Demain

370 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 June. Demain. Seen on 17 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ns0ks6k08c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Het schrikkelijkste offensief ooil plaats had Vees* h» «4 offoatwi^f Het huidig effensief was sedert weken v> wacht. Sedert half Juli waren de wuarneming ballons over de lijnen der verbondeneo wel -e vijfdubbeld. Gedurende den nacht werden t van raids uitgevoerd, de eene al stout.moedigt dan de andere, Al de regimenlen nemen er c burine beurt deel aan, zoo iat zij aan den 8t,ri verhard werden. De Duiischers van hunnen k-ant steldea aii< in'twerk om onzen inliehtingdienst te dwai'sbo men. De officieren en soldaten die aan de vijat dige raids deeinamen worden van huone papii ren, hun eenzelvigheidsplaat en hunne brieve beroofd. 2-îifs hunue kleederen worpen geopci om het niimmer «eg te neraen. Nuttelooze p gingen, de verbondenen weten wat ze wetf moeien. De vijand staat voor eene andere angsti; vraag. 2al hij om den sohok te onderstaan ( troepen bezigen die thans in lijn zijn en natuu Hjk reeds van uitputting lijden of zal hij frisseI reserven bt-zigen ? Het moraal van zekere troepen die, onder dt indruk van de stijgende artilleriebedrijvighei' zich overtuigen dat ze op voorhaud geofferd zi; geven reeds teekeus van zwakte en tuehteloo: heid De aflossing gesohiedt met groote haast £ worat door ons vuur nog gestoord. De vijand neemt ook voorzorj/en. Hij versterj het aantal in aeh i nege we ren en voegt 12 nieuv vernielingstuigen bij het verdedigsmateriaal vï zekere bataillons Streoge bevelen worden geg ven en iedereen moet op zijnen poat sterven li ver dan een voet terrein af te staan. Om de so daten daartoe te bewegen wordt de legende oj gerekeld dat degevapgenen uitgemoord wordei Maar intusschen komt de artillerie aan 't werl .IL . ' - Over twee maanden reeds seheen de Duitsohe vliegdienst de bovenhand te behalen. De ijand stelde krachtdadi^e pogingen in. In een enkel sector bestatigde Di'tii denopbouw vanl46niea'we hangaars. De toestand werd spoedig bersteld. De verbonden vliegers zij i reeds zes weken aan 't w irk. Op 17 Juli doen zij de munitiefabriek van Gent springen, '* andereridaa^s werpen zij ton-nen springstoffen op de dokkea van Brugge. Op 28 bombar eeren zij Oostende Tussehen 7 en 11 Juli nemen zi 400U photos van vijandige stel-iingen. Op ;Si leveren zij een dergrootste lùcht-geveohten. Op tl en 28veinielen zij 60 vijandige vliegtuigen. Hun meestersehap kan niet meer be" wist « or-den. Eenigen tijd gavëu de verbondenen hem den indruk dat hij hun koa het hoofd bieden. Voortaan moet hij de misrekening gewaar ge-worden zijn. Vruchteloos heeft hij door ziju onverwachts spervuur getraeht ons p onze gemeenschaps-wege.a te vërtiiuderen, de vrijheid van bewegen te belemmeren, vruchteloos zond hij ee® regen van stikke ide obussen op een enkeleseotor zoo-aïs rond Yperen eu A' mentieres waar eenige ouderlingen hall verstikt moesien weggedrag a worden. De kanonnen hi bben op al die pogingen do^lmatig geantwoord. Op de Somme stonden wij even aterk, t,e Arras hadden wij twee kanons voor een,, tbans heb-ben wij er vijf tegeneen en de o»ermacht neemt nog toe. Eene Duitsohe batlei'ij nioest vijf maal zij ne stukkeu en negwn maie i zijne beiiena i's ver-piaatsen. ^ Nabij X.. werd een regiment tusschen 24 en 28 Juli zijne g, meeusoh^pswegen afgesneden, zijn convooien loor het bombardement veruield zoo dat de mannen geen onderstand konden krijgen en moesten leven met hun voorraad en dezea die zij op dooden von en. Aldus kunnen éoïijnen w>oi'b#elden aangehaald «ordeïi. Op 23 Juli was het prikkeldraad voor de vij-andige lijn voliedig verbrijzeld en kort nadien Werden de eerste lijneii plat gelegd. Op talrijke punten kon de tweede lijn niet bevoorraad worden. Op ï9 Juli moest de vijand gansch de eerste lijn ontruimen van af het Sas tôt san hetN. van Boesingne. N.tuurlijk zijn de tweede en derde li.nen nog zeer sterk maar de Duitschers vsrwachien er niet veel van zooiiat zi, eene vier. de lijn aanleggen. 't Valt te zian of de Verbondenen er hun den tijd zullen toe laten. Maar koesteren wij echter niet te veel hoop. De vijand is vast besloten zich ten allen prijze te verdedigen, evenais wij besloten zijn aan te vallen. H«t is te veronderstellen dat men van -wêers-kanten even halstarrig zal blijven. De vijand zal al het mogelijke doen om den veoruitgang der Verbondenen te vertragen De taak is zvvaar en de Duitsebe stellingen zija buitengewoon sterk. Van de zee tôt aan Yperen heeft men den Yzer en de moeragsen die den vijand beschermen". Zoo wij het center van den uitsprong van Yperen bezetlen bthoudt de vijand de uiteinden ten zij ten Z. van Wv tsciia^te en Meenen, waar wij hem beheereheri, Oversl elders bezit hij de heuvels van Gheiuvelt en Glerken. Om hen te verdrijven z: 1 er hardnekkig moeten g. streden werden en de kanons zullen zieh moeten laten hooren, jfe*» e3è»jlSt«. ,r»«| Het teeken tôt den algemeenen aanval werd gegeven om 4 ure. Van af de Leie tôt aan i!o?-sing-he begonnen duizendenen duize .den konon-nen te bulderen en verwekten een heisch geiucht dat zich kon ingebeeld woruen. D^ kokende olie verspreidde overal zijne vlammen die nederpletsten om aïs door de rook te versmaohten. Wie dit tooneel aansehouwd heeft'-zal nooit meer de kraten der getroffenen uit zijn geheugen kunnen «isschen. Enkel dezen die voor Verdun streden zullen kunnen inbeelden, wat de stormloop was. In woorden kan men het grootsch schouwspel niet besehrijven. Kort nadien zag m'en een t'ink de de vijandige stellingen beklimmen eu als verzwelgen. Mr Epzberger schreef in Oogst 191-4 in > - « Uermania » : Lord Kitohener komt zijne bedleÉing van. mi , nister van Oorlog sehitterend te bi-ginnen. H' . heeft aan het Parlement de toelating gevraagd e | bekomen van een half miljoen mannen te mo J bfliseeren. Bravo ! Indien de Fraoschen en Kussen nu isog nit tevreden zijn. moeten zij wel moeilijk zijn. i:n ziedaar « het groot geheim » waarvan me in Parijs in bedekte woorden g.iwag maakt. Hier in Duitschland zeggen wij : '•/aarom niet een miljoen ierwiji men begon I nen is ? De kinderen zelf zullen in Duitschland mt deze grove klueht spotten en de- Verbondene 1 moeten wel dwaaszijn, zich te laten beet nemeu Duitschland zai verrukt zijn die 500.000 En J gelsche soldaten te zien afkomen. Wij zullen hen een oude gefierail op een ou peerd, aau 't hoofd van een eskadron ondiebs! : vaardigen toesturen en de e zullen ons di piachtige soldaten aan brengen, om hea ergen 1 in een cirk ten toon te stellen als de laatste nieu wigheid van de wereld. \ ftS. Mic aëiis g og straft Petrograd, 1 Oogst — DaMinister van B uit en i landsche Zakenlogenstràft de vorklâringen doo M. Miehalis nan M. Terestahenko toegeschreve betrekkelijk de eorlogs oeleifjden die Fraukiij tijdens dez-n oorlog nastreefde. De Ministe.r van BuiUal-jndsohe Zjken h?ej niet geprotesteerd en deèd geen spetiale verkl. ring aau de Fransehe regeering baiten de alg meene verkiaring van de voorlnopige regeerin over de oorlogsdooleinden van Rusland. Te Lourdes ftîi=R Ph. O- Aohtei-uit I gij, vtiiie benijders onzer onver-valschte jonliheid 1 Gij ve&ijnige spotters. die schjjnheilig prediken dat ie ereen vrij is in denken, in handelen vulgens zijn gM«efen en on dertussch' n het maehtig «reboow v n ons gèlooï willen doen ingtortenbij onze chvisieaejo gens. Aehteruit I want weet -Jat er nog mannen zijn, kloek van ge«,t iî sterk van «il, die ee;is uw vuig hysna's werk aan de kaak zulien stellen bij aile eeilijke lie^en 1 En gij, brave jongens, bij wien het cl.r:stfeli)ij g, voelt-n dat raoeder er in geplant beeft van af awe prilste jeuu'd, nog irn-n.er pal staat V, rdraagt niet langer die vuil-potten in hun lasteivcldtociit, maar antwoor t hen op klinkende wijze, of liever bij dien dom-men praat draait hen den rug toe I Mysterieuseh iu dit hKimzinnige oord h.eb ilt gebéden, langf-n vurig gebeden tle Moedergods. Jk heb hajr gesmeekt te bewaren rnijne lie^e ouders tak, waarvan ik niots ahveet met zfker heid en die leveu o. ner 't juk van peu woeaten 1 îrbaar, Ik heb haar gëbeden ook voor mijne vrieudôii, voor mijn besten vriaud opdat hij blijve wat hij was toen ik hem keode ; opdat hij wordt) n steunpilaar echt en onvelbaar van ons katholiek geiooi. Ik h®b haar gebt-den voor mij ook om trooEt in mijn leed, om 'n sprankel liefde, zuiver en kuisch en ongedwongen, om kracht^moed en zelfopofTuriugsgeest voor 't kam pan van 't leven in de toekoœst. Ik heb haar gezegd dat ik me zoo alleene voeldè in den dwarielkuil van onbegrepêne dingen en men-sohenwaardige tijden ; dat ik 'n ziele wîjde kennen die mij begrijpt, 'n zîele, de an-lere halft van de mijue, het bec-ld van de mijne, ongekun-steld maarvolmaakt., m« opbeurend op den kal-varieberg des leveos, mat roij voeleml -c\ wat tchoon, wat edel is 1 En met gerust gemoed ben ik opgestaan om de rotse te gaan kussen onder Maria's beeld, an vôlgend de lange rijen van o,- ze mannsrt vo'elde ik me op ;ebeurd onder de waaiende plooieu van onze viag. Neergekntiîld hebben we gelegeu vôôr de jioorte der kerk, met luide sternum bad de priô-ster voor on.s Vaderlacd, voor ailes wat ©ns lief is op aarde. 't Deed me deugd aan 't harte me tojjeviîiden tusschen die jongo kerels, Ifteuv.en vô'ôr den vijand, lammeren, zaeiite lammeren hier vôôr hume cloeder, en 'k z-ag nte weer gi ds op de vuurlijn, waar mannen worden gf-boreo, hard eu beproefd in de ure d 'sgevaars Met lieht gsmofea ben ik, huisvvaarts geeiapt om vôôr 't opeue venster mijner kamer met de jeugdige Gave onder mij ; te droomon... van •t verledeae, van 't hedeu, \aa de loekoœst W. SEGR&EG ' Pages et Documents Çfcp =».j^■ièr-yp t Nat van ?t brandei d iW«et, hijgend van de bitte, gansch afgemat zijn wij m 't nieuw kan-t'tnnement aangekomen. Hbt is een kl^ine West-Vlaamsthu hoeve, in tgroen genesteld erigansch ten uitkante gelegeu. in het ruime koestal, hebben we ons ©ntlast, in de slietan ons g.trooi eatjefl geordend, en er ons rustend in neergevWd, Wat opgevroolijkt, snuiven wij een s buiten de gezonde avoridluoht op, en spoelen o ze besto-ven ledf n wat, oûdef brobbeiend klare poinn-Water : een aardigheid voor ons, die er aan ge»oon zijn, ons le wasschen in beckiesen putten die aan goede reuk wat te wenschen overlaten. En als we dan gansch verkwikt en gelaafd zljnerdoor, hurkenAvij'ons neer, ^gens in een verloren hoek, of langs een gevel We rooken ons pjjpken, en praten wat, ov^r van ailes en niets. Over het hof, keert en kakelt hier en daar,nog een hen, die als 't ware ergens moet zijn, en niet goe,d »eet waar best haar ei te :eggen. Een velte zoog ligt daar op den dra?sigen mesthoop • hare vikkens de eerste moederm^lk in te geven. De klein snoeterkens zuigen iustig aan het papken, UoutereQ om 't dichtst bij hun moedei: te zijn. Dez& snorkt bijtijds onrustig op hijgt ; op en new, en zwe!t haar boe/em met nieuw i voe 1 sel, tôt de zatgezopen zwijntjes, holderde boider door elkander Wjppsn, Dan richt staa^ 5 en log, de raoér haar ook op. en snort, staf i voor stap voorwaarts. De bo,T, zijn blonde nu nie men>:-eiid, zî)i bliiikend zeiseu op dsh schouder, komt op het hof. Na den lastigen arbeid, van den oogst ii hij huiswaârds gekeerd, snakkend naar de zoet* avondrust. j Na hem k<j.Hit ook de boerin en h are doc h ter, di'agend de emmers melk, die zij op de weide uït de koeien getrokk n hebben, , Luslig speien op het hof, ook zeven kiûder kens, zeven dilcke, velte mollekens, die rollei ï en bollen, en wippen en springen, dat wij ei een ware prêt in hebben. Waarlijk, wi, zijn jaloersch van die gezond* knaapjes, r nde kaaskopkens, stoeiend in hunnt onheholpen, j. ugdige vrijÉteid. 0, als >>ij er aar t herinnerd woraen, aan die eereie levensjaran j ho-'î zouden v.jj ze willea bèrleven ! N<-en d« vroegere onvoldaaqheid, zou ons met geei ' onrust meer plagen, wij zouden wel teviedei zijn in ons egrite broeksken I j 0 wat is bel hier goed, op de hoeve ! Welki rustige dagen zullen wij er genieten t Siechl een heel verre rommeling, en het gestadig ron ktn der vliegc-niers ztgt ons dat we in oorloj zijn î Zlet ze schij eren eu wentelen door elkaar, ir de blauwvluohtende avondlucht 1 Ziet ze warre: len en duikelen en s-emmen, vogelsen vissehej gciijk ! Flug I Krak 1 Wat is dat ! Een vli."ger die valt ! Voorwaar, uit den schoot van het heraelhoog r warrelt weg en weer," verbrijzelend een vli'g j toebtel. Het ronken heeft opg-ihijuden Daarhaug t bet ueer te zwenken, als een biad van dei meuseheHjke genieboom, en daar valt het. plof i fend ueer in d-ni gron , als op den heifetbodeu der t iatigeeuwsche besohaving I 3 En zoo wordeu ze een na een, opgeslorpt doo g dien vrseselijken oorlog, do mensehenkinderen en ongciiadig, onverzadigd awelgt hij, e zwelg dag eu aa#ht... De a oed is gevallen. ers zoel hangt hij zijn sluiers om de hoeve. Daor ligt te rusten, ma jeslatisch schoon, in d< narhtscheroering, wij wazig, traag, de maan nph'ewkt, en spoken neej: strealt. e Nu en dan een bonk ia de verte. a Ailes rust en shapt. Tôt morgen, zeg ik aan de honve. en leg m f ook in mijQ poiksken le slapen. 0. D. Vro Ma vro h s» Rheta Ghilde Dorr eene Amerikaan se ne «chriifster, die juist toeksvam van het « vpoiiweiibaîàljon de« doods >> waarmede zvi na«F het Irent was gngann, verklaart het vol-gendd : Toeu i» over een paar dagen het vrouwen-hoofdk vartier verliet, verwaehtten de vrouwen zieh er niet aan ten sirijde te trekkim alhoewel zij het vurig begeerden. Ik leejde in hun mid-den bifist t*ee weken. Haar wareu vrouwen van aile soort en stand, zoowel boerinnen als intel-lectueelen, werk* rou»en als rijk« d^mes. Terwijl wa van Petrog ;do heenreisden stond ee'nmerlgtè in de spoorhalle met ons den zot te houden. « Waarom hoevtn meisjes te gaan vecbten ? » vroegen ze, « Omdat gij mannen Lafaards zijt » klouk het snsdig antwoord der vrouwen Den eersten naeht dien we aan het front, in de nabijheid van Yilna, oyerbracbten werd er ôp de deur geklopt, e» de schildwacht, een joodsah mei-je. dted open. « Hooren de meisjes hier niet thuis ? » vroegen een paar soldaten « We zijn gean meisj«s maar soldateu » wedervocr de schildwacht wijl ze uitstapte. « indie- ge niet verdwijnt zullen we schieten I » Zij verwijder-den zich echter. 's Andarendaags gingen"we allen baden in de rivier onder het waakzaam oog vni vrauwen-schildwachten De manneu stonden op af.stand, et' toe gedwongen door hun offieieren die alten fatsoenlijk zijn Het regende telken dagen, maar dt» vrouwen stoorden er zieh niet aan en dedrillingen sehiet-oefermingen werden regeimatig gehouden. Zij leefden juist gclîjk de mannen-soldaten, met dit verschil nochtanS dat haar bevelhebber Mevrouw D tsebarew, die nu gewond is, wel tieiiinaal streeg v was. Veel soldaten zegden : « Nooit komt gij aan het front ; de vooruitstrevers hebben ons het wuehtwoord medegedeeld, en liever dan u daar te laten, dooden we u ». £»u enkele maal be-speur ie ik oproerigheid onder de vrouwen, en 't gebeurde wa> neer men ta schroomvallig hun i eisch om frontwaarls te stappen bejegende. Toen ze vernamen dat zij dudelijk na^r de vuuriinie mochten galmden geestdnftige en langherhaalde hoerrah's door de lucht ! Deze vrouwen hebben aile vooroordeelen cer boord geworpcn, en komen zeer flink, nituur-lijk en onbaaizuchtig voor iVooralsoog was het me altijd gebleken dat de plaais der vrou en in oorlogstijd niet in de geleduon was, nu echtsr ben ik overtuigd dat in aile landen de vrouwen het geweer zouden | moeten handhaven. Het geldt haar land zoowel î als dat der mannen ! K O arîiidën : Men seiut ons het afctervfen van de moeder • van advokaat R0STEELS, katholieke gangmaker in 't i and van Aalst. Wij bieden aan de familie van de afgestorvene onze innigste g^voelens van deelneming in de rouw die haar komt te treffen. , >iLyiu. LETTER7.KTTER8 ■en r .-rukker<j ar> f Oiis Vaiarliitjd » il, ms> d« V.c, ' -viais Goed lo«« " ataadvi stig werk DaVflr^nifTdftW êvft!ahemnaa?; Ze6 maandeu zijn reeds verloopen sedert dai wij onzen bond opgericht hebben en tôt nu to( hveft hij maar weinig van zich laten hd&reu. ; De talrijke moeilijkheden van het fiontiever , hebben onze werking veel vertraagd, ncrchtam wij zijn reeds tôt een goeden uitslag gekomen. ( Onze bond t lt reeds 135 ieden Zc.kèr dit ii reeds een schoon gataL maar daarmede ziju wi 5 niet te vreden. Al de \Vevelghemriaars moetei ; . zfch laten insehrijven en niemand, volstrek niemand mag achterbHiven. De volgende gesneuvelde dorpgenooten heb ben reeds eene icrojn ontvan.gen : Ju es HerpeU Maur4ce Mortier, Henri Vaabecelaere, Al fons De leu Jules uheysGn, Servais Staes i De Weveghemnaars die nog geen deel rnakei vas den bond wordeu vtgrzocht zieh zooha ts raogeiijk te laten i schrijven. Om li i te wor :ei s moet men eene eerste storting duen : bemer-i » wel de storting is vrij dos men geve wa n men W||, de minste gift zal' met 'rie groot ste dackbaarneid ontvangen worden. Ail-î geldelijke hulp van burgers wordt eveneees me ! gcooten dank aanveerd. ! Vooruit dus Weveghemn -ars en wacht nii langer om u te laten insehrijven. 3 De Voorzitter, De Eerevoorzitter s ï Georges Herpels, Heer Jules Van Ackere C250, 105 b ? r De Schrijver, De ondervooïzitter, Michel Dabafii'e, Germain Laperre, i C 290, 2 c ,mp. C 250, 106 batt. i | *. ,S|w* s ® «oies?» •' V oHaan i» b to g niet to d i adrrs5priHj'"t',o d^r g 'Idataa m»'d tn deeîeiï te'iltopte «it ps Itew j&tke. — Mr Docteur, alze kikke nag stief veîslichten moet ge't maar rechtuut zeggen wije, want 'k zou kikke toen nog geerne berecht ïijn voor dakke dood gaan. Dokler. — Goed man ! Ma r . gelooft gij ook aan 'n ziel ? En g'hebt ze noehtans nog nooit niet gezien ? Ziele. — Gezien? gezien ? Hebde gie verstaad? G'heht het pertang ook nog nie gezien hé ? Officia' -- Soldaat 1 wat denkt ga als ge de vader andsehe driekleur daar so» bQoge aiet wapperen m ds luefat i SaldoM. — Bat 't waait, ma laiteuant 1 George» Vaahecke, soldsiit (o-d-brauk. C» A. 4 D >»,), rue Cfr la Powc e d'Or, 8, Ça!;.'; vta» < i tea sji-edigsfe i *»i le »trgeat J. Sch.am t-u coK.mards.Et Berhii., ci aar zij» schooabrceder, xuster eo b =. C£ kinderen M. Ach. Gétard-Vap Htick»", * Pbilij inno \an | Yiaanderen », Stati«jiaat» 1, Rousïtlare, Ncttvï Boblseiaete, C, - y, y Ci<r} viasgt a&: r de familis lli^ophibl Dti#c«iw, ea •triât, 4|} berpht G».ethti* Ch».xl»t, -an Sa -*«ek.«.re, C 4t, 2 Cie, m-(gt ïijii ï-;?io<3ïii>»osder Victor Vei-jii«»t, ook 'an de ï :. geat» -S.ï4..i'<>Ga»U3î vaa T ttgn ea, ■ >."9!, ; C.e vr^agt na-.r A\a neel Joief Aalré, ' roeger •kanoï.niifj, yoot medej«&lin^ an aieuwî o™ïr ziïSi-ï vrauw I -« Goetgelttii, G :.<•>, 8 Cio., n**t StsJan-e OsBa .sr, mEagaUcd ^efbuiï«cide Heari Roçier, VVuroe, vraajç" oaar ïijee mon1 ee Ilogier ea braeders, van î,ef&agite Jo ,ef Kiadt, C 9o, 11 Cie, vrsu ,t a aar ¥ia «* Neodt-Koster, aar*cbijBh|i » Fra? l^rijl ver-0 tj-i«ude Va-*depwtte jla» 'i4, sr.w Rol'eghen;. Gajitll*, woraî vt: s^ocht *ij sètt* ic •«WKS »»b Cbj-J» G»s*vï, Yfcr, C M »5 H v. y s Atœé, dspot T. C. vr^ags c»sr 1 ttterie» tn itf: vj.îs Sytseelfe en Oe-deiem.^ Louit Ja(i^uett G 81, xo Ci-î, St-GiOis* VVae , Viaaût naar 21 me nieht Adotphm* ^sarsfcuijali/it *ehu t-i en nooaachttg H P-mîi, reed» voor deu oor'og Gu tas-i Kofatn, van i.«emblée, C îj, 10 U ■ rwgt sa, Joxei Van Was'ettfcove, ia net begjs pïk c-> riog foidaat fci. het s iitdssi', au waaMcbijBiijR it! £rgc^nâ Hêjsvi Cls-u-ï, C m, Cis, vïa«gt caar *ijn bmeier Cynjle, vrou w en tic ers, ailen isa Mitruiism • oij-£>iK/rauide H tvou»*e u-v«E)esc • rrjiur, Wul -rarixi n -h'j-Veur e, -r-sar -\ugJ3t 9os««*eeu*, doii&oier te Hecae ; ( roi^és) nlj Me^isen» Aile ïold^ten v*b PaaseàeucUaie - ordea vei»-cht huîi iïvi'iig - dr*s t<< isadet aïw O. Noiiet, Rfljsrbch N dhuis /irvat, Kales il- v - n H -i-i . -..u, C ^5, v^aagt tisar xjj 115» Victor Vas r «er Soldats»* v a Sea^el saa^t uw a aaa O aer 0« uydt O 56. 6 Jia F ans v»t , ïosuh, 8i, ! G M A -er" l-i3gt h -t ïar--js ts eU'4 -a» d>» > ' ; r 3ir>-S'a ai Leg- r d- Es iAv. Louis Verjii-^} -9 .1 90, l «i-, vmgt nieu y# 0 er > r.oxurd s'ij --ip«,R-;c ieit-i^ t, \ntw<; -peu Gmteaf Libbîr çPt, i jéo, ra- «t tesar sija oj -i Mrfi-td Ls'SbrecJt v« Qo»te»d* en fii*a KkocI mrt ea iadi-ter-, w ^«chiit liik in IngelsKi cf Frai oj De he p Land'eaux, Rs-Aicrsti-r. ?-«nvïc, op aa^aajr tijcer fan. v. â:iiaie îiîn adr-z <c h te n rea«- ea aan p. n Van l a , C s-S» 4 Çje -1|,, , || ■»!■»,, m,, ju,,,.. . , .„ CatiiKl a» Aefter, C i -ïî ibaîcf.fnj, -fi gt « - r Itor» •• ialc- .r, lI- diHtid bp! r#»oe m 't i Uïie • so -atte va> .St'gen îijm «e^aocht jub buidig adres te ie d «s Fta ï r -.-rort, Koyfiorsoj-jtieliendri ger, C i55, C.. A ie'^n H»î f i ^4t j Ci-, xrvug* caar îMa broidtr Fi Bu van Antwerp«^, as j4 Louis De Ridder G; iji , 1 U Cie. Vissgt asj r het r- V' - £l<-ui?r^ var. oit» oit vr^ejer j <d>e- d hebbe de bij het r vantent via dea ire;n V b\ii eh ffcjold C Sé8 5. 1. V. D ^râ^at naar Charles l e Ne-e van Aalter voor deo oorlog *>ocna.-htig ir Frantr-j Jotef h*iem er Tobie W' ts ■ st Aaiv^rrer, ii)n verïrcht tijdiDg te latfa asn Qecyses Mertf rs. C. Stâ, 8 Cia Joief TfUfeis, C Ho, 3 Ci>% p^gt n^ar Ion, V»olhs en 1 udevicv J^ag t» î-fchtlen De fan i'ie Feiaaré opVs»' ii>-.«.'cbeeters f angv>#r% Bcrd, ,36, Fe.ciletcr, î'anctester (Srglard) traegt i j-ar Pra.rço^ Tiiiieï, >Hff-f rager, J*iderlei, Ar tr er-s en, bij erg? roepsa ta 't begir. vsa à«a orloa: I 0Bi« Pceî, wceger 1 »*. Njebiri.» ,Ur divine u verzrc1 t ziju bui^i#! acres te h tVo e n«n a»» jerrme Dnflou, CS-S, 5 ^atter;jt^ P« Kort-ijfzanen in 't leger, uit C ÏTTëâ 243 gehevea bsn adres te zer der: san II O Danbre, korp. C„151, 6 Cie. Oe garant A. TEMPERE, 17, de ¥ie Calais Léonard Oflefûrtrii ? A«»».«œer T*a hols «•viAOyk W ss*«tijk ««•œssaJïal-^., in v«rtïoaw«a g«Ma*aki f | *an f«»a«W«e prij**a,£ rainiM».. j WUNF N m ~ GROOT-EN HALF-G^OOT ***** f 5 im wmtmm mm «•***«» ' \ Wk.^9'âfh s #SF, éff. 13r|«r- Vm - IPâSil [ ^ _ | B. MRULBMBNS.ZMlaM, 9ItDiPug«

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Demain belonging to the category Oorlogspers, published in Genève from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods