Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

246 0
18 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 18 February. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 02 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/st7dr2r43c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Woansdag 18 Februan 19 [4 par nsminer : S centltmen 45; jaar, Mum. 4 f Teleioon «94 FONDSENBLAD r, H u m* 41 Telefoo 1 «94 AAMIL«HIM6lllfiBil : " Voor aile aank«ndigiag«û weode mca àch ten bureele vaa net blad •r — -, KET1LVEST, Num. 16, te GENT. *—*■ !"»*n --rrm--T"r -tthmii wv»" 'wfïÇJF* ^ VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Q-odsdienst VERSCHIJNEW DE ALLE WERKDAGEfê ■ ■'SCHBl JVinssPBl J« VOQROP BETAALBAAR-Per jaar Fer haMjaar . . » 8,®o Per drie maanden ............ , 4 V« S2 ,J8 00' fr;.«,50 ; S,J»4», voor VTÇÔ221CG Ifllîdftn. lift VAr7dn^in«i'alr/k«^in kî; KBNXG33 UITGhAVEl f G«i -18, Ketelrest, 18-Grat • -- —"— ——vy vc tw^cjei IDe nankondigicgen wordœ repkatet pet regel aan ir. 0.4«. - SfatEo onder het stsdsl | msuws, per wgelfr. 1.0«.-Begnrfeoisberichteo voor de aiet geZbomaecd^b. 5.4®» GENT, 18 FEBRUARI. Stëatkondig Ovorzidîf De Balkanstaten. DE ALBANEESCHB KWESTIE. Prins von Wied zal een fcszoek aSoggen aan den koning van Engeland. < Eene officieuze nota uit Londen verzonden, verzekert dat prins Willem von Wied naar Londen zal komen, daar hij het inzicht heeft aan den koning van Engeland zijne hulde aan te bie- • den en daarna een onderhoud te hebben met sir j Eduard Grey. Sien gelooft dat Turfcljo zich zal onder-wsrpen aan de aesUaslng' der mogand- 1 heden. j. De indruk der Turksche nota op de ver- f klaringen der inogendhêden, is dat Turkije zal eradigen met zich te ondersverpen aan de beslis-siug der Europeesche mogendheden. c Te Konstantinopel hoopt men nog steeds in het bezit te komen der eilanden Chio en Myti-lène. Het is zelfs heel waaischijnlijk dat zoo-haast Itaiië Dodecanèse zal afgestaan hebben aan Turkije, dit land rechtstreeks met Grieken-land in onderhandeling zal treden voor den n afstand, in der minne, van die twee eilanden. b Blijft nu te bezien of dat ailes wel zoo ge-makkelijk van stapel zal loopen als men wel denkt. IDe kwestie welke in bespreking is tus- z' schen de twee mogendheden is van het grootste si belang voor de toekomst van beide landen. De ver&larlngen van den groot-vizier. W De groot-vizier ontving gisteren de hoofd- V' mannen der diplomatïsche zending. In zijne n: toespraak herhaalde en bevestiede hij nogm&als v het verlangen welk de Porte heeft de beslissin-gen der Europeesche staten te eerbiedigen. De groot-vizier gelooft dat de eerste gebeurte- h nis zal zijn het afstaan of teruggeven aan Turkije c van de eilanden welke tôt nog toe bezet zijn door Italie. Hij meent ook dat die teruggave zal d< geschieden zoodra Italie de koncessie za! be-Komen hebben der ijzerenwegen in klein Azia, waarover thans eene drukke bespreking eevoerd wordt te Londen,tusschen de Italiaansche af ,e-vaardigden en diegene van de kompagnie der ''l ijzcrenwe. en van Smyrna naar Aïdin. w Zoodra de eilanden zullen teruggegeven zijn, i,r verzekerd^ de groot-vizier, zul'en er onderhan-delingen aangeknoopt worden, rechtstreeks re tusschen Turkije en Griekenland. rcet het oog op Wi de verruiling dier eilanden tes en Chio en Mitilène. ar Hakki pacha, die op dit oogenblik te Londen is, heeft van de Porte eene vraag ontvangen om rjp de bedieuing van gezast te St-Petersburg te ,. lanvaarden. kli woord heeft, evenmin wëlE antwôora ûij" «CBfifià* ^ :e geven. n3 UIT ZWEDEN. Het nieuw kabinet zal waarschijnlijk sanien-sesteld ziin als volgt : ... ' Voorzitter van den ministerraad en muaster or van oorlog, bsron Hammarskjoeld ; minisfer van buitenlandsche zaken, M. Wattenberg, bankr huisbestuurder ; minister van justiCie,M. Hassel- O'J roth, rechter bij het hoogere hof; minister van iinanciën, M.Wer.nersten ; minister van binnen-landsche zaken, M. von Sydnw ; minister van «s openbaar onderwijs,professor Wetsman; minister ar van marine, M. Brostroem (een scheepreeder) ; |a minister van landbouw, baron Beckfrùs. UIT HAÏTI. Uit de Haïtische Kaap wordt gemeld dat de troepen van pre ident Zamor gisteren od de vlucht gedreven zijn door de oproerige troepen Vf van senator Theodor. • h< Twee gevechten hebben plaats gehaa. Het , eene te Plaisance en het andere te Port de Paix, ' ten Noorde van Haïti. d< UIT GBISKENLAND G Griekenland gaat zijne zeemacht versterken. _ In den ministerraad welke gisteren te Athèn» A werd gehouden, bij den terugkeer van M. Veni- il zelos, onder het voorzitterschap van den koning. heeft de voorzitter van den ministerraad de bijzonderheden medegedeeld over zijne rois en verzekerde zijne kollegas dat hij mocht geiuigen K dat de Grieksch-Italiaansche be'rekking"n om d ter best zijn. Hij vo;gde erbij, dat hij verzekerd ^ ■was vao de goedkeurlng door de mogendheden, nopens de wijzieing der grenslinie in Epirus. î1 Er werd beslist de vloot te versterken. r. Se eilanden van Sodeoanèse. ]. Uit Athenen wordt verzekerd dat. tenKevoigo j, van eene Engelsche-Italiaansche overeenkomsr, de èilanden van Dodecanèse niet zullen teruggegeven worlen aan Turkije, daar dat land het <3 bewijsgeleverd heeft van zijne onbekwaamheid om die langer te behouden. Daardoor zou men internationale kocflikten s vermijden. welke moeilijk zouden kunnen opge-lost worden. Geklopt. De beer Brunet, liberaal Kamerlid, heeft j gezegd in zich zelven : « Stout gesproken is half gevochten » en hij heeft den heer j minister van lcoloniën ondervraagd nopens de middelen, welke het Kongobestuur ; schiktaan te wenderi om de <imbtenaars van Kongo te beschermen tegen de dwingelandij ^ der Missionnarissert. 't Is wel waar dat men geenen enkéjen 1 ambtenaar uit Kongo heeft aangehaald, die '' die in het mmste van de miss.onnarissen ' zou hebben teîijden gebad — 't is ook waar dat ta'.rijke gevallen zijn aangehaald dat Missionnarissen hebben te.lijden gebad vas zekere ambtenaars van Kongo — 't is nog waar dat sommige ambtenaars, op eigen hand, tegen den wil en het bevel van het Hooger Kongo-beatuur maat:egelen hebben( genomen ten uadeele van deiVîissiën, vcos-£chriften verkeerd hebden uitgelegd, eu den heer minister door onjuiste verslagen in dwaling hebben gebracht. Het staat vast dat de heer Minister ve'-fcheidene dezer ambtenaars heeft gestraft dat de ergste beschuidigingen tegen eerbied-waardige Missionnarissen valsch werdeta bevonden en uit de lucht gegrepèn — toch voad de heer Brunet het iioodig te vragen dat de burgerlijke ambtenaars zouden be-schermd worden tegen de Missionnarissen ! De libérale pers, Le Flandre Libérale, in bl^onder, stelt vast dat de ondervragin-ran den heer Brunet, tegen dezen — of ;iever tegen de geuzen en de iogie is ge-îeerd, — in de voîgende woorden weîke het sssluit zijn van een artikel over de neerlaap 1er geuzerij : ' s « Zoolang een klerikaal Gouvernement zal ' » bestaan, zullen wij de onafhankeliikheid ' van de burgerlijke macht en onzegiond-wetteîijke rechten niet meer kennçn. » In zulke termen doet het liberale blad zijn >ek!ag omdat de logiemannen het werk der atholieke beschaving niet zullen kunnen leiemmeren en uitroeien. Er zou maar dat meer ontbreken dat nder een katholiek Gouvernement, de logie l'Kopgo aîmachtig zou zijn. Dat zal niet gebeuren. In de toekomst zal het werk der logie leer dan ooit in het oog gehouden en ekend gemaakt worden. Indien de Iogie apostelen wil naar Kongo snden, om er het ongeloof te prediken, dat aat haar vrij, en indien zij ginder schoîen il oprichlen, weezenhuizen en hospitalen 3or sîaapzieken en andere, zij zal ook logen aanspraak maken op geldelijke hulp in het Kongoleefche Gouvernement. Maar wat niet zijn mag, dat is dat de jrgerlijke ambtenaai's in dienst van den taat, de geheime apostelen en handlangers ;r logie zijn, Indien de plannen der iogie zoo jammer-k in duigen zijn geslagen, dan is dat te ijten aan het onverschrokken optteden van appe katholieke redenaars, zooals de hee-n de Brocqueville, miniiter-voorzitter ; oeste, Brifaut, Van Cauwelaert en meer deren die de feiten hebben laten spreken. Onweeilegbaar hebben zij de beweringen r logiemannen weerlegd, in gansch haœ tarheid de waarheid doen schitteren.en de ; dia door praters werd beteagd. Eere zij hun ! . i Zij zullen het aangevangen werk met voltrokken laten. De logie bekent toor den oogenblik dat zij erwonnen is, dat mag noch kan niemand s'aap wiegen. Zij is afgeweerd op eenen nt ; men mag zeker zijn dat zij langs eenen de;en weg zal herbeginnen, en nog meer ngs donkere wegen haar doel zal trachten bereiken. De kampers zullen zich niet laten ver-halken ; de heer Brifaut, die ondanks inijn en laster den handschoen der logie :eft opgenomen, zal niet wijken, en aile ithoiieke Belgen zullen met hem zijn om ; eer van de Missionnarissen en van den odsdienst te verdedigen. Misdadigheid in België. Wij hebben reeds aangetoond doo ge-»vens uit het verslag van den beer Stan-aeit, over de begrooting van justice dat et gansch ten onrechte is dat liberale, Dcialistischeen groen-demokratische bladen sepen over de groote misdadigheid in de mdelijke, Vîaamsche kantons, welke als atholiek geboekt staan. De liberale Vîaamsche Gazet wijst erop at het verslag van den heer Standaert ook egt dat de groote steden niet aan het hoofd taan onder opzicht van misdadigheid. Brussel komt maar op de 9de plaats ; Gent p de 15de ; Antwerpen op de 16&. en Luik ,p de 30ste. We bebben het reeds doen opmerken, de :antons met de grootste misdadigheid zijn 'oor het meerendeel Henegouwsche, name-ijk : La Louvière, met 17.6 veroordee'.den ;er duizend inwoners; Charleroi 16.8, ^hatelet 16.3, Boussu en Jumet met elk .3.8, Bergen met 13.7, Dour met 12.7, Rceulx 12.6. De provincie Henegou.w, zoo zeer ver-;ànkerd door het socialism komt dus veruit ian het hoofd der Belgische misdadigheid ;n geeft 8 kantons die het middencijfer ïver'refïen. Onder degenen die boven lie' middencijfer itaan komt ook Ooster.de, waar de spee:-duivel zcoiang den scepter heeft gezwaaid ; Missancy, Luxemburgsch kan ton op de? Eransche grens ; Moeskioen, kanton van West-Vlaanderen op de frffnsche grens, en eiudelijk Brussel. * ^ De liberale Vlaamschè Gazet begint haar artikel met het volgende : « Het is een onbetwistbaar feit dat de misdadigheid in den lan.de aangroeit. » Voor degeuzenpoiemiekschijnthet noodig dat de misdadigheid aangrôeie. Dan immerskunneu ze de schu'd daarvan wijteh aan het kafho'.iek bestuur en aan de katholieke icholer. Wel nu, het verslag van den heer Stan-daerd bewijst dat de vooruitzetting der « Vlaamschè Gazet » niets anders is dan eene le'igen. Dat verslag geeft op dat het getal veroor-deelden was : Van 1901-1904 gemiddeld &5.S29 per jaar. 1905-1908 id. 55,119 id. 1909-1912 id. 51,133 id. Aïs men in aanmerking neemt dat de bevolking van België van 1900 tôt 1910 met 800,000 inwoners is vermeerderd dan ziet men in dat de misdadigheid per 1000 merke-lijk is vërminderd. GereWsd op de be^lking van 1900,zijnde 6,640,000 inwoners heeft men 8,4 veroordeel-den per 1000 inwoners. In 1910 zijn 7,440,000 inwoners ; het getal veroordeelden is 52,133; het middencijfer is 7 veroordeelden per duizend. Er is dus eene verminderiner van Î.4 veroordeelden per duizend inwoners., Die vermindering is zeer gro-ït. Met den heer Standaert mogen we dus zeggen dat de wassende vloed van de misdadigheid in Beîgie, loutere beeld<;praak is. Het deuntje der stljgende misdadigheid is afgezongen. * _ .. . — DE KAMER Zittinç van Dinsdeg ly Februari iQiij.. Voorzitterschap vap M. Schollabrt. M. Carton de Wiart 'egt een verdrjg nêor ie sluiten tussphen den Belgischen Staat en de gewezen keizeria vau Mexiico en de dochters van wylen koning Leopold II. Die konventie wordt naar de bevoegde kom-missie verzonden. Onâervraging1 van M. Brnnez. M. Renkin, minister. — Indien ik heden het woord ne-'m, doe ik zuiks omdat he aoodir is besluiten uit dit debu te trekken. Men heeft bevveerd dat er oneenigheid ver-îchil van zrenswij^e was tusschen het kabinets-aoofd, minister de BroqueviHe en m)j. Zulks jeweren, is eene gekheid ; inderdaad, ind'en ik net meer t akkoord was met het kabir.etshoofd. :ou îKgeen uur lang minister kunnen zijn. verklaar dat dr geïvetensvrijheid der tgenten m, Kongo vo'lcdi# ;d ■:» ias: ycs e efi vaarborgegçLdn m -0 -j&cncn aan de Mis-,&jfe..çheirr. : n , hebben ook voOi ^lichtzichte gedragenian de wettea en regle-nenten van Kongo. Ik herhaalhet, i; benvolkomen 't akkoord met retkabmetshoofd M. de Broqueville, die gezegd aeeft, dat, indien er wezenlijk eene geheime, i»rijmetselaars vereeni'jing zich beijverde om tiet verdrag van Berlijn te bestrijdea of zijn uit-werksel te belemmeren, zulks eeu wraakroepend jchandaat zou wezen. De linkerzijden hebben er zich op toegeiegd am te doen gelooven dat M. Brifaut eene vijan-dige, aanvallende houding heeft aangenomen tegenover onze kolonie. Ik verklaar hier openliik en rechtzinmg dat ik zulks niet bemerkt heb. Wat meer is, M. Brifaut is rechtzinnig en hij is onbekwaam iemand te belasteren of te belie-gen, wie het ook zij, daarvoor is hij veel te eerlijk en te rec'ntschapen. (Zeer wel, rechts). Er zijn menschen die mij ten laste leggen dat ik mijn koloniaal besiuur verdedig, dat, ik be-ken het, doe ik met liefde omdat het mijn plïcht is en niets dan- mijn plicht ; deed ik het met, ik zou te kort komen aan de eerste mijner plichten. Jammer is het dat eene zekere pers er zich op tcelegt om verwarring ip de zaak te brenge . M. Demblon. — Noem het blad, het is Le Patriote, dat zijne ingevingen krijgt van den heer Brifaut ! M. Renkin. — Ik verwar die pers niet met M. Brifaut ! Ik z~genkel, dat het te betreuren is dat die pers aan vait op eene wijze, welke op zijn minst genomen lichtzinr.ig is. Waarom lient zij zich niet beter in. M. Dembi.on. — Maar die pers behoort tôt uwe vrienden, gij moest dus niet antwoorden 1 M. Renkin. —- Had ik niet geantwoord, men zou gezegd hebben, dat ik n'et antwoordde omdatik niet kon antwoorden. (Zverwel,rechtx). In geheel de koloniale kwestie heb drie plichten, drie groote plichten te vervullen, ik moet de missiën, mijn bestuur en mijnen naam en faarn verdedigen en ik geloof dat ik zulks altijd gedaan heb krachtdadig doch op eene korrekte wijze ! {Zeer wel rechts). M. Vander Velue. — Uwe vrienden vallen u onrechtvaardig aan : maar uwe tegenstreven bestriiden en vallen u aan met recht en redeii ! Mi Renkin. — Ik versla dat men mij aanvalt, vooral wanneer d .- aanvallers tegenstrevers zijn, maar ik verklaar het ronduit, ik begrijp de aan-vallen niet van vrienden die hunne beknibbelin-gen en asnvallen steunen op qnaannemelijke bewijsvoeringen, en dat pijnigt mij. Ik heb altijd genoe?zaam biijken gegeven van mijne trouw aan God, Kerk, recht en recht-vaardigheid en ik me?n dat ik,onder dat op2icht, niet kan verdacht worden.{Torjnichingen rechts''. In geheel mijnen bande) en wan iel heb ik steeds eene groote eerlijkheid aan den dag gelegd. Ik heb nooit teruggeschrikt voor het werk hoe las'ig het ook mocht wezen, Wanneer wijlen koning Leopold mij veîzocht heeft de inlijving van Kcngo voor te bereiden en te bewerken, heb ik dien lastigen post aan-vaard, alhoewel ik wist dat ik het mikpunt zou wezen vau gedurige aanvallen én slagen. Dat ailes wist ik en thans weet ik het no-? beter dan toen, ma?r ik verklaar, dat ik niet zal duiden, dat men zich achter d- Missionarissen verschuile om eenen persooklijken Viaat te vol-doen en stoornis te verwekken in mijn besiuur. Ik vraag het u in gemoede, wie kan er eené kolonie noemen, waar het beter gaat dan in de onze, nicttegenstaande wij onervaren zijn en nog veel moeten leeren ? !Zeer wel rechts). Ons personeel in Kongo is onvolledig ; èr zijtj agenten veel agênten -te kort, maar ik verklaar het, in het algemeein genorneru is ons personeel goed. Ik wil de zaken niet bespreken door M. Van Cauwe aèrt voor^ebracht, om iat de <ioor hem aangehaalde grieven oud zijn en die op dit oogenblik niet meer bestaan en ailes in orde is, De tust, de orde en de goede verstandhouding tusschen ambtenaars en missiormarissen heer-schen op ditoo.?enblik in hunne volheid. Ik ben er gelukkigom en hoop dat het zoo voort moge blijven du'en. I)e daporde van M. Woeste vervat vaste begir.selen. M. Brunet zou willen dat de vrij-heid van geweten der ambtepuaren in denzelven bevestjgd werde. Ik ben daar-niet tegen. Men heeft veel gesproken van de eerste voor-mannen onzer kolonisatie. Ik ben het eens met u om hulde te brengen, d^ch ik wil opmerFen dat wij ook epns moeten zijn om in onze ondernomen taa>-' te gelukken. M. de Voorzitter. — M. Woestè stelt voor by zijne dagorde het volgende te v^egen ; 1) wenschende dat de wettelijk bestaande overheid over de plichten en rechten der ambte-naren toezicht zal houden. 2) bestatigende dat de gewetensvrijheid der ambtenaren door niemand wordt betwist ; 3) hulde brengende aan de eerste voormannen der koloniale beschaving enz. Persoonlljk fait. M. Vandervelde sprekende van het dossier door hem voorgebracht, beweert dat hij niet in hetz«! fdegeval verkeertals M. Briffaut. Hsmaïtalng der bespreking1. M. Brunez klaa t erover dat de rechterzijde, eene bestuurlijke bespreking in een politiek débat heeft doen onfaarden. Peraoonlijk feit, M. Briffaut. — Hetgeen M. Vandervelde opwerpt is niet om zijne houding te verrecht yaardigen maar om mij aai te vallen, (Rumoer links). M. Brunez heeft hetgeen ik heb gezegd nopens het geval Detry verdraad. Dat bij de steuografie nazie. Voor wat den brief van M.Wangermee aangaat men had mij bevestigd dat die brief op eerïijKe wijze was verkregen en dat er bijgevoJg aile gebruik mocht Van gemaakt-worden. Indien die brief werd gesto'.en waarom deed M. Vander-velde geene klacht ? M. Bara, zooals ik heb bevonden, handelde vroeger eveoals ik. Wij hebben dokumenten-zegde hij, om er ons in de Kamer van te be-dienen.Er is een geval geweest van M. Vandervelde en « Le Peuple ». Wie uwer heeft er gepro-testeerd?Men ver wij t mij eenen verklikkingsdienst te hebben mgericht.. Ik beschuldig' enkeîijk degenen die zich verduiken, en van wie overigens een uwer heeft gezegd dat de geheimzinnig-heden in den aard liggen der dwingelandij. Wanneer ik mijn werk begon, wist ik dat men mij zou aanvallen. Het is immers slechts naa: den boom die vruchten draagt dat er steener geworpen worden. (Toejuich. rechts. — Lawiid links.) M. Vandervelde. — Ik heb geene klacht gedaan omdat ik niet vermoedde welk gebruik van den brief van Wangermée zou gemaakt worden. Die brief heeft overigens geen politiek belang. [Uilrocpingen rechts.) De redenaar leest eenen brief van graaf de Renesse, waarin deze aan eenen kolonialen 1^-f.t\j?^m"^êtd"-îéeâi-wora'i7>etselaars. rechts.) 'O"cioi>}:e:i, De minister, • zegt de redenaar, ûfcc.-julke handelingen goedgekeurd, doch hij heelv ic oo'-" niet gebrandmeirkt. Die briet neb ik îevonden in de dagbladen, en hij scheen mij aelangwekkend. Daarom breng ik hem voor. Indien de rechterzijde M. Briffaut goedkeurt ïooveel te slechter voor haar ; keurt zij M. Briffaut af, zooveel te slechter voor hem. Herneming der bespreking. M. Tibbaut is van meening dat de klacht en van de missionnarissen ge.grond zijn. De minister heeft de zaak onder een valsch daglicht voorgesteld. Terwiil de zendelingen hunne klachten uitten, legde de minister hua het zwijgen op. M. Renkin. — Ik protesteer. M. Thibbaut. — Ik zal hier dokumenten voor-brengsn.M. Woeste. — Maar het débat is gesloten ! M. Renkin. — Ook zal ik niets meer antwoorden. . , , M. Tibbaut spreekt van de vraag tôt ver-gunning der jezuieten. Ik vraag aan den minister of hij geene terechtwijzing te doen heeft. M. Renkin. — Allons donc. M. de Voorzitter doet M. Tibbaut opmerken dat zijn spreektijd om is. M. Tibbaut. — De minister heeft onwaar-heden beweerd in de kwestie der kapeihoeven. M. Renkin. — Nooit. M. Tibbaut. — Het is ongelooflijk. M. de Voorzitter doet nogmaals opmerken aan M. Tibbaut dat zijn spreektijd om is. M. Tibbaut. — Het' zij zoo. Ik zet mij neder, doch ik zal buiten de Kamer spreken. M. Hymans dankt M. Tibbaut voor hetgeen hij komt te zeggen. M. Woeste verdedigt zijne dagorde. Na eenige opmerkingen van M. Brunez wordt de zitting om 6 ure geheven. ALLERLEI. Gelukksge nederlaag. — De Liberale Associatie van Gent, hieid Zondag hare algemeene vergadering. Verscheidene spre-kers hebben het woord gevoerd om te zeggen dat ailes om te best is in de- liberale partij uitgenomsn dat het haar niet vergund is geworden bezit te nemen van de ministers- De heer Meçhelynck, heeft er gezegd, volgens een liberaal blad : « Waren we in de verledene verkiezingen » meester geworden, we hadden ons voor » eeu erbarmelijken financieelen toestand » bevonden, die ons een eerlijk en recht-» vaardig regeeren onmogeiijk zou gemaakt » hebben. » 't Is dus nog best dat de libfralen in 1912 geklopt werden ; ze hebben liever dat de tje^en de zaken eerst geheel en gansch weer in orde brengen eer dat de liberalen 's lands zaken willen overnemen. Ea aangezien volgens de liberalen de zaken van 't land onder een Katholiek mini-sterie altijd verward en verbroddeld zijn, zullen de liberalen nog lang te wachten hebben! Het weze zoo ! Amen ! Lilîerale herleving. — Verledeu Zondag hieid de Libeiale Associatie algemeene vergadeting in 't voùrijitzicht der kiezingen, Het zou ors grôot genoegen gedaan hebben tewetenhoeveel liberalen wel de moéité gedaan hebben die vergadering bij te wonçn Ann het getal zouden wij de; geestdnf' atgemeten hebben welken de liberale parti; bezielt. 't \Vas echter moeilijk een kijkje t< gaan nemen in het Liberale Huiis, daar om tjevengezicht al te wel bekend is en wi mogeiijks de buitenwacht zouden gekregei | hebben. Maar zie, Va>ierland(eke) komt ons u;t den nood helpen. Over de opkomst schrijft het t volgende : « De zaal was goed bezet, hoewel wij eene » talnjkere opkomst verwachtten. Het is » waar dat_ vele leden door andere maat-» schappeîijke verplicht'ingen elders weer-» houden waren, en dat om dezélfde reden, )> menige afgevaardigdeti van den buiten » eveneens dezittingnietko nden bijwonèn. » Deze regelen laten genoegzaam toe te besluiten dat de opkomstmeter zeer laag stond en de warmtemeter der liberale geest-drift de zéro nabij 1 — We dringen niet aan ! De voertaal in het onderwlis. — l'f/j e t,ektst vaa artikel 13bis,. voorgesteld door het Gouvernement, in overeen-komst met de groepen Deibeke-Van Cauwelaert en Nobels : « In al de gemeentelijke, aangenomen of aanneembare scholen, is de moedertaal der Kinderen de voertaal in de oaderscheideae graden van het lager onderwys, » Tôt het eenigzins verzacht toepassen van bovengemelden regel kan, volgens de Dehoeiten der scholen, machtiging worden verieend te Brussel en in de voorsteden vaa isrussel, alsmede in de gemeenten op de taalgrens gelegen. Die verzachte toepassing mag met ten gevolge hebben, dat het gron-[ ^J^aanleeren van de moedertaal geschaad » De ministerieele besluitentot machtiffing w orden in het Staatsblad bekend gemaakt. » Het gezinshoofd verklàart Welke de moedertaal of de gebruikelijke taal is. Acht het hoofd der school dat het kind niet be~ kwaam is om de lessen in de door het ge-zinsnooid aangewezen taal met vrucht bij te wonen* dan kan het gezinshoofd in beroep gaan bij het schooltoezicht. » Elk jaar brengt het schooltoezicht een bijzonder verslag uit over de toepassiner van bovenstaande bepalingen. » Naar Home. — Z. H. de Paus za! Dinnen kort eene buitengewone audientie ve. leenen aan de katholieke drankbestrijders der geheele wereld. Van aile kanten der aarde zal te Rome het groote leger der katbolieke anti-alcoolisten bijeenkomen om daarin kongres en audientie tusschen 20 en 30 April onder persoonliike leiding van Z, Em. Kardinaa! Mercier, ver-eenigd te zyn. De Federatie der Katholieke Matigheids-bonden van België regelt de Belgische deei- lalff6Jirussefnt- met een eerewacht. UUsiapjes naar Engeland. — Ter gelegenheid van Vastenavond, worden van 21 tôt 26 Februari, door het Beheer van Spoorwegen plaatsbewijzen tegen vermin-derden prijs voor Engeland afgeleverd : In de statiën Antwerpen (Centraal), Blankenberghe, Brugge, Brussel, (Noord), Gent (Zuid), Gent (St-Pieters) en Lutk (Guillemins) voor Dover en voor Londen. In de statiën (Brussel Zuid) en Esschen, enkel voor Londen j In de statiën Bergen, Doornijk, Leuven, Moeskroeu, Namen en Verviers (Ouest), enkel voor Dover. Die plaatsbewijzen zijn persoonlijk.vijftien dagen lang geldig, en aan het winket ver-krijgbaar zonder eenige formai iteit. Op dezelfde datums worden door de statiç Oostende (kaai) en door de kaartjesafgevers op de paketbooten- plaatsbewijzen tegen vermiftderden prijs, 8 dagen lang geldig, voor Dover en Londen afgeleverd. Strooibriefjes betreffende die plaatsbewijzen zijn in aile statiën verkrijgbaar. Daar zijn ook de plakbrieven ter inzage. Het sehootsehip. — Het schoolschip « Y Avenir » is uit Melbourne (Australie) den 14 deier vertrokken met eene lading graan in bestemming voor eene haven in Westelijk Europa (in Engeland of tusschen Havre en Hamburg). De giît van 10.000 îr. van Prins Victor-Napoleon. — Wij hebben vroeger gemeld dat prins Victor-Napoleon, ter gelegenheid der geboorte van zijnen zoon, 10.000 fr. aan de armen vau Parijs had geschonken. .. De « Autorité », eeu Parijzqr blad, meldae Dinsdag dat de Fransche iegeering had geweigerd die gift te aanvaarden. Dit is echter niet jùi=.t. .... De regeering heeft de gift niet geweigerd. Zij heeft echter de goedkeuring tot_ aan-vaarding verdaagd, tôt dat de gift in de gewone vormen en voorwaarden zal gedaan worden en den schijn niet meer hebben zal eene politieke betooging te zijn. Een Beîgisch officier in het Arme-niseh leger. — Gei.eraal Déguisé, plaats-bevelhebber te Luik, werd bestuurder benoemd der krijgsmacht in Aimenië. Ingevolge het Russisch-Turksch akkoord, betrekkeliik de hervoiimngen in Klein-Azië, zullen officieren van onzijdrge landen, met het bestuur der openbaie macht in die streken, gelast zijn. Een bèsîunrbara lucht ballon voor het iSeSgisCSi leger. — Naâr, in<în zçgt, zou de legeering m onderhandéhng zija over den aankoop van eenen bestuurbaren luchtballon. Het luchtschip zou gehecht wordeû aan het verdedigingsteisel van Autwerpen. -*~ Geene Iersche paarden meer te i koop.— E»e Eagelçche regeering gez^eu ! de gestadige aaukoopen dopr yreemde koop-lieden, van de jongepgarden inj I^Mnd, ea willende hare eigene bevoorrading verzeke* ren zoo voor het leger als voor den haudel heeft, zoo men zegt voorloopig den uitvoer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods