Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

577086 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 August. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 01 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4f1mg7hd96/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Maandag 3 Augusius 1914 Prijs per nummer: 5 centiemsn 46e jaar, num. 178 Telefoon «91 FONDSENBLAD Telefoon AiDIKOaiMGISfiHI : Voor aile aankondîgi&gen wende tnuu zich ten bureele ran het blad. —O— KETELVEST, Num. 16, te CENT. VLAAMSCH LAND Handel, Ni.jverh.eid, Taa'J. en Q-odsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN 1IWSC1IRIJVI!«GSI>KIJS VOOROP BETAALBAAR : Per î^ar T 15.04» Per halfjaar g.o* Per drie maanden » 4.4M» Voor herbergiers : fr. 1 9.0» ; fr. H.50 ; fr. 3,5©. Voor vreemde landen, de verzendingskostau bij te voegen. EBNIGE UITGAVE | Gent, 18, Ketelvest, 18, Gent I ;*>rden geplaatst per regel aan fr. 0.40. - ReHamenfonder het stais- ' ' ' ' ' • uieuws, per regel fr. 1 .©O. — Begrafemsbenchten voor de ni»t geabonneerden, fr. 5.00 Eene Oorlogsverklaring van DUITSCHLANO aan RUSLAND? De Algemeene /ï\obiliseerin$ in Frankrijk van Leger en Vloof HET ROOD KRUIS IN BELGIË. GERUST8TELLING OVER DE SPAARKAS. De* beweging io Duitscliland. fie Russen rukien Vdoruit. Wat gebeurt er aan de Belgisehe grens. IN DE VREEMDE GEZANTSCHAPPEN. OlsTZE TROEPEU. De Belgisehe Burgerwacht te Beverloo OVER ONZE "BAHKBRIEFJES : Menschen laat u niet bedriegen met uwe bankbriefjes, zij hebben de waarde van klin-kende munt. De Nationale Bank wisselt ze uit, maar 't is onnoodig er te gaan, want heden of Dinsdag zullen er zelfs bankbriefjes van VIJF FRANK in omloop gebracht worden. Duitschland verklaart den oorlog aan Rusland1? Dat was de droeve tijding Zondag morgend in de wereld gazon den. Geheel den dag was het eene onrust, tôt wij tôt op heden Maandag geene betere tijding kunnen melden dan de voigende : GEENE OORLOBSVERKLARING. BRi'SSËL. ZOND4G, 5 1 1 I RE NAHIDDAG. De « XX* Siècle » raeldt dat hem van vvege hël ùuilscliê gèzantschap de voigende mededeeling werd gezonden, met verzoek dezelve in groote letters te drukken : Het Duitsch gèzantschap logenstraft op de stelligste wijze dat er eene oorlogsverklaring zou gedaan zijn atin Rdsland ; en natuurlijk a fortiori nog veel min aan Frankrijk. Het nieuws dienaangaande verspreid is dus volkomen valsch ! Het erg nieuws over Duitschland en Rusland werd Zondag aan aile bladen medegedeela. Wij geven het ook op onze tweede bladzijde. Toen het Zondag avond werd gefogenstraft, waren wij verzekerd dat het eena verlichting bij onze bevolking zou brengen, Evenwel laten wij er de XX' Siècle verantwoordelijk voor. Intusschen echter worden in aile landen de oorlogsmaatregelen voortgezet. Uit Londen telegrafeerale men Maandag dat Duitschland zoo min den oorlog had verklaard aan Rnsland en nog1 min aan Frankrijk. Dat schijnt zeer officieel. 1 ■■—11 ■ De Engelsehe vlooÈ voor Vltssingen DE NOORDZEE IS GOED BEWAAKT. Eene Engelscfre oorlogsvloot, bestaande uit gepantserde schepen en met kleine tsnelheid varende en aile lichten uitgedoofd, zijn voor Oostende Vçijdag nacht aangekomen,, uit de richting van het Noord-Oosten. Zaterdag morgend bij den da&eraad, Jlag deze vloot geankerd ôp de bank va.n Schouwe, de monden van de Schelde bewakende. Twee Hollandsche oorlog schepen zijn op de reede van Vlissingen aangekomen. Zeven ooilogschepen oncler Engelsehe vîag varende, werden Vrijdag namiddaggezien op de reede van Zeebrugge, in de Noordzee. SAMENTREKKING DER DUITSCHE EN ENGELSCHE VLOTEN. Uit Peking wordt gemeld dat het Duitsch eskader zic.h samentiekt te Tsin-Tao. Groote bevoorradingen zijn aangebracht. De Duitsch*® kolonials troepen richten zich insgelijks naa.r de haven van Tsin-Tao, De Eiigelschen koncentreeren hunne zee-krachten te Weii-Haï-Waï en te Hong-Kong. Zij ontwapenen hunne kleine schepen die zich in deChineesche wateren bevinden en zenden de brmanningen aan boord der groote oorlog-schepen.De militaire bedri|vigtieid in Engeland. De eigenaars der koolmijnen uit de distrikten van Càidiff hebben van wege het bestuur van het zeewezen eenen omzendbrief ontvangen," meldende dat de zeeoverheden beslag leggen op al de ladingen grove kolen. De omzendbrief verbiedt de ontscheping van kolen niet, doch verwittigt de eigenaars dat aile ladingen op gelijk welken stond kunnen opge-eischt worden. Huizen die kontrakten hebben met het bestuur van het zeewezen, weigeren van nu af, aile bestellingen buiten het land. Te Malta heeft men beslag gelegd op eenen stock van eenë vreemde maatschappij. Twee Hollanders zijn als spioenen aange-houden op het oogenblik dat zij een fort van het eiland Wight fotografeerden. De grootste bedrijvigheid heerscht in de' havens. 50 schepen zijn te Pl%ymoutli aange^ komen. Te Malta neemt de gansche vloot der Middel-landsche zee kolen, levensbehoeften on oorlogs-voorraad in. De haven van Portsmouth is pesloten voor aile schepen die geene bijzondere. toelafing hebben. Al de lorten en da vuurtoi'ens die de Teems bevelen worden militair bewaakt. De reserve-kustwachtera van Ierland zijn bij hoogdringendheid naar de Engelsche kusten geroepen. In het département van^ oorlog worden drin-gende maatregelen genomen. 16C0C soldaten hebben het kamp van Alders-hott verlaten voor eene onbekenoe bestemming. De 18e brigade infanterie, die op manceuvers was, is in allerhaast teruggeroepen en de» regi-menten zijn in hunne garnizoensteden aange- komen.S^ mm i&xiâh y ... Regimenten in ^arnizoen in Ierland, zijn naar Engeland reeds ertrolcken. Aan zekere afdeelinpen troepen zijn bevelen gegeven zich gereed te houden. 1 De minister van oorlog heeft in eene ofliciëele < nota verklaard, dat hft slechts voorzorgsmaat- 2 regelen zijn, hebbende een verdedigingsdoel. De uitleggringren van het blad , « Lokal Anzeiger j Het gekende Berlijner blad : Lokal A nceiçer 1 schiijft het voigende aangaande de telegrammen, , 1 gewisseld tusschen den Czaar en keizer f . Wilhelm : * | « De Czaar, keizer Wilhelm verzocht hebbende al zijnen invloed te gebruiken als Duitschen ! keizer, bij keizer Franz-Jozef, heeft aan dat 1 1 verzoek voldaan. | 1 » Keizer Wilhelm heeft daarop zijne pogingen i 1 in dien zin aangewend, niettegensta^nde de ' gedeeltelijke mobiliseerîng van tiet Russische 1 léger en alhoewel hij inni^ overtuigd was, dat de i < gevoelens van Rusland ailes behalve vredelie-vend waren. » Verleden nacht, liet de verzoenende werking ' yan keizer Wilhelm, dank aan de pogin?en van | . sir Edward Grey, welke eene nieuwe formuul ; * tôt bevrediging had voorgesteld, eeaige ge- ; gronde hoop koesteren. » De algeheele mobiliseering van het Russisch 1 le^'er moet dus aanzien worden als eene klare t en'duidelijke uitdaging. » Het is ook noodig te doen opraerken, dat in de laatste dagen de gSruchten, betreffende de < dreigende houding van Rusland aan de Duit- ; sche grens gekend waren door keizer Wilhelm, 1 zoodanig dat de keizer van Duitschland een buitengewoon bewijs van eerlijkheid en recht-zinnigheid gegeven heef£, ten opzichte van den Cïaar, en hoegenaamd de roi van vredelievende bemiddelaar niet heeft opgegeven, welke de Czaar hem verzocht had waar te nemen. » Rusland heeft dat bcw^s van vertrouwen beantwoord op de meest beleedigende wijze door zijne troepen te tnobiliseeren. » Keizer Wilhelm heeft tôt heden bewezen dat hij de prins van den vrede was. Rusland zal nu in den afstammeling van Frederik de Groote, den prins van den oorlog gevonden hebben ! » Die redeneering is volkomen juist en komt op dit oogenblik goed van pas om de vcrantiyoor-delijkheid vast te stellen, welke allécn op Rusland oalt en drukl ! Ziehier wathet Bertiner Tageblatt schrijft : » Rusland en zijne bondgenooten kunnen er niet aan twijfelen dat Duitschland vast besloten is niet terug te deinzen voor de bedreiging van Rusland, en, dat het, piettegenstaande zijne groote voorliefde voor den vrede, uit den huidigen toe-stand al de gevolgen moet trekken weike die toestand medebrengt. » Allen aanzien den d^eigenden oorlog als een verschrikkelijk ongeluk dat zal uitbreken en neêrdalen over honderd duizenden, miljoenen vredelievende burgers ». Ziehier ten slotte wat de Lokal Anzeiger schrijft over den toestand : » Het Duitsche Keizerrijk zal de wapens opnemen, indien het er toe gedwongen wordt. Elke Duitscherzal zijnen plicht kwijten, ver-trouwend in de sterkte van Duitschland en in de rechtvaardigheid der zaak voor dewellçe het machtige Duitsche voile het zwaard omgorrlt. De zegepaal zal de Duitsche vlag^en volgen. « In den toestand, w..arin wn ons bevind m, is het een heilige plicht voor aile gotde v der-lanciers het verschil van denkwijze te vgr&e'ea, voor wat betreft de binnenlandsche aar.ge-legenheden.» Een plicht, een heilige plicht is het voor allen ten strijde te trekken voor het bedrei^de vaderland ! » Uit Londen. De « Times » meldt dat koning Joris en de keizer van Puitschland telegrammen hebben Kewisseld, met den Czaar die v?n vredelievendea aard ziin. Men denkt dat er hoop is en dat Duitschlaud eenen verzoeningsiavloed zal uitoefenen. Een ultimatum. Men bevestigt het ultimatum van Duitschland aan Rusland. Duitschland verklaart dat het verplicht is te mobiliseeren, indien Rusland geen tegenbevel tôt mobilisatie geeft. De nota aan Frankrijk gericht is geen ultimatum. Rusland vraagt welke houding Frankrijk zal aannemen indien de oorlog tusschen Rusland en Duitschland zal uitbreken. De Duitsche bladen bevatten slechts eene vage uitlegging over de wisseling van telegrammen tusschen keizer Wilhelm en de Czaar. IN DUITSCHLAND. De geeatdritt. Vrijdag avond te Berlijn hadden er vaderlands-lievende betoogingen plaats, die tôt Za erùag morgend voortduurcen. Het volk schoolde samen voor het keizerlijk paleis. De keizer çn de keizerin kwamen op het balkon en werden geestdrifiig toegejuicht. De keizer sprak eene redevoerin'-r u t, waarin liij onder meer zet:de, dat het keizerriil:, thans omringd is door afgunstigen, die de Duitschers verplichten hun have en goed gewapenderhand te verdedigen en Gods zegen over de wapens inroepend, zoo de strij i mocht aanvangen. Deze toespraak ha'i plaats van op het balkon van het keizerlijk paleis. Na deze toespraak werden de Keizer en prins Adalbert geestdriftig toegejuicht. AAN HET RUSSISCHE HO F. De Duitschegezant had Zaterdag te St-Peters-Diitg éen onderhoud met den czaar. Eene iichte ontspanning vàlt aan te stippen. Op het Duitsoh grenagebied. Er wordt verzekerd dat op Duitsch grensge-bied al de spoorwegen opgebroVen zijn. Mitraljeuzen zijn op de spoorbanen opgesteld. Er is geen verkeer meermet Duitschland. De Norddeutaohe Zeltung is van meening dat het oogenblik gekomen is voor Duitschland, het leger en de vloot te mobiliseeren ingezien de houding der andere 1 volkeren. ~ i In Italiô. ! De Messagero schrijft dat de gezant van Duitschland M.von Flotow een onderhond heeft gehad met M. di San Giulliano hem vragende welke houding Italie ging aannemen in geval van Europeeschen oorlo?. M. San Giulliano bleef het antwoord schuldig. j Het teleionlaoh gemeenaohap , met Frankrijk is ueschOrst. Uit Denemarken. \ De minister van biiit<!uland«<che zaken van Denemarken heeft verklaard, dit, ingeval van eenen Europeeschen oorlog Denemarken onzijdig zal blijven. In Ierland. De 90,000 gewapende mannen van « Ulster » 1 hebben verklaard, dat zij gereed zijn om te ver-trekken om hun vaderlana te verdedigen en zij mogen gezonden worden, waar de bevoegde ; krijgsoverheden het goedvinden. : Officieel nieuws uit St-Pelersburg. In het Russisch Staatstblad(Moniteur) is eene mededeeling verschenen, waarin de bevolking j tôt kalmte aangezet wordt en het gouverne- : ment de Russen verzoekt zich niet op te winden. I In de groote kringen heeft men deze tijding j als hoopvol aanzien en de bevolking heeft er : I dan ook het meeste vertrouwen in. Voetstappen van Duitaohland ! te Sint-Peteraburg. ( Le Temps zegt dat de voetstappen welke 1 gedaan werden door den gezant van Duitschland te St-Petersburg, om M. Sasonoff te verwi'.tigen dat in Duitschland hoogst waarschijnlijk eene mobiliseering zou plaats hebben indien in Rusland de mobiliseering weid voortgezet, gelijk-tijdig «edaan werden door de vertegenwoordigers van Duitschland te Londen en te Parijs. Al die voetstappen en mededeelingen werden gelijktijdig Woensdag gedaan. « Le Temps »schrijft dat men die mededeeling in de voigende woorden kan samenvatten : Indien de Russische mobiliseering voor-duurff moet gij niet verwondert zijn indien Duitschland militaire maatregelen neemt ! Sir Edward Grey en M. Viviani hebben niet anders kunnen doen dan akte nemen van die ver-klaring.De voorzitter van den Franschen ministerraad heeft er alleen biigevoegd : « Frankrijk is kalm en vast besloten ! » Le Temps voegt erbij dat de Russische mobiliseering binnen vijf dagen zal voltrokken zijn aan de Oostenrijksch-Hongaarsche grens. Nos geene mobiliseering in Griekenland. Uit Athene wordt gemeld dat al de geruchten, aangaande de mobiliseering van het Grieksch legervoor, barig zijn. Griekenland zal de noodige en onmisbare militaire voorzorgen nemen, indien de Balkan-statenjjriekenland .vooruitloopen op dien weg. De Grieksche regeering is van oordeel dat zij het sein niet'moet geven tôt eene mobiliseering, daar, haars inziens, de strijd tusschen Oostenrijk-Hongarië en Servië zou moeten gelo-taliseerd blijven en de naburige landen er zich feitelijk niet zouden moeten mede bemoeien. In Servie. Tengevolge van de oorlogsverklaring van Oostenrijk-HonRarië, heeft de prins-troon-opvolger den volgenden tekst in het officiëel blad laten verschijnen : « Ik breng ter kennis van de Servische bevolking, dat de groote ramp die ons aUen komt te treften, door het uitbreken van den oorlog tegenover een machtig keizerrijk. » Nutteloos is dus het streven geweest van mijnen grootvader, die tijdens zijne regeeri ailes in het werk gesteld heeft om het land t r eene m.eerdere ontwikkelin' te brengen en i ' vrede met de andere natiën fe leven. » In Zwitserland. fî De algemeene r.tad van Zwitserland te Bern, s: heeft voor Maandag den fcondsrrad bijeen R gferoepen voor het nemen van maatregelen om 11 de ondidigh; d van het land te vrijwaren. Zaterdag m gend werd de algemeene mobili- F sattie bevolen. *s IN BELGIË. o TE LOKEREN. a Zaterdag vooimiddag beleefden wij in onze , stad een schou wspel,: zooals wij er nooit een r zagen. Gedurende gansch den nacht had men de oud-soldaten opgeroepen. 11 In den voormiddag. bij het vertrek der ver- schillige treinen, deden zich op het Statieplein e: hartroerende tooneel^n voor. Vrouwen en kîn- 7' deren brachten vader weenend ter statie. Vele toeschouwers waren tôt tranen bewo^en. De groote markt was door de policie afgezet. V; Honderd vijftig paarden, door landbouwers en s< handelaars bijeeng bracht, werden er door eenen officier der lansiers en de veeartsen van Lokertn r< en Sinaai geschat. 11 Ror.d den middag vertrokken zij naar Dender- T monde. 1 Talrijke wagens, alsmede al de automobiels ? onzer stad, zijn naar Dendermondeoverjîebracht. 1£ Men voorziet, dat de meeste fabrieken, Zater- , da^nàmiddag bij gebrek aan werk volk, zulten K stil leggen. v: De offioieren der Belgiaehe geniô. De officieren van het Belgischgenië régiment gelast met bijzondere zendingen voor de eerste maatregelen, te nem«n aan ae Belgisehe Riens, o hebben last gekregen de vertrouwelijke omslagen te openen welke zij ontvangen hadden. il Bij de Gentsohe polioie. ^ Van de 328 policieagenten der stad Gent, zijn ^ er 106 policîeatf enten, 4 sekretarissen en 23 wakers of nachtpolicie onder de wapens geroepen. Bi,} de Orentache pompiers. d Van de 100 pompiers welke het Gentsch e blusscherskorps uitmaken, zijn er 48 onder de k wapens peroppen. n Er blijven dus maar 52 mannen meer in de kazerne om in het voorkomend geva,l den dienst i' waar te nemen. _ V De Gautscùe burgerwacht 8 onder de wapens. De burgemeester, krachtens art. 105 van de % B'emeentewet, heeft aan den generaal, hoofd der wacht, de opeisching der burf?erwacht laten gewordeu voor Maandag aanstaande. Zullen op hunne wederzijdsche verzamel- z plaatsen ver^aderen : v Maandag morgend, om 6 ure : de 2e, 3° en 4e compagnies van het 2e bataljon (bevelheb- v bsrs Van Cleemputte, voor het 2e ; Baumann, a voor het 3e, en "Van Peene voor het 4e). 's Mor:endszal majoor Willemyns over het 2e bataljon bevel voeren. r 's Namiddags, om 1 ure : de Ie'compagnie van het Ie bataljon (bevelhebber Delvaux),'en de * 2 maandageompagnies. J Deze troepen zullen geplaatst staan onder bev<T van majoor Gesché. ^ De generaal, hoofd der wacht, zetelt bestendig ^ in de bureelen van den staf. Brusael IN HET MINISTERIE VAN OORLOG. F De mobiliseering geschiedt ia de beste orde, de geestdrift onder de soldaten s algemeen. Van aile kanten komen er vragen toe van per-sonen die begeeren ondtr de wapens geroepen te worden. Gewezen officieren vragen om als simpelen ^ soldaat te mogen dienst nemen. De nationale driekleur. \ Het dekreet, waarbij de algemeene mobilisee- c ring, op oorlogsvoet, v.a het Belgtsch leger y wordt bevolen, schrijft ook voor dat de nationale driekleurvlag moet uitgehangen worden aan al de officieele gebouwen en kerken. Dât is de redën, waarom, aan het Belfort, het 11 Stadhuis, het Paleis- va i Jus'icie en aan de ker- l ken de nationale, drie'leur wappert. ' Dat is een oud gebruik dat voorgeschreven ( wordt om de vaderlandsliefde onder het volk op te wekken. In het Groot-Hertogdom Luxemburg neemt men zijne voorzorgmaa'regelen. De proviand wordt opgekocht voor het leger. : De grenzen blijven voor allen uitvoer gesloten. * In Duitaohland heerscht eene groote paniek tusschen de aldaar verblijvende Engelschen. De Belgisohe Kamer zal in het begin der week, men denkt Dinsdag samenkomen. De algemeene mobiliaatie in Frankrijk. De « Echo du Nord » meldt in zijne bijzondere uitgave, dat de Fransche regeering heden morgend de algemeene mobilisatie zal uitroepen. De duiven. Eene officieele nota uit Brussel zegt : Volgens zekere inliçhtingen, zouden duiven toebehoo-rende aan vreeme militairçn; in ons land binnen-gebracht zijn op verschillige punten onzer grenzen. Het is onnoodig de aandacht te roepen op de erge gevolgen waaraan zich de personen bloot-stellen, die duiven herbergen en in dit geval kunnen zij met opsluiting gestraft en als spioens aanzien woraen. Al de Belgisohe velohandelaars hebben het bezoek van legeroversten ontvangen, ten einde vélos in gebruikt te nemen. Te Gent alleen leverden de handelaars een 100 tal vélos aan het leg< r. Op de Belgiaehe grens. Zondag morgend zullen 200,000 soldaten op de grenzen aangekomen ziju. De beweging te Brussel was Zaterdag gansch den da« overgroot. De treinen zijn in aile statiën met vertraging aangekomen ; het publiek wordt verzocht zich niet ongeduldig te maken daar den regelmatigen dienst niet kan verzekerd worden en worden verzocht de aangeplakte berichten in de statiën na te zien. De vergoeding van 1 frank daaga voor de milioianen. De heer Berryer, minister van binnenlandsche zaken, heeft verzekerd, dat hij in de wetgevende Kamer, een wetsontwerp zal neerleggen, waarbij voor den duur dat de Belgisehe soldaten onder de wapens zijn, de vergoeding van 1 fr. daacs zullen genieten, Kwijtsohelding. M. de Broqueville, minister van ooilog, zal eerstdaags een dekreet uiivaardigen, wa arbij de Koning Kwijtscheldmg verleent aan de déserteurs van het Belgisch leger. Zal onze onzijdigheid ueserbiedigd worden. Over ons leger. Wij hebben aile redens om onze lezers, die familieled^n bij het le;.>er hebben, g^rust te stellen over de onzijdigheid van ons land, die zal». geëerb edigd worden, dank aan de genomene maatregels. Wij hebben ten eerste, redenen om dat te melden, omdat ons lecer, dat nu tôt 250.000 man is geklommen, aan Frankrijk en Duitschland, die er toch geen belang bij hebben hier te komen oorlogen, heel wat moeilijkheden zou kunnen aandben. Ten tweede, en dezereden is veruitde zekerste: de toestand is nu geheel anders buiten over drie jaar, na de kwestie von Agadir (Marokko) tusschen Duitschland en Frankrijk. Dan was het de strijd tusschen Duitschland en Engeland. Dan konden de twee groote vijandelijke legers wel eens op ons grondgebied komen. Maar nu staan de zaken anders. Het leger van Duitschland kan langs Russische en Fran-sche'zij de worden aangevallen. Daarom moet het verdeeld worden, zonder te rekenen dat het langs zijne zeekust wel een beetje met Enyeland zou kunnen moeten afrekenen. Frankrijk moet zich tegen Duitschland en Italië beschprmen en kan ook al zijne troepen naar onze grenzen niet zenden om tëgen Duitschland op te treden. Onze buren hebben gezien dat de Belgen zidh klaar maakten en zij drijven sedert Donderdag van onze grenzen weg ; 't is hetgeen wij reeds schreven in onze laatste berichten van Vrijdag. De mobilisatie te Brugge. Het binnenroepen der milicieklassen heeft in onze stad eene levendige beweging verwekt. In bijzondere woningen zijn reeds soldaten ingekwartierd. Op den I^alletoren en aan aile openbare ge-bouwen wappert'de nationale via* ten teeken dat de algemeene mobilisatie uitgevaardigd is. Dit is ook het geval te lande. Zaterdag morgend vroeg kwamen de soldaten der overige geroepen klassen binnen. Het was een zonderling schouwspel : op de groote Markt kwam een talrijke groep forsche mannen, die met kracht v De Vlaamsche Leeuw » zongen. Een officier verklaard e ons dat de mobilisatie in Belgie op wonderbare snelle wijze werd ver-wekenlijkt en goede verschfjnselen aan de grenzen werden opgemerkt. Kanonniers te Zeebrugge. De kanonniers van Dendermonde zijn met versterkingsgeschut naar Zeebrugge gekomen om de kust te verdedigen en aile landing van vreemde tioepen te beletten. Het Gentsch krijgshospitaal zal door de leden van het Rood Kruis b .zet worden. Zij zullen de diensten d*r soldaten-zieVen-verpleegers waarnemen, zoolang deze laatsten aan de grens zijn. Te Thielt. Zaterdag morgend vergaderde te Th elt de remonte-kommissie op de Lakenmarkt. De opgeeischte paarden uit Aarseele, Kanegem, Meulebeke, Pitthem en Thielt werden om 8 ure verzameld. De paarden werden gekocht door een officier derruiterij, bij^estaan d> or den veerarts M.Van Temsche,van Thielt en eenen* bon »de waarde aanduidende, werd den eigenaar ov. rhandigd. Een trein stond in de statie onder si 00m om de paarden te vervojiren. Overal elders ^ebeurde hetze'fde. Vertrek uit Gent, Zaterdag morgend,van af 7 ure. heerschte een© groote beweging aan de Zuidstatie. In de straten van den omtrek der statie, wemelde het van soldaten van de vtrschiilige wapens, die zich naar hunne wederzijdsche dépôts begaven ; meest allen waren vergezeld van vrouw en kinderen en ouders. Menige hartroerende tooneelen hadden plaats. Op het St Pietersp'ein werden de paarden van eigenaars en huuraars aangebracht. Van 4 ure 's morgends werden de huuraars opgeklopt en moesten zij dehelft hunner paarden dadelijk afstaàn voor den verv ierdienst. Voor het voeder der soldaten in bezetting te Gent, zijn dagelijks 45 bees'en noodig. Nog de Burgerwaoht te Gent, De soldaten onzer bezetting zullen vôôr Maandag onze stad hebben verlaten en naar de grenzen de andere soldaten vervoegen, om onze ODzijdisheid te vrijwaten. De burgerwacht zal dus van Maandag af de verschillige kazernen en militaire gebouwen be-zetteo.Er is geen spraak van de bijzondere korpsen van Gent naar Brussel te sturen. Frankrijk mobiliseert. Zaterdag 111/2 ure 's avonds, 1 Oogst. Te Brussel kwam Zaterdag nacht uit Par;is het voigende officieel bericht toe : Men heeft op de muren der stad Parijs en gansch Frankrijk door plakkaten aangeplakt, waarbij de algemeene mobiliseering worat liit geroepen, waarvan de eerste dag begint Zondn^ 2 Oogst om iniddernacht en die ofcn 11 ure S# Zondag avond verstreken is. Diensvolgens hebben de Fransche «soldaten juist 24 uren tijd om Jlunne wederzijdsche regimenten te vervoegen. Een lievel aan de Duitsche sioombooten. - Aan de Duitsche stoombooteû die in zee zijn, is bevel gegeven, dadelijk naar de onzijdige havens te stevenen. Een bijzondere van Ymuiden (Holland) die:in zijne woning een draadloozc telegraaitoestel bezit, heeft bij toeval een marconitelegram - an de Norddichstatiekunnenbemachiigea,zeggend« dat Duitschland aan atle Duitsche btopnibooten die in zee zijn telëgrafeer', zich zôo spbedig mogelijk naar de dichtsbijgeiegen onzijdi^e haven te stoomen. De DuUsehc mohiiii^ .lie, De keizer van Duitschland heeft Zaterdag avond een dekreét afgevaarai&d, waarbij geheet Duitschland wordt g»mobiliseerd, zoo wel voor de legers te lande als ter zee. De eskompttaks. De bank van het keizerrijk heeft den eskompt-laks verhoogd tôt zes ten honderd en deze op de •eeningen tôt zeven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods