Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

665 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 29 August. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 24 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5717m05n08/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zater- in Zontiag 29-30 Auqustus 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 200 'Telefoon «94 FONDSENBLAD Telefoon «91 t4MOHDIG»«K : Voor aile aankondigingen wende men artch ten bureele van het blad. —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAMSCH LAND Handel, ÎSTijverlieid, Taal en G-odsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN lISClIRMVMtiSPHIJS VOOROP BETAALBAAR : Per jaar fr. I5.0U Per haJfjaar » S.OO Per drie maanden » l.OO Voor herbergiere : fr. 1 Î.IIO : fr. 6.50; fr. ît,50. Voor vreemde landen, de verzendiagskosten bij te voegen. EBNIGB TJTTGKA.VE I ftflJlt 18 ïï"ofûliTat3+ i 8 fipnf I De aankondigingen worden geplaatst per regel aan fr. 0.40. — ReWlamenfonder het stads-| Uoul'j lO) ii-OWlVCùl, IV) UOUli J nieuws, per regel fr. 1 .OO. — Begrafenisberiohten voor de niet geabonneerden, fr. 5.00 .A. IST T O 3ST I TT S STILLEMANS door de barmhartiglxeid Gods en de genade van den II. Apostolijken Stoel, BISSCHOP VAN GENT Hulspralaat van Z. Heiligh. flen Pana en Assistant aan den Pauselljken Troon vereerd met het Hellig? Pallium. Aan de Geestelijkheid en Geloovioen van on? Bisdom, zaUgheid en zegen in Onzen Heei Jczus Kristus. Zeer Beminde Broeders, Bij den angst, met welken de droeve ge-beurtenissen die hetVaderîand beleeft, onze ziel vervullen, komt zich nog de rouw der H. Kerk voegen. Zooals Wij het u reeds zegden in Onzen herderlijken brief van Zondag laatst, is Onze Heilige Vader de Paus, Donderdag 20 Augustus, te Rome m het Vatikaan overleden. Welk een barde slag voor onze minnende herten ! Welk een groot verliës voor de H. Kerk 1 O ja, Wij beminden hem met den diepen eerbied, de levendige dankbaaiheid, de kinderlijke liefde welke het hooge__gezag, de ontelbare weldaden en de vaderlijke goed-heid van Pius X in ons hadden opgewekt. Wij beminden hem eerbiedig omdat de Paus de Stadhouder is van Jesus-Christus op aarde, de rechtstreeksche Vertegenwooi-diger van God in hetbestuur der H. Kerk, de onfaalbare Leeraar der gr>ddeiijke waar-heid.Wij beminden hem dankbaar omdat wij gedurende de elf jaren van zijn pauselijk be-stuur zonder ophpuden zagen hoe bezorgd, hoe krachtdadig hoe wijs, hij arbeidde, om de heiligheid, de vrijheid, en den bloei der H. Kerk te verzekeren. Wij beminden hem met kinderlijke liefde omdat wij wisten hoe vaderlijk goed zijn hart was voor al zij ni kinderen : hoe bel met hen jubelde in blijdschap, of met hen medeleed in droefheid. Geheel de wereld door, waar onheil en eliende neêrgekomen waren, zond hij zijne liefdevolTe huip en zijn troostend woord. Zeker zal de sclirome'ijke oorlog die heden in Europa woedt en vele kinderen der H Kerk in verdriet en gevqar stort, het ge'-oelig hert van den goeden Vader pijnlijk hebben getroften ; zeker zal hij gedacht hebben aan zijn duurbaai katho'.iek Belgie dat zoo erg beproefd wordt, en wie weet o) de overmaat van hwtzeer het einde van den liefderijken Ouderling niet heeft verhaast 1 Wij vooial, Z. B. B., in het bisdom van Gent, hebben op bijzondeie wijze zijn goed-hartig medelijdeu ondei vonden. : 't Is niet zonder ontroerii.g dat Wij herdenken hoe Paus Pius X, toen de schrikkelijke over. strooming van 12 Maart 1906 het Land van Waas en het Land van Dendermonde teisterde, Ons eenen brief schreef vo! teedei mededoogen voor onze ongelukkige bevolking en daarbij no?, niettegeiistaande de geringheid der hulpmiddeien van den H. Stoel, eene milddadige gitt voegde. Wij zelf, ais bisschop van Gent, hebben verscheidene malen het voorwerp gewéesl vanveieerende aanmoedigingenen bewijzen van vaderlijke genegenheid, welke veel meer ons zoo katho'.iek en zoo edelmoedig bisdom dan Onzen persoon bedoeden. Ja zeker, de dood van Pius X is een ge-voelige slag voor onze minnende herten ; maar welk vçrlièsis 2ij niet voor de H. Kerk Gelijk zijne groote voorgangers, heeft hij. in de hachelijkste omstandigheden, de weer-digheid en de rechteft der H. Kexk hooc gehouden. Voedstervader onzer zielen, heefi hij de Leering die het voedsel van den geesl is, met juisten blik en vaste hand, vooi aile vervalsching behoed, het voedsel de) H. Communie gereiktaan de kleinen die ei nog van verwijderd waren, en door zijne vurige uitnoodigingen, het overvloedigei doen nemen tôt hei Hgmaking der geloovigen, Hij heeft,doorzijne wijze en krachtdadigt voorschriften, de plechtigheid onzer kerke-lijke diensten verhoogd eu hunnen indrul op onze zielen versterkt. De groote werker der hervorming van hét Komeinsch Breviei en van het stelselmatig samenbrengen de: kerkelijke wetten zullen den naam var Pius X, door de eeuwen heen, in de ge schiedenis der H. Kerk doen Jéven. In een woord, Pius X was een groote Pau: en wij wenschten en hoopten hem nog lanj aan het hoofd der H. Kerk te zien. De Heei heeft er anders over beschikt ; de Alwijzi weet wat Hij doet • dat zijn wil geschiede Z. B. B., wij hebben allen, in deze om standigheden eenen dubbelen plicht te ver vullen. De dankbaarheid en de kristem liefdedeggen ons op te bidden voor de ziele rust van onzen H. Vader, opdat God hen weldra»de krqon der gelukzaligen scher.ke De Paus steift, maar het Bausdom leef vooit : het H. Kollege der Kardinalen is, il de Heilige Kerk, met het kiezen van dei nieuwen Paus gelast. Bidden wij vuri| opdat het Konklaaf ongehinderd zoii kun nen plaats hebben en de H. Geest den keu van de Prinsen der Kerk z66 ?ou geleidei dat zij in korten tijd aan Pius X eénen waar digen opvolger geven. Te dien einde hebben Wij bevolen et bevelen Wij ; ' 1° Een plechtige lijkdienst voor de zjele- ; rust van Onzen Heiligen Vader Pius X zal geschieden in al de kerken van Ons bisdom, ; op den eersten vrijen dag. Deze d'enat zal aangekondigd worden door het geluî "der klokken, den vooravond van den dienst, om 7 ure des aronds, en den dag zelven van den dienst, om 6 ure des morpends. Men zal ook de klokken lniden den dag van d-^n dienst, des middags en om 7 ure des avonds. In de steden zal deze dienst alleen geschieden in de bijzonderste kerk, waar zich ook de geeste'ijkheid der andere parochiën zal begeven. Wij verzoeken il de priesters van Ons bisdom eene Mis te lezen voor dezelfde intentie. 2° De Eerwaarde Heeren Pastoors worden verzocht in hum,e kerken éene Algemeene Communie te houden voor de kleine kinderen.3° Of) Zondag, 30 Augustus, vôar de Hoogmis, zal men in al de kerken en oper.bare bidpiaatsen den Vent Creator zingen om het iicht van den H. Geest te vragen over de werkingen van het Konklaaf. 4° Van op den dag dat zij dezen bevelbrief ontvangen zullen de priesteîs in de Mis, aile dagen zonder uitzondering, het gebed lezen uit de Mis voor den keus van eenen nieuwen Paus, en dit vôôr het gebed pro tempore belli. Het gebed pro quacumque necessitate zal weggelaten worden zoolang men het gebed leest pro eligendo summo Pontifice. 5° Wij verzoeken de geestelijke gemeenten twee Communiën opte dragen ter hierboven uitgedrukte intentiën. Er zal deze herderlijke brief van op den predikstoel gefezen worden in aile kerken, qpenbare kapellen, bidpiaatsen der geestelijke gemeenten, der kollege? en pensiona-ten van Ons bisdom, den Zondag 30 Augusti. Gegeven te Gent, onder Onze handteeke-ning, Onzen zegel en de tegenteekening van Onzen Sekretaris, den 28 Augustus 1914. t *VrO\»I S. iSissehop vnn (■ont. Op bevel van Zijne Hoogwaardigbeid, den Bisschop, A. lïe .Mcester, kan. sekret. Plaats f des zegels. TE/IESTE. Engeland is'van zin op vreedzame maar veelbeteekenende wijze bezit te nemeii van Trieste, Oostenrijksche zeehaven op de Adriatische zee. Daarom zullen wij een woordje zeggen over Trieste en zijne geschiedenis. Triest heeft eene bevolking van ongeveer 150 duizend inwoners en is 580 kilometers of USuren ten Zuid-Oosten van Weenen gelegen. Het is eene sclioone stad ; zjjne haven is de bijzonderste van de Oostkust der Adriatische Zee en van Oostenrijk ; zij is de stape'plaats van de Adriatische Zee en het ▼oornaamste handelsmidden. Deze stad is de zetel van de groote Oostenrijksche zeevaai tmaatschappij de Oostemijksche Lloyd, die meer dan 100 stoombooten bezit en in gestadige gemeen-?chap is met al de zeehavens der Adriatische Middellandsche en Zwarte zeeën en verder met de geheele werçld. De schepen van den Oostenrijkschen Lloyd, vervoeren jaarjijks meer den 500 duizend reizigers, S miijoen brieven en 272 miljoeu postpaketten. In de middeneeuwen na eene vrije stad te zijn geweest viel Trieste opder de heer-schappij der stad Venetië ; in de 14e eeuw maakte zich Tieste van Venetië vrij en plaatste zich onder de heerschappij van Oostenrijk. De bevolking is in meetderheid Italiaansch en het is de Italiaansche taal die er over-heerschtSedert lang zon Italië gaarne in bezit komen van Trieste en van een groot deel van de Oostkust der Adriatische Zee, en de bevolking zou liever onder den Italiaan-schen scepter staan dan onder den Oostenrijkschen.Doch aangezien Italië aangesloten was bij het Drievoudig Verbond kon er daarvan geene spraak zijn. Dat Trieste aan Oostenrijk behoorde is altijd een doorn geweest in den voet van Italië. Denkelijk is het dat de Engelschen die het nu gaan bezetten hét aan Italië zouden schenken na den oorlog. Daarmede ware het Drie-Verbond bepaald verbroken. Sedert vele jaren hebben Oostenrijk en Italië, te land en ter zee aile mogelijke ver-dedigingsmaati'egelen genomèn, aisfof die twee bondgenooten zich aanzagen als ge-beurlijke tegenstrevei s. i Men herinnert zich dat tijdens den Turksch Ita'.iaanschen oorlog, Oostenrijk er zich tegen heeft verzet dat Italië in de i Adriatische zee tegen Turkye zou optreden. Men weet o'6k dat fn de Albaneesche ' kwestie, Italie en Oostenrijk tegënover : elkander staan, en dat de kwestie van ; Albanie dikwijls heeft gedreigd twee bondgenooten in twist te brengen. Beiden zouden wel Albanie hebben willen I inpalmen. Nopens de Albaneesche kwestie was een akkoord gesloten tusschen hen met het oog ! op eene gebeurlîjke verdeeling met Turkiie. Eens die verdeeling aan gang, heeft de l jaloerschheid tusschen Oostenrijk en Italië. de konferencie van Londen ,doen ,besUssen t een onafhankelijk Albanie te stichten, — dat t niet al te sterk op ztjne pooten staat. t Sedert den oorlog met Turkije !s het > zwaartepunt van Italië vçrplaatst geworden. Zijne positie in het Diievoudig Verbond > schijnt 'van kleiner 'belang te zijn dan deze i welke hem het bezit verzekert van Tripoli- tanie, dan deze welke hem de toekomst van Azia voorspelt en de mogelijkheid van eene î verlenging van de bezetting van zekeie eilanden in den Griekschen archipel. Voor dit laatste heeft Italie noodig be-vriend te zijn met Frankrijk en Engeland. In denloopvanden Italiaansch Turkschen oorlog, zegde Mahmoud-Mouktar pacha, dat hij niet dacht dat het Drievoudig Verbond zou blijven bestaan. Italië tradhet bij om Tunisiëte békomen, jnaar Frankrijk was rappier en maakte er zich meester van. Dan wierp Italië de oogen op Tripolitanie; wachtte het gunstig oogenbik af en riep de aanhechting uit. Het beoogde doel is be-reikt.Het schijnt twijfelachtig dat Italië van het Drievoudig verbond btijve deelmaken. De positie van Italië, schreef de Catholic Times, is moeilijk en zal wellicht nog moei'ijker worden in den loop van den Oorlog. De waarheid is dat het Italiaansche volk nooit v^n het Drievoudig verbond heeft gehouden. Het werd er in gelokt door Crispi in eenen tijd van erge handeîskonkurrencie tusschen Italië en Frankrijk. Crispi was zeer heerschzuchtif? en was er fier op zijnen naam met dien van Bismarck Samen in de gazetten te zien staan. Maar Italië heeft nooit veel nut gehad van het Drievoudig Verbond, en zijn volk is nooit de Pruissische heerschzucht genegen geweest. De Italianen achten en verstaan de katho-lieke bewoners van Beieren en van de Ryn-provincie, maar voelen niet mede met de Pruisische prdtestanten. Van den anderen kant, het aandenken van de Oostenrijksche doenswijze is niet aangenaam voor de Italianen. Warineer zal het Duifsche Rijk ten onder g an ? Als eene merkwaardigheid herdrukken wij een artikel van onzemedewerker L. M., verschenen in ons nummer van 3 Januari laatstleden : Naar aanleiding der socialistische over-winningen, ruim een jaar geieden bekomen in Duitschland, werd in sommige kiingen aldaar nogal gewag gemaakt van eene geschiedenis betreffende keizer Wilhelm I, grootvader van den tegenwoordigen Duit-schen keizer en eene waarzegster. Er werd namelijk verteld dat in 1849, toen kroonprins zijnde, Willem I te rade ging bij eene oude waarzegster in Badfn. die, naar men zegde, zich reeds meermaa's had onder-scheider. door voorzeggingen die juist waren uitgevallen. Daarvoor bediende zij zich van verschil-lende tèekens uit hout vervaardigd. Door deze teekens met een potlood, dat volgens haar geleid werd door de inspiratie, aan te raken, werden deze veranderd en vormden alzoo figuren die de meest juiste inlichting over de toekomst gaven. De prins vroeg in welk jaar het Duitsch keizerrijk zou gevormd worden. De oude vrouw nam de figuren 1, 8, 4 en 9 en vormde daarmede het toenmalig jaartal. Dan raakte zij tal van andere figu: en aan enplaat te hen ee'h voor ee.i in eene {tolom onder het lâat-ste cijfer vàn het jaargetal. Wanneer zij gedaan had, zag de prins dat het getal 1849 tweemaal voorkwam in verschillenden vorm, alzoo : 1849 1 8 4 9 « Tel dit getal op, zegde de waarzegster, en gij zult Het iaartal vinden waarin het Duitscbe k'eizerryk zal gevormd woiden ». De prins deed wat zij zegde, en vond dat bet totaal 1871 was. « Wanneer zal ik sterven ? » vroeg hij daarop. De waarzegster vormde het jaartal 1871 en begon daarop ppnieuw eenige figuren aan te raken en deed dan iooals de eerste maal. De prins maakte weder de optelling en belcwam het jaartal ,1888. De prins stelde vervolgens de derde en laatste vraag : « Wanneer zal het Duitsche rijk vallen ? » De deide maal nam de waarzegster het laatste jaartal en voegde er vier cijfers aan tde. Wanneer zij gedaan had, zag de prins 1888 1 8 8 8 «Tel dit op, en gij zult den datum hebben van den val van het Duitsche Rijk. » De cijfers, te zamen geteld, vormden het jaartal 1913. De geschiedenis meldt dat Wilhelm I stierf in het 1888, na in 1871 tôt keizer te zijn gékroond. Zon die voorgangster van Mme de Thçbes zich in de voorspelling van den val van het Duitsche Rijk niet êéa jaar bedrogen hêbben? (flanrfehbluil). DE T0ESTAND. De Daily Telegraph zegt : Wé'inig riiéuws betrekkelijk den toestand op de versch'iUënde slagvelaen. De Duitschers viéleh de Franschen aan in Elzas-Lorreinen, maar werden terug-geslagen.Dat beteekent dat de Fraïische achteruit-trékking naar de zeer versterkte ' lijn welke hunne grenzen besphermt van aan Zwitser-lahd tôt aan "Nancy en Verdun, Westwaarls, met goed gevolg voltrokken is, en dat de Rep'ubltkëmsche troelpen zich in stelîingen bevinden uit welke zij enkel met over-groote vérliezen zouden kunriën geworpen worden. Nppens de gebeurtenissen in de streek van Charleioi-Bergen is er geen uitvoerig nieuws. Een telegram van den Franschen gezant, te Londen, zegt dat de toestand vol-doende is. Officieele verslagen uit Sint-Petersburg j: melden Russische ovei wi.mingen tegen de s' de Duitschers en de Oosteurijkers aile twee. Een Duitsch legerkorps van drie afdee-lingèn is, naar men zegt, iugesloteri in Oost-Pruisen, waarvah een groot deel door de Ru^ische troepen overrompeld werden. a Hoewel Namen aan de Duitschers werd overgelaten, en dat de Bondgenooten op ï hunne eerste verdedigingslijn terùgtrpkkèh, j is het klaarblijke ijk dat de viiand niet in staat was het voordeel te trekken dat dit eerste welslagen hem had kunn'en :geven. n Dat de Duitsche verliezeu zwaar moeten v geweest zijn is duideiijk. v Officieele bulletijns uit Parijs melden dat v aan de Fransche troepen werd bevolen, de uiterste linkervleutiel te versterken in \ welken het Engelsch léger heeft gevochten, ^ Zaterdag, Zondag en Maandag. —b z Volgens het Fransch ministerie van z oorlog was er Woensdag geene Duitsche ruiterij meer in de stieek an Rouba x- <3 Tourcoing. , Het bericht dat de vija d in Rijsel zou ^ gedrongen zijn werd niet bevestigd en schijnt onwaar te zijn. •< *- De Duitsche kolonie Togoland, in West-Afrika is orivoorwaardelijk overgegeven î aan de Engelschen. Deze moesten Donder- t dag de voornaamste stad, Kamendu, binnen-rukken. ® Op het Oostelijk oorlogstooneel blijven de Russen zegepralend vooru'tgaau. Zij rukken op met verscheidene zware ji légers en hebben leeds eene groote uitge-strektheid van Oost-Pruisen bezet, waa. de Duitschers achteruittrekken. Maandag, 20 dezer, werd het Duitsche leger omsmgeld. v De linlcervleugel van den vijand vluchtte naar Osterode op de westëlijkè grëns van j. Oost-Pruisen, kanennen, voorraadkisten en krijgsgevangenen in de handen der Russen latende. De Russen trekken ook zegevierend j; vooruit in Zuid-West Gallicië, waar zij de . Oostenrijkers in eene reeks gevechten ver-slagen hebben. Op 23 Oogst trachtte de Oostenrijksche t achterhpede, bijgestarvi door schutterij, den | Russischen opmarsch te stuiten langsheen 1 de rivier Sereth in de streek Tarnpo'e en . Tchartkofl ; zij werden na ee e reeks gevechten afges!agen en de Rusfeische aan- v vallende houding bleef voortdusen. De Russen cVermeesterden een aantal t wagens, twee mitrailjèuzen, en eenen r grooten voorraad schletbenoodigd^ieden. Ten Zuiden van Groubeschove vernielden de Russen eenen Oostenrijkschen aeroplan ; tWee luchtvliegers werden gedood en een gewond. ' I De Russische ruiterij heeft de spoorweg-brug bij .Kamenka, in Bukovina, vernield ; c het spoorwegverkeer is onderbroken. Wat men vcrtelt. j Van de kozàVken worden alreeds wonderbare € dàden vert^d. e De briefwisselaar uit Warschauw van de « Novoije Wremia », een Russisch blad, vertelt dat in eene ontmoetinR tusschen patroeljen eene afdeeling kozakken storm liepen al over e^nen ^ spoorweg die in brand eestoken was, en met € zulk gewe'd op een koips vijandeiijke ruiters r vjelen, dat een aantal Duitschers, glad in twee v gekapt werden. f Men vertelt dat een kozak elf Duitschers bui-ten gev»-cht stelde van eene patroelje van 23. J Hij zelf 'belcwam zestien wonden, welke niet' d^odelijk zijn. Men zegt dat de Duitsche krijgsgevangenen opverschillig zijn over hunne gevangenneming. ( Nabij Vlozlafï, riepen twee Duitsche ruiters naar eenen boer : — Rom hier, we zijn uwe gevangenen. De boer, betrouwde het echter niet en zette hpt op een lo6pen. \ De Duitsche ruiters zetteden hem achte'rna en 3 snelden liern vooibij, die zich dan omkeerden, zéggende: ( — Neem ons gevangen, rap ! en breng ons ergens waar wij kunnen eten, arinken en rusten. vVat daarvan waar is, kunnen we met zeggen, — er zal zooveel verteld worden. Prins Adaibert. De Duitsche prins Adaibert, welke nabij Charleroi in een Revecht zou gedood zijn en die men 2egde een oom van keizer Willem te zijn, is waarschijnlijk, zegt de « Echo de Paris », de prins Adaibert von Schleswig-Holstein-Sonde-bïirg-Glucksburg, die generaal is bij de ruiterij en wiens nicht getrouwd is met den vierden zoon van dén keizer. De gesneuvelde zou alzoo een aangetrouwde oom zijn vàn des keizers zoon. Zeevaart. De Engélsche admitaliteit Rëeft bericht dat de haven van Soupthampton sedert Woensdag voor de zeevaart open is. Verplichtende dienst. In de Lagere Engelsche Kamer vroeg de heer Hamersle}' aan dèn Eersten minister of het niet noodig; wastv4en verplichtenden solaatendienst in te voeren, t^n einde de ' veiligheid van het. Véreérligde'koiîinkrfiic te verzekeren. De Eerste voorzitter M. Asquith, antwoordde r néen ! Die verklaring werd door-de Regeeringspartij op handgeklap onthaald. De forfen vàn Namen. De Reuter nie.uwfi-agencie, meldde Donderdag dat de forten van "N^mèn net Woensdag nog volhielden. 't Is dus geliik deze van Lulk ; ze zijn ni?t inge-nometi mâar de ©TOscnefs hebben ze afgèzon-dérd.Fransche verliezen. JVolgeps inlichtingen uitgaande van het Gbuvernement, zijn de Fransche verliezen in de laatste geveenten in Lorreinen niinder erg geweest dan eerst vermeld werd. De verliezén der Duitschers waren zwaar. Het Engelsch leger. De « fogaro » spreken.de oyer de imichting-vàn hét ÊngélscJVieger, zegt : Het Engelsch leger is bestemd om ons bij te staan gedurende gansch den duur van den veldtocht, dien we nu beginnen. We mogen verzekerd ziin dat het eene fcwichtige hulp zal verleenen, gezien de gekendfc loekheid en dapperheid van zijne officieren en Dldaten. De « Libre Parole » spreekt in denzelfdea zin. De overgaaf van Togoland. Het Engelsch ministerie van koloniën héeft an dé dagb'aden het volgende medegedeeld : « De staatssokretaris der koloniën' heeft ver-omen van cli.fi tîjdelii«- en luitenant-kolonèl Irvant, r nte opperl)e elhebber in de Duitsch® '^icnie Toïo, r'at de !>ui'schers de inrichting an draadlooz^n 'elegraïf te Ka-nena hebben oen sprinèren, en dat ^ij Woensdag namiddag ■et eene witte vlàg vooruit\wamen. Zij steldea oor zich o«*er te geven, indien h un de krijgseer *erd bewezèn, en nog.andei'e bijzondere voor-aarden.Luitenant-kolonel Bryant antwoordde dat zîj ich niet in dï voorwaarden bevonden om voor-ïellen te doen en eischte dat ze zich onvoor-'àardelijk zouden overgevén. Hij voegde erbij. d'at de Engelschen altijd de ijzondere eigendomm^n eerbiedigeo, en dat ér 30 weinig mo»ïelijkofficiëeletussch5nkomst zou ijn in den handel en de îîij'ïôhdere belàn^en. Hij rukîe vooruit en bezet:e den overkant van e Amurivier. Donderdag kwam het antwoord van den )uitschen bevelhebber dat hij zich onvoorwaar-elijk overgaf. De Engelschen trokken Donderdag om 8 ure ; morgends Komina binnen. Daar de draadlooze telegraafinrichtincr v£û lamina vernield werd, is Duitsch Zuid-West ifrika van Duitschland af^ezonderd. De draadlooze telegraaf statie van Kamina was ene tusschens'a' ie vooiiden draadioozen teleéraàf î Windhoek; deze -van t)ar^es-Silera is ook ernield. Nu kan Windhoek ,nojr enkel seînen met lauen, dat nog in gemeenschap blijft met >uitschland, tn^ar tusschen Windhoek en îauen, gaat het zeer-moeiliiken enkel gedurende weinig minu.ten per d?g. De dagSjIade??. Het Antvverpsch katholiek b'ad vLa Presse » oor 48 urèn geschorst, wordt.weer g.edrukt. De socialistische « Volksgazet » na 24 uren te ebben stilgelegen, verscliijnt weerom. Achterblsj vend an. In de provinciën, niet door Duitschers bezet, i. sedert Woensdag, eene lange-lijst uitgeplakt an personeu, die zich niet aanboden tijdens de îobilisatie. Die worden aan zien als déserteurs. Sommige personen die Vrij dag aan't Belfort 2 Gent die lijst eens nazigen, stonden er te ver-sllen dat hc* de lijst'der vermistuo was vati slagveld. Geen onzin, als 't u b'felièft ; da' breagt paniek. )ie lijst is, laat het ons nog eens zeggen, van de ersonen die waarschijnlijk ons land hebben erlaten en er nog niet teruggekeerd zijn. Die nog aankomt moet zich dadelijk bij zijnen urgemeester begeven. Deze laatste zal hem de 00 Jige inlichtingen versch<tffen. Nog een Duitsch stoomschîp gezonken. De kmiser Matfàebour? is in de baai van un land, dif.ht het eiland Odensholm gezonken. De Russische kruisers waren van de komst van e Mngdebmirg verwit igd en.openden het vuur îgen het schip. De schouw was rap «:aan v!ie-en. "t Regende Russische houwusers op den )uitschen ruiser. De kommandamt, officieren n verschill^nde manschappen werden gered n krijgsgevân^en gbnomen. De Belgen uit Kanada. Dondrriag avond zijn te Oosrende, met de •oot van Folkèsione, T4 Bek'iSclip vrij willigers n milicitfhén uit Kànada aing-ekomen. Gedii-ende hun verio f in En^elana wàreu zij van-vege onze bond^ehobten het voor>yérp van eestdriftige betoogingen. )e koning van Rumenië zou erg ziek zijn* Volpens de « Petit Journal », van Parijs, zou [e koning van Ruinenië erg ziek zijn. De onrust te Berlin. De inwoners van Berlijn zijn zeer ongerust >ver het vooruitrukken van het Russisch !eg«r n Oostelijk Pruisen en geruchten loopen dat dé "îussen volop op Berlijn aanrukken. )penbare vorontwaardigin^ in Amerika. Al de dagbladen van \merika keuren in erge lewoordiugen den laffen aan val af van. de 1 Zeppelin », op de stadf Antwerpen. De Pruisen hebben niet alleen de oorlogs-,vetten gesenonden, maar zich plichtig gemaakt ikn een gruwelfeit, waarover aile volkeren der .vereld verontwaardigd zijn. Te Oostende. Acht Engelsche oorlogschepen verschenen Vrijdag weer voor Oostende, ontscheepten er troepen, enz. Een bestuurbare ballon' verscheen eensklaps lan den gezichteinder en daalde op de kiiât, svaar hij vastgclegd'werd. Autos, vélos en vliegmachienen ontbraken er niet. De kust en heel Vlaanderen kunnen dus nog wat gerûst zijn. Te Lokeren. Talrîjke vluchtelingèn zi]'n alhier Donderdag uit Mechëlen aarlgèkomen. Generaal Wauters heeft de wapenschotiW dèr bUrgerwacht gédâan. Vrij dag morgénd werden al de paarden opge-roepen. Alleen de rijpaarden werden doOr de niilitaire overheid aangekocht. In de Kempen. Uit Turnhout bericht men dkt een 50tal Duitsche ruiters Donderdag namiddag te Moll de kassen van de post en de statie opgeëischt hebben. De vijânden hebben de bruggen doen.sprin-gen op de lijn van Gladb&ch, tôt aan MolU Te Brusâél. Kalmte te Çrussel en a'Vs normaal. De koffiehuizen moet' n om O.ufo sluiteh. De Duitschërs'vertellen aan de menrehen dat Antweri>en zal urtgehonceid word n? Dat 2?ij weldra iù Pàrijs zullen ziju ? Dav< de Russen z^çh in" Wanorde t'eriigtrek! en : Dat zij ovefal dë Franschen achteruijgédieven hebben. Hoe dé menschen te Brusselover de gebei^rte nissen'lnlichten, dat was de vraag te Antwerpej^ en een konfrater denkt dat liet niet slecKt^qu zijn, eene vliegmachien uit te zenden 1 en er eeniqe duizende gazetten uit te werpen. Er zouden toch altijd veel bladen in goede handen valleo.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods