Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

1962 0
07 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 07 September. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 12 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v40js9k44m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Maandag 7 September 1914 Prijs per nummer : 5 centismen ^jaar, aura, 207 'Telefoon 404 FONDSENBLAD j Telefoon ' «9# uiKoiDiewGEnii Voor aile aaakondigingen weade men zich tea bureele van het blad. —o— KETELVEST, Num. 16, te GBNT. VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Q-odedieost VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN nsciiituvpusnsus ' VOOROP BETAALBAAR : Per jaar . . . fr. 15.0II Per halfjaar » S.OU Per drie maanden . » 4.00 ®Voor kerbergiers: fr. 1 9.00 ; fr. G.50; fr. 3,50. Voor vreemde laoden, de verrendingskosten bij te voegen. ——m!» I 1WMWI UJJIlWWWWlHiKUDWtlBHiW^illllH.mH. kJWW—WBWW bbnigb uitgave i ii i \ S Gent, 18, Ketelvest, 18, Gent j De aaokondiffiDgen worden geplaatst per regel aan fr. O.AO. — Rekiamenfonder het stads-nieu*ws, per regel fr. fl.OO.— Begrafeoisberichten voor de niet geabonneerejen, fr. 5.00 De kiezing van den nieuwen Paus. Na de uitroeping van den nieuwen Paus, openden Mgr. Misciatelli, en prins Chigi, maar-schalk van het Konklaaf, den ingang van den St-Damasius-koer, om de pilatijnsche wacbt en de gendarmerie binnen te laten, die onmiddellijk in het paleis hunnen dienst hernamen. De poort werd oosenblikkelijk wederom ge-sloten tôt de opening vaa het konklaaf. Aldaa kwamen de konklavisten buiten. Een uur lang iuidden, vreugdig, al de klokken van delcerken. Het weder was pracbtig en op St-Pietersplein heerschte een ongewone beweging. Kardinaal Gibbons kwam rond den middag aan, en begaf zich rechtstreeks naar het Vatikaan, weldra gevolgd door kardinaal Comel. De «Corrière d'Italia » zegt dat, wanneer de Kardinaal-Kamerling in de loggia van St-Pieter verscheen om de vèrkiezing van den nieuwen Paus aan te kondigen, de Italiaans'cheofficieren aan de troppen, van dienst, geboden de wapens te presenteeren, aldus eene eerste eey: bewijzende van Italie aan Benediktus XV. De « Giornale d'Italia » kondigt eene aan-staande encycliek aan over den oorlog. De « Osservatore Romano » in eene bijzondere uitgave, brengt in een artikel de diepste huide van de katholieke wereld, aar. den nieuwen Paus. De « Giornale d'Italia, »zegt dat de verkiezing van den nieuwen paus, bijzonderlijk te danken is aanzijne goedheid, Hij werd gekozen, zonder zijne kiezing te hebben voorbereid, en deze kiezing is eene goede bebehikking. De « Tribuna » zegt dat het H. Kollegie eenen Paus heeft gekozen, wiens lange diplomatische ondervindinp, eene degelijke waarborg is, in de moeilijke stonden die de H. Kerk beleeft. De « Tribuna » wil ook in de verkiezine, den wensch van het H. Kollegie uitgedrukt zien de richting van het voorgaande pontifikaat te zien veranderen. De eerste daden van Z, H. Benediktus XV. De Paus bewoont het laatste verdiep van het Vatikaan. De apnartementen werden reeds betrokken door Z. H. Pius X. Z. H. Benediktus XV, verleende den avond ziiner verkiezing gehoor aan eenige* personen. Hij was zeer hartelijk met iedereen. H* t wapenschild «'an den nieuwen Paus draagt het Kruis van Mal ta, daar de kardinaal délia Chiesa, ridder was derorde. De Paus zond telegrafisch zijnen zegen naar Bologne, en naar Genua. De nieuwe staatssekretaris in 't Vatikaan. Men meldt uit Rome : Zijne Eminencie Kardinaal Ferrata werd staatssekretaris be-ncemd.Zijne Heiligheid de Paus zal den 8 September zijn eerste konsistorie houden. Mgr Mercier en de gezant van Oostenrijk. Uit Parijs wordt geseind : Volgens de briefwisselaar van « Le Petit Parisien » te Rome, zou Z. H. Benediktus XV van zin zijn, zijn Pausschap in te huldigen door eene rechtstreeksche werking op de oorlog-voerenden.Anderzijds, verzekert dezelfde briefwisselaar, dat Z. E. Kardinaal Mercier, aarts-bisschop van Mechelen, zich, te Rome, van wege den Oostenrijkschen gezailt, de vrijgeleide zag weigeren ora naar zijn land terug te keeren, omdat de doorluchtige kerkvoogd geweigerd had gehoor te geven aan het aandringen van gezegden Oostenrijkschen gezant, die zou gewild hebben dat de eerste en hoogste prelaat van Belgie, de verhalen zou logenstraffen der wreedheden door de Duitschers in Belgie gepleegd. Mgr Mercier wendde zich dan tôt den Franschen gezant, en onze aartsbisschop begaf zich in gezelschap van Mgr Amette, langs Fiankrijk. DE TOESTAND. OFFICIEELE MEDEDEELING. De Belgische legerafdecling van Namen die zich in Frankrijk had teruggetrokken, is in goede orde te AnUverpen aange-komen ora deel te nemen aan de ver-dediging.Vrijdag werd Dendermonde aangevallen door aanzienlijlte legermachten. De strijd duurde gansch den voormiddag. Tegen-over het overgroot gelai der vijanden werd de tegenstand echter onmogelijk, en het garnizoen heeft dan ook de stad ver-latcn en zich ton Noorden der Schelde teruggetrokken,zonder iets aan den vijand over te laten. Het doel der Duitschers, door de bezet ■ ting van Dendermonde, is hunnen opmer-kingspost ton Noorden van Brussel te beschermen. Dendermonde is eene oude, decls afge-broken vesting en hare bezetting kan in niets de verdediging van Antwerpen beïnvloeden. Een interview van fn.Gaoreinaii In een interview verklaarde de uitstekende Staatsminister, M. Cooreman : « Het is uitgemaakt dat de Duitschers het voornamelijk op onze piiesters gemunt hebben. Men heeft in Duitschlaud het gerucht verspreid dat de priesters in Belgie de bevolking aanhitsen tegen de Duitschers. Men noemt onze priestera « de zwarte duivels » ; men weet <3at de Duitsche aalmoezeniers de offiçierenkleedij dragen. » M. Cooreman drukte zijn onwankelbaar ver-trouwen uit in het behoud onzer onafhankelijk-heid, en in het goed eiride van den oorlog. Al wat de Duitschers hier Verrichten, heeft voor doel hunne gemeenschap te verzekeren met hunne groote legers in Frankrijk, en ook bijzoïi-derlijk de bevolking: sohrik aan te jagen, opdat deze de regeering: zou beïnvloeden en tôt algemeene overgave aanzetten. Het volk blijve koelbloedig en kalm. De eind-zege moet aan ons zijn. DE KONING. Zijne Majesteit de Koning heeft zich naar Contich beKeven, op de lijn Antwerpen-Boom. Onze Vorst was vergezeld door twee ordon-nancie-officieren, en bezocht de kantonne-menten.EEN NAKENDE OORLOG TUSSCHEN TURKIJE EN ORIEKENLAND. Men meldt dat de oorlog tusschen Turkije en Griekenland zeer nakend is. Eene onlscheping had plaats te Smyrna. \veem:\ bedreigo ! De <* Messagero » meldt dat Weenen door de Russen bedreigd wordt, en dat al de Oosten-rijksche troepen in allerijl uit Polen werden teruggeroepen. 0! Antwerpen znl belegerd worden! Is er in de provincièn Antwerpen, Limburg en Brabant een Duitsch leger dat sterk genoeg is om de versterkingen van Antwerpen te bele-geren ? Er zijn er bijkans geene meer. Overal zijn de Duitsche troepen verdwenen en in de steden Brussel, Leuven en andere zijn er maar Duitsche kontingenten in beperkt getal. De poging tôt aanval. gedaan door de Duitschers, rond Merchten en Londerzeel, ten einde een weinig de sterkte onzer troepen in die streken te kennen, is mislukt door de vlucht der Duitsche troepen, waarvan de eene helft zich naar Aalst-Ninove en de andere helft naar Brussel begaven. De vijandelijkheden rond Mechelen zijn geëin-digd en te nauwernood bestatigt men nog in die streek de aanwezigheid van eenige uhlanen. die systematisch voortgaan met schrik te verspreiden onder de bevolking der landelijke gemeenten welke zich bevihden op hunnen bevoorradings-wee.Van dien kant is er dus geen Duitsch leger te vreezen. Binnen de laatste 21-uren is het aftrekken der Duitsche troepen zoo"algemeen geweest, dat het verwoes^e kamp van Mouland geheel en gansch verlaten is geworden door de Duitschers. Men çaat overigens van Maestricht naar Luik de ijzerenweggemeenschap herstellen. Moet men eenen aanval der Duitschers langs de Kempen vreezen ? Het ware louter verbeel-dingzulks te beweran. De logiek alleen moet ons zeggen, dat, indien de vijand wezenlijk ooit het gedacht had de belegering van Antwerpen aan te vangen, de aanvallers in groot getal zoudpn aankomen met den ijzerenweg iangs Brabant, welke op dit ooeenblik in hunne macht is. Zoodra zij in Belgie kwamen hebben zij de ijzarenwegen behouden welke liun dienstig konden zijn. Zij zouden er dus aile belang bij hebben dien weg te benuttigen, in plaats van lange marschen langs de Oostelijke Kempen te ondernemen, alwaar er geene goede rechtstreeksche wegen naar Antwerpen zijn, bij voorbeeld om,van het Noorden naar Hasselt te komen. Wie de ijzerenwegkaai te Leuven kent zal dadelijk begrijpen dat de Duitschers zich van die statte zullen bedienen. Men mag, die orde van gedachten volgend, niet vergeten dat al de trr inen naar Turnhout, Moll, enz. regelmatig rijden. Dat is een klaar bewijs dat de Duitschers die gemeenschaps-lijnen verlaten, welke overigens geen hoege-naamd krijgskundig belang hebben. Denkt keizer WiThelm er wezenlijk aan twee of drie honderd duizend zijner troepen af te zenden om Antwerpen te belegeren! Hoegenaamd niet ! Wanneer men de laatste tijdingen leest ontvangen uit Oostelijk Pruisen en uit Frankrijk, dan is men overtuigd dat Wilhelm II dâàr meer dan overvloed van werk heeft om aan de vei> bonden legers het hoofd te bieden. Inderdaad, die vluchtelingen, komen uit de richting van Poseii en Koeningsberg hebben vast en zeker aan de Berlijners verteld dat de Russen, voorafgegaan door hunne geduchte kozakken, daar reedâ zijn aangekomen en steeds vooruitrukken. Het Duitsch leger, dat langs Brussel haar Frankrijk vertrok, behelst de beste elementen der Duitsche troepen. f. Men mag dat leger met zekerheid op een miljoen mannen schatten. 150 Uhlanen te Rijsel. Zooals men weet is deze stad door Duitschers bezet. Men heeft de forten onbruikbaar gemaalot en al de ammunitie in het water geworpen. De stad was open verklaard. Nu Dinsdag hadden de Duitschers naar het stadsbestuur een telegram gezonden dat zij zoucien komen onderhandelen. Twee officier.en kwamen in auto naar het stadhuis en kondigden de komst hunner troepen aan. Woensdag namiddag, om 1 ure, verschenen twaalf Uhlanen in auto en zij installeerden zic^i on het Stadhuis. Een soldaat deed de Giooté Plaats ontruimen. Om 2 ure kwamen nog dertig autos in de stad. Dan werd er onderhanaeld tusschen denDuit-schen generaal von Bernhart en M. Delsalle, meier van Rijsel. De generaal verklaarde dat hij den titel van gouverneur nam en de stad en forten zou be-zetten. Hij eischte iederen avond, op het stadhuis, de tegenwoordigheid van den burgemeeste^ (meier) van Rijsel en twee raadsleden : twee raadsleden van Roubaix en twee van Toerkonje. Hij eischte nog een aantal automobielcn en zou, voor den voîgenden aag, de besprekint uitstellen van den dienst der hospi'alen. De generaal beloofde datr aan niemand kwaad zou geschieden en geene de minste schade aan de stad zou gedaan worden, indien de inwoners kalm bleven. De uhlanen begaven zich naar de prefectuur en vonden er al de buicelen ledig. M.Trépont, prefekt, was cok weg. Denzelfden avond w^ç çea affiche in de stad uitgeplakt, in 't Duitsch en in 't Fransch eb feteekend door de generaal en door den heér urgemeester. Daarin werd vermeld dat iedereep kalm moest blijven ; dat geene sterke dranken mochten geschonken worden en dat de herber-gen om 8 ure moetengeslotcn-worden. Terwijl nu de officieren bezit namen van de verschillende posten en bureelen had de Frarç-sche krijgsoverheid aan aile Franschen, d^e nog konden opgeioepen worden, laten weten : dat Rijselaars, Roubaisianen, Toerkonjers enz. onmiddellijk den sektôr mbesten verlaten, daar de Duitsche generaal ze kon ophouden. Na enkele uren was heel de streek geruimd en 20,000 mannen trokken in de richting van Duinkerke. Velen namen den trein te La Madeleine, zjj klomuien^ot bovep dp waggons. Anderen gingen tôt Armëntières. Zij zongen de Marseillaise. Een Duitsche dijplomaat in ongenaae. De Duitsche gezant, prins Licknowsky, is in Ongenade gevallen, men verwijt hem slecht zijne regeering te hebben ingelicht en haar te hebben laten gelooven dat Engeland zich onzijdig zou houden en dat een oproer in Ierlana nakend was. De Duitschens bereiden zich tôt den luchtoorlog Volgens eenen Amerikaanschen brief aan de « Times » gericht, doch, die wat al te Duitsch riekt, zou er te Breslau en in Silesie koortsachtig gejverkt worden aan de toebereidselen voor den luchtoorlog. VLIEGERS BOVEN PARIJS. Donderdag vlogen weer Duitschers boven Parijs. De mitraljeuzen. op de torens der kerk van het H. Hart geplaatst, verplichtten een der vliegers zich te verwijderen. Twee andere luchtvliegers wierpen bommen boven de Vivienne- en Moskowstraten. Een der toestellen, door de mitraljeuzen der Clichypoort geraakt, moest op het plein van Gennevillers neerdalen. De vlieger stak zijn toestel in brand, Men kon hem niet ontdekken. De bruggsn van Schoonaerde, ïïitbergen en Wetteren gesproagen. De bpug van Melle 'in brand gestoken. De burgerwacht en soldaten hadden in Wetteren en omstreken wachten en troepen opge-steld. Vrijdag morgend omstreeks 8 ure waren wij op den Kouter te Wetteren aan den molen. Een officier die den gezichteinder peilde, signa-leerde een Rroote brand in de richting van het boschvan Buggenhout. Omtrent 11 ure nam het geschut te Dendermonde, dat men hier goed hoorde een einde. Om 2 1/2 ure trokken de Belgische soldaten en burgerwachten over de brug van Wetteren naar Oversche'de. Opvolgentlijk deden zij, rond 5 1/2 ure de brugrgen van Schoonaerde. Ultbergen en Wetteren npringen op bevel van generaal Coene. De steenen en pannen en tichels welke te Wetteren op den Aard stonden waren te voren vernietig'd en over den grond verspreic}. De brug van Wetteren ligt nu schuins en half opengedraaid op zijde gevallen, met eenen wagen welke men van te voren op het uiteinde had geplaatst. Elk treurde toen men het prachtstuk vernietigd zag. Door de verschillige schokken zijn vele ruiten in den omtrek gebroken. De brug van Melle heeit men bij mlddel van petrool in brand gestoken. In den avond zijn er voorwachten der Duitschers langsheen de Schelde tôt Schellebelle gekomen. Twee burgers werden gevangen ge-noman en verplicht hen den weg te wijzen. Eenige stonden later zijn er zes Duitsche wielrijders tôt op de Zandst'raat in Wetteren gekomen. Deze zijn dan naar Audeghem terug gekeerd. Een feom te St-Baafs-Vi|ve. Vrijdag voormiddag ging de landbouwer Boone, van aan de Schietspoelle. naar zijnen haverstoppel om te ej?gen, daar zag hij een stuk stoffe op zijn land liggen en daarnevens een groote put van 3 meters diepte waar een bom in laag van 90 c. lang en 37 c. diameter, wegende 150 kilos omwonden in twee sargiën. Het gevaarlijk tuig werd naar de gendarmerie van Waecken overgebracht, waar het in eene kuip water werd geplaatst. Hetis ook eene bom deze week door den Zeppelin uitgeworpen. De inwoners van Leuven. Onze lezers die zouden bezorgd zijn voor het lot van inwoners van Leuven, zullen met genoe-gen vernemen, dat duizenden inwoners van de ongelukkige stad, verblijven in zekere dorpen der omgeving. Een groot getal vonden een onderkomen in de abdij van het Park. Te Heusden werd de brug over de Schelde ook ondermijnd door de Belgische genie. Nederlandsehe gastvrijheid jegens BeSgen. De « Limburger Koerier » bevat eene ver-klaring van een aantal Belgische uitgewekenen aan hunne landgenooten in Belgie. De verklaring is in 't Hollandsch en in het Fransch gedrukt. De Hollandsche tekst luidt aldus : « De ondergeteekenden, allen Belgische ooder-danèn, uitgeweken naar Maastricht wegens de droeve gebeurtenissen in hun duurbaar vader- . land, vernemen met verbazing, dat op de Nederlandsch-Belgische grens geruchten zijn verspreid over eene beweerde onaangename houding van de Nederlanders tegenover het Belgisch volk. De ondergeteekenden stellen er prijs op, uit-drukkelijk te verklaren, dat de Nederlandsehe overheden en de bevolking als werkelijk onzij-dige natie aile Belgische burger-uitwijkelingen met voorbeeldige gastvrijheid ontvangen, waarbij zij aan de noodlijdende personen en gezinnen onder dezen — endegene, die plotseling beroofd zijn van elk middel van bestaan, zijn talriik ! — huis vesting, voedsel en kleeding verschaffen, met eene bewonderenswaardige belangloosheid en eene edelmoedigheid, die onzen hoogsten lof verdienen. Zij verzoeken hunnen landgenooten dan ook met nadruk, op hunne hoede te zijn tegen de kwaadwillige geruchten, die uit duistere bron verspreid worden te>;en de stipte en eerlijke onzijdigheid van Nederland, — welke geruchten van allen grond verstoken zijn en het vertrouwen verdienen van niet een ernstigen « Belg ». De verklaring is onderteekend door de bijzoï)-derste ingezetenen van Luik en Limbure. Onze konfrater de '« Limburger koerier » bevat nog andere getuigenissen van Belgen die door onze Noorderburen werden opgenomen eri verzorgd. Te Sas van Gent. In Sas van Gent is ook een steunkomiteit voor de Belgische uitwijkelingen tôt stand gebracht. Een lid van dat komiteit heeft verleden week eene omhaling in die stad gedaan en op de lijst die hij aanbood is door de inwoners met flinke bij dragen ingeteekend. De Mag te Mimnft op Vrijdag 4 Septsinîwr 1914. Verhaal van een Belgisohen onderoffloier. Bfe nog gedeeltelijk versterkte stad Dendermonde werd Donderdag bezet door de 4e, 8e en 11e linieregimenten, gesteund door veldgeschut dat op de vesting opgesteld Waâ. De Duitschers naderden in groot getal rond 6 ure 's morgends. Het kanon bulderde. De Belgische troepen streden gedurende 5 voile uren gelijk leeuwen en vuurden hunne geweren en kanonnen af met den besten uitslag. Het getal Duitschers, die gedood of gewond werden, gedurende dien tijd, was zeer aanzien-lijk. Men denkt dat er minstens drie tôt vier duizend hunner mannen buiten gevecht werden gesteld. Aan de zijde der Belgen waren de verliezen zeer gering, daar zij door de bastions beschut waren. De Lanonniers en de linietroepen ver-richtten wonderen. Op zeker oogenblik, weken de Duitschers en verwijderden zich tôt buiten bereik van het geweergeschut. Maar nauweliiks waren zij verdwenen of de Duitschers brachten, van op grooten afstand, huune zware, ailes vernietigende kanonnen in werking. Het begon houwitsers te regenen over Dendermonde, welke veel schade en nog al eenige slachtofters maakten. Dan was de toestand niet uithoudbaar en er werd bevel gegeven aan de Belgische soldaten Dendermonde te verlaten. De aftocht begon in de richting van H. en in de beste orde verlieten de Belgische troepen de Denderstad. niets aan den vijand achterlatend, van kanonnen of ammunitiën. De beschieting werd door de Duitschers voort-gezet ; de inwoners vluchtten in allerijl. Kort aaarna deden de Duitschers hunne intrede in de stad en vernielden er een aantal woningen, zegt men. TE DENDERMONDE Gansch de stad Dendermonde is door de bevolking verlaten. De vlucht begon Vrijdag voormiddag tusschen 8 en 9 ure, dan wanneer de kanonballen, reeds de sehouwen der huizen wegnamen. De meeste inwoners zijn in de richting van Gent, Lokeren, Zele en Hamme gevlucht. De vijand kwam van Baesrode, St-Gillis en Audegem. Zij waren zeer sterk in getal en drongen rond 11 ure de stad binnen. De brug van Grembergen hadden de Belgische troepen doen springen. Men kan nog over de brug gaan, doch met rijtuigen is de overgang gansch onmogelijk. Ilet bombardement door de Duitschers op de stad gericht heeft weinig schade veroorzaakt. In den namiddag hebben zij de pooften van het gevang geopend en al de gevangenen vrij gelât en. Dit heeft in gansch het rechterlijlc arrondissement van Dendermonde eene groote opschudding verwekt. De Duitschers hadden Vrijdag avond de stad Dendermonde gedeeltelijk verlaten. Men verzekert ons dat zij zijn terug gekeerd. Dit kunnen wij niet met zekerheid zeggen. Van op de torens dergemeénten rond Dendermonde, ziet menrook uit destadopstijgen. Het gerucht loopt dat de Duitschers het vuur hebben gestoken aan het stadhuis, het post-bureei en het gevang. Tijdens het beschieten der stad werden verschillige burgers gekwetst.Twee werden gedood. In het hospitaal van Lokeren verbliiven zes gekwetste soldaten, die achter den dijk der Schelde door het geschut der Duitschers getrof-fen werden. Hier volgen hunne namen : Frans De Schutter, Brugge ; Jan Martin, Floreffe ; Jan Van Geyste-leyn, Vlaamsch-Hoofd ; Georges Mynotet, Dam-premy ; Louis De Groof, Hoboken ; Georges Van Wolleghem, Brugge. Geen enkele wonde is doodelijk. | De Duitsche soldaten hebben Zaterdag de.stad ! Dendermonde ontruimd, na een aantal gebou-wen in brand gestoken te hebben. Of zij wezenlijk geheel weg zijn kunnen wij niet bevestigen. In de richting van Dendermonde. Na den slag, • Een ooggetuige verhaalt zijne reis in de richting van Dendermonde, na den slag van Vrijdag. In de naburige velden is het kalm. De land-bouwers werken, voor zooveelzij arbeid hebben. Te Boom heerscht de meeste bedrij vigheid. Het was dan Zaterdag ûamiddag ; men had hier het kanon niet meer gehoord sedert den avond te voren. Ik richtte mij naar Puurs, waar ik vernam dat de slag geweldig was geweest te Kapellen-ten-Bosch.Onze troepen hadden er wonderen verricht en hadden den vijand erge verliezen toegebracht. De algemeene indruk is zeer goed. De Duitschers hadden Dendermonde bezet, maar de behendigheid,heel de streek onder water te zetten had de Duitschers verplicht dadelijk den aftocht te beginnen, iets waar zij Zatèrdag namiddag nog volop mede bezig waren. De Belgische lijnen leden kleine verliezen. Waar de Duitschers het best met de onzen in aanraking waren,wilden zij aan onze kanonniers twee kanons ontnemen.maar dat ging zoo gemak-kelijk niet. Zij reden er zelfs mede weg. Een onzer heldhaftigste luitenanten door de hevige verdediging zijner soldaten aant:evuurd, waagde zich met hen opnieuw in den strijd en was zoo gelukkig de Duitschers te doen lossen. De twee kanons werden in onze lijnen terug-gebiacht en luide bravos stegen op. Deze kloeke mannen bevinden zich tegen-woordig te Boom en zij hebben er de kanons teruggebracht ; de stukken waren met bloemen overdekt ; oi er geestdrift was. Het gaf aan de onzen,die nog in de gelegenheid niet waren eens in den strijd te gaan, nog meer moed en kracht. Dendermonde. Te voet moet men het afleggen want van trein is geene kwestie meer. Hier en daar troepje3 vluchtelingen ; 't zijn zeker van de laatsten. Oserai echter Belgische soldaten en gendarmen die de papieren nazien. In 't fort van Liezele (zie op de kaart onder Puurs) liadden de Duitschers ook veel slachtof-fers. Langs Belgisché zijde, drie dooden en ook gekwetsten. Hier hadden de vijanden zich tusschen de pik-draden geiiskeerd. (Men weet dat de forten met ontelbare pikdraden omgeven zijn). D^t was voor hen noodlottig en zij hadden bovendien een truk uitgevonden, waar zij van thuis zullen komen. Uit de richting van Kapellen was een groep liniesoldaten van het 9e linie gekomen, maar de onzen hadden lont geroken. 't Waren Duitschers die eene pet van onze linietroepen op het hoofd hadden. Men speelde rap kort spel met dfe valsche Duitschers. pe onzen lieten de vj'andeliike soldaten maar altijd afkomen, maar toen hun geweervuur ging beginnen, werden zij op een onophoudeqd fe weer vuur d?r onzen onthaald. Geen enkèl Juitscher ontsnapte aan het wakend oog dèi Belgen. Voorzeker had die groep gemeend dat de onzen stonden te slapen, maar 't was mis vooi den zooveelsten keer. Verboden te baden. De andere Duitsche regimenten, voetvolk, ruiterij, enz. hadden intusschen gewaar geworden dat men hen ging afsluiten. Zij deden rechtsomkeer en waren verplicht een bad te nemen, 't Is nochtans verboden op den openbaren weg te baden ! De Duitschers liepen tôt aan de lenden in het water. 't Was een algemeene vlucht langs aile kanten. Dat er talrijke krijgsgevangenen gemaakt werden, behoeft men er niet bij te voegen. Deze laatsten zijn allen naar Antwerpen gestuurd. Zelfs Zaterdag morgend kwamen er nog drie uitgehongerde soldaten in de Belgische rang en geloopen. Zij waren uitgeput. Te Calford hadden de onzen een kasteel moeten plat leggen om open schietveld te hebben. Te Sauvegarde tusschen Boom en Puurs rustten onze soldaten. De eenen nevens hunne kanons. De anderen nevens de bundels geweren of tusschen hunne paarden. Op de Groote Plaats staan wat ruiters, zij zijn in het bezit van lansen die zij aan de uhlanen ontnamen. Een soldaat zegt aan een ooggetuige : « Wij hebben hen deze speeldingskens afgenomen en hen eene vischroede gegeven, nu zij toch in het water polsen kunnen zij zoo goed hunnen tijd passeeren met bliekskens te vangen. » Wij schrijven dat enkel om te toonen hoe de geest onzer mannen is. Gekwetste Belgen be-vonden zich ook te Sauvegarde. Zij zouden naar Antwerpen gaan. Terwijl de bezoeker in eene hoeve rust neeml, komt er eenen inwoner van Humbeek, bij Vil-voorde, binnen. De brave man vertelt dat geheel zijn dorp vernield werd en de Duitschers den pastoor hadden opgesloten, in zijne kerk, zonder hem eten noch drinken te geven. Terug naar Boom en Antwerpen. Hier kende men reeds den aftocht der Duitschers en 't waren al verheugende gezichten. Iedereen bespreekt den toestand en weet er het zijne bij te voegen. Eene vrouw roept tôt het volk : « Geeft ze goed te eten, omdat ze goed zouden kunnen vechten ». Te Antwerpen terugkeeren is nietgemakkelijk feene treins geene autos die u willen opnemen. )en eenigsten middel is eene kar opzoeken en zoo de Scheldestad bereiken. Na den helden-moed onzer soldaten gezien te hebben mag er wel een reiske af, in eene oude kar, (gelukkig nog te krijgen) met een oud paard bespannen. Dendermonde oÉiiiil doar is DiMers. Zij verlaten Dendermonde om niet omsingeld te worden en stiehten brand. Antwerpen, Zaterdag, 10 ure ces avonds. — Officieel : Dendermonde is door de Duitsche troepen ontruimd die eenige branden hebben gesticht alvorens zich terug te trekken. Zij hebben in het Noorden over de Schelde cte brug doen springen. Aldus voor het oogenblik afziende van elken in val in het Land van Waas. Terzelfdertijd dat de vijanden gfsteren opruk-ten naar Dendermonde, hebben zij eenen aanval beproefd op het Zuidwestelijk deel dezer stel-ling, om de omsingeling hunner troepen te Dendermonde te beletten. In dat gevecht werden de Duitschers met groot verlies teruggeslagen. Het ontruimen van Dendermonde verklaart zich door het feit dat de Duitschers er zich niet zouden hebben kunnen staande houden, zonder gevaar te Joopen van de hoofdmacht hunner troepen te worden afge* sneden. De poging om, na het verlaten der plaats, deze in brand te steken is nogmaals een daad van enkel barbaarschheid zonder eenig krijgskundig nut. Bovensta&nde officieele mededeeling bevestigt geheel en al ons bericht van gisteren over de zware verliezen der Duitschers rond Dendermonde.Nog over Dendermonde. Naar laatste berichten zouden ontelbare Duitschers verdronken zijn, tengevolge der over-strooming rond Dendermonde. Soldaten vertelden dat zij de Duitschers in de boomen zagen klinimen, ten einde het leven te redden. Andere soldaten waren op de daken der hofsteden geklommen. De Duitsche kanonnen mogen als verloren be-schouwd worden. Men rekent dat er in de gevechten van Vrijdag en Zaterdag omtrent 5000 Duitschers gedood en gekwetst werden. Het rollend materiaal van den Belgischen spoorweg. Een honderdtal Belgische lokomotieven zijn in de laatste dagen door Nevers, in Frankrijk, gereden, de meesten werden gestuurd op Chateau-Chinon. Het verkeeris geschorst op de îijn welke deze laatste stad aan Ïommay-Chatillou verbindt. Eene der lokomotieven draagt de sporen van talrijke kogels. De raachinisten hebben gezegd dat zij in het Noorder dppartement een hevig geweervuur hebben te onderstaan gehad van wege uhlanen. Ten einde het rollend materiaal van den Belgischen spoorweg te kunnen plaatseu zal de spoorlijn van St-Jan du Gard naar Anduze niet meer werken. Er worden 5000 Belgische lokomotieven verwacht om er geplaatst te worden alsook 10.000 waggons. Eene Duitsche neêrlaag Een telegram, Zaterdag middag te Doornijk ontvangen en welk wij onder voorbehoud mede-deelen, luidt als yolgt : Generaal Pau heeft het bevel genomen van het Noorderleger. Generaal French voert het bevel over den linkervleugel en generaal Amade over den rechtervleugel. Het middengedeelte van het Duitsch leger werd achteruitgeslagén te Bercy-sûr-Oïse. Generaal d'Amade heeft den linkervleugel der Duitschers afgesneden, welke terug afge-zakt is naar Landrecies,arrondissement Avesnes. Generaal French heeft te Villers-Bretonneux den rechtervleugel vernield, die in wanorde achteruit trekt. De keizerlijke wacht heeft ge-vraagd zich te mogen o verge ven. De keizerlijke wacht is dooï* de Engelschen verdelgd geworden, die dachtën dat de Kroou* prins onder hen was.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods