Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

431 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 13 April. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 04 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xs5j96265q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Maan-en Diittdag I3-Î4 April lâï4 Prljs per nommer : 5 centieman 45e jaar, Num 86 ( Telefoon «94 FONDSENBLAD Telefoon 69* **\KOSDI«WO)ES : «V| i AlUTCPD ¥ A lISCIRUVilSIPRUI Vooi aile aankondigingen wendc mea slch ten burcole W Zd!«e*lh*T»lw vfll iffi.Jlil^Fnl tI ÈÉ VOOEOP BETAALBAAR: van net blad Pcf jaar» •••••••••«••••• -o- Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst SS5U&: î ; ! : : i-.: : : : ! : l'X} ketelvesi, Num. 16, te GENi. VERSCH UN EN DE ALLE WERKDAGEN Voor vreeindê landen, de verzendingskosten bij te Toegea EENIGE tTITQAVE j Qeat = 18, letelvest, 18 - Gent |D* ieuw^^e'r regel —dégrafénisfeïichten Toor de niet (teabonneerden, fr. .VOO' GENT, 14 APRIL. Staatkunding Overzicht De toestand in de Balkans. H ET ANTWOORD DER DRIEVOUDIGE VERSTANDHOUDING OP DE GRIEK SCHE NOTA. Wij hebben, in ons voorgaande nummer, çe meld datde gezanfen van Frankrijk, Rusland er Engeland, eene nota, in antwoord op de Griek sche nota, hadden overhandivid irx naam hunnei wederzijdsche regeeringen, aan den Oostenrijk schen minister van buitenlandsche zaken. Gisteren hebben de gezanten dierzelfde lander te Rome eene Relijkaardige nota besteld, in d< consulta, voor den minister van buitenlandscht zaken. In die nota, wordt rekening gehouden van d< Italiaacsche zienswijze ; men geeft ook waar borgen aan de Gtieksche bevolkingen ; mer raadt de bewoners van Epirus aan de beslissing der mogendheden te eerbiedigen en t*n slott* neemt de Drievoudige Verstandiouding de grensregeling aan ten Zuiden van Arpyrocastro, wélkè door Griekenland gevraagd wordt. DIE NOTA BEVREDIGT DE STAATKUNDIGE KRIN(-EN IN OOSTENRIJK-HONGARIE. Uit Weenen wordt geseind, dat men in d« politieke kiingen te Weenen en ook te Buda Pesth, met groot penoegen de nota, of beter het otitwerp van antwoord van de Drievoudigc Vèrstandhouding, op de Gricksche nota, heei ontvangen. Men bestatigt onder anderp, met penoegen dai Frankrijk, Rusland en Engeland, in opzicht d< kwestie der Grieksch-Albaneesche grenzen volkomen de zienswijze deelt van Italie en \at Oostenrijk-Hongarie. Blijft nu nog te zien wàt Duitschland zal zeggen, want men mag niet vergeten dat ook d< regeering van Beilijn iets in den pap te brokke'er heeft. VERTRAGING IN DE OOSTENRIJKSCH- SERVISCHE ONDERHANDEL1NGEN Ten gevolge der moeilijkheden ontstaan dooi de oveidreven eischen door Oostenrijk in 't mil den gebracht tijder.s de besprekinpen der Oostt r sché ijzerenwegen, welke te Weenen nlaat: hebben, hebben de Servische af^evaaraigder Weenen verlatcn en zijn naar Belgrado terug gekeerd. NOG DE BALKANKRISIS. TWEE NOTAS WELKE ELKANDER KRUISEN De Nord Deutsche Zeitung scbrijft het vol gende : De nota van Frankrijk, Rusland ei Engeland, in antwoord op de Grieksche nota, i: om zoo te zeggen gelijktijdig best ld gewordei aan de mogendheden, dus op liet zelfde cogen blik met diegene van het Drievoudig Verbond dus heeft de Drievoudige Vèrstandhouding gelijk'.ijdig hare meeninguitgedrukt met Duitsch land, Oostenrijk en Italië. In anderc \vo >rder gezegd, dezes groote mogendheden van Europs hebben gesproken. Laat ons nu zien v#!k verschil er is tusscher die twee groote groepementen. In een voorgaande nummer, ht bben wij e" oj gewezen, dat de d ievoudi«e verstandhoudinj zekere wenschen vooruitsteld*. Het drievoudig verbond dringt aan op d< spoedige ontruiming van bet zuiden van Albanii door de Grieksche troepen. Dàtis het groote punt vervat in de not i vai het Drievoudig Verbond. Er wordt verzekeid dat de twee groot» groepementen, Drievoudige Verst ndhoudin& en Drievoudig Verbond elkander hebbe; geraadpleegd aangaande het antwoord dat zi geven zouden, Men kent tôt nog toe den ju:sten tekst niet doch men mag met zelerheid zeggen dat di bewoordingen der twee groepementen vai zulken aard zijn, dat het gemakkelijk zal wezei de zes groote landen van Europa sarrien hande lend te doen optreden tegenover Griekenland in 't beiang van Albanie, in 't bijzonder en il dat van Europa in het algemeen. Ailes staat dus goed, laat ons hopen dat mei er, door cendracht en verstandhoudin;, zal toi komen, Albanie rustig te maken en Europ; te bevrijden van eenen derden oorlog in d< Balkats ! HET OPROER IN EPIRUS. De ofticieele Albaneezen hebben Maandag d< gemeenten tusschen Primoti en Likoviki bezet zoodoende aile gemeenschap onderbrekend Een deel van het leger der oproerige Epirotei heeft hen aangevallen en heeft hen gedwongei de veroverde plaatsen te verlaten en achterui te trekken, Ernstige verliezen werden aan weèrskantei geboekt. ALBANIE EN SERVIE. Uit Belgrado wordt geseind : Eene officieuz nota bevestigt, niettegenstaande de logenstrafFin; ontvangen uit Durazzo, dat Albaneesche bendei op Scrvisch grondgèbied eenen inval bewerk stelligd hebben en de steden Bania en Oravat hebben aangevallen en overmeesterd De krijgs gevangenen welke in handen vielen der Servier heeft verklaard dat, aan de overzijde van de: Drin, duizenden Albaneezen, slechts wachtte; op de zegepraal hunner makkersomzegevieicm den Drin over testeken en eenen inval te wjge in Servie. HET SERVISCH-GRIEKSCH VERDRA( AANGAANDE SALONIKA. UitAthfne, via Maltha, wordt gemeld, da het verdrag, waarbij de Servische transit lang Salonika wordt geregeld, vaststelt dat voor vijfti jaar Servie het voorrecht heeft, op een terrei m het vrije gebied, bestuurd door de Grieksch overheden, aile koopwaren in te pakken en t ontpakken. zonder rochten, vvelkdanige ook t betalen. In andere woorden gezegd : Griekenland b« 9tuurt, mibr de Serviërs hebben de handen vr en doen wat zij willen. BULGARIE. EEN GEVRAAGD ENKWEST. Eene groep Bulgaarsche Kamerleden hee eene vraag neergelegd om een cnkwest te vrage over de handelwijs der kabinetten Guechoft e Daneff. Die Kamerleden beschuldigen de twee voo noemde kabinetten, twee maal de vredesvco stellen, te Tchatalja gedaan door Turkije, i hebben van de hand gewezen, en ce vrede onderhandelingen te Londen e hebben op c lange baan geschovep. Zij kunnen het evenmi-aan dié twee kabinetten vergeven den strijc te^fn Tuknie le hebben heraanaegaan zonclft] eenig blijkbaar nut voor Bulgarie en zulks otr Tf denen we'ke onbekend, zooniet twijfelach'ln ïjnsebleven. Zij leggen ook aan de twee kabinetlen talrijke pestati rde nalatigh^den ten laste, van wege g^r întendencie-dienst. Zij beschuldigen hen verdei misbruiKen en dieverijen te liebben gedul^ onder de militaire en burgerlijke amb'enaren, die nieuwe kleedingstukken stolen en die ver kochten aan eenen spotpriis. Zij beweren dat.ei gestolen is geworden op de soldij der soldaten dat er Qmc'eren waren die kommîssieloon trok ken op de aangekochte levensm:ddelen. di,c vèr valsent waren. Er waren zelfs officieren var zekeren râng die het smerig postje van <p'oe-verrulden.Kortom.het Daneff-kabinet wordt beschuMigd tegen de gewezen bondge îooten van Bulgarie eenen oorlog te hebben aangegaan, we'ke. 'or . gevolg'e der j?eleden vermoeinissen en der oni 5 zenuwmg onder de soldaten, — vervvekt door dit pa ente dietten en ook door een systeem var schaamtelooze bevoordeeligine in het leger. — DE BUITEN. Le buitenlieden weten hoe gaarne de geuzen hen ziea aïs..., 't kiezing wordt; maar ze weteiï ook hoe bToedig zij dooi diezelfde mannekens begekt en bespo worden aïs 3e "^»de der kiezing van der rug der geuzen is afgeweerd. De buiten'ieden weten hoe dat ze uitge-scbolden werden door de geuzengazetter voor lomperikken, vlegels, halfhouten, p)oe gen die în God gelooven en meer anderi schoone dingen. Dat is al eenigen tijd geleden ; d( geuzenpapieren durven nu zoo wel niet meei doen omdatze weten dat de buitenmenLcW ook kiezers zijn, en dat ze in het kiesgansk< die scheldwoorden zouden kunnen gedeli ken. Mâar wat dat waar is en dagelijks kar vastgesteld worden.dat is:.datde libera!< bladen aile uitgaveu bestrijden die in hei , beiang van den landbouw gedaan worder en dat zij die uitgaven zouden afschaften o! grootendeels zouden afschaffen, zeggen zij indien zij aan het bewind moesten komen. Kortom, de geuzen leveren rog altijd het be wijs dat ze niet tôt de vrienden der boerer behooren. î l Zeker is dat in de afgeloopene eeuwe de buitenmenschen in het algemeen veracht | werden door stedelingen, vooral dobr de bewoners der groote steden, die in meêrder-1 heid niet-katholiek waren. De nijverheid, tengevolge van de toepas sing van den stoom, nam eene buitengewone i vlucbt en êr werd in de nijverheidscétiten . veel geldgewonnen. De landbouw, die verdrukt was onder di ; mafsa voortbreDgselen door vreemde iandet hier uitgéstort, gaf maar een mager bestaan ' Kortom, de stad was rijk ; de buiten wâ: , arm en de rijke zag met medelijden et - verachting op den arme. | 't Is de scheeite en de inslag uit welke d< historié der wereld geweven is. , En in strijd mel het gebod der kristeni | liefde, die gebiedt den noodlijdende t< t helpen. verdrukte de stad den buiten ; omda hij arm was moest men er geene rekenini j van houden. Zoo was het ook eenbeetjemet het liberaa J Gouvernement van 1878 tôt 1884. [ De landbouwers gingen om bijstant ; smeeken en door den mond van den heei Rolin antwoordde dat Gouvernement: Dt landbouw moct zich sclucn redden — ik kat niets voor u doen. [ Toen de katholieken aan het Bewin< kwamen, zijn zij eenen anderen weg opge j gaan — dien van de bevoidering van dei t landbouw. De geuzen hebben hem dat aitijd ten lasti 1 gelegd. . Maar dat zij wel gedaan hebben wûrd î bewezen door het feit, dat nu overal, in âll ' landen, gewezen wordt op de noodzakelijk 5 heid zooveel mogelijk de hindboumbclange. te behartigen in het alffemeen beiang. ^ In Engeland vooral heeft men den land i bouw aan zichzelven overgelaten. J De nijverheid ontwikkelde zich op buiten gewoi'e wijze, zij wierp groote winsten a . voor de aandeelnouders, zij betaalde hoog loonen aan de werklieden ; de buitenbewe t ner3 verplaatsten zich naar de steden ; ht s Engelsch gouvernement meende dat aile ï om te best was, en het gevolg'is geweest d; e vier miljoen « akkers » zaailand in weilande e en bosschen werden veranderd. e Een « akker » is nagenoeg gelijk aa 250 Gentsche roeden of 37.5 aren. j In 1851 waren er in Engeland 8,936,OC inwoners in den buiten en 8,990,000 in d steden. Buiten en stad stonden nagenoe in evenwicht. Ft In 1911 60 jaren nadien — waren < n 28,162,000 bewoners in de steden tege n 7,907,000 in den buiten — viermaal zoove< r- in de steden alsin den buiten —die 1,029,0( re inwoners heeft verloren. Van de Engelsche buitenbewoners zijn i e enkel 1,500,000 landbouwers ; terwljl er i Frankrijk 9 miljoen landbouwers zijn, in Duitschland 10 miljoen en in Oostenrijk 14 miljoen. Voor dezelfde oppervlakte z'jn er in Engeland 40 landbouwers ; in Denimarken 70; in Holland 120 en in België 160. Belgii: staat dus weeral aan het hoofd en het is ook aan het hooM van handel en nijverheid in de heele wereld. Men schat nu, — dat het te laat is — op 50 miljards, — 50 duizend miljoen, — het verlies dat Engeland se lert 60 jaren onder-gaan heeft, dobr het veronachtzamen van zijnen landbouw — dat komt op 800 miljoen per jaar. In datzelfde tijdstip van 60 jaren is in Duitschland de opbrengst van graan en van aardappelen verdubbeld, teigevolge der maatregele.i door het Duitsche Gouvernement genomen. Een onzijdig blad, na die vaststeliingen gedaan te hebben, beslait : « Kortom, de landbouw isde voornaamste » nijverheid van een land... » Het is uit den buiten dat onze beste » werklieden komen ; onze ieverigste, ver-» standelijke werklieden. » Het is naar den buiten dat men mag » hopen eens de overbevolking derstidte '> richten. » De buiten is eene bron van gezon<lherd ■ » en van rijkdom welke geene spekulatie kan » in gevaar brengen en welke door het werk » van elk gesiacht meer overvloedig gemaakt » wordt. il A ies samengevat : De buiten is de redding. Het Gouvernement doet dus opperbesl met voor den landbouw zeer bezorgd te zijn. Hieuwjaarniftfiii yoof den Paas VEERTIGSTE LIJST. Bedrag der vorige lijsten. 93456 (54 E. V., IJoer 40 — Ter eere" clér H. Famille 50 — M. J. Lejeui.e de Sohan 100 — Markgraaf Simonis, Senator, Verviers 100 — Mevr. Lodewijk Simonis 100 — Baron Jozef del Marinai 100 — Tôt nagedachtenis van wijlsn kanu nik A. Hazé, pastoor van Bodeux 100 — Merr. Iwan Simonis 50 — E. H. Santé, pastoor van Julcmont "0 — M. Paul Rittweger, Julensvi'le 50 — Mevr. J.-J. Petit-So imagne, Verviers 50 — Mej. B. B. Opiat de H. Vader mijne nichten zou zegenen 100 — Kongre^atie der Kinderen van Maria, Verviers 115 — Z. E. H. kanunnik P. A. Naeghels, besuurder 100 — Ges'ioht der stom-dooven, Bru?ge 55 — Pensionnaat van Speimilie, idem 95 — Mi Viktor Thibaut, Namen 59 — M. en mevr. J. B., idem 25 — A. Maes-Nowé, Brugge, 5 ; E. H. Kàllen, pastoor, Fouron-le-Comte, 15; Naarrtoos.Aalte : o; Jules en Hortense,.20; Naamloos. 0-30; J M. S., 10 ; Naamloos, Wakken, 20 ; H. Vader, zegen'een arm kind, 1 ; P. A. D. V., Aalst, 5 : M. W., 5 ; Goede God...,Ruisbro3k, 1 ; Ter eere van den H. Tan van Ruisbroek, id., I ; Onbekend, 5 ; H. Vader, zegen het personesl van ons huis, Waasmuns er, 20 ; Om eene groote gratie, 0-50; Ter eere van St-Antonius van Padua, 2; A W., Aalst, 1-50; R. M. D., Ingelmunstçr : Eene moeder vraagt de genezing, 2-50 ; Bedan-ling, Anderlecht, 3 ; Voor -mijne genezing Rec-l em, 5 ; P. G. M., 2 ; A. M. D. G., 3 ; Naam-Iojs, Bueken, 20; H. Vader zegen mijne famil'e, Kortrijk, 10; Voor Z. H. den Paus, 10; Eene [ dienstmeid, Aalst, 2; Onbekend, id.,2; Idem. St-Katherina-Lombeek, 2 ; H. Tozef, zegen mijn vooraetnen, 1 ; Voor Gocl en Vaderland, Aalst, i 2 ; Onbekend, Sutendael, 5 ; Om de genezing mijner moeder, Jonkershove, 1 ; Ter eere var den H. Jozef, Moorseele, 2; Isiico'', 2; Ecc hovènier, St-Pieters-Leeuw, 5; L. D.. 2; T. D, } C, Baasrode, 5; M. S., 2; V. W., 2 ; J. B. Schaarbeek, 2 ; Mejuflers Van Oscem en Dutry Watou, 2 ; Uit dankbaarheid, Ninove, 1 : P. M., i 5 ; H. TIart van Jezus, ik heb beîrouwen in u.l M._ Armand Simonis, 20 ; P. M., 5 ; T. W. Thimister, 10 ; C. J. _B., 1-50 ; Om eene goede 5 retraite te doen, 5 ; Naamloos, Moresnet, 5 ; Id. Verviers, 10 ; ld., J., 10; Opdat God mij eene goede dood zou verleenen, 5 ; Naamloos, Ver viers, 5 ; Een abonnent van Henri Chapelle, 10 M. en mevr. Beckers, Stembert, 5; M. J. Pete ■ t kenne-Lekeu, Dolhain, 5 ; Naamloos, 2 ; Eene ; bclofte gedaan..,, Leuven, 10 ; Naamloos, Bats nach, 5 ; E. H. Guissard, deken van Beiuraing 10 ; M. Em. Lardinois, Gftind Mesnil, 2 ; R. L. i Doornik, C-50. Te zamen 359 8< Totaal : fr, 93,146 4 ; Verbond de? zie^enbeurtzer van het Arrondissement Gent. l Dit verbond hield ziine olgemeene vergaderin: Maandag, 2en Paaschaag, om 2 1/2 ure namiddag S onder voorzitterschap van M. Maenh&ul ,t voorzitter. De heer advokaat Lefèvre geeft lezing ove de werkingen van het afgeloopen jaar 1913. Verleden jaar trolc zich de Gentsche maal n schappij « Broederliefde >» uit het verbond teru om een afzonderlijk verbond tôt stand te brec gen, dat in Gent eene bijzondere kristen 0 werking vcor doel heeft. Vijf nieuwe maatschappijen zijn bijgetreder De schrijver is van meenine dat de onderling g bij^tand op de vrijheid moet steunen. Dedwang met welken men ons bedreigt jaa* ons vrees aan omdat wij meenen dat het kriste r karakter onzer maatschappijen zal benevel n worden. •1 De herverzekeringskas telt 40 maatschi] pijen met 50191eden. u Een streng toezicht werd gedaan en er wei geene karottentrekkerij vastgesteld. Het inl- as is vermeerderd met ruim 14000 frank geklommen zijnde van 54204,54 tôt 68907,44 f n Nochtans kan de herverzekeringskas geer nieuwe lasten op zich nemen, daar ook steed: meer onderstand toe te staan blijft. M. Maenhaut dankt den schrijver en breng hulde aan zijne werkzaamheid. (Toejuiching. M. Van der Motte geeft ver'slag over den toe stand der Herverzekeringskas ; het inkas ii 80,332-43 fr. (Toej.) M. Verkissen brengt eenige beschouwineer in het midden over propagandamiddelen t^t ho' winnen van nieuwe îeden. V-. lé w^rklieder begrijpen nog het nut van den Onderlinger Biîstand niet. De kwestie zal onderzocht wo den. Ook zal onderzocht worden wat er kan gedaar \v( rden voor leden die 6ï jaar ond peworden zijr en die van den Onderlingen Bijatftn^ niet mee] kunnen trekVen. ALLERLEI. Ha! - Voo mit begint beschaamd U worden over de houding die hij heeft aan-gehouden in de Fianschë schandaalzaak. Hij heeft niet gezegd, zegt hij. dat d<; socialist Jaurès de groote redder. zou zijn, maar enkel dat hij « zou getraçht hebben » ailes aan 't licht te brengen wat ^riiôgelijl< » was. » Zoo! We meenden nochtans in Vooruit te heb ben zien s!aan : Jaurès de reddir, in tamelijl groote letter, waarop een artikel volgde overstroomend van geluken geestdrift.omda' zulke groote en grootsche taak aan Jaâ£ê; was opgedragen. Onze oogen zullen zeker geschemerc hebben. Vooruit zegt dat wij aan nemen dat James al heeft gedaan wat hij kon om de plichtigen te doen kennen. Om ze te doen kennen was er niet veel te doen : ze waren gekend, door hetgeen reed; geopenbaard was. De kwestie was, die plichtigen, die ter andere bekenden, te doen straffen en mer heeft al gedaan wat men kon om die leden van het radikaal-socialistisch ministerie zoe weinig mogelijk te tieffen. Wat wij nier nog eens va tstellen is dat he fransche spçialisten hetradikaal-socialistiscr ministerie ondersteund hebben en blijver oridersteunen ondanks de schandalen die aan 't licht zijn gebracht. En Vo-ruit steun het ook en vraagt geenszins, dat allen die z:ch de handen hebben besmeurd in de schandeîâak, aan de deur worden gewalst, Waarom niet ? Een jaar nadien. - Vcsr-noemt de algemeene werkstaking van verleden jaar « onze zoo prachtige en boven verwachting « geslaagde algemeene werkstaki:;g. » En hij verzekert dat het algemeen pétition-nement even goed zal slagen ais de alge meene werkstaking. Met zulken uitslag kunnen wij ook vrede hebben. De algemeene werkstaking lukte zoodanig wel dat de gaaieti weer aan het werl moesten gaan als de tijd aanbrak dat de roode kassen ondersteuning zouden moetei: geven. Da dutsen moesten staken op eigen koster en leven van staaksoep aan 30 centiemer daags. Nog nooit heeft de H. Kerk zulk eener vasten voorgeschreven ! Barometer. — Enkele dagen geleder schreven wij dat er iets veranderd was in d< wereld. — We wisten dan niet dat wij zoe zeer de waarheid schreven voor wat d( socialistische wereld betreft. De gaaien zijr zoo lichtgeloovig niet meer. De leiders hebben getraçht ze de ooger uit te steken, door pracht en blaai ; — maa; 't is veikeerd uitgekomen : zij hebben hunn< oogen geopend, en de gaaien beginnen t< zien. Geestig. — De Gentbrugsche kartellis ten die zich zoo deerlijk de vingers hebbei veibrandinde lasterzaak die zij op touw hadden gezet, liggen nu overhoop. Dat is gewoonlijk het geval als het op be talen aankomt. Maar ' t is geestig om hooren we'.ke lievi benamingen zij elkander toevoegen. Di vischmaiktkan daar op verre na niet aan. 't I-s maar ziet ge, als ge zoo 15 kilos vijf frankstukken uit uwen geldkoffer moe halen, zonder het overige, dan zou n> mensch zijn gelaat wel overtrekken en ver donkeren. Intuschen brengen de plaatselijke pôle miekers gemakkelijk en pleizierig hunne: tijd door met elkander de zoetste lieftallig heden naar het hoofd te werpen en veigetei de katholieken uit de schelden, wat nog he voorzichtigste is. ! De Koning. — Z. M. de Koning is vo komen hersteld van deri val dien hij eenige tijd geleden deed. Reeds deed de vorst i gêzelschap van bevelhebber du R03- d [ Bliquy eene lange wandeling te paard i Terkamerenbosch. Maandag begaf de Koning zich naa Oostende. ; > Vrouwenbond Constance Teicl mann. — Wij herinneren onze lezeresse r eraan, dat de algemeene vergadering va den Vroiiivenbcnd Constance Teichmann 01 ~ 10 uur, Donderdag 1C Api il, p'aats heeft i " de Sint-Lutgardiszaal, Sanderusstraat, 5 e Antwerpen. Dfze vergaderinge:i hebben ieder ja: ;. een buitengewonen bijva'. Dat onze Vlaar e sche dames zorgen dat het dit jaar ook zc weze 1 n 1 De sociale Koopersbonden en d nielk. — Een der viaagstukken dat sede )_ eenige jaren het meest de gezondheidsku .d digen bezig houdt, is de levering van zuive melk aan de stadsbewoners. Si Het ideaal zou bestaan in melk vooi r! komende van gezonde koeien, bruikba 1e zonder gekookt te moetei! worden. A: behandeling of steriliseering is schadelijk, doch is ongelukkiglijk noodzakelijk, daar de melk in den handel ver van voldoende is. 1 Van aile kanten wordt protest aange-teekend doch de meeste misbruiken blijveB ongestraft. 'ifis Deze verkooper''biedt me'k aan, zoo zeer met water gemengd deze slecbts de helft of het kwart meer waard is dan den gevorder-den prijs ; gene vervalscht ze met zekere -toften, meestal zeer schadelijk, zooals de fo mol, die veel gedurende den zomer ge-bruikt worden en zeer gevaarlijk zijn (officiee'.e statistiek uiigaande van het ge-meentelijk laboratoriam). Wanneer men denkt dat de melk een dei' bijzonderste deelen der voeding der kinderen uitmaakt en schier uitsluite rd deze der zuigelingen in de steden, is mèn ontroerd door a! het kwaad dat dagelijks kan veroor-zaakt worden. De Sociale Koopersbond die in dezen toestand wenscht te verhelpen, zou daartûe aile noodige niddel'en willen aanwenden. Daartoe dient eerst en vooral herinnerd te worden, dat de Gentenaars hunne melk kosteloos kunnen doen ontleden in het stadslaboratorium, zonder dat daarvoor den naam van den melkverkooper moet aan-gegeven worden. Het is voldoende tusschen 9 en 13 ure een liter ongekopkte melk te sturen bevat in eene flesch of ander glazèn vat, dat vooraf met i gekookt water zal gereinigd geworden zijn, vergezeld van eene vraag tôt ontleding. De formulieren daarvoor kunnen bekomen worden, hetz;j in het Laboratorium zelf (Baudeloohof), hetzij in den zetel van den Socialen Koopersbond, Lange Meire, in. M. Albert Van de Velde heeft beloofd op Maandag, 27 April, ten 8 ure, in het lokaal der maatschappij, eene toespraak te houden voor de leden van den Socialen Koopersbond. Hij za er over de vervalschingen en miebruiken handelen, waarvan wij dikwijls het slachtofter zijn en over de gevaren die , daarvan voortkomen. Het zegelen der vreemde titels. — De artikels 3 en C van het koninklijk besluit van 29 Dccember 1U13, betrekkelijk het ontvangen der taks op de beursoperatici, worden door de volgende bepalingen ver-vangen : Art. 3. — De handelsrec'itbank, bevoegd om het souche-boek te ketteekenen, dat ingevolge artikel 17 der wet dient gehouden te worden, is deze der omschrijving binueti dewelke zich de woonst bevmdi der beroeps-financiers, ofwel de zetel der vereenigingen en maatschappijen ot de hulphuizen der-zelve, alsook vyanneer het vreemde beroepi-financiers geldt, de zetel der agentschappen of hulphuizen in het rijk bestaande. Artikel 6. — Er worden zegels afgeleverd van fr. 0.10, 0.15, 0.20. 0.30, 0.40, C.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.75, 1.00, 2.00, 3.00, 1.00, 5.0(1, 10.00, 15.00, 20.00, 30.00, 50.00, 100 00 eu : 500.00. Vervoer van ki-ankzinnigen. — De hoogere overheid heeft eenen uitmuntenden maatregel genomen. De burgemeesters werden opmerkzaam gemaakt nopens het niet niet naleven der voorgebchrevene regelen, betrekkelijk het vervoer van geesteskianken. Alzoo worden dikwijls ongelukkige kra ïk-zinnigen naar het geiticht geleid, of naar de koloniedoor veldwachteis in dienstkleedij. 1 Vrouwen worden ook veelal onder het geleide van mannen weggebracht. Er werd 1 ook reeds bestatigd dat deze, gelast met het wegleiden vau krankzinnigen, niet altijd van. i wege de plaatseiijke policie al den noodigen bijstand bekomen en dikwijls tôt vol-: brenging hunner kiesche en droeve zending, ernstige moeilijkheden ontmoeten. De hoogere overheid herinneit aan de gemeentebesturen, datzij slechts gemachtigd zijn eenen krankzinmge door eenen veld-wachter of policie-agent te doen verge/ellen. 1 op voorwaarde dat deze hunne diens'. kleedij voor de gewone burgerkleederdracht hebben verwisseld. i Tenten voor de ^ofdaten. — Men heeft tijdens de laat^té legeroefeningen opgemeikthoe een nacM bivak de troepen j afmal, ter oorzake van gebrek aan voldoende schuilplaatsen. Eerlang zullen door den generalen s.af proeven genomen worden met een soort van verdeelbare tenten ; elke man zou ten ' deel eener tent dragen en eener zeker getal dezer stukken aan elkander gepast. zou eene " tent uitmaken dienende tôt nachtschuil-{ plaats aan een gelijk aantal soldaten. ÏEMENGD NIEUWS 1 i HET KONFUKT DER RIJSELSCHE e SCHILDERS. n De syndikale Kamers der ondememers-ichil-ders van Rijsel en omstreken, «aan tengevolge r der eedeeltelijke werkstaking, de lock-out uu-roepen.AANIIOUDING VAN EENE BENDE l- MISDADIGERS. ^ Vrijdag namiddag heeft men te Rouen (lrrahk-rijk) het hoofd eener bende misdadiijeis a. n-n gehouden, waarvan de leden ten getalle \an 17, n allen achter slot zitten. 3, Het is een Belg, Henri Van Steenkîste ne-naamd, die dicht bij Tourcoing zich verschoîea ir hield. v De bandiet, op het punt pesn-pt te worden. I0 stak zijn huis in brand om aile sporèrf te doen verdwijnen. Hij gelukte er in de Belî?isclie «teis te bereiken. Niettemin werd hij door veiligheidsopzichlers q van Rijsel te Wattrelos aangehoudea en na.r rt Rouen gebracht, waar hij zijne makkers m lut a gevang nu vervoegd heeft. re VEERTIG MELAATSCHEN EENER KATHOLIEKE ZENDING VERMOORD. De katholieke zeuding van Kousiyang (China), meldt dat 40 melaatschen te H in i, door Chinee • le sche ambtenaren werden vermor»rd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods