schreef Daens die woorden ; Hij sprak ze meermaals in de Kamer, voor al dat groot en rijk Volk Goed doen is een Goddelijke Dcugd, die haareerste Belooning vindt in haar eigen. Die in dezen Tijd van buitensporigen druk en on-gehoorde tîllende de Noodlijdende helpen en bijstaan, die ieverig werk/aam 2ijn in de Voedmes-komiteiten, voor 't Soldaten geld zullen g'hcel hun leven met fij nen smaak en zoet genot op dezen Oôrlogstijd mogen denken. Maar die hardvochtig zijn, die de grijpvogels aarden, in hun gemoed zal een Pijnbank staan. Daens heeft geheel zijn leven trachten het Goede te doen aan iedereen, en op zijn oude Levensbaan, hoe is hij omringd engevolgd van brave goede menschen! Te Brussel, in 5 huizen is hij willekom, gelijk bij de beste Familie. TeGent eveneens. Op den Buiten, het is de gulhartlgste, de aandoenlijkste Vriendschap... Donderdag van d'ander week, Daens was te Gent, en met den besten wil der wereld hij kon t'Oordegem niet, voor den Tram. Nog een nalfuur voor Melle moet hij tevoet; te Melle, geen karreken of cheeseken, het is demster en bij 7 uur 's avonds a's hij den kerktoren van Oordegem ontwaart, hij kan niet meer voort .... Geen middel om in Aalst te geraken... En toch moet hij er zijn met de preuf... Anders kan De Werkman niet uitkomen... Geen enkel gerij naar ^alst. . Tevoet twee lange uren, en reeds zoo moei, als of ik tevoet van Jérusalem kwam... Eindelijk een Vigilant rijdt naar Aalst,... z'is voorbij,... Wat nu gedaan ? .. Daar staat Daens op te dubben, als de Vigilant blijft staan, een twee honderd stappen van mij, een jonge gast springt vr:n nevens den Koetsier, en vraagt of ik in zijn plaats nevens den Koetsier wil zitten. — Maar gij, Vriend? — Zijt gerust, menheer Petrus, ik zal wel tevoetgaan, host a... In de Vigilant zat een Vrouw van 73 jaar, die uit de Bijloke van Gent was gehaald. ... Ik reed, uitrustende ' als een Gelukzalige, in een prachtig gesternde Hetr.el, verrukt en opgevoerd Algemeen Nederlandsch Verbond Ta.Sk Aalst Onderwijs voor het Volk Elken Zondag, telkens om lo UUR, (Bel-gisch uur) zeer stipt, zullen er, met de toelating der Duitsche Overheid, in het LAN DBOUWERSHUIS. Keizerlijke Plaats, [ eene reeks Volksv ordrachten gehouden worden | door | DOKTER R. 'SFELEERS ! Voorzitter van Tak Gent A. N. V. en Ondèr-j voorzitter van Gro België, over j. MIc o'îealeer - i besiîsettelijke Ziekten I E'' GANG V>, J VOOR IEDBRBEN. Dt* » te voordracht is op 2de Pa schdag ; de benedenzaal w i klein ; Zor )p de bo> n/ al die een derde grooter is El'à \ s opgerukt d 'e sciio-ne .cldere klare taalen de 1er. i id der Voo' t., druri, ■ 5 kwaart en elk had s Jjt dat h i langer du- Tôt Zoncia 10 ure. CD O E p r-h (D D CTQ CD E E g * g" S g" s: g ^ d 3 CIQ «<! cr ® CD ^ _ p. « y S"*) C i— o> o ^ ®> " 2 S- S — § 2. >-3 ® ® g —«5; 4 "a- ®* 8# ^3 i—i CîQ m a» D- P- so —* ^ CD a >-r CD CD 2 ^ RÇ3 B Ïh3 3 ft M S " "5 a a> _ » sa" ^ o- 2 2. » §-2 2 ^ CD tr ^ -• ►— ^ ^ CD S (5 CD ^ ® g a te ^ 13 2- ® N S- S ® û. <! cD ' CD ^ ^ a îtcoq a a. 3 ^ a. B t s. g. « § °g g- g ~ co a ® I . y-i - n • pr o> as "~r' s* *--• E. w ro crq g- 2 <; a. eu Oc/3 -x- ■ 2 5 <. p r1 isoi ^*2SEÏ>,,:35.nC> S = § 3 1 s 3 8 i.^3 ïaol??'0-'» | r* i ^ ^ 3 fD n 3 ^ n 3' ç.°g ^5 S-™- s T" "3CO,-^rorD rn'oO"1 ^.Tq =S>.3§3 - ps ^ <■ n ;Srr>x - —. p o ™ ?rOQCrq re 3 £• a - • ^ — o <^t^o-foï3 ro <*D fo O CT) CD CT ^ eu o o o 3 ff m ?(W O <t>ÎLO'-1o02.&j2. O [s 3 3 J? ru -o c£«r:: ^ » s- g* r W " ^ S X- 3 3 c« i; -? v m m ra r-f~ ' i s. "-t • a w w b n ^ m -, -, g a 111 011 "o n w - as* - g- £? S n 3 P- 3 » ° ^ ■ < PJ <T> j» S = n>Swa8 5* = s c 2 C n t a n Î- • -• îg S 3 g- .. - °î.£ 11 » ? I " ? -j" .3 2 w ^ O Q- 3 r Ct il- ^ ^ °§ 3,<! a ® °-S ^ojc "or 3 3"° - o i; /-s Cu, t o ci. — ra n -■ N * ? g* ffi. ^ | 2. S- ^ » O I g ^. co § M c < = 3 .7 ? Z » ' S r» î? î. i g N ' Cl ,— - ^ (J 3 û3 cj -, t/3 (A 3 .-i •• 4-^ J:uirir:rii}>. 9 April 1915. N°2206.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De werkman belonging to the category Christendemocratische pers, published in Aalst from 1872 to 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods