Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

948 0
06 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 January. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 24 July 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7s7hq3tj5m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

iiifèdag 6 Januari 1314 % Pr^js per nommer : i cenïtemia 45* jaar, Nam. 4 Tôlefoon 694 FONDSENBLAD Telefoon €1545 MNKOIVDifilIieES : feVoot aile aankondigingen wende men sicb ten bureele van] het blad. mm: KETELVEST, Num. 16, te CENT. YLââMSGI LMB Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCHIJNENDE ALLE WERKDAGEM inscaMJviiietiMM^i VOOKOP BËTAALBAARs ISeaSair. ^r. «B,»« •ft* hcsiytjjr «• • • • " Pot drte maandin ; » *,W® Voor heifeergtew : &. « ©,©«*» fat G.50 ; S4M&, VoocvMamde feoden, de vswwdfausliosteii tar1» foegen SKEïIGKE TJITG-AVB Gent - 1&, Ketelveat; 18 - Gent foe aantondigingen yntètajgaplit** pesry aiyffl j nSeiwro, per regtlfe» l.OO- —Btgiàiniiflfebnrttthtoa toor m mm\w GENT, 6 JANUARI.- ^teaÉ^nqdig QvePzïoP De toesland in de Balkans. De troon van Albanië. — Izzet Pacha tegen prina von Wied. Men meldt iiit Valona dat Izzet Pacha, de gewezen Turksche minister van oorlog, eenen tegenstand op touw zet tegen de prétendent, prins von Wied. Ziehier in welke bewoordingen men over aien triest i^en Mijnheer sprcekt : « Men spreekt hier (Valona) zeer drukover de roi, welke Izzet-Pacha^ Albanees viu oor-sprong, ontslag nemend Turksche minister van oorlog, van zin is te spelen in de Albaneesche kwestie. s Te Konstantinopel werd het gerucht ver; spreid dat Izzet Pacha zich terugtrok om dat hij zich vierkant verzet had tegen den aankoop vau het pantserschip Rio deJameii o, en, aoderzi.jds, omdathij van gevoelen was,datde vervttlgingen iDgespannen tegen de bevelhebbers der lurk-sche légers die in Macedonie en in Tracie yer-sia«en werden, niet gewettigd waren. » De waarheid zou van eenen heel anderen aardziin: » Izzet Pacha zou, door Essad Pacha en ook door Ismaël Pacha, verzocht zijn geworden in "de Albaneesche kwestien tusschen te komen, ten einde in Albanië eene Muzulmansche regeering vooruit te zetten, in plaats van Prins von Wied, wiens kandidatuur onwelkom is aan de niet-kristene leden der Albaneesche bevolking. De Servisohe krisis. — M. Pachitch zou aan het bewind blijven. De Seivische Skoupchtina heeft gistererv bepaald in tweede lezing de twee voorloopige twaalfden en de kredieten door de huidige regee-ring gevraagd voor de nieuwe provincièn, aan-genomen door 38 stemmen tegen eene. De oppositi®, getrouw aan de taktiek welke zij, eenige dagen geleden aangenomen heeft, woonde de ziiting niet bij. De voorzitter aer Skoupchtina heeft den zittijd geheven en de wetgevende Kamer is uiteen- gegaan tôt 6 Februari, evenwel onder voor-ehoud de leden vôôr dien datum bijeen te roepen, in geval van dringendheid. M. Pachitch is, gelijk men weet, gelast geworden een nieuw kabinet samen te stellen, dat hetzelfde zijn zal ter uitzondering van den minister van oorlog, die zijn ontslag volhoudt en dat averigens aanvaard is door den koning. De ontslaggevende generaal Bejanovitch zal evenwel de diensten van het ministerie van oorlog waarnemen tôt wanneer men eenen generaal zal gevonden hebben om hem op te volgen. Men spreekt van verscheidene kandidaten, onder andere, van kolonel Touffeydjitch en van generaal Rachitch. Geene nieuwe verkiezingen in Servië. Koning Peter heeft aan gekondigd dat er geene reden noch nooizakelijkheid bestaat om nieuwe wetgevende kiezingen te houden. De mlnisteriêele krisis in Bulgariô. Czaar Ferdinand heeft gisteren, in zijn paleis te Sofia, in bijzonder gehoor ontvangen, M. Watscheff, den voorzitter der Sobrauijé, om met hem te spreken over de oplossing der krisis. Op aanraden van M. Watscheff, is M. Rados-lavoff gelast geworden een nieuw kabinet te vormen. Men denkt dat hij onderhandelingen zal aan-kuoopen met de leiders der groote oppositie-partijen.In elk geval moest het kabinet Maandag middag gevormd zijn, opdat het zich nog den-zelfden dag zou kunnen voorstellen aan de Sobranije, welke na#die voorstelling, in Nieuw-jiarverlof gaat. Eene samenzwering in Albanië. Men seint uit Vallona dat Izzet-Pacha, de gewezen Turksche minister van oorlog, die ver-vangen is door Enver Bey, op het punt is in te schepen om zich meester te maken van 't bewind in Albanie. Oostenrijksche schepen geladen met wapens en krijgsvoorraad hebben Konstantinopel ver-laten en varen naar Brindisi. 't Is in deze stad dat al de muiters, die Albanië van onder tôt boven moeten keeren, zullen aankomen of ontschepen, Uit die tijdintr maakt men op dat prins von Wied zij ne aankomst in Albanië nog een beetje zal uitstellen.j Het procès togen de gewezen Bulgaarsohe ministers. Men seint uit Sofia dat de staatsrechtbank welke de daden zal moeten beoordeelen der oud-ministers : Katcho Petkof, generaal Savof, Dr Gondef, Ivan Hilatchef en Ghenadief, ge-roepen is te zetelen op 15 Januari, De staatsrechtbank zal zetelen in het paleis Slavianska Besseda, in dezelfde zaal waar vroeger de ministers Radoslavof en Toutchef veroordeeld werden voor diefte, doch.genade bekwamen door het kabinet Petkof. Het aanstaande procès zal het gerucht-makendst zijn welk ooit in Bulgarië plaats had. 591 getuigen en 16 experten zullen in dat belang-rijk geding gehoord worden. Generaal Savof bevindt zich voor het oogen-blik in den vreemde, doch zijne vrienden be-weien dat hij zich op 15 Januari te Sofia voor zijne rechters zal aanbieden. De krcejtie der Egeeëilanden. De NordclcutscheAllgemeineZeitiingspreekt als volgt over de kwestie der Egeeëilanden : « In antwoord op de uitnoodiging van sir Edward Grey, hebben de mogendheden van het Drievoudig Verbond, in algemeen civerleg ver-klaard dat de uitstel aan Griekenland verleend om Albanië te ontruimen zou verlengd worden tôt 18 Januari. » Van heden af tôt dien datum zal men zich bezig houden met de inrichting der Albaneesche gendarmerie en men zal, onder de groote mogendheden de kwestiedereilanden bespreken. » Efie kwestie zal niet kunnen opgelost worden door eene wisseling van notas tusschen het Drievoudig Verbond en de Drie\oudige verstand-houding ; zij zal enkel hare oplossing bereiken tengevolge eener aigemeene gedachtenwisseling onder al de landen van Europa. In andere woor-den gezegd : eene Europeesche overeenkomst is de eenige weg der oplossing ! » Bestelling van wapens door Bulgarie in Oostenrijk. Bulgarie heeft in Oostenrijk-Hongaric? 20,000 geweren aangekqcht, welke naar Albanië moeten gezonden en aldaar uitgedeeld worden aan de leiders der nieuwe oproerige Bulgaarscli-Albaneesche inrichting. Het schijnt dat Bulgarie van plan is moeilijk-heden te berokkenen aan Servie, door gelijk-tijdig woelingen te doen ontstaan aan de Albaneesche grens langs den kant van El-Bassan" en aan de Servisch-Bulgaarsche grens, in het gewest van Stroumitza. Prins von Wied ziin prefendentschap zou nog wel schipbreuk kunnen lijden ! Nog altijd geen Serviaek-Turkach vardrag. Uit Belgrado wordt geseind dat het Servisch-i urksch verdrag tôt nog toe niet onderteekend is door de twee belanghebbende landen. In de Servische hoofdstad begint men onge-rust te worden over dat talmen en dralen. Het zijn de Turksche afgovaardigden die de schuld van die uitsluiering zijn. Dagelijks komen zij voor den dag met opmerkingen en wijzigingen van punten en vraagstukken. welke reeds lang door hen in het ontworpen en voor-loopig goedgekeurd verdrac waren aangenomen en welke aanzien werden als afgedaan. ' DE KRISIS IN MESIKO. De aanvaïlon der oproerlingen. Het^ gevecht rond Ojinaga duurt voort ; men schat net verlies aan beide zijden op 350 doodon en 600 zwaar gewonden. . M- Lind« aan boord van den kruiser Chestcr, is op weg naar \ era-Cruz. Men vreest in deze staa eenen nieuwen aanval der oproerlingen. De Duitsche konsul te Vera-Cruz heeft aan den bevelliebber van den Duitschen kruiser hiemen gevraagd naar Tampico te stevenen. Van zijnen kant, heeft ae kapitein van den h/ngelschen kruiser Hermoine aan de Engelschen die te lampico verblijven, aangeraden, eene schuilplaats te zoekea aan boord van den Xmischen kruiser. —— KloosfeHinjen. Daar zijn menschen die met 'nen helm geboren zijn, wordt er gezegd, of onder eene gelukkige ster ; we denken dat het 't zelfde moet zijn met de dagb'aden en 't moet zijn dat er eene zegenrijke ster heeft geschenen-(oen het eerste numœer van 't Vaderland(cke) van de pers is gekomen. Dat moet den 31 December geweest zijn ]882 als we juist relcenen — het was in dien tïjd nog een gouden tijdje voor onze geuzen, er lag een kostelooze teiefoon van Brus-sel naar Gent — maar de ster van 't libéralisme begon toch te verbleeken ; de kiezing van 1882 te Gent, had het uitgewezen. Wat er van zij, V .7 de ri;m et ( e k e ) heeft 31 jaar nadien, den 31 December 1913,.—in den tijd dat Belgie verdrukt lag onder den hiel der zwarte hemeldragonders — zoo zal men in de XXIe en XXIIe eeuw schrijven — een lumineus gedacht gekregen. Het is hem inderdaad opgevallen dat het goed zoi zijn aan zijne trouwe lezers be kend te maken wat de vo'.ksoptelling van 1910 heeft uitgewezen, namelijk : hoeveel kloosterlingen er zijn in Belgie. Erzijner in de provinciën : Antwerpen, 855 mannelijke en Î3139 vrouwelijke ; in Braband 2327 en 7600 ; in West-Vlaanderen 1040 en 7670; in Oost-Vlaanderen 1341 en 8804; in Henegouw 1695 en 7710 ; in Luik 684 en 4095; in Limburg 723 en 2164; in Luxemburg 855 en 1266; in Namen 928 en 3247. Al te zamen dus 10,446 mannelijke en 47,885 vrouwelijke kloosterlingen. *** Vaderlancl(ebe) meent nu dat het groot getal kloosterlingen een ongeluk is voor de overige Belgen. Immers, zegt het bladje, het is een onbe-twistbaar feit dat, naarmate het getal kloos-ters en kloosterlingen vergroot, de rijkdom vermindert. Het bladje zegt dat wel, maar het levert daar niet het minste bewijs van. Wij hebben, ook in officiëele statistieken, gelezen, dat de openbare rijkdom in de laatste jaren zeer veel is toegenomer. Dat çvordt opgemaakt uit het feit dat de gronden markelijk in waarde zijn gestegen, dat er meer en meer geld op de spaarkas wordtgezet.dat vooral in België belangrijke openbare werken worden uitgevoerd, dat het handelscijfer van het lar.d immer is ge-stegen, dat het hier meer is gestegen dan in andere landen en dat België, in zake van handel en van landbouwopbrengst verre uit aan het hoofd van aile landen staat. Indien we moesten redeneeren' zooals Vaderlnnd(eUe) we zouden kunnen zeggen dat : hoe .meer kloosters er kwamen hoe grooter onze voorspoed werd. We gaan dat niet doen, omdat wij meenen dat die twee zaken niet in zulk innig verband staan als Vaderland(eke) zou wiilen doen gelooven. T * * 't Bladje zou willen doen gelooven dat het beter zou zijn voor 't laud indien al die menschen die nu in de kloosters zijn, er niet in waren, en weieidlijken zooals gij eti ik. Dat is zoo een libeiaal gedacht en eene liberale legende. De kloosterlingen doen de andere menschen de konkurrencie aan, zeggen de geuzen-gazetlen. Zoo ? En indien zij in de wijde wereld liepen, zouden ze dan niet het een of ander ambacht of bedrijf uitoefenen en de andere menschen konkurrencie aandoen ? Er zijn kloosterlingen die anders niet doen dan bidden, zooals de Arme Klaren — die toch, doen niemand geene konkurrencie aan, vooral de liberalen niet, die toch niet bidden. Daar zijn anderen die zendingen gaan prediken, biecht gaau booren, enz. ^ Die doen toch ook niemand konkurrentie; et' zijn toch geene geuzen-predikanten welke de geloovigen de waarheden van het Geloof gaan verkondigen. Er zijn dan kloosterlingen die onderwijs geven. en die vooral staan in de beet bij Vaderland(eke) ; maar indien ze in de wereld waren, zouden ze ook geen onderwijzer of onderwijzeres kunnen worden, ohvel als dat zij niet zouden doen geen bediende worden in officiëele — en bijzondere be-sturen en anderen den pas afsnijden ? Daar zijn er nog anderen die zieken, krankzinnigen, achlerlijlcen en gebrekke-lijken verzorgen en opvoede.i — maar waren ze in de wereld ze zouden dai ook kunnen doen — als er geen geestèlijke ziekendieners zouden zijn. zouden er wel wareldlijken moeten zijn —ofwel ze zouden iets anders moeten doen en dus anderen in den weg loopen,| Stoffelijk genomen, dat ailes komt oveieen uit en men moet eenen blauwen bril op hebben om er al de rampen door te zien waar-van Vadertand(cke) gewaagt. Er is nu nog iets : Uit bovenstaande statistiek blijkt dat er veel meer vrouwelijke dan mannelijke kloosterlingen zijn en uit andere statistieken dat de vrouwelijke bevolking merkelijk taliijker is dan de mannelijke, waaruit volgt eene krisis van overvloed op de huwelijksmarkt der jonge dochters. Moest de wensch van Vadcrland(eke) ver-wezenlijkt worden, dan zou die krisis van overvloed zich nog erger doen gevoelen. Is het dat wat Fadej'/anri(eke) begeert of waar wil het naartoe ? We denken toch niet dat het hier de zeden wil invocren van onze Kongoleesche Broeders ? ALLERLEl. Punten op de i's. — De Duitsche priester Lampaster, schrijft Vooruit, zei te Stukgart in Maart 1909 : « Ik geef toe, ook in de bestrijding der » sociaal-demokratie is van de zijde der » Kerk.... menigmaal foutief opgetreden. » Men zal nïeê kunnen zeggen dat, als het » socaal-demolcratisch program verwezen-» lijkt weiù, de beoefening van het gods-» dienstig leven niet meer mogelijk is. » Een priester dus heeft dat gezegd, 't kan zijn, 'tkan ook zijn dat hij meende wat hij zegde, dat belet niet dat een andere'priester juist het tegenovergestelde zou kunnen houden staan. Daarmee zou de verantwoordelijkheid van Kerk of Paus niet in zake betrokken zijn. Maar toch, even uit kuiieuze mostaard-potterij, zouden we willen opgeklaard zien, of die Duitsche priester Lampastor, een katholiek priester is of een protestantsch, en in geval hij katholiek priester zou zijn, of hij geen afvallige of in interdiktie gesteld priester is. Wij denken dat een katholiek priester,nog onderdanig aan zijnen bisschop, zich het recht niet zou aanmatigerr de kerk of den Paus te beoordeelen. Zeg eens Vooruit, wie is die priester Lampaster ? Almanakken. — tn een blad lazen wij dezer dagen dat aile 28 jaren Paschen op denzelfde dagteekening komt en zoo ook de andere beweegbare fciîsîdagen, zoodat men ieder jaar den almanak van 28 jaren te voren weer zou kunnen bezigen. Dat is volkomen onjuist; — twee voor-beelden : In 1886 — dus over 28 jaar, kwam Paschen op 25 April ; dit jaar 1914 valt hij op 12 April. In 1885 kwam Paschen op 3 April terwijl hij verleden jaar, 1913, dus 28 jaar nadien op 23 Maart is gekomen, dus zeer vroeg. Paschen kan ten vroegste op 22 Maart komen, en naar wij onthouden hebben zou het tôt in de jaren 1900 er; in de tachtig moeten duren eer hij nog eens op 23 Maart zal vallen. B!ad {jevaUen. — Het liberaal-vooruit-strevend blad L'E< onomie van-Doornijlc heeft met 31 December opgehouden te ver-schijnen.Is dat eeu teeken dat de liberale vooruit-strevende gedachten ook aan het uitsterven zijn te Doornijk en in het omliggende ? Een feit is het dat sedert 1911 de katho-lieken de meerderheid hebben te Doornijk in den gemeenteraad, die gedurende langen tijd uitsluitend liberaal was. De geuzerij streeft daar achteruit I Voor de bHeveiîdpagers-sorieer- ders. — De brievendragers die bij de aankomst en het vertrek de brieven sorteeren, hebben eene groote verantwoordelijkheid, Dijzonderlijk in de belangrijke bureelen zooals Brussel, Antwerpen, Luik, Gent enz. De minste onopleitendheid kan het verlies van omslagen en voorwerpen van waarde voor gevolg hebben. De minister van zeewezen, posterijen en telegraaf, ten einde de trouwe diensten der postboden-brieveiisorteerders te beloonen, heeft besloten jaarlijks eene vergoeding aan die agenten toe te kennen. Nariabond tegen zedeloosheid. — De « Mariabond tegen zedeloosheid » ge-vestigd te Antwerpen richt eenen dringen-den oproep tôt aile katholieken om mede-werking en steun te bekomen in de taak die de leden op zich genomen hebben, namelijli de strijd tegen de schandelijkste plaag van onzen tijd, het zedenbederf. Da Mariabond stelt zich voor een talrijl en goed geordend leger te vormen tôt be sch-rtting der reine zedén. A'ies zal in het werk worden gesteld ojr het volksbederf te keer te gaan en de onge-lu'-tkigen die in de klauwen der ontucht zijn gerallen of dreigen te vallen, weder op te richten of tegen het gevaar te vrijwaren. Het sekretariaat waar aile inlichtingen kunnen bekomen en ook aile giften en bijdragen kunnen gestuurd worden, is ge-vestigd in de Nationalestraat, 119, te Antwerpen, is open aile werkdagen, van 9 tôt 1 ure, 's Zaterdags uitgezonderd. Men mag zich ook wenden tôt jufter Van Guchten, Verzoeningstraat, 21, te Antwerpen. Wilde dierera in gevangenschap. Zooals wel begrijpelijk is leven de wilde dieren in vrijheid veel langer dan wanneer zij in eene kooi zijn opgesloten. Tijgers en panters leven in gevangenschap nauwelijks? 7 of 8 jaren, de leeu w een weinig langer ; en wat opmerkenswaardig mag genoemd worden, die dieren leven gewoon-lijk nog eens zoolang in de fooretenten, waar nochtans lucht en ruimte hun nauwer wordt afgemeten. De hyena overschrijdt de zes jaren niet ; de beer in een hok houdt het 7 tôt 8 jaren uit, en in eenen ruimen kuil, tôt 20 jaren. De witte beer, hoe goed hij ook gehuis-vest weze, sterft na 4 tôt 5 jaren. De olifant die in vrijheid meer dan hon-derd jaren oud wordt, leeît in gevangenschap 25 tôt 30 jaren. De apen zelfs in de beste voorwaarden, worden meestal niet meer dan 7 of 8 jaar, en sterven meest aan tering. Het klimaaat doet er voorzeker iets toe. doch in den algemeenen zin bereiken de dieren, zelfs onder hetzelfde klimaat nauwe-lijksdehelft van hunnen gewonen leeftijd. Wat ook bewijst, voor wat de dieren betreft, dat de vrijheid het grootste goed is. Trouwboekjes en geboorteaikten. Ingevolge de bepalingen der nieuwe hypothécaire wet, op 31 December 1913 in voege getreden. moeten voortaan de notarieele akten betrek hebbende op onroerende goederen,zooals verkoopingen,giften, hypothécaire leeningen de juiste namen en voor-namen alsook de geboorteplaats en datum der partijen vermelden. De notarissen zijn niet alleen gerechtigd maar zelfs verplicht het voorbrengen door de partijen te eischen van de trouwboekjes en geboorteakten derzelve. Taîclgei'ieî. — Hettafelgerief, zoo fijn afgewerkt en voor aile gebruiken en benoo-digheden gepast, is van betrekkelijk jongen oorsprong, ten minsten voor wat de vormen betreft zooals het hedendaags wordt gebe-zigd.De vork kwam slechts algemeen in gebruik in de XVIIe eeuw. De oude Grieken, wier vindingrijkheidenbeschaving noqhtans algemeen is bekend, aten met hunne vingers. Daarom ook bood men aan de genodigden voor en na het eten waschkommen aan, en waterkannen die meestal prachtwerken waren van gedreven goud en zilver. Het zijn de goud- en zilversmeden die de vorketten hebben uitgevonden, doch deze waren eerst een prachtartikel. ^Zoo leert men van eenen gunsteling van Edward II, koning van Engeland, dat hij drie vorketten bezat om peren te eten. «Tôt het eten van vleesch en visch werden de vorken slechts drie eeuwen later gebezigd. In de XVIIe eeuw brachten de heeren die ergens ten eten waren gevraagd hun gerief mede : lepel, mes en vorket. De lepel is altijd in gebruik geweest, hoewel natuurlijk zeer verschillend van spijs en vorm. De drinkvaten enz. waren eerst van hout, daai na van tin of metaal. Het was slechts in de XV« eeuw dat de prachtige glazen van Venetië bij de grooten en rijken in gebruik kwamen. De eierdopjes dagteekenen van de XVe eeuw evenals het zoutvat. Te beginnen van de XVIIe eeuw begon stilaan het ander tafelgerief, vervaardigd en in gebruik gesteld te worden, naarmate de noodwendigheden. Skaal J — Er bestaan vele maniereti van op de gezondheid van zijne gasten te drinken. De Duitschers zeggen « Hosh ! ». de Engelschen « Yourhealt !» de Franschen « A votre santé ». De Brusselaars « A la vôtre » enz. In het Noorden van Vlaanderen, op de Hollandsche grens gebruikt men veel het woord « skaal » (dat ook wel meér tôt schol ! of school ! wordt geradbraakt,) bij het hef-fen van het glas. « Skaal » is een Skandinavisch woord. Het komt van het Noorden, en elke letter is eene beginletter van een woord dat wenschen en genegenheid uitdrukt. De s werd ontleend aan « Sundhel », gezondheid ; de k komt aan « kjaerhighed », genegenheid; de eerste a behoort tôt « alder-. son»,ouderdom,en de tweede a, tôt «agtolse», hoogachting ; de 1 eindelijk is de beginletter van « lykke », geluk. «Skaal!» beteekent dus: « Ik drink op uwe gezondheid, als blijk van genegenheid, U lange jaren van geluk toewenschende, en Ù verzekerende van mijne hoogachting. » Mestduiven. — Wij leveren slechts een half-derde der verbruikte mestduiven, het ander-half-derde komt uit Frankrijk, en de twee overige derden worden door Italie geleverd, De duiven vetten best in de rust, een weinig in het donker, in eenen halfwakken dampkring, en eene warmte van 18 tôt 20 graden. De dieren moeten gezond zijn, en in hooger gezegde voorwaarden worden geplaatst, wanneer zij 20 tôt 25 dagen oud zijn. Het beste tijdsfcip is van Mei tôt Juli. Als voedsel geeft men Donaugierst voor de drij vierden ; rijst en graan voor het overige. Maïs of nat voedsel geven geene goedeuitslagen. GEMENGD NIEUWS Spoorwegongeval te Armentièrss. Ter hoogte van de spoorwegbarreel der Marie' straat, te Armentières, had een spoorwegongevai plaats. Een koopwarentrein wasop eene versporings-baan gebracht om doorgang te verleenen aan den reizigerstrein 2334 in bestemming voor Haze-broek.De lokomotief van den reizigerstrein botste tegen den laatsten waggon van den koopwarea-trein, die omsloeg.Van den reizigerstrein werden de ruiten van den fourgon en de drie eerste wâg-gons verbrijzeld, de poortels ingebeukt en erg beschadigd. Eenige reizigers werden door de glasscherven gekwetst. Belangrijke aanhouding: te Tourcoing. Antom De Wolf, van St-Niklaas, te Tourcoing aangehouden voor de talrijke kerkdiefstall'îcu sedert eenigen tiid gepleegd te Tourcoing en omtrek, heeft volledige bekentenissen afgelegd. Deze kerel heeft bekend den dader te zijn der inbraken in de kerken van het H. Hart te Rou baix, van St-Cristophe te Tourcoing en Sinte-Katherine te Rijsel. Hij voegde er ook bij dat hii sedert anderhalf jaar zonder werk was en de armoede hem îot diefstal heeft gedreven. De Wolf werd ook voor inbreken in kerken, reeds in België, door de rechtbank van Dender-monde tôt 2 jaar gevang veroordeeld. Zondag morgend werd De Wolf naar Rijsel overgebracht en ter beschikking van -het parket gesteld. De Wolf werd ondervraagd door den heer onderzoeksrechter Delalé, aan wien hij zijne bekentenissen herhaalde. Vervolgens werd den dief in het gevang opgesloten. Nog de diefstal van 351.000 mark. De gewezen werkman der Noordstatie,_Goes genaamd, in de zaak van den diefstal van 351.000 mark in den trein van Brussel-Verviers, betrokken, was in beroep gegaan tegen de bekrach-tiging van zijn aanhoudingsmandaat. De kamer van in beschuldigingstelling van het Beroepshof heeft de vraag van Goes verworpen, die dus ter beschikking van het gerecht, opgesloten blijft. Het rechterlijk onderzoek dezer gewichtige zaak is zeer moeilijk en nog geen stao vooruitgegaan. Goes is ook beticht van een aantal andere diefstallen in de Noordstatie gepleegd. De verzekeringsmaatschappij die de verzen-ding der 352.000 mark voor de Bank van Keulen op zich nam, biedt thans eene belooning van 20 ten honderd aan, zijnde meer dan 80.000 fr. aan elken persoon die de plichtigen en de gestolea som zal doen ontdekken. Een trein ontriggeld. Op een kilometer afstand van Aubenas, is een trein in bestemming voor Saint-Paul-bij-Joune, ontriggeld. Verscheidene waggons kantelden ooq. Zeven personen werden gekwetst, waar-onder vijf doodelijk. Sohrlkkelijk drama in Duitaohland. De kleine stad Wiederbruck, in Westfalen (Duitschland) werd door eene vreeselijlce mis-daad in opschudding gebracht. Midden den nacht, hoorde men in de woning van den bouwkundige Schauerthe, hartver-scheurende kreten slaken. De geburen door die noodkreten gewekt, snelden toe, stampten de voordeur in en drongen in het huis. Een vreeselijk schouwspel vertoonde zich aan hunne oogen ; in de keuken vond men de echt-genoote Schauerthe met afgesneden keel, midden eenen grooten bloedplas op den vloer liggen. In den gang tegen den trap, lag het 7jarig meisje, insgelijks met eene gapende wonde aan de keel te zieltogen. Het kind oezweek na enkelo minuten. In den hof ontdekte men den zoon van den bouwkundige uitgestrekt op den sneeuw liggen. ook getroffen aan de keel, waaruit het bloed overvloedig gutste. De jongeling werd oogen-blikkelijk naar het gasthuis gebracht, waar hij verklaarde dat zij in het duister door eenen onbe-kende weiden aangevallen, doch wiens wezens-trekken hij niet heeft kunnen onderscheiden. Hij gelukte er in het venster zijner kamer open te rukken en in den hof te springen, die met eene dikke laag sneeuw was bedekt en waar-door de val gebroken werd. De bouwkundige is niet getroffen ; hij zegde geene inlichtingen te kunnen geven over het drama. De policie heeft M. Schauerthe aangehouden, doch men twijfelt of hij wel de moor-denaar is der zijnen. Men denkt dat de oudste zoon, een kerel van 24 jaar oud. wiens gedrag veel te wenschen laat en die te Berlijn uit zijn ambt werd ontslagen voor onregelmatigheden, de dader is. Men heeft voornoemde zoon,die reeds vroeger naar Zwitserland was gevlucht, op Nieuwjaars-dag in de woning gezien ; sedert het drama is hij spoorloos verdwenen. Bloedig- gevecht te ParU>> Zondag morgend, rond 2 ure, had in eene danszaal der Basfroidstraat, te Parijs, een bloedig gevecht plaats. De genaamde Lafourcade werd door drie kogels in de borst getroft'en. Ster-vend werd den jongeling naar het gasthuis gebracht, waar hij een uur later den geest gaf. Moord te Charenton. Eene oude vrouw,wonende in eene armmoedige hut van voddenrappers, steenweg van Créteil. te Charenton, werd door de policie in hare woning vermoord gevonden. De wanorde die in de hut heerschte. toonde aan dat het slachtoffer een verwoede strijd met'hareu moordenaar heeft gehad. Aan 't Hof. — Zondag avond had in het koninklijk paleis een intiem feest plaats. In een der zalen, schitterend verlicht, was een Kerstboom opgericht, waaraan allerhande speel-goed was gehecht, bestemd voor de kinderen der dienaars van dev koning, de koningin en de prinses. Voetknechten, knechten en kamerineiden, koetsiers enz., allen tôt den binnendienst be-hoorende, waren met hunne kinderen in de salons van het paleis vereenigd. _De Koning, de Koningin, vergezeld van Prins Leopold en Prinses Marie-José,zijn zonder eenig gevolg te midden hunner dienstboden ver-schenen, met wien zij zich op vriendelijken voet onderhielden en bijzonderlijk met de kinderen. Lange tafels waren opgesteld, waarop pakken kleederen, speelgoed, lekkernijen lagen, door de Vorstin persoonlijk aan de kinderen uitgedeeld. Het was den hertog van Brabant en de kleine Prinses Marie-José, die den Kerstboom pluktea en hunne beschermelingen met geschenken overlaadden. Ten paleize des Konings waren Zondag veel gelukkiRen en was er ook vreugde voor de leden der Koninklijke Familie. Zijne Majesteit de Koning ontving Maandag morgend Mgr iLadeuze, rektor der Hoogeschool van Leuven. Prins Eitel Frederik van Prulsen, tweede zoon van Keizer Willem is te Brussel a ange-komen, incognito, en zal den KoniDg en de Koningin een bezoek brengen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods