Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

672 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 24 July 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n29p26rv1k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

D*nfi8r-9fl ffîjdag 1-2 Jarsuari 1914 par' «amener : 1 centaen 45*jaar, Nam. I - ' Telefooû AU! FONDSENBLAD j Telefooû «94 ' g|p«rr AAIXKOSDICIll'GEK : t Voor aile aankondigingen wende m en zich teo bureele van het blad. KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAÂMSGH LANB Handel, Nijverheid, Taal en Q-odsdienst VEFfSCHIJNEN'DE ALLE WERKDAGEN * w**m mm 1111H1011 mmmu % I »M>H iUJViSfii PlliJ-n ^ VOOHOP BfiTAALBAAHsc Be**aar ^r. * &,««» Per haiij&ar S,4M» Fer <£rie ma&adèa * Voor heAergiaas : £». f £t. 6,50 ; 3, Voorvrwinde landen, de vswwadiii^skosteE bîrw toegen EBNIQES XJITOAVES r f (hat- iS, Setelwi, î 8 5= Geai \ wjvlvju - —•——— 5e aanlroodiging*» worden g«jda»4et pejr reg«l*ifi ». ftfft - RsfeWuB*» «tar UhMU nteuwe. per ragd ir. l.OO. — Beg*)Éwi»b««[htea *oor de mat sre«xinaeecd«n, ir. 5.00 - , . —r"?-!!. »nii'l >^l?tiiîtf<i1fiiÉrf'1ffftiriri^^iTf>iT rifl'làÉ>ilfctÉl '> '1fa ift 1913 't Is lange jaren geleden dat wij 1 genoegen hadden, bij het aanvangen van 1 nieuw jaar een luid Hosannali ! aan heffen, omdat het verloopen jaar geëindi was zonder bloedstortingen onder menscb die alîen broeders zijn in de oogen van G( Inderdaad, opvolgenlijk hadden wij, in laatste jaren,den oorlog in Transvaal,alw£ de moedige Boeren in Znid-Afrika hun grot gebied flink verdedigdeti tegen den ijrôj genden Brit doch het ongelnkkig vqiÔre, daarna woedde de Russisch-Japais^he oc log; îater hadden wij den oorljg "tusseh* Italie en Turkije en weinige naanden !at den Balkanoorlog, 't is te zergen deu ôor!( van Bulgarie, Servie, Grie^n]and en Mont negro tegen den grooterTurkj die ietterli plat werd gek.opt, dcfj1( nauwelijks was h pleit beslecht, of fë Balkan-bondgenoote „ .(Bulf£ILe' Stovg Griekenland en Mont nëgroj J.a£geîi ruzie onder tnalkander, ei door de schulH van Bulgarie, die slokc wilde spelen om zijne bondgenooten ond< den hiel te houden, bad er een tweede ve schrikkelijk bloedbad plaats. De bondgenooten spanden samen tege hunnen vroegeren, machtigen bondgeuoo Bulgarie en deze werd gekiopt op zulk duchtige wijze, dat dit moedige volk, dat doc elkeen met bewondering werd aangekeker tijdens den eersten Balkanoorlog, kîein, oi zoo te zeggen vernietigd, na het einde va den tweeden Balkanoorlog, bescha^md e vernederd te voorschijn kwam. Die ooilogen (de eerste en de tweed Balkanoorlogen) waren stellig de bloedigst eu de verschiHkelijkste welke in de laatst jaren werdeu gevoerd. A * A De Boerenoorlog met zijnen nasleep vai folterkampen en oomensche'ijke behande lingen, waarin de Britten zich ondersche;dei liebben als meesters in de barbaarschheid de Turksch-Japaneesctie corlog, waaruit d-les kan geput worden, dat niet altijd he getal zegeviert, maar wel dàt leger, da aangevoerd door bekwame mannçn in di kunst van oorlogen, goed gedrild en onde: woipen is aan ee; e strenge tucht ; de ooriof der Itaiianen in Tripolitanië en Cyrenaïqui waar de Turken, door den Sangen duur vai den oo log m àet ^ebrek aan geid, ge dwongen wareti de vlag te strijken van di iegerbenden van kci.ing Viktor-ïîmmanucl al die oorlogen, zeggen wij, kunnen lie «iet halen, or der opzicht van wreedhaid er van het getal slachtofters, bij de twe« Balkanoorlogen, die onder dat dubbe opzicht ailes overtrefïen wat meii ondei opzicht van oorlogen, met hunnen nasleej: van slachtofters, rampen en ellenden in de laatste dertig jaren heeft moeten aanstippen, * * ± Zooals wij hooger zegden, is de schuld van den tweeden Balkanoorlog uitsluitend toe te schrijven aan Bu'garië, of beter aan den Bulgaarschen minister, hoofd van het kabinet, Danef, want, hij was het, die, terwijl mente St-Petersburg hemel en aarde verzetteen wanhopige pogiugen aanwendde om eenen strijd te vetmijden tusschen de bondgerïooten, bevel gaf of deed geven (■ftatuurlijk met de toestemming van Czaar Ferdinand) aan de Buigaarsche troepen, de Serviërs en de Grieken aan te vallen. Dat bevel is van wege M. Danef eene onbegrijpelijke daad van misdadige zotheid of waanzin geweest ! Op hem, hem alleen valt de schu.d en de verantwoordelijkheid der reeks rampen en ellenden welke Bulga-rië in de laatste maanden hebben getrofïen. * * -m Uit dien samenloop van omstandigheder, moest Tuikije natuurlijk zijnen honig trek-ken. Terwijl Serviërs eu Grieken onat'ge broken aan het Bulgaarsch leger den eenen duchtigfn klop naden andereiî toebiachten, dcéd de grOote Tuik zijne Iegerbenden \0oruitrukken, die een groot getal gewesieu en steden, welke zij in den eersten Balkanoorlog verloren hadden, heroverden en bezetten en waar thans weer de vlag, met de halve maan, wappert tegen de zon op. Uitdiefeiten moesten natuurlijk verwîk-kelingen voortspiuiten, weike de opiossing zouden bezwaien en vermoeilijken van het Balkan geschil, dataanzien werd als zijt>de opgelost ria het eit<de van den eeisten Balkanoorlog. ■ Inderdaad, na den tweeden Balkanoorlog rezen de moeilijkheden, als. het waie, uit den grond op. De konfeiencie van Londen, waar de gezanten en afgevaardigden der gioote Eurcpeesche mogendheden en der Balkan-staten, e\en ais.van ïutkije, na den eersten oorlog, eene techtvaardige verdeeling hadden gedaan dei veroverde grondgebieder/, zag hare beslissingen in den wind geslagen. Al wat zij beslist had werd o^ ertreden en eens temeer bleek het, dat vicdeskonferen-ciën enkel haar docl treffen, wanneer de heersch- en grijpzuchtige passiën der staati-hoofden et met meê gemoeid zijn. Er dient ook aangemerkt, dat het viaag-stuk der natrorialiteitea, dat tôt nog toe sleclits bestond in Euiopeesch Turkije, zich nu ook voordoet in Aziatisch Turkije. De Armeniaansche kwestie zal een dieigend kaarakter aannemen van het oogenblik af dat Rusland het wel zal wil.en. Het Arabisch gevaar bestaat, niemand za',noch kanjhet looehenen, enhetzaloriver-mijdelyk veischerpen, iudieu het Turksch gouverment onbehendig te werk gaat, ot wel indier. Engeland het noodig oordeelt voor zijne belangen. Syrie en de Liban komen in beroering en die beweging wo^dt aaudachtig gade geslagen door Frankrijk, terwijl Italie zijn best doet om er eenen vagten voet op stevigen grond te drukken. Men mag evenwel niet vergeten dat Duicschland, dat aanzienlijke, ekonomische belangen in Klein Azia heeit, vast en zeker zijn woord zal zeggen, indien het er oo aankwam het Turksch keizerrijk m Az verbrokkelen. * *:ic Die mogeii;ke verbrokkeling is natuur iet °P dit oogenblik, niets anders dan eene let onderstelling, waarover niemand een te deej, eene zienswijze wil uitbrengen, n welke nochtans aile mogendheden bek en mert. >d. Al de mogendheden verk'aren, oi de vraagd, bij elke gelegenheid dat zij ge iar deminste inzichten hebben om hun gic \gebied te vermeerderen, maar zij verw \oozen niets om voorzorgen te nemen en j • t«ekom?t voor *e bereiden. Afîet is te hopen dat de verstandhouc >n tu4Êc^en EnropeeFche mogendhec er wellC6 z°°. &oed mqgelijk erin gelukt )ir eendl kachtig te blijven tijdens de Bail *■ o°/ za' voortduien en Europa ïk be ■//®en van de ergste der rampen, w et eei ■ rschrikkelijke ramp zou het we; n "uropa te vuui en te Ham gezet v s d^n_^BQ "lle van Aziatisch Tnrldje. 1 merkvvaardig en troo^tend feit i p } J^^vpemd worden, dat de bloedige :r û'^(^K'sea 'n ®aîkanschiereiland p. t ^^^Bverden zonder eenen Europeesc o^^W'v'e "v''kken, want een feit is n di"1 ^Bnd het in den schoot h t, ge-^Wi den wi'f \.„;n Oostenrijk h e la(«cY~ovieren in de kwasfhi ° >r njng van Scutari aan Albanie, i, staande die stad reeds door de Monflj n gnjnen was bezet Reworden. n f Anderijds heeft Opstenrijk er van afgezi n ^anger aan te dringen op de herziening v e Bulgare!,1.32 V3" Bucharest K^nste c e * " e * * De Europeésche, staatkundige gezicl einder ,s nog steeds bewolkt, doch htt is nopen dat de onweerswolken zullen afdr ven en dat Noord- Midden- en Zuid-Euro ongestoord rustig blijven zullen in 1914 i nog veel volgende jaren et bij. vno ]wee kan-oorlogen zijn, roow voor de pontiek der groote Eu.opeesc! t landen, aïs v00r die der kleine Balka t staten eene haide en vreeslijke les gewee* ; welke, laat het ons hopen, leerrijk en he - zaam zal wezen voor allen. >.iPa,f.de sc^r'k ^oor de hernieuwing d^ ■ Moedige en vloekwaa.diee kriigsfooneele hen met vrees c'« •- vr ?•, spf euk bewaai heiden : ' ' ' De orees is het beg-iri der mijsheirl 1 StB8^ni|iig OVefzlGp De îoestand ia Is Miaosfatsi Het ontslag- van het Sex-viacli Paoliltol kabinet. Volgens inlichticgen uit officieële kringe ontvangM wordt uiiJBelgrado geseind, dat h, 1 achitch-kabinet, tijdens den ministerrarv welke gisterenin het koninklijk paleis werd k> houden, beslist laeeft bepaald zijn ontslae nemen. & Na de vergadering, verlieten de ministers h< paleis en M. Pachitch begaf zich naar zij rauustene, alwaar hij hetontslag van hetkabim schreef en het dadelijkaan koning Peter I d-c pesteJlen. De koning, na er kennis van cenome te hebben, heeft seffens naar het paleis h< oureei r,er Skoupchtina ontboden om te beraat slagen over den nieuwen toestand. Kst ontaZag vaa het Snlgaaraoh kabinetsJiootd. Czaar Ferdinand van Bulgarie heeft gistere nef ontslag van M. Ghenadief, eersten ministc (kabinetshoofd) aanvaard. Mon weetdat men Ghenadief beschuldiçt va: n ver i a a d, 't is te zeggen dat men hem d schuld nanwrijft dat. na den eersten Balkar oorW. Bulgarie zijne bondgfnnoten aanviel e zoo deerlijk in 'tzand moest bijten. De Kpbrotea vriven Griekea blijven. De Métropoliet Va. Veft de bevolkjo **0r< A] rocastro aan^ ts^on »! inlijving hunner stad bij A, , 9 L)e .netropoliet van Koritsa ic. eenen oproe gericht tôt de Macedoniërs ora hun op het haï te uruklren, dat het hun plicht is de bevolkin van tapira tfr hulp te snplten om te orerwinne of te sneuveien mvt de Grieksche ht-.erschappi. Griekenland en de kwestie der Egee-eilanden. De Grieksche regeering heeft gisteren late weten aan de sroote mogendheden, dat zij va: ge\ oelen is dat de kwestie v^.n het vastsielle aei grenzen van Noordelijk Epira en de kwesti der eilsCtflïen van de Egeezee nauw aan elk-<H verbonden zijn. Bien te gevolge hoopt zij da die twee kwestiën beûrtelings of bettr selnk tijdig zullen opgelost worden. Lit de verklaring blijkt het fclaar en duidelïjî dat de Grieksche regeering geneigd ;s te gebarei c.at zij met op de hoogte is van den datuin w-aar op de betwiste streken in Epira moeten ont ruirnd worden, wel te verstaan, indieo de kwc:; tis der eilanden niet bepaald geregeid is voo dien daftim. 339 Turkaohe Porte vraagt een nleuw voorseliot. ...pf. ,pÇra wordt ' erzekerd, dat Talaat Bêv tijdelîjk furksch tninistev van financiën, eê: bezoek gebraçht heeft aan M. de La Bou!ini.'-re ^rançon afgevaardigde bij d- openb?re so'uild uit rarijs teruggeseerd, om zijne tusschenkoms î?i Î î9®Peo» voor het Verkrij^en van een nieuv ïve î^ TVOT^sc^?t.,aaa Turkscije schatkist M. ce La Boulinière heeft zijn spijt uiUedruk nie. te Kunnen tusschenk'omen, da i.r de onder richtmpen, welke hij uit Parijs heeft ontvan^en aueiiategoriekzijn. Se sultan van Turkije ZOn erg ziok zijj Tjz Vcvsische ZtituRfc veizekert dit deSultai van i urnije erg, ja gfeyaarltjk z ek is ; hij lnd aan bl jedwateren en aan eenzijdi^e Ijeroerte t is te z.eagen dat de eene helft \ an zijn lichaan mef lamhetd geslagen is. Eris wel is waar voor het oocetjblik g«-e; gevaar vaa sterven. maar de erfpnns Yussu izzedtn is verwirtigd gewordeu dat de Sultai maar weinigen t:jd me«r te le ven heeft. » . «Wi.li» H i r « -I«-Ml t op Prins von Wied en de kroon van Aïbaniô. la le De regeering van Valona wacht, volgens uit Albanië wordt geseind, de komst van prins von Wied af, om haar ambt nêerte leggen. Zij heeft .gisteren de afrevaariig'den van Ztiidelijk ijk, Albanië aangeduid, die zich bij andere leden der vei. afvaardiging zullen voegen, welke na^r Pots lam 30r> gaat om aan prins von Wied de kroon van ,nor Albanië aan te bieden. la cil om- Het nienw Servlsoh-kabinet. _Uit Belgrado wordt geseind dat M. V. W-mitch min'ster van Servie te Parijs genoemd wordt als zijnde de vermoedelijkeopvolger van MT.Pachitch. ma- Dezer. dagen zal hij t» Belgrado aankomen. aar- De kandjdatuur vjtn M. V^smitch wordt goed de onthaald door de huidisje oppositie-partij in de Skoupchtina. iiïï; DE TOESTAND m HEXIKO fg!" De bondstroepen sakken af, om niet te zal zeggen, zetten het op een loopke! ant, Uit Presidio (Texas) wordt geteiejrafeerd : :en, « Een deel v?n het gouyernëmenteel bonds-rov_ leger van Ojinaga, vreezende door de oproerige grondwettelijke troenen aangeralJen te worden, is naar den stroom Rio Grande sevlucht.is dezen I,eiB overgetrokken en heeft zich rustig neêrgezet op het grondgebied der Vereenigde Sfaten. vol- » Mexikaansche troepen zijn de vluchtelingen hen achterna gezonden om h'en tegen te houden en te het ontwapenen. eeft * Amerikaansche soldaten hebben die vluchte-eeft lingen, honderden in getal, ontmoei op 6 mijlen •en_ stroomafwaarts ; velen di^r ongelukkigen waren gewond. De Yankeesoldaten hebben hen allen ; ' " ontwapend, naar P; esidio gel' id en hen gedwon-.ne- gen over de yrenzen te trekken. » » Verscheidene hondetden soldaten zwommen •t, over den stroom en keerden naâr het-Mexikaan-n Jie grondgebied terug. an 1er Esn trein aangevallen. 5 TT-f o vtak',i!''"Potesi ,wordt geseind : een trein door de oproerlin«en • Te Pinais%k 't- aarloA Va!'?n.' 'SiLin vergezelden werden te V?n het, doch zijn j; gedood en IS andere TOlkwa^dllfc ja spoorloos verdwenen. » -n — — d Rokziekte bsj het^Ë®0, X Deheer Heymans, hoogleeraar te ' :{. gaf op 2Jen Kerstdagin de vergadering den Boerenbond van Oost-Viaanderen ee^j^ vooidracht, ovei de pokziekte van het^t I ruti.'vp» ri.v. iir JÊH ' , ' f, r ^ uitciuitehj»; bestoud in eene aai.eenschake- 1 lingvan <astgesteldô feiten. ? De heer Heymans maakte bekend dat in ® Belgie 300,000 veestallen zijn, waarvati et 100,000 zijn die pokzieke dieien bei-atten. e In het geheel zijn er 2.000.000 koppen à rundvee, waatvati 400,000 door pokziekte zijti aangedaan ; — de pokzieke . dieren i veroorzaken aan den Belgischen landbouw ^ 1 een jaarlijkscn verlies van dï-ie miljoen } fronks ; ongeveer 10.000 dieren worden jaarlijks ten gevolge van pokziekte onbruik-baar verklaard. ;t Daarbij pokzieke dieren geven minder en ^ k slechtere melk, en vetten slecht, waaruit 2 nog een verlies voortspruit dat mea moeiliik in cijfers kan schatten. ' z Verder bajkt het dat de pokkiekte zich Z }t Ook begint over te zetten op varkens en op d paarden. Z Uit het bovenstaande blijkt genoegzaam Z j. dat het bestrijden der pokziekte hoogst noodig i.-., en eene levenskwestie wordt voor £ den landbouw. e * D n * H r M. Heymans bestrijdt de pokziekte bij r middel van tubetculitie. w ™ De tuberculine geneest de dieren niet, ^ . maar ztj doet kennen of de dieren aange- m n daan zijn door pokken of niet. N Zijn zij aangedaan, dan worden ze zoo spoedig mogelijk verkocht als slachtvee en M g verbruikt indien ze goedgekeurd worden. D Aan ue grens woîdén de kweekdieren, t-* p welke bestema zijn om ingevoerd te wor- D y den, bij middel van tuberculine onderzocht. D i Geven ze kenteekenen van pokziekte,-ze 'n . worden niet toegelaten. m De z'ùi', eting der stallen wordt dus bewerkt door verwijdertng der aangedane of jyj , verdachte beestet:. i Vioegei werd de tuberduiine ingespuit; ^ e de aangedane dieren kiegen dan koortsen M r hetweik nadeelig was voor de melkvoort- D t brengst. Nu doet men geerie inspuitingen meer ; M men laat eenvoudig, twee of drie diuppels M ] tuberculine vallen in het oog van het dier ; ^ . eens 's morgens otn (3-7 uur; dan 3-4 uren îater om 10-11 uur. M i ndien het dier.pokziek is dan komt ii« jjj den namiddag etiei ii> het oog ; het dier heeft geene koortsen of ongemakken en de M melkvoorto engst woidt niet geschaad. i M , ^ # ; .vlen begtijpt aanstonds welk groot nut de , nieuwè manier van tubeiculineereri kan se opleveren. E< Zij is eenvoudig Bn in iedeis bereik ; het Oi wotdt dus voor elkcn landbo'uwer gemakke- z0 lijk en weinig kosteiijk te onderzosken of M i zijn vee gezond is et niet. î® ! Bij aankôop oi perk'Qpp kan men vast- H t s'ellen of het dier aip pokziekte iijdt of niet. ^ ; Indien het dier .(ek wordt bevonde« dah is de verkoop n^jurlijk gebroker. } De h..-:,' iieyinL».: x.Udt ds- landbouwers j aan zich per gemeence in syr.dikaten te i veteenigen tôt bestryjing der pokziekte. se .i Te Lemberge en Nazareth bestaan reeds. z tlke syndikaten ; al de leden laten hunne dieren|onderzoeken. Te Nazareth heeft men vastgesteld dat het getal pokzieke dieren van 22 0/0 tôt 15 0/0 is verminderd in een jaar tijds. Dat zijn de vaststellingen van den heer Heymans. Isnu het tuberculineeren onfeilbaar ? Hij beweert dat niet ; het is echter te denken dat men door studie en verbeterin-gen er toe zal komen een middel te»vinden dat zeer afdoende zal zijn. De geneeskunde bezit zeer vele lernediën tegen allerlei ziekten en plagen, maar er is nog geen een dat aile gevallen geneest of voorkomt. Zoo is het ook met de tuberculine, en daarom zijn de stud'ën en proefnemingen van den heer Heymans van het hoogste belang. T • * aie Voor de veeverzekeringen zal de kwestie der tuberculeering eene kwestie worden van levea of dood. Het zijn de pokken, zegde ons een land-bouwer, welke de kassen der veeverzekeringen plunderen. Indien de proefnemingen van den heer Heymans voort mogen blijven lukken, dar zullen de veeverzekeringen van hunne leden eischen dat zij hunne dieren laten onder-zoeken ; de pokzieke dieren zullen niet aan-genomen worden en zullen uit de staller moeten verwijderd worden. Dan zouden de veeverzekeringen op hunne duizead gemakken kunnen bestaan. Dat is zeer waar. De veeverzekeringen hebben er aile belang bij dat de proefnemingen van deti heer Heymans op groote schaal worden voort-gezet.Het zou ons niet verwonderen moest in V3I0 ^'"in "" * '> i'orden : 9 Zal de tub^| ieren verplic® Op die m'jflr en kern zij^B^^uîineerirîg. der ^ " J? Zq[ w°r<ie:t ? ^ ' [ j ,. Hoogw.^ Mgr Walrave^^^jjto'tei van Doornik '' -c."- v . Hoogw. Mgr Hevlen, bisschop van - oî ,$$-* Namen . ' . Hoogw. Mgr Rutten, bisschop van ' h"*. , , 500 — tu Ami de I Ordre _ ioo — e Bien Public iqq e Courrier de Bruxelles 100 r" e Courrier de l'Escaut 100— "e et Fondsenbl d 100 ter et Nieiuos vun den Dag 200 — de: h Pays Wallon iQij 1 . Rosseeuw, volksvertegente.,Thienen 100 — Be . Van Zeebroeck de Nethen 100 — wf ,evr. Moyersoen Van den Hende.Aalst 100 — . en mevr.Lannoy-Stikelbout, Kortrijk 30 — aamloos, Peruwelz 50 . en mevt. Nicolas Goblet, Luik 100 — ' aamloos, Haas ionk (Waas) 50— . en Mad. Dupont-Michaux-, Lincent, 100— be; e Damen der H. Familie, Ilelmet het (Brussel) ^qq a?r e Damen der H. Familie, Thielt ( W. VI.) 100 — An e Damen der H; Familie, Brussel 100 — p-in e Damen der H.' Familie, Berchem, °' j Antwerpen jqq errl raaf Hippoliet d'Urse'I, Boitsfort 100— g0T . en Madt Achiel- Eeman, Aalst 50 ' . V. Callebaut, Ridder van 't H. Graf, lpn Dendermonde 200 — gel evrottw weduwe d'Udekem d'Acoz, de Wanfercée, . de Thomaz de_ Bossière, geheim be= kamerheer van Z; H. ' 100 1 ' . Librechts, Brussel, îoo _ pla 3 Damen van M*ria Coloma, te Mech^len, jqq ^ . en Mevr. Piens, Gent, 100 — . de Meester de Ravenstein, 100 . en Mevr. Severiu Percv, ]()0 mi1 . Martial Crombez, iQO _ wa .en Mev. Wauters de Besterfeld, 3,3 „ 0 25 - eei: . K.arel Woeste, Staatsminister 100 — hei manière de Melotte de Noidans ino — Sci, . en Mev. de Pierpont Surmont-de ->nR volsberghe jqq —. Z,, . Van Cutsem-Delcroix. Edingen 25— .en Mev. Van Vaerenbergh-Mathé, Uenderhoutem 25 we . en Mev. Malliè og dat L. D. B , Hal, 5 ; A. O., Eiçenbrakel, 5 ; ;jn Jezus. barmhartigheid, Rousselare, 20 ; ïamloos, 1 ; De H. Vader zegenc mijn huis- gar zm, 5 ; C. en E. V. H., 5 ; N. D., St-Gillis. 1 ; voc •n abonnent, .j ; li. P., Nederbrakel, 1 ; Victor gro î Maertelaere, Mishawaka (Amerika), 10 : T 1 bekend. (> ; Opdat de Schoôlwet spoedig q r>( ude gestemd worden, 0,50 ; I er eere van den t j . Antonius, Moienbeek, 5 ; H. Vader, ze"en en g nees ons, 20; E. H. Antheunis, Berlaer-bii- vetr «f-,5- Naamloos, Orp, 5-; Hulde aan hVt J . liait, 2 ; h. H. J. Macs, ondeip., Bevere-bii- ^ ideriaarde, 5 ; M, Ciaes-Verdonck, Heist-aan- inv e, 5. — Te ïamen m 50 En Tofaal: fr, 6.991 50 ^ — I Vien kan d j inschrijvingen sttiren km het bef reel i^an dit blad, of aan M. Léç^BfcilIié, ern ijJLmy. Oouden Hoofdstr. aty 7, v, « t !!■■ >> mm mi ALLERLEI. Braagen en Wegen.—De heer mini ter Helleputte heeft besloten den dien van Bruggen en Wegen herin te richte naar men zegt. Dat isgenoeg om de libéra gazetten te doen schieeuwen dat de he minister de Bruggen en Wegen wil klerik liseeren. Bijgevolg zijn de bruggen nog ni « geklerikaliseerd » na eene 30 jaren lans opeenvolging van katholieke ministerië Dat bewijst genoeg dat de katholiekt niet zeer haastig zijn, om de Bruggen < wegen, zoomin als de andere diensten, « klerikaliseeren ». We begrijpen dus in het geheel ni waatom de ministers nu al met eens in h hoofd zouden krijgen aan de « klerikalisatk te beginnen. Het ware wellicht niet slecht geweest ha den de katholieke ministers wat meer ( balaos in het voordeel hunner partijgdno ten doen overhellen. Wat er van zij, het is zeker dat de hitkilt inrichting der Bruggen uiterst slenterachti is ; wij hebben hier te Gent een voorbeei gehad van dien slenter met de werken wel! men in het paleis van justicie heeft moejte uitvoeren ; het duurde jaren en jaren ei men de meest dringende kleinigheid ko verkrijgen, zooals bijvoorbeeld de dubbei deur aan den ingang der wandelzaal, die n toch geene prachtdeur is. Herinrichting U verbetering van den dienst is er zeer noodig In Frankrijk. — Vaderland(eke) di over eenige dagen poogde den negerprokt reur Detry wit te wasschen, tegen welke de heer minister van koloniën een onderzoe heeft geopend, omdat die magistral 's ministers bevelen m den wind slaat, hee schrobber en Sunlightzçep ter hand genome om de fransche geuzen vrij ie maken va het ver wij t dat zij de kerken in puin late vallen. Dat is niet waar, zegt Vaderland(eke). Indien er kerken zijn die in puin vallei zegt het geuzenbladje, dar. is het de schul der lcatholieken, die geen geld willengeve om ze te herstellen. ïaderland(eke) liegt dat het zwart ziet. Door de scheidingsW;et zijn de kerken aa ie gemeenten toegeken-d. Het zijn dus .1 r.ÇTr> ^1 or ?a-t cbMm naar mM W h Dnze Hgfl îd en voofafa^|^^^^^^^^|Knijver- id betreftisongevgWIHIIMIfltgjoeid, wijl de uitvoer naa- HoMFi ongeveer îelfde is gebleven. A/aaruit men mag besluiten dat er in lgie jaarlijks meer en meer verbruikt rdt. iestuurbare luchtbal bij he^ jep. — Het leger zal binnenkort over tùurbare luchtballoris beschikked. Op oogenb'ik is een dier luchtschepen in tbouw, dat in het begin van" Januari in iwerpen zal beproefd worden. De « Bel-u<V> die bij zijne laatste opstijgingen nog stigo avaiij opliep, wordt ook weer in ;den &,tàat gesteld. )eze tivee bestuurbare luchtballons zuj-aan het luçhtvliegpark vân Antwerpen ifecht zijn. ?Âj zullen ook deelnemen aan groote legeroefeningen, met welke men ds bezig is, daar de minister van oorlog loten heeft dat dezelve jaarlijks zullen ats hebben. >6 Bpouwerljën. — Sedert 1007 is het îlbrouwerijën înBelgië aanmerkelijk v . iderd. In de jaren 1907,.8, 9, 10, 11, en '2 :en er wederkeerig 3,387, 3,379,'3,379, fô, 3,336f 3,309. In dezelfde jaren was er e verhoogi/ig te bespeuren in de hoeveel-d graan, in 't aleemeen door de Belgi-e brouwerijën gebhtikt. Het cijfer van miljoen 703,858 kilos voor 1907 klom tôt ,099,218 kilos in 1911. Iieruit zou men kunnen besluiten dat er j l vermindeting was van gestichten doclij de kleine brouwerijen met de grootej rdon versmolten. im n 1912 is er evenwel bepaalden achterujH g zoowel in het getal brouwerijen aH ,r wat betreft de hoeveelheid verbruiM ndstoffen. H Iet eerste cijfer valt ineens van 3.33G^ )9, en het tweede van 214,099.218 mmen tôt 203.064.127 kilos, (.1 mindermg van 9.035.091, in een jaar. V Vaaraan is deze toestand te wijten ? 'olgens men zegt grootendeels aan derB oer van vreemde bieren, Duitsche . m gelsche, welke invoer van 91.038 cm •774 hektoliters in 1907, in 1912 geklom* n is tôt 143.960 en 148.797 hektoliters. 1 )a; zijn welsprekende cijfers, en het is te" :rijpen dat de Belgische brouwers er stig aan denken zich tegen hunne konkvurenteu te verdedigen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods