Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

824 0
13 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 13 January. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 17 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gb1xd0sj8h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dïtisdag (3 Januari 1914 Prfls pjsr ntunmer : 5, centiemen 45* jaar, fbim. 10 Teleiosm 604 FONDSENBLAD Teleloen «#€ AMIKAVWGIKSBil : F. Voofealt» aa*kondi£ingea wends meu àcli («a bureele raa net blad. SaW KETELVEST, Nu m. *ti, te GENT. "W* VLAAMSCH LANG Handel, Nijverheid, Taal en Q-odsdienst VERSCHIJNÉNDE ALLE WERKDAGEN I WSWl IU MU M K$r VOOROP B6TAALBAAIÎ': ' Pcniaar. . . . . ; tr. 1 «V»0 ÎW hs*îjhat »,«» Vmt drie taemaiia ; » *.#» Voor hejhergftew : 4h ê *,00% f* e,5« ; Voor vrcwnde landen, de «wsodtasBkosten bârïê Yoegen BENIGE TJITG-AVT3 j Gffit - 1 &, letetoflt, 18 = Gtat GENT, 13 JANUARI. Staatkundig Overztcht * — t , De toestand in de Balkans. 1 Wijzlgingen in de bediening van den Duitsohen generaal Liman von Sanders. ( Wij hebben gemeld dat de Duitsche generaal s Liman von Sanders, lioofd der Duitsche militaire zending, aan het Turksch leger gehecht, benoemd was geworden door de Porte tôt de booge waardigheid van generaal-onperbevel-hebber der eerste Turksche legeratdeelirg te Konstantinopel en als opziener der militaire scholen. Sedert gisteren is er verandering gekomen in de bediening van den Duitschen generaal. De nieuwe Turksche minister, Enver Pacha, ( heeft hem Zondag avond cntboden en heeft hem medegedeeld, dat hij besloten had het opperbevel van het Ie legerkorps aan eenen Turkschen generaal toe te vertrouwen ten einde aile opspraak onder het officierenkorps te voor-komen.Hii zegde hem verder, dat hij hem aanstelde als algemeenen opziener van het Turksch leger en ats opziener der militaire scholen. Generaal Liman von Sanders heeft geant-woord, dat het hem wel was en dat hij zich vol-komen ter beschikking stelde van de Turksche regeering, om het Ottomansche leger te her-vormen, herin te richten, onverschillig te welken titel. De Turksche bladen beweren wel is waar dat Enver Pacha gehandeld heeft, niet onder de drukking van Rusland, maar uit eigen beweginj,-. 't Is mogelijk, maar een feit is het en blijft het dat de bediening van generaal Liman von Sanders, waartegen Rusland protesteerde, aan dezen laatste ontnomen is. Heeft Enver Pacha gehandeld uit eigen bewe-ging, des te beter, maar Rusland heeft vol-doening bekomen en dàt is het groote punt. Het vertrek van Djavid Bey. Djavid Bey is gisteren uit Konstantinopel naar Parijs vertrokken, alwaar hij eenice finan-cieele kwestiën moet behandelen niet alleen met groote financiers, maar ook met de Fransche ministers van financiën en binnenlandsche zaken. De Serviaoh-Turksoîie onderhandelingen afgebroken. In de Turksche diplomatische kringen is men van gevoelen dat de Servisch-Turksche onder-handelingen moeten aanzien worden als ziinde afeebrpken ; de afeevaardigden zijn in twee weken met sainengekomen. De moeilijkheden van het Bulgaaraoh ministerie. Uit Sofia wordt gemeld dat, aangezien de Agrarische volksvertegenwoordigers, volkomen tegen in de verwachting der regeering, weigeren deze laatste te steunen, 't Bulgaarsch kabinet van gevoelen is. dat het op geene stemming van vertrouwen van wege de Sobranije rekenen mag of kan. De ministerraad is gisteren samengekomen om de maatregelen te bespreken, welke in de huidi-ge omstandigheden moeten genomen worden. Men weet nog niet wat de ministerraad be-slitst heett. Het is mogenlijk dat men de ontbin-ding der Sobranije aanziet als het eenige middel om verandering in den toestand te brengen, of beter, om den toestand te rekken. In elk geval moet men die bijeenkomst van den ministerraad aanzien als eene voor den huidigen toestand beslissende vergadering. Turkije wll Chio en Mytilène niet afetaan De bladen welke hunne ingevingen putten in de Turksche ministeriën, verklaren, sedert een Saar dagen, dat de afstand der eilanden Chio en fytilène aan Griekenland onmogelijk door Turkije kan goedgekeurd worden. Europa zal moeten begrijpen, willen of niet, zegt het blad De Jonge Turk, dat de Turksche regeering, thans meer dan ooit beslist is om niet îoe te geven op dat punt. De regeering zal des noods de eer der natie kunnen readen ! De Tartine schrijft op zijne beurt : a Wij zijn vast besloten, door aile middelen, hardnekkig weerstand te bieden en den afstand van Chio en Mytilène te beletten ! » Op dit oogenblik heerscht een groote geest-drift over gansch Turkije. Sedert men eenen nieuwen minister van oorlog heeft en de Duitsche militaire zending in Konstantinopel verblijft, is men er boven op ; er is zelfs geen houden meer aan ! De groot-vizier en de ministers hebben elk eene maand iaarwedde afgestaan ten voordeele der Turksche oorlogsvloot. De Sultan heeft ingeschreven voor 2000 Turksche ponden. De algemeeue raad van Konstantinopel heeft eene bijgevoegde leening gestemd, waarvan de fondsen voor de oorlogsvloot bestemd zijn. De Armeniaansohe hervormlngen. M. von Giers, die gisteren avond Konstantinopel moest verlaten, heeft zijn vertrek uit-gesteld.Uit die verdasing ziiner afreis moet men opmakeD, dat hij in de Turksche hoofdstad nog blijft om de onder ha ndelingen, betreffende de Armenische hervormingen.voort te zetten,onder-rielingen. welke volgens intichtingen verstrekt door de Porte thans op goeden weg zijn. DE StÈXÏKAANSCHE KRISIS. De oproerlingen bevinden zioh voor Ojinaga. Een telegram uit Presidio ontvangen, meldt dat de oproerige generaal Villa vooruitgerukt is tôt op eenen afstand van drie n "'en van Ojinaga. Hij heeft de voorposten overvallen en vijftig soldaten van het bondsleger gevangen genomen.De inwoners van Ojinaga verlaten hunne woonst en vluchten over de çrens. De bondstroepen op de vlnoht. Een telegram, insgelijks uît Presidio verzon-den, verzekert dat generaal Mercado, voo.-naainste bevelhebber der bondstroepen met een groot getal zijner manschappen, de Amerikaan-sche grens is overschreden, na de inneming van 1 Ojinaga door den oproerigen generaal Villa. Men voegt erbij dat hij zich overgegeven heeft aan den Ameiikaanschen majoor Mac Names. Generaal Oresco zou insgelijks over de Ame-rikaansche grens zijn getrokken met al de manschappen, die erin gelukten ze te bereiken. De overwinning der oproerlingen levert nu gansch noordelijk Mexiko in handen van het opstandig element. Indien het waar is. Uit Mexiko (stad) wordt geseind dat generaal président Huerta, toen hij vernam dat generaal s Mercado en Oresco, twee zijner trouwste veld-oversten geklopt waren, in eene ovrvhaaste • 'lucht, hun behoud zoehten en ten slotte zich >vergaven, in eene vlaag van bitterheid en woede [itriep : « 't Is erg ; hun gedrag is dat van eenen lapperen soldaat onwaardig \ Er blijft mij niets mders meer over, dan mij zelf aan het hoofd 1er bondstroepen te stellen en tegen den vijand >p te rukken, ofwel, mijn ambt van président îeer te leggen !... Dat laatste ware wellicht nog let beste ! » In Boumanië. M. Mojoresco. hoofd van het Kabinet zal aan len Koning, hersteld van zijne ziekte, het ont-lag van 't ministerie aanbieden. vemiiCDienQ unnerwiie In de nieuwe schoolwet zal het beginsel ran den leerplicht geschreven zijn. Het is reeds ten overvloede bewezen dat le schoolbijwoning in België feilelijk zeer ;oed is, en veel beter dan in de messte anden waar het verplichtend onderwijs edert lange jaren bestaat. Baarom hebben we niet zeer hoog opge-oopen met wettelijke verplichting tôt choolgaan, en het is zonder geestdrift dat vij dat beginsel in onze schoolwetten zien chrijven. We zijn ovsrtuigd dat het weinig aan de oestanden zal veranderen. Hetgeen wij over schoolplicht in Frank-ijk vernemen is daar cm onze zienswij2e te >evestigen. Het liberale blad La Meuse, heeft een Camerheer dien het ontmoette, ondervraagd iver de uitwerksels van het verplichtend inderwijs in Frankrijk, en die heer heeft laarop gear.twoord als volgt : « De Fransche schoolwet van 18 Maart 882 maakt het onderwijs verplichtend. Maar le verplichting heeft schoon in de wet te taan, zij is nog niet tôt in de zeden doorge-Irongen.Zoo, bijvoorbeeld, in een der beste depar-ementen — (provinciën) — de Neder-Seine telden de verslagen der opzizieners voor 57 scholen niet minder dan 7201 onrbre-:ende kinderen vast ; verleden jaar, tenge-olgc ;."-u de v.'erkingen der gemsenteradcn, vaien ernog meer dan 5000 ontbrekenden. » Het is nog veel te veel, maar we ver-leugen ons in den uitslag, want er is ooruitgang. — En de straffen tegen de ouders, vroeg Ben hem. Hij antwoordde ; De wet van 1882 her-ien door de wet van 1886, had « school-:ommissien » ingesteld, bestaande uit ge-aeenteraadsleden en kantonale afgevaar-:igden, onder voùrzitterschap van den meier f van den bij-meier. Deze kommissie maakten een soort van schoo!-en familietribunaal » uitvan welker eerking men veelverhoopte. Ongelukkiglijk aven zij blijken van zwakheid zoodra het r op aankwam voor haar de ouders te doen erschijnen of de uitspraken te doen aan-lakken.In afwachting dat deze kommissiën her-ormd worden en versterkt door de aan-?ezigheid van eenen gendarm of eenen olicie-kommissaris, heeft men een lap-liddel gevonden ; het bestaat daarin dat len de kinderen die de school willen ver-uimen en op straat loopen, opzoekt en ze aar de school leidt. Zoover zijn wij. Ik wensch dat gij in 3elgii; beter gelukket dan wij in Frankrijk». Ziedaar het oordeel van het Fransche Camerlid : het verplichtend onderwijs heeft a Frankrijk niet veel bijgebracht. Wij hopen wel dat in België de uitslagen reter zullen zijn, zonder dat men daarom tôt ene regelmatige bijwoning zal komen van lie kinderen. In België is het getal der kinderen, onder le 12 jaren, welke niet naar school gaan en ip straat loopen, zeer, zeer klein. Aile ouders, op weinig uitzonderingen na legiijpen het groote nutvanhet onderwijs. Als er zijn die hunne kindsrerj te huis louden, dan is het omdat die kinderen hun ekere hulp kunnen verleenen, welke het misgezinhoogst noodig heeft. Dat gebeurt alleen in zeer behoeftige ;ezinnen in weike de last van kinderen [ewoonlijk groot is. Ook werkt in Belgie elkeen mede om de choolbijwoning zoo regelmatig mogelijk te naken : Wereldlijke en geestelijke over-îeden, aile invloedhebbende personen. Aile inwoners om zoo te zeggen, stellen let grootste belang in het schoolgaan en als :ij, binst de schooluren een kind hunner cennis ontmoeten dan stellen zij dadelijk le vraag : — Waarom zijt ge niet naar scbool ? En, bijna telkens geeft het kind eene jegronde reden op, meest altijd ziekte van moeder o{ vader, zustertjes of broertjes. De schoolplicht, in de wet geschreven, zal aan dien toestand weinig veranderen ; bij zal echter dienen voor de isveraars voor het onderwijs om er op te wijzen en om zoo hunne propaganda meer kracht bij te zetten. Wat de straften betreft, men zal hier ook, evenals in Frankrijk zeeï omzichtig moeten te werk gaan juist omdat er hier, minder nog dan in Frankrijk, kwaden wil bij de ouders heerscht. mu*——imhwhui De geuzen hebben altijd den leerplicht geëischt in de hoop daarmede geuzen-propagande te kunnen maken en de katho-lieken te kunnen plagen. De nieuwe wet en vooral de kiezers zullen hunne voornemens op dat gebied verijdelen. — Nieiiwiaaraitii vaar den Pans VIJFDE LIJST. Bedrag der vorige lijston. . 16477 50 M. en mevr. Hendrik Desclée 1000 — Naamloos, Wetteren 100 — Baron de Bqthune 100 —* M. R. De Bien — M. en mevr. Allons Harmonies 100 — M. J. Sovet, Kalmpthout 100 — M. Lucien De Wael 93 00 M. en Mevr. Nestor Plissart, Etterbeek 100 — Me;» Fjwis de ten Bossche 100 — M. Van Autrive 50 M. en mevr. Vermeulen de Mianoy, Brussel 100 — Naamloos . 1 100 —- M. Kacel Waucquez, Brussel 100 — Mevr. wed. Auguste Beernaert 100 — M, Emiel Harmant, Wasmes 100 — E.H.VanLerberghe.pastoor.Wevelgem 40 — A. B. C. de H... ' 100 — M. Joris Speeckaert luO — M. en mevr. Ernest d'Hoop, Brussel 100 — H. D. B., om 't wellukken van een werk 25 — H. Vader, zegen mij, Wervik 50 — Het gesticht der EE. PP. Jozefieten, Geeraardsbergen 100 — M. en mevr. Hendrik Francotte, Luik 100 — L. C., Eekloo ~>0 —• Mej. Eveline De Backer, Lede 100 — Een klooster van Zusters, Kortrijk, 20 ; J. S., Geeraardsbergen, 2; H. Vader, zegen ons allen, Wervik, 20 ; Ledeeem, 2 ; Ter eere van het H. Hart van Jezus. Wijnkel-St-Elooi, 1 ; Naamîoos, 20 ; Dr Mathé, Rethy, 20 : M. Jules Mercier, 20 ; Markgraaf de Gaiffier, 10 ; De geestelijkheid van Thielt, 10Een katholiek van Namen, 5; Mej. J. R., Jette, 5 ; Om eene genezing, 4 ; L. M., de intention der oarochiën Villance, 5; Naamloos, Muny, 10; Z.E.H.kanunnik Glouden,Aarlen,10. Te zamen 149 — Tolaal : fr, 19,600 — Men kan de inschrijvingen sturen am het bureel van dit blad, of aan M. Léon Mallié, schrijver, Gouden Hoofdstraat, 7, Doornijk. ALLERLEI. oveigenomen en bijgetreden wat wij over regiën liebben gezegd. Ze doet echter opmerken dat de verhoo-ging van den prijs der gaz ook de werktieden zal treffen die zoogezegden « kluite-gaz » verbruiken, en ze zegt dat « kluite-gaz » ook bestaat te Gent. Inderdaad, maar op uiterst kleine schaal ; enkel in werkmanshuizen toebehoorende aan de stad, en zoo zijn er wellicht geen twintig. Tôt inlichting. Bewaarscholen.. — Een lezer vraagt ons of ook de onderwijzeressen der bewaar-scholen voordeel zullen trekken uit de nieuwe schoolwet. Het antwoord luidt kort en klaar : neen. De nieuwe wet die in bespreking is betreft alleen de lagere scholen, niet de be-waarscholen.Deze laatste worden daarbij niet beheerd door eene algemeene wet ; de gemeenten ziin niet verplicht er in te richten en als zij er inrichten doen ze dat naar goeddunken en stellen de jaarwedde vast zooals het hun belieft. Het ware te wenschen dat daar meer regeling inkwame en dat de gemeenten, als ze bewaarscholen inrichten of aannemen, verplicht waren eene behoorlijke jaarwedde aan die plaatsen toe te kennen ; ook dat er gezorgd worde voor een pensioen voor de bewaarschool-onderwijzeressen. Daaraan zal wellicht eens gedacht worden. Het bovenstaande moet de ouders aan-zetten hunne dochters te laten leeren voor onderwijzeres, in plaats van enkel voor bewaarschool-onderwijzeres. Met een diploom van onderwijzeres kan menbegin-nen in de bewaarschool en men heeft eene toekomst, met een diploom van Frœbel-onderwijs moet men m de bewaarschool blijven. Sleehte uiivlucht. — Eene reden, waarom de sclioolwet nu niet zou mogen gestemd worden is omdat het land niet is geraadpieegd nopens die kwestie, zeggen de geuzenbladen. Wilt ge nu weten wat het liberale blad La Gazette van Brussel schreef op 7 Mei 1S12, dus min dan eene maand voor de kiezing ? Lees dan het volgende : « Het is zeer klaar, schreef La Gazette, de heer de Broqueville en de heele rechterzijde willen hardnekkig het princiep van het schoolwetsontwerp Scbollaert doordrijven, het onderwijs aan de kloosters dverleveren en deze met hulpgeiden overladen. Het ontwerp de Broqueville is het ont-werp Schollaert. De gewezen minister en zijn opvolger zijn t'akkoord om de gedach-ten van den eerste (M. Schollaert) te ver-wezenlijken indien zij aan het bewind blijven ; die gedachten zijn de gedachten van geheel de rechterzijde, van geheel de klerikale partij. Het opperste werk dat deze partij wil verwezenlijken en waarvoor hij nu strijdt op dezen oogenblik met de kracht der wan-hoop, is 't werk dat de heer Schollaert voot-bereidde ». La Gazette heeft alzoo wel duidelijk ge-zegd dat de schoolwet de inzet was van de kiezing van 1912 en deandere geuzenbladen spraken evenzoo. Belflisch kredief. — De kiezingen naderen en de liberalen zijn op den uitkijk I naar middelen om het Gouvernement om-verrr.,. te wwwwerpen. Zelscre geuzenbladen meenen dat het behendig zou zijn te roepen en te schreeu-wen over het dalen der Belgische rente. En wat zouden-de menschen dan moeten koopen in de plaats ? Nijverheidswaarden, misschien ? maar men wordt meer en meer gewaar dat er slapte koml in de nijverheid en de nijver-heidswaarden leveren dus de gewenschte waarborgen niet meer op. Fransche rente dan ? Ja maar, zie, daar is een fransche financier, die, zegt men, er verstand van heeft en die heeft eene statistiek opgemaakt, waaruit blijkt dat de fransche rente, in 1913 het meest van al is gedaald, dat is 4 franks of punten. Ze is zelfs meer gedaald dan de Bulgaarsche rent, hoewel Bulgarie er zeei slecht heeft voorgestaan. De Belgische rent is maar 2,10 fr.gedaald, hetzij de helft minder dan de fransche. De tçeuzenbladen willen dus de menschen die Be'gische rente bezitten den schrik op het lijf jagen. Welnu, de Belgische rente staat even hooger en zelfs iets hooger dan de Iioiland-sche, Duitsche, Engelsche, enz. En indien de nijverheid meer moest slabakken de Belgische rente zou onver-mijdelijk stijgen. Recht yail antwooi'd. — Zekere personen eischen van ons dat, wij eene terecht-wijziging of antwoord zouden opnemen op een ai tikeltje in ons blad verschenen, zonder dat zij vevdere wettelijke middels moeten gebrtiiken. We zijn zoo vrij hem te berichten datwe dat antwoord niet opnemen ; en dat wij hunne verdere wettelijke middeisafwachten. Indien ze daarmee eene proef willen nemen zullen ze voorzeker vele dingeh leeren nopens de drukperswet, de vereischten vau een « recht van antwoord » laster ende zoo voorts. Onze overzetdienst. — Gedurende de maand December laatstleden, hebben de pakketbooten van de lijn Oostende-Dover 8.317 reizigers vervoerd tegen 7.287 gedurende de maand 1912. Gedurende het jaar 1913 waren er 256.474 reizigers overgezet, terwijl er maar 193.599 in 1912 waren. l!>e vischvangst bij middel van zeii-bootjes, vermindert te Oostende. In 1907 brachtzij 1,512,017 fr. op en ver-minderde tôt 970,515 fr. in 1913. Integendeel klom de opbrengst van den visch, door de stoormloepen aangebracht, van 2,577,597 fr. in 1907, tôt 3,555,147 fr. in 1913. Devpouwenhanden worden zwaarder, zoo bcrichtde beeldhouwer, Daniel French volgens eene studie die hij daarover met vrienden deed, in Amerika. De lange handen der vrouwen zullen weldra eene zeldzaamheid worden en noch-tans was dat vroeger algemeen. Deze verandering zou teweeggebracht zijn door de sportoefeningen, waarmede de Amerikaansche vrouwen zich tegenwooidig onledig houden. Verîoren brieven. — Van 1 Januari tôt 30 November 1913 gingen in ons land 8304 brieven verîoren. Daarover kvvamen veel klachten in ; 1995 konden aan de ver-zenders of bestemmelingen ter hand gesteld worden, 't Gaat ver. — De groote ingenieur Hurm, heeft een toestel uitgevonden, dat, in den zak zittende, zal toelaten, draadlooze telegrammen te'ontvangen als men niet ver van een hoofdpost verwijderd is. Voor wanneer krijgen wij de gebraden kiekens in den mond ? Een muséum der visscherij. — Men zegt dat Z. M. de Koning het gedacht heeft opgevat een gedeelte der Noorweegsctie stallingen, Koninginnelaan, te Oostende, te laten beriuttigen om een muséum der visscherij in te richten. Policie in de statiën. — De hooge bedienden van het spoorwegbestuur hebben een omreisje gedaan en bevonden dat er te weinig policie is in de wachtzalen der Belgische statiën. Het gebeurt dikwijls,volgens de verklarin-gen dier heeren, dat de wachtzalen der statiën, in de groote steden, van zoodra ze open gaan en meest in den winter door lieden bezocht wordeD.die nietnaar dé treins wachten.maar er komen om zich te warmen; dat zijn de gewone kalanten. Zij spelea met de kaart, liggen op de banker,, hinderen de reizigers en men vindt er ook aan wiens vingers nu en dan iets blijft hangen. De vastgestelde diefstallen, in wachtzalen bereiken, voor 1913, omtrent 1200 ! Twee duizend processen-verbaal werden opgemaakt tegen personen die slag leverden in wachtzalen. Er zullen strengere maatre-gels genomen worden. Vrouwen-bedienîngen. — Mistress Katharina Davis, van New-York, is aldaai tôt algemeen gouverneur der gevangenissen benoemd. Strenfle winters. — Nu dekoudezich goed laat geyoelen, past het wel dat wij cens over strenge winters schrijven. In 1683 was de Teems, in Londen zoo toegevrozen datmen er eene foor op inrichtte die drie weken duurde. Eijtuigen en sleden kruisten elkaar op het ijs, juist zooals in de Londensche straten. Den 16 Januari 1735 werd de grootste koude vastgesteld te .Iéniseisk, in Siberir, door den geleerde Gmelin. De theimometer toonde 58 graden onder zéro. De dieren, (menschen waren daar niet) lagen vervrozen langs den grond. Kapitein Middleton stelde in de baai van Hudson eene 'koude vast van 57,20 onder zéro. i In het Vredespaleis te Den Haag, werd, bij eene vergadering van verschil- lende vreemde afgevaardigden, beslist eene Akademie van ilnternationaal Recht te stichten. Vergadering. — De Koninklijke Belgische Maatschappij voor Aardrijkskurule heeft te Brussel eene vergadering gehouden. Er werd beslist een diploma te geven aan de Zuidpoolreiziger Amundsen en aan luite-nant-generaal baron Donny. Het bureel voor 1914 werd als volgt samengesteld : Voorzitter : M. 5 Malaise, lid van de Koninklijke academie van België ; ondei'-voorzitters : M. M. Diderrich, professor aan de Hoogeschool van Leuven, lid van den Kolonialen raad en M. G. I.ecointe. bc-stuurder van het Koninklijk Belgisch obîer-vatorium.Het voetbalsoel verscheen eerst in Amerika, in de Hoogescholen. Een eerste match had plaats in 1840, tusschen de studenten van Yale. Eene bagattet. — Naal de berekenin-gen en cijferingen, door het Fransch ministerie gedaan, nopens den 3-jarigen dienst-plicht is het bewezen dat die verandering eene uitgaaf van 800 miljoen fr. na zich zal slepen. Eene kleinigheid dus ! Op het Gentsch stadhuis. — Onder dezen titel schrijft Het Volksbelang : Door het aftreden van den heer schepen Félix Cambier was eene plaats opengeval-len in het Kollegie van Burgemeester en Schepenen, welke plaats aan de radico-socialistische groep toekvvam. Verleden Maandag heeft de gemeenteraad (met 29 stemmen tegen ééne onthouding en vij f stemmen gegeven aan den heer Siffer oud d. d. burgemeester) den heer Konstant Heynderyckx tôt schepen gekozen. Verleden Woensdag werd de bevoegd-heid van het vernieuwd kollegie geregeid. Het schepenschap van onderwijs werd aan den heer De Bruyne toevertrouwd. Voor de liberale partij en de openbare zedelijkbeid is die oplossing buitengewoon gewenscht. Onze Vlaamsche vriend prof. De Bruyn is, door zijne bekwaamheid en zijn karakter, the viglît man in the right place. — """""i» De laatste strijder van 1830, Jan-Lodewijk Thielens is te Leuven overleden. Hii werd aldaar geboren ten jare 1818. Op 12jarigen ouderdom nam l.ij plaats in de rangen der strijders en werd hij zelfs gekwetst; hij droeg geheel zijn leven een teeken, van de wonde, in dien heldhaftigen strijd bekomen. Ook eene verdediging. — Het assi-senhof der Seine moest Zaterdag te Pariis twee valschmunters veroordeelen, de genaamden Pieter Jacob, 28 jaar en Antoon Lepoix, 59 iaar. Jacob had een goed middelke gevonden om zich te verdedigen : « Indien ik geld sloeg, zegde hij, dan deed ik het uit ambsplicht ». M. Court, prefect van policie, gelast met de anarchistische beweging had mij in zijnen dienst genomen om hem inlichtingen te verschaften. Iets waarvan ik mij bijzonder wel kweet. « Om nu geene achterdocht bij mijne vrienden te geven, moest ik toch iets doen, tegen de wet, en ik maakte geld. Op die manier verdacht menmij nooic van verraad. » De rechters keken aardig op en M. Court moest de waarheid bevestigen. Jacob kreeg niettemin 3 jaar gevang en zijnen vriend twee jaar. Tegen de trusts. — Ingevolge de wenschen van président Wilson, heeft de meerderheid der Amerikaansche Kamer het plan opgevat, een wetsvoorstel tegen de trusts neer te leggen. Gemengd Nieuws De afsohuwelljke misdaad van Abbevill# Het onderzoek, over de afschuwelijke misdaad van Abbeville, gepleegd op de kleine Martha Halattre, nadert zijn einde. De vader Jozef Halattre, 62 jaar, die in voorloopige vrijlieid werd gelaten, om aan de lijkplechtigheden deel te nemen, is opnieuw ter beschikking van het gerecht gesteld, om inlichtingen te geven over het gebruik van ziinen tijd, gedurende den nacht van Zaterdag tôt Zondag. Tijdens eene huiszoeking, ten huize der familie Halattre, heeft men een zeker getal zakken ontdekt, juist zooals een waarin het lijk van het kind was gestopt. De heer onderzoeksrechter heeft een aan-houdingsmandaat afgeleverd tegen Jozef Halattre, de vader van het slachtofier. Ailes doet gelooven dat het meisje gedood werd, terwijl hij het mishandelde. Iiet geneeskundig onderzoek heeft bewezen dat een ander kind, de tienjarige Rosa Halattre, het voorwerp geweest is van gcwelddaden. Het meisje verklaarde ook dat zij door hare twee broeders mishandeld werd. Dientengevolge werder de zonen Halattre, 22 en 20 jaar oud, insgelijks aangehouden en opge-sloten.Do werkstaking; der spoorwegbedienden in Atrika. De troepen in garnizoen te Durban, worden gernobiliseerd. Al de burgers van Natal en Oranje-Vrijstaat zijn onder de wapens geroepen. Met de gemobi-liscerde troepen, maakt zulks een getal van ongeveer 60,000 man. Verscheidene regimenten van Transvaal zijn te Johannisburg en te Pretoria aângekoinen en bewaken de bijzonderste strategisché puriten van de spoorbaan. De overtuiging\ is dat men zich in tegenwooi> digheid bevindt van eene Pôging omwenle-ling, dan voor eene werk&taking. De overheden der arrondissementen van de Kaapprovincie, die niet getroffen zijn door de mobiliseering, hebben aan de regeering aange^ boden de bewoners op ' te roepen die dienst zouden doen van gendarmen, terwijl, dezen naar elders zouden gezonden worden, waar hunne tusschenkomst noodig wordt geoordeeîd. In al de gemobiljseerde arrondissementen der Kaapprovincie, zijn de mannen van 16 tort 60 jtuir

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods