Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

635095 0
09 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 October. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rb6vx07w1b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vrijdag S Oktober 1914 U-igffi .'-1 ""I fM I.WBHMHHWBBEI^BHMBgtgiSMMSEWI Prijs per nummer: 5 centiwnen 45e jaar, num. 235 Telefoon AA\ FONDSENBLAD i Telefoon ' ». voor alla aank»ndijinee« w»md« mes zick te* bureelo va» k*t Mai. KETELVEST, Num. 1«, t« «ENT. YLAAMSCH LAND Handel, Nijrerheid, Taal en G-odsdiem VERSCHIJ N EN DE AL'LTE WERKDAGEN i n s c n ut m » i,« t; s r ri j s VOOROP BETAALBAARm P«t ji»r fr. 15.00 P»r halfj**r » s.ou Per claie maaid«a. » f.^O Voor hariiereius : fr. 1 *.•© : fr. (! *• : fr. S.ftO. Voor YrtMii* lïmd«», d* ver^cnÀkisskostan bij t. voegcn. BEISriQB TJTTGA.V S ftfilt 1 S ÏA+ûlrfist 1 8 frÉTlt I De «"kondWn** word»n seplutet Mr rtgtl u> fr. • - R.ilamen onder het stads-I ueil, 1*, aClBllDilj 10, UWH g mUuirs, per r«telfr. «.••.-BKraf«irt«ickt* Toor i. ni.t £«bon».«:de», fr. s.Oi» 'J Bill 11IHhui i Kousen voor de soldats n Juflcrs De Deurwaerder, te PiUcm, negfin paar kousen. Onhekend, Cent, aelit. paar kousen. Mejuffer Gabriel la Gisquière. Neder-kouter, Gent, twee paar kousen en-cen lialsdoek. II. M..., te Ertvelde, twee paar kousen. Mad. Colle, lia m, 59, viji paar kousen. lluis Pycke, Oudburg, 34, Gent, tien Ilanellen lîalsdoeken. Eene dienstmeid, Gent . . . H'. 5 — Juffer M..., Gent, twaâlf zak- ^ neusdoeken en » S M. Gustaaf Van Yolsem, Gent. » 3 — Aile giften in geldcn in saaiette worden ten onze bureele met dank aanvaai'd. \Vi.) zorgen voor de rest. QGRLOGSVLOTEÎi Vaste torpédos en onderzeesohe mljnen. De vaste, of stilliggende torpédos, tôt ver-dediging der kusten dienende en zelfs ora den vijand in zijne eigere havens te bjok-keeren of in te sluiten, zijn van tweeërlei soorten : 1. Grondtorpedos.— Deze zijn uitsluitelijk voorbeschikt, tôt de verdediging der kust-lijnen en om aan elk vijandig ofveidacht schip den ingang eener baai te versperren. De grondtorpedo bestaat uit eenen ketel of vat van gegoten ijzer, bevattende 250 tôt 700 kgr. nat schietkatoen. Middenin bevindt zich eene kleine hoeveelheid droog schietkatoen om de ontploffing te verzekeren, die bij middel eener elektrische vonk wordt teweeggebracht. Daaitoe is de torpédo, bij middel van eenen elektii-ichen geleiddraad met het land verbonden. Wanneer de ontploffing moet plaats hebben zendt men de elektrische Stroom door den draad. De grondtorpedos zijn on eene lijn, of zelfs op verscheidene^ lij ne n^ewa^' 3c meters van de plaats der ontplofh:.^, doch elk schip dat zich binnen dien omtrek waagt is reddeloos verloren. Het vuur wordt aan de torpédos gestoken van m de haven; men kan eene lijn lorpedos geheel of gedeeltelijk doen ontploffen. 2. De blokkeer-torpédos. — De blokkeer-torpedo^ worden in het algemeen gelegd vôôr de vijandelijke reeden of havens ; zij bestaan hoofdzakeiijk uit eenen iizeren cylinder, eene zware lading schietkatoen bevattende, en drijvende tusschen twee waters, door middel van een gewicht met ketting. Deze torpédos zijn echte bommen. Zij ontploffen bij den schok van het schip dat er tegen vaart, 't zij tengevolge van het breken en uitstorten eener buis met zeker zuur gevuld, 't zij tengevolge van den val van een gewicht dat eene a amoice » doet ontploffen. Men begnjpt hoe gevaarlijk de plaatsing is vanzulke toestellen. De vaartuigen tôt het leggen der mijnen gebezigd, zijn langs achter vooizien van een paar riggels, langs waar de torpédos één voor een in het water glijden. Dikwijls ook worden deze torpédos door den wind en de golven verplaatst en worden alsdangevaarlijk voor aldeoorlogvoerenden. Ook doen in oorlogstijd de eskaders zich in aile gevaarlijke gewesten voorgaan door miindtageurs. - Deze laatste vaaituigen, gewoonlijk torpe-dovernielers, of in aile geval schepen met ond:epen waîergang, slepen achter zich baggernetten die de torpédos doen ontploffen ( i de ontplofftg beletten, en dezelve opvisschen. Onderzeesohe booten. Het gebruik van torpédos, als wapens tegen vijai delijke schepen onder de water-iijn, heeft langs natuurlijke ontwikkelings-tiappen geleid. tôt de evolutie van een vaar-tuig dat het aan te vallen schip onopgemerkt dicht genoeg kan naderen, om zijn en inhoud met groote zekerheid aftezenden» Voor uat de zoeklichten wetden gebezigd kon een nachtelijke aanval met kieine schepen datzelfde doel bereiken ; maar nu de duisternis \an middernacht, in een oogenbtik kan worden veranderd in heî helderste îic it wordt eene andere aanvals* methode noodzakelijk. Vandaar het zoeken riaar de onderzeesche boot, die zoo gebouwd is dat zij op yeiligen afstard \an het totdenondergang gedoemde schip onder den wateispiegel dalen kan, en na het af^chicien van de torpédo, zich weer onzichtbaar kan teiugtrekken buitei? den kring, waarbinnen vernietiging haar wacht. In de laatste jaren zijn verscheidene onderzeesche booten uitgevonden en beproefd. Ilet denkbeeld is reeds zeer oud zooals trouwens aile denkbeelden, waarvan wij de eerste verschijning in onze dagen gelegen denken. Een Grieksche geleerde beschrijft een vaaituigvan dezen aard, bij het beleg van Tirus, reeds meer dan 2000jaien geieden gebezigd, en eveneens maakt hij melding \an duikers die voorzien v/aren van eene luchtbuis, waarmede zij versche lucht van boven de oppervlakte inademden. De b.sschop yan (Jpsala, in de 16e eeuw, preltde beschrijving van eene soort lederen booten, gebezigd om schepen lot zinken te biengen, door ze van onder aan te vallen, er hij beweerter persoonlijk twee te hebben bezocht. Wij lezen veider, dat, in 1629, Bar-barysche zeetoovers onderzeesche oi.tplof-fmgstuigen bevestigden aan de vijandelijke schepen, door middel vanduikers. In 1579, nam een Engelschman, William Bourne, patent op eene door hem uitgevonden onderzeesche boot, voorzien van lederen verbmdingsdeelen, welke door de werking van schroeven grooter of kleiner m 11 nia m m ni i i mm1 n i«gaaKgawMi konden worden gemaakt, met waterballast en eene luchtbuis als mast. De Campbell-Ash-boot in 1885 beproefd berustte vrijwel op hetzelfde stelsel. Een Hollander, Cornélius Van Brabbel, bouwde omstreeks 1600 onderdnikende schepen. Hij beweerde het middel gevon-den te hebben om de lucht scheikundig te ververschen, zoodat hij lang onder watei kon blijven. Het schijnt dat al deze vroege uitvindin-gen bewogen werden doorriemen welke in luchtdichte ledeien hulzen waren besloten ; doch een in 1654 te Rotteidam gebouwde bont was voorzien van een waterwiel. In nieuwere tijden, vinden wij dat een Amerikaan, Bushnell, in 1773, zijn beroemde Turtless uitvindt, kleine scheepies waarin een man kon zitten en die konden onder-duiken door middel van lederen zakken, waarvan de mond naar buiten was gekeerd. Zij werden bewogen door een paar riemen en een eenvoudig roer. Spoedig daari.a wijdde een andere Amerikaan, Fulton — een der knapste en meest gewaardeerde ingénieurs uit het begin dei XIXe eeuw — zijne krachten aan het vraag-stuk. De « Nautilus », op Fransche werven gebouwd, was in vele opzichten het voor-beeld onzer moderne onderzeeërs. De sigaarvormige koperen romp door ijzeren ribben gesteund was ruim 7 meters lang met eene groote doorsnede van 2,10 m, De beweegkracht kwam, van een in hel midden geplaatst, door de hand bewoger wiel. Van voren was een kleine verkennings-toren en de boot werd bestuurd door een roer. Onderaan was een afneembare kie' bevestigden bovenop was een opvouwbare mast aangeb-acht voor het zei'en aan de oppervlakte ; ook een anker werd buitenof gedragen. Niettegenstaande de onvolmaakte hulp< middelen tôt ziinen dienst, had Fulton vee bijval. Bij Brest dook hij met eene beman ning van 3 koppen op 8 meters diepte, en den volgenden dag deed hij een wiak ontploffen. In de Seine doken twee man» er met de boot onder water weer naar hur uitgangspunt terug. Ook werd samengeperste lucht medege-nomen, waarmede men uren lang kan ondei water blijven. Frankrijk, Engeland en zelfs - zijn cigen vaderland, Amerika verwierpen d®. en lufitsJ.oor ontmoedigd - wTJïîtrêT^l >tun tën bTotte zijne kracnien en zijn vernuft aan de In 1821, bouwde een ander Amet ikaan, Johnson, een onderdu;kbaar schip van 30 meteis lengte, dat be.temd was om Napoléon I van het eiland St-Helena te verlossen ; maar deze expeditie werd nooit uitgevoerd. Twee latere uitvinders, Castera er Payerne, in 1827 en 1846, waren met meer vreedzame bedoelingen bezield, en beoogden voornamelijk het ophalen van gezonken voorwerpen. Bauer, een andeie uitvinder, maakte, met hulp van Brunei een vaartuig, dat door de zeeoverheden op eigen gelegenheiçl werd gewijzigrâ, en met zijne bemannirg zonk. Vervolgens trok Bauer naar Rusland, ora zich aldaar aan de studie van het vraagstuk der onderzeebooten te wijden, doch hij werd verbannen en moest zich, evenals Fulton aan andere studiën wijden. Al deze wederwaardigheden, sproten veelal voort uit het feit dat op dat oogen-blik de behoefte aan onderzeeërs niet al te zeer werd gevoeld ; ware het anders geweesl de uitvindingen waren ook gunstiger ont-vangen geworden. In de laatste halve eeuw echter is ailes veranderd. Aile Europeesche zeemachten, Fiankrijk Engeland, Duitschland e.iz. zoowel ais Amerika, wedijveren om het vraagstuk de meest praktische en veiiigste oplossing te geven. Vooral de uitvinding der Whitehead torpédo, gaf aan het viaagstuk eenen mach-tigen stoot. In 1889 werd door Frankrijk een ondei zee boot gebouwd, uitgevonden door « Goubet », De eerste boot was zeer klein, slechts 5 meters lang, met eene bemanning var 2 of 3 koppen. « Goubet » nr 2 was 8 meters lang en zeer sterk gebouwd. De boot was ongeveer eivormig, voorzien van samengeperste lucht, in staat te dalen of te rijzen, door middel van verandering van water* ballast. Vergaarbakken, in de remp worden voor het onderduiken langzaam gevuld en het water weid gemakkelijk uitgedreven wanneer de boot moest rijzen. Wanneer deze inrichting gebrekkig werkt dan kan een looze kiel gemakkelijk worder losgemaakt en de boot springt naar de oppervlakte. De beweegkracht is elektriek, en de torpédos worden door middel van samengeperste lucht afgeschoteu. Door behulp van eenen kijker, die dooi een pneumatiek toestel boven de oppervlakte kan worden geworpen en in eer oogenblik weer omlaag getrokken, kan de kapitein der « Goubet », wanneér hij nabi; de oppervlakte is, zien wat er rondom voor-valt. Door een stelsel van prismas en lenzei: wordt eengedeelte der zee-oppervlakte zicht baar voor den waarnemer beneden. Versche lucht voor de bemanning word verkregen uit reservoirs met zuurstof, er eene k'.eine pomp kan de bedorven luch verwijderen. De reservoirs kunner; genoegzaam yersch< lucht leveien om de boot gedurende een< week onder water te nouden. De Gymnote in 1898 gebouwd is 9 meter: lang op 2 meters bieed. Zij is sigaarvormij en heeft eene verplaatsing van 30 ton. De beweegkracht wordt ontleend aan d< elektriciteit, verzameld in accumulatoren en de verwachte si eiheid, die echter nie werd bereikt, was 10 knoopen. Vijf jaren later werd dit stelsel vei betei c in de « Gustave Zede ». Deze boot gehee gebouwd in fosfoorbions, is 40 meters lang heeft eene verp'aatsing van 266 ton en woid bewogen door een enkela schroef. Zij kan eene bemanning van negen koppet ontvangen, drie torpédos medenemen -ofschoon slechts voorzien van ééne ini ich ting om dezelve af te schieten — is voorziei van eenen gepantserden uitzichttoren ei moet dertien knoopen aan dç oppervlakte en 8 knoopen onder water ioopeci. Bij eene proef genomen in tegenwooidig-he d van den Franschen minister van oorlog Lockroy. schoot zij een ongeladen torpédo af, in de iichting van het oorlogschip « Magenta » en verwijderde zich onzichtbaar. De proefneming werd als uitstekend geslaagd beschouwd. Doch de kosten zijn ontzagiijk hoog, in aanmerking genomen de kleine werkingsfeer. De Groot-Hertogin van Luxemburg verbannen en opgesloten. Wij ontleenen aan de « Patrie », van Brugge, het volgende : Men zai zich herinneien dat de regeering van het Groot-Hertogdom Luxemburg en de jonge vorstin persoonliik geprotesteerd hebben tegen de schending van het Luxem-burorsch grondgebied. Waar men zich geen gedacht kan van geven, is het antwoord van Duitschland. Men heeft^doodeenvoudig, de ionge g? oot- hertogin, eene bevallige j'Jfer van «0 jaar, doen opslniten in een kasteel in de omstre-ken van Nuremburg. Het Luxemburgsch leger (?) heeft een effektief van 250 vrijwilligers. De mac.htige Duitsche leger^ van den barbaai schen keizer hebben niettemin dit korps krijgsgevangen genomen,niettegenstaandezulksvan geen be-lang was,en hebben den bevelhebber majoor Van Dyck, alsook de officieren, ten getalle van 10, doen door den lcop schieten. Wat de soldaten betieft, deze werden naar Duitschland gestuurd. De dorpen gelegen van den eenen kant tusschen Luxemburg en Longwy en van den anderen kant tusschen Aarlen en Luxemburg, werden plat geschoten. Zelfs de hoogovens van Esch-sur-Alzette, van Differdange, van Rodange, van Rume-lange, van Dudelange en van Steinfort we -den insgelijks plat geschoten, omdat zij de beschieting \an de tyrannen belemmerden. De Luxemburger die bovenstaa.îde feiten aangehaald heeft, verklaait ook dat toen hij het Groot-He togdom verliet, den hon-gersnood zich reeds deed gevoelen. Ailes wat men maar denken ka » werd door de Duit3chers opgeëischt en de bewo-ners zijn zondei levensiniddelen, zonder brandstoffen. zonder verlicbtmg. sympathie voor de Franschen, werden ver-tiamnen.' De Luxemburgers die hunne ver-ontwaardiging duifden "ulieu over het bandietengedrag an de Pruisen, werden zonder eeriige rechtspleging aangehouden en gefusilleerd. Een Duitsche gouverneur werd beuoemd. prokamafie van den Président der Vereenigde Staten, gebeden vragende. Président Wilson, der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, heeft de volgende proklamatie uitgevaardigd : « Gezien de groote mogendheden der wereld thans tegen elkander de wapens hebben opge-nomen, en dat miljoenen menschen thans ge-roepen worden tôt eenen strijd dien al de pogin-gen der staatkundigen of diplomaten niet konden beletten ; — en aangezien in deze omstandig-heid, zooals in andere,hetons voorrecht en onze plicht is raad en hulp te zoeken bij den Almach-tifen God, ons voor Hem vernederende, en ootmoediç onze zvvakheid belijdende, en de onmogelijkheid voor ons verstand zich te ver-heffen tôt begrip zulker schrikkelijke gebeurte-nissen ; —en aangezien het volk der Vereenigde Staten bijzonder en vurig verlangt, door het gebed de vredeszaak te dienen ; Om al deze redenen. heb ik, Woodrow Wilson, piesident der Vereenigde Staten van Noord-Ameriica, den Zondag 4 Oktober aange-duid als een bijzondere dag van opanbare gebeden en smeekingen, en ile verzoek aile godvree-zende personen zich dien dag, naar hunne eere-dienstgebouwen te begeven, en zich aan te sluiten bij de smeekingen diç gezegden dag aan den Àlmachtige zullen worden op^edragen, opdat Hij de nv-nschelijke raadsbeslui'en over-heerschë, de zaken regelende welke zij thans niet kunnen regeeren noch schikken, medelij den hebbendeinet de natiën thans in den strijd betrokken, en in Zijne barmhartige goedheid, eenen weg aantoonende. waar de arme men-schenlcirderen «eenen uitweg meer vinden — opdat hij nogmaals den vrede zou herstellen onder de menschen en de natién, en de overeen-komst zonder welke er noch sreluk, noch ware vriendschap, noch ernstige vruchten van handen en geestesarbeid in de wereld kunnen bestaan. Smeeken wij ook God, onze zonden te ver-geven, a'$ook oi ze miskennintr van Zijnen Heili-gen Wil, onze bar Inekkigheid en onze talrijke dwalin«en, opdat Hij on* langs de wëgen der gehoorzaamheid lei e tôt het oord der wijsheid, en ons gedachten en wenken instorte die onze ziel zuiveren en volmaakter maken. Ten blijke van hetwelk ik hier mijn persoonlijk handteeken plaats met den zegel der Vereenigde Staten. Gegeveh te Washington, den 8 Sep'ember van het jaar O. H. duizend-negenhonderd-en-veertien, het 1M9« jaar der onafhankelijkheid der Vereenigde S'aten. Woodrow WILSON. » Op bevel van den Président, William Jennings BRYAN, Staatssckretaris. VOOR DEN VREDE. _ Miniilpr B'yan, van de Vereenigde Staten, d:ingt, zoo woidt uit Washington gemeld, bij Duitschland, Oostenrijk en Japan aan, om vredesvoorstellen op te maken. M. Bryan heeft daai voor Woensdag reeds een onderhoud gehad met M. Bern-stoft.Zwitserlaad sal caar Duitschland } geei graan zenden. , Een gerucht werd verspreid als zou graan, te t Bordeaux in belangrijke hoeveélluid geladen, in bestemming voor Zwitserland, bpgekocht zijn door Duitsche bevoorrad ngsagenten. De • Gazette de Lausanne » zegt d.it het onmogelijk is dat Fransche of Duitsche granen, in Zwitserland binnengekomen, en bestemd vooi i de bevoorrading en %roeding van het land, zulks i iugevolge overeenkomsten door dea Bondsraad met Frankriik of Duitschland gesloten, zouden van hunne bestemming vervreemd worden. De Bondsraad heeft het militaire département gelast met het beheer der granen, en den vtrkoop d rzelve man mulders en bal ' ers. zoodat niet ! het minste deel zal kunnen in- of uitgevoetd worden ten batevan het een of het ander oorlog--voerend land. Strengé en afdoende maatregelen werden genomen om aile misbruik van den /ard te keer te gaan. !)a S)nilscliers te Konstantinopel. Volgens mededeelingen uit vertrouwbare bron, zijn te Konstantinopel aaneekomen, kanonnen van 42 centimeters en Duitsche schepen met 1000 ton ammunitiën en ocrlogsmaterieel. Ailes kwam door de Dardanellen. Men gelooft van den anderen kant,dat Rumenië eene eroote hoeveelheid gewcren en ammunitiën, die door het grondgebied gevoerd werden, verbeurd heeft. Keizer Wilhelmopdevlncht De « Daily Mail » meldt dat keizer Wilhelm naar Thorn vertrokken is en Zater-dag te Keulen was. Men beweert dat de terugkeei van den keizer eene groote mis-noegdheid bij den opperstat heeft teweeggebracht.De Duitschars in Belgisch-Limburg. De Duitschers die sedért meer dan'drie weken de stad Hasselt hebben ontruimd, hebben nu ook Bilsen, ^gelegen op 11 kilometers te Noorden van Tongeren ontruimd. Zij hadden in deze laatste gemeente eene belangriike wacht achtereelaten om de spoor-bian te b^waken. Daar de Belgische solaaten de spoorbaan te Diepenbeek hebben doen sprin-gen, was de Duitsche wacht daar niet meer noodig en heeft zij zich op Ton eren ontplooid. Er zijn dqs voor dezen oogenblik in Belgisch Limburg, buiten Tongeren en St-Truiden die door den vijand zijn bczet, geene Duitsche troepen meer. Evenwel in deze twee centers, dnoi kruisen Duitsche patroeljen, de provincie. Twaalf Belgische vrijwilligers, die per rijwiel door Asch in de Kempen kwamen, werden door een vijftigtal Duitschers die in een bosch ver-scholen zaten aangevallen en twee werden gedood. Deze ongelukkigen, de genaamden Lesage van Sclessin en Raymackers, van Luik, waren niet op den slag dood. De Duitsche barbai^n maakt en de ongelukkigen af met de{<kolven hunner geweeren. De twee slachta^er^ werden door de bewoners in stilte dochJpiiet plechtig-heid begraven _ Tlplêi IÇi^^Gg^FriQni De strijd tegen de vesting van Ossowetz. De « Morning Post » ontvangt uit Petrograde een telegram, waarbij bevestigd wordt. dat de keizer de o vers te was der krijgsverrichtingen te^«n de vesting van Ossowetz. Hij bevond zich te Graevo, op eenige miilen • van de vesting en had hun gezegd dat zij de plaats in drie dacen konden veroveren. Daarom waren er 40.000 Duitschers op afge-zonden. Men weet dat de Russen door een onweerstaanbaren aanval hunner ruiterij, de s'ellingen der Duitschers innamen. Een Duitsche omeier op het slagveld van AuRustovo gekwetst, werd drager bevonden eener proklamatie gericht tôt de bewoners van het land door de Duitschers bezet, waarbij zij aançespoord werden, in hun eik'en belang, zich ,bij de Duitschers aan te sluiten, tegen den vijand, Rusland. De iq {îongarië. De toestand in Galicië, wordt door het officieel Russisch blad « Messager de l'Armée », als volgt uitgelegd : In het distrikt van Krakau, strekte het Oosten-rijksch leger zich uit van deze stad langs de Dryaneerivier tôt aanTarnow en ookop de lijn Pilzno Brzostek. De liukervleugel van Krakow rteunt zich op den Zuidervleugel der Duitschers, die na groote legerkrachten in het distrikt van Breslau te hebben gekoncentreerd, oprukken naar het Zuid-Oosten. l'en Noorden van Krakau vereenigen deze legerkrachten zich op de lijn Mjechow-Novorad-chisk-Sjerads.In de laatste daeren had er geen gevecht plaats tegen de Oostenrijkers, uitgenomende verken-ningen die rondom Przemsysl gedaan worden en waardoor somwijlen de Russische patroeljen met den vijand in aanraking komen. Te Prz'-mysl heeft de vijand gepoogd een uitval te doen met een legen voetvolk uit een der for ten, doch hij werd teruggeslagen. Te Olsanka, omtrent 5 mijlen der lijnforten, had eene lichte schermutseling plaats. De 26° en 27e vijandelijke legerkorpsen hebben getracht de Russische legers door te breken, die de lijn Jaroslaw-Tarnow omsingelen, met het doel per spoor naar Krakow te gaan, dat zij niet gisten dat het reeds in handen der Russen was. Een aanval in den flank. In de Karpathen, hebben de Russen de vier groote bergpassen van Uszok, van Skole, van Vishkow en van Dorow bezet. De vijand heeft veischeidenc malen de Russen aangevallen, met de hoop hem te ver-jagen, maar ailes was vruchteloos. De Oostenriikerç hadden in den bergpas ten Oosten van het Karpathengebergte, door oude boomen beschut, drie stellingen voorbereid. De. voornaamste lijn vormdeeen halven kring en op ongeveer eene mij] voor deze, hadden zij eene lijn met loopgrachten. Deze stellingen waren zorgvuldig gemaakt, met verscheidene lijnen loopgrachten en veld-borstwering.De batterijen waren goed geborgen en ge-schikt om wel te weerstaan aan het vuur. Op den achterflank der stelling was een abatis gebouwd. De voorwach* der Oostenrijkers, voor het cenler, bezette geheel het bekken tusschen de heuvels. :r\ Afdeelingen troepen waren voojuitgerukt op de flark^en ÇQ.PP de hoogten der rotsen. De Russen aie deOostenrij1 ers hadden gaJege-slagen,vielen dezes stellingmidieji den nacht aan. Een stormioop op het front wàs zeer moeilijk, daarom werden afdeelingen langs de zijkanten gezonden, om de Oostenrijkers op een grooten afstand te omringen, waardoor zij verplicht zouden zijn zich op hunne voornaamste lijn terug te trekken. Nogmrals waren hunne llanlten bedreigd en terzelfiei t i j d waren zij blootgesteld aan een aanval met de bajonnet. Zij kwamen snelnaar hunne laatste stelling geloopen, van waar zij nu werden uitgedreven, in handen der Russen, talrijke kanonnen ach'cr-latende.De zegepraal voor de Russen is een schi -e-. rende uitslag en de legende dat de Ooste1 j e Karpa'hen onovei winneHjk waren is <dood i de breede weg naar Hongarie is open. * De verschijning der Russen in het Karp i h vi-gebergte zàl voorzeker de Hongaren doen < v • wegen in hoever hunne belangen -in geme -schap zijn met deze der Oostenrijkers. / De krijgsbewegingen j in Frankrijk. De foesfand Londen, 7 Oktober, 7 ure 25 's morgend Het front der Duitschers begint ïich j leperen, in Belgie, en strekt zich o|> * î onmeteliike lijn uit tôt aan Pont-à-Mou langs Tourcoing, Roubaix, Rijsel, Dou , Cambrai, Lassigny. enz. Het front der bondslegers steunt zich op Armentières, Arras, Roye, enz. De Duitschers in het Noorderdepsrteme-t aangekomen, hebben op- geheel de.iijn e Fransche legerkrach en aangevallen, doch hun aanval is mislukt. Het was de mislukking van hunne om in e-lende beweging. Bondslegers hebben tijdens hunne krijgsverrichtingen, de lijnen kunnen vernielen van bot spoorwegnet, noodig voor hunne bevooiradirg, l'zoo de Duitschers groot nadeel berokkendc. ' Duitsche versterbingen en belangrijke Iroepenbewegiog. Eene belangrijke Duitsche troepenbewegi ; ioet zich voor in het Zuiden van Belgi^. Dinsd^ is eene kolom van 20.000 man, bevattende lime troepen, ruiterij en artillerie, door Templeu\e (ten Noorden van Doornijk) opgerukt, in de richting der Frànsche grens. Het waren meesfal zeer jonge soldaten. Zij warén zonder vervoer dienst. ( EmversciiiMijlOTFrffiBj Uit een Parijzer blad : Hét schijnt wel dat het de Duitschers àan materiaal ontbreekt. Onder de wapens door de Duitschers op de slagvelden der Marne nagelaten, waarvan eeu deel is overgebracht naar Clermont-Fejrrand, zijn er kanonnen van een nogal oud mqdel en "'"t w,aar UATHiAnHaeiag- lxvft**-»- o— ■Kl!!. weren van het mo.lel van 1857 en van 1S70 van het zoogezegde naaldgeweer, waarvan tnen m 1870 zooveel sprak. Het Duitsch materiaal dat wij veroverd hebben, is aanzienlijk. De Pruisische wacht heeft namelijk bijna al hare kanonnen achtergelaten in de moerass^-a van St-Gond, die er nog inzitten. Fransche gekwetsten die tegen de wacht ?evochten hebben, hebben eene zonderlinga ^ebeurtenis verhaald ; zij duidt aan op wclse manier God onze wapenen begunstigt. De moerassen van St-Gond, ontlasten zich ih ien Petit Morin ; ze zijn 10 kilometers lang <. n twee tôt dr e breed. De grond bestaat uit tulf lié met riet begrooid is van manshoogte Ipu^. In het droge serzoen is de grond er droo? sn vast. Het was in zulke voorwaarden dat de Pruisische wacht de moerassen aantrof als z i iie betrad in den namiddagvanden9September. Zij bracht er den nacht door ; hare batterijen sn lijnen waren zeer wel verborgen in het riet. De Duitschers dachten des anderendaags de Franschen op bliksemende wijze te verrassen. Maar in den nacht viel een plassende regen ; s morgends zaten de kanons en caissons tôt aan ' 3e assen in de modder. De Fransche kanons richtte onder de wacht . sene vreeselijke slachting aan, de Pruisische J wacht liet in de moerassen van St-Gond 8 tôt ; L0 duizend lijken en bijna al hare kanonnen, paar-Ien en rijtuigen. De Belgische vluchtelingenl te Manchester. | De aankomst der Belgische vluchtelingen waa| seer aandoenhjk. Zij werden op het stadhuis ioor de overheden ontvangen. alwaar de bue-ïemeester hen verwelkomde. De municipalitcit aad den bisschop van Salford, Mgr Cosarte!^ în de Anglikaanschen bisschop verzocht de zi> :ing bij te wonen. Men merkt op, zegt de « Tablet » dat d-; Engelsche protestanten met de meeste kiescheid landelen ; niet alleen doen niet zij de mins è Dropaganda, maar zij zorgen er zelfs voor dat de catholieke geestelijkheid haar heilig amjfft mjelijk kunne uitoefenen. Te Brighton heeft de protestantsche bisschœp 5elf een toevluchtsoord ineericht en heeft persoonlijk bij de katholieke geestelijkheid aan-^edrongen opdat zij dagelijks onze ongelukk^e Dondgenooten zouden bezoeken. Duitsche torpedoboot gezonke:^ Dinsdag morgend is nabij het eiland Schier-aïonickoog een Duitsche torpedoboot gezonken; zï) zal waarschijnlijk op eene mijn gebotst zjjn. Een schip met graan gesprongen. De Engelsche stoomboot « Ardmount » had Dover verlaten, gelaien met graan, dat in de Eiaven van Zee-Brugge moest gelost worden. In de Noordzee is het op eene vlotteude ni i j n gebotst en schier onmiddellijk gezonken. . »e 55 matrozen, die de bemanning uitmaakten, z ni kunnen gered worden. IN HOLLAND. Het meel. De voorraden tarwe en tarwemeel van a l e tarwemeelfabrieken in Holland, zijn door .le regeering onteigend. Voortaan zullen de meelfabrieken ofblorin-molens, de tarwe van de regeering ontvang ;n en voor haar vermalen. De uitdeeling van het tarwemeel zal d n verder van Regeeringswege geschiecfen. De Regeering is tôt dezen maatregel overgt gaan om te voorkomen dat de broodprij^ n zouden stijgen, waardoor iny1ioofdzaak de volks-klas zou worden getroftejï. Eene redevoe^irfg van M. Asquith. Men meldt uit Londen : Men weet dat elk jaar de eerste minister van Engeland een b:i ot bijwoont in Guild-Hall, dat wordt âangebcd :n door de korporatie der stad Londen, ter gele i-heid der aanstelling van den nieuwen lord-mei r. De kabinetsoverste spreekt aldaar eene r • e-voering uit, over de binnenlandsche en buiten* landsche politiek. Thans wacht men met nog meer ongeduld dan vroeger op de woorden van den minister. Men zegt dat de gezanten der verbonden mogendheden zullen woiden uitge-noodigd het banket van Guildhall bij te woa n.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection