An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps

302 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 15 July. An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps. Seen on 18 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ht2g737x92/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

AN FLAADERNSKUSTE KRIEGSZEITUNG fUR DAS MARINEKORPS Dîummer 33 CKeinertrag fur 3Bof)lfaf)rtô5tt)ecfe 15. 3uïi 1917 Gchmert, Gchild und Lrub! glanôernë ^iifte ift £)eutfd()Ianô<3 ©cïjtoert (Segen ôie britifcfje 3nfef gefefjrt, (Segen ôie Snfel ôeé fëaffeé ge^ucft, 3ft fie ein 33almung, ôer Seutfcïjïanô begliicft. ©tfjtoert, ôaë fief) ftolj iibers Oîorômeer recft, ©cïjtoert, Ôaô ôie £eimat, ôie £eimat ôecft. ©fcrucf) in ôer ^litige: „grei, toaé ôa faf)rt!" glanôerné &ufte ift £)eutfcf)lanô$ ©cf)toert! $lanôerri3 &iifte ift £>eutfctjïanôé ©cf)ilô! £reu ôief) su ïjaïten finô fiol^ toir getoilït. ^aufcfjt ôurcfj ôie 2Bogen ôer geinôe &iel, Socfet ôie ©cpôftalter F)errïicf>eô 3iel. Saftt bon ôem ©djilôbucfeï 33li£e 3ifcf)en, £>afî fie fief) ôriiben ôie QJtugen toifcfjen, Safî fie ôer 3orn unferé Q3oïfeé umbruiït! glanôernë Mfte ift 2)eutfcf)ïanô£ ©cf>iïô ! glanôerné ^ufte ift ©eutfcfjïanôô £ru£! (Sibt unfem ïamftffroïjen £aud(jbooten ©cïju£, £)ecft unfre fcïjtoaràen 3erftorerfcf>aren, 2Benn fie mit £uffa bon (Sngïanô faïjren. 33Iaujacfen, ôie unterm ©eetoinô geboren, £at f)ier ôaô ©cf)icffaï au £iitern erïoren, 3eôer am ©liicf freier Jfteerfafjrt ein ©cfjmieô ©ingt f)ier ôen 33riten fein tru^ôeutfc^eô £ieô. lift?, ©artoriuô.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps belonging to the category Frontbladen, published in S.l. from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods