Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

839 0
10 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 10 January. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 24 July 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qv3bz6333p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zalsr-en lontfag 10-î I ianuari 1914 Pr$s per nammer : I centismen 45® |aar, Nnm2 6 Teleiom 694 FONDSENBLAD Teiefoon 694 A4»lt«f IMGllieEiV : - Vooï-.alle aankondigingen wende men »ch ten bureele tan net blad. KETELVEST, Num. I«, te GENT. VLAAMSGH LAN!) JECandel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCHIJN£NDE ALLE WERKDA6EN IWMW MJVHGH Btun « VOOROP BeTAAi.BAAI8t »a(a«. . jr. i»,®« Bac hslfjtar » H,4M» P«r *ie suncâto : » 4fc©4J Voor helbereiBW : i€. 1 »,<►«■* kh. C.5Q ; MMt Voor VM«mde tanden, do T»«»ndfeif»»kotten Wr^S ïoe?en EENIGE TJITGAVK I Gffif - i 8. Ktfite i 8 - fiai ISàattVM! Staatkundig Overzicht De tosstand in de Balkans. De pogflngsn te Vallona. Eene logenstratUng- van Ismaïl Eema! Ismaïl Kemal, voorzitter van het voorloopi Albaneesch gouvernement, heeft van uit Vallon naar Rome een telegram gezonden, waarin h op de uitdrukkelijkste wijze verklaart, dat h geene de minste betrekkingen onderhoudt m? Izzet Pacha. — Ile heb gewerkt en ik werk nog steeds.zegt hij voor de uitroeping van den Europeeschen vorsi die aangeduid is door de groote Europeesch mogendheden, zonder wie de onafhankelijkhei en het lot van Albanie niet kunnen verzeker worden. Een ophitser aang^houden. Uit Sofia wordt de aanhouding gemeld vai Bekir Ada, eenen der hoofdmannen van d beweging, welke aanleiding heeft gegeven te het uitroepen der krijgswet, of beter gezegd va den grooten staat van beleg in Albanie. Zoodr hij te Brindisi aan land stapte, werd hij gevat e opgesloten in het gevang te Vallona. De aarzelingen van Prins von Wied. Uit Weenen wordt verzekerd. dat Prins vo: Wied, ziende de talrijke moeilijkheden welk tegenwoordig in Albanie heerschen, begint n te denken en aarzelt den troon van dat wispe] turig land aan te nemen. Men vcegt er zelfs b: dat de laatste omstandigheden hem zoodani hebben ontmoedigd, dat nij gisteren, aan pei sonen zijner omgeving, zou verklaard hebben « Het ziet er niet rooskleurig uit in mijn aat staande rijk ; ik geloof dat ik best zal doen die: troon te weigeren ! Eene ofScieele mededeeling. Wij ontvangen de volgende officieele mede deeling : Het Turksch gezantschap is gemacntig kategoriek te logenstraffen, aile nieuwstijdinge betrekkelijk de kandidatuur van Izzet Pach. voor den troon van Albanie, alsook de ander tijdingen, welke voor doel hebben te doen ge Jooven dat de Turksche regeering gewikkeld i in loensche kuiperijen betrekkelijk Albanie. Hij liapt er door ! De nieuwe Turksche minister van oorlog i een kerel die er met vuile voelen doorgaat; o; zijn voorstel zijn niet min dan 161 opperofficiere ontslagen en op pensioen gesteld. Hij wil absoluut de kaders verbeteren en d korpshoofden verjongen, maar hij sabelt in de: hoop «elijk een oude dragonder van Latour. Onder de op pensioen gestelden bevinden zich de maarschalken Zeki Pacha en Ibrahim Pachs de eerste divisie-generaal : Abdullah; de gene raals : Ahmed, Hamdi, Munir, En ver,- Ismai] Fa-sil» Fethi, laver, Tevzi, Chevket-Torghoui Hassan, Thasin en Chukri-Pacha, de verdedige van Andrinopel. Er zijn in het geheel 33 divisic oversten, 40 brigade-oversten, 12 staf-kolonel en 76 regiment-kolonels, die zonder veel kompîi menten aan de deur gewalst zijn. Gisteren zij de iradees verschenen, waarbij die 161 oppe] officieren mogen gaan wandelen. Gelijktijdig zijn de iradees verschenen waarb de opvolgers der afgedankten worden benoem of bevorderd. Generaal Mahmoud Moukhtai gezant te Berlijn is benoemd tôt opziener van he derde legerkorps. Hij is per telegraaf naar Kor stantinopel ontboden. De brigade generaal Djavid Pacha is opziene benoemd der vierde brigrade. Maarschalk Osma is benoemd bij de eerste brigrade en généras Zeki bij de tweede. Een brigade-generaal en 30 regimentskolonel zijn bevorderd lot divisie-generaals. De Duitsche kolonel^Bronsart von Scheller dorf is opperbevelhebber benoemd der derd leger-divisie. Onder de verschillende benoemingen, koir ook diegene voor van den Pruisischen généra; Liman von Sanders, als generaal-opperbevel hebbervan het Ie Turksch legerkorps. Enver Paoha heeft eene aleohte per in Duitaohland. De Duitsche bladen vallen op den nieuwe Turkschen minister van oorlog en kloppen er o gelijk de duivel op Geeraard ! Bijna al de Duitsche bladen spreken over hei in bewoordingen welke doen nadenken. Enkele dier bladen noemen hem den Turl schen Bonaparte en zienin dienopbruischende ooiiogsman een bestendig gevaar voor de Europeeschen vrede, want, zegt Het aclit ui blad, de Jong Turken hopen nog steeds zich t kunnen verzstten tegen ae'n afstand der eilande van de Egeezee aan Griekenland en poge Albanië te gebruiken om hunne doeleinden t bereiken. Enver Pacha, en diegenen die hem steuner zijn stellig vurige vaderlanders, voor wie men i bewondering scaat en het hoofd buigt, maar, a politiekers, zijn zij een gevaar, een groot gevaî voor Europa ! » De Engelache vlootzending in Turkij* Het officieus Turksch blad : Tasfiri Efkia. kondigt aan dat de Turksche regeering besli heeft de Engeîsche vlootzending te vermeerdi ren om de herinrichting der oorlogsvloot 1 verzekeren. Volgens dat blad, is men reeds metEngelac volop overeengelçomen, bij zoover, dat ee aantal Engelsché officieren zelfs op weg zoude zijn naar Konstantinopel. \ Men mag die ofticieren niet verwarren mi diegene welke aangeworven zijn voor 't arsenai van Ismidt. Het geruchi, volgens hetwelk Engeland, c aanraden van Rusland, zou beslist hebben zijr vlootzendfng terug te trekken uitKonstantinope wordt dus gelogenstraft door het feit, dat h getal Engeîsche marine-officieren vermeerde] wordt in Turkije. DE SZEZIKAANSCHE KBÏSIS. Volgens een telegram uit Presidio, hebben ( gevechten rond Ojanaga opgehouden. De bond troepen, aangemoedigd door hun welgelukko hebben de vluchtende oproerlingen achtervolf tôt op eenen zekeren afstand der stad. Generaal Villa, die niet gevangen werd g ncmen zooals verkeerdelijk werd bericht, hec Chihuahua verlaten aan het hoofd van e< 1000-tal oproerlingen ; hij rukt op naar Ojanag Zou generaal Huerta zioh laten overtuigen De zaakgelastigde der Vereenigde-Stati heeft zich naar Vera-Cruz begeven. Op verzo^ van Mgr Lind, katholiekeaartsbisschop, hebb de Roomsch-katholieke waardigheidsbekleedc aan de omgeving van generaal-president Huer dat men zou aandringen ten einde van hem al noodige toegetingen te bekomen. in 't bela: van den vrede. De andere" notabiliteiren, was onder ook de militaire, hebben hem doen u schijnen, dat hij noodzakelijk moest aftrede doen hij heeft ooren, maar wil niet hooren. Huerta zou tijdens een interview verklaard heb ben: Wilson zal mij in de hel gezelschap houden eer ik afstand doen zal van mijn gezag. Hij lieef niets gezegd over den neteligen toestand waarii Mexiko zich bevindt. Hij zegde fmkel • Met spreekt van bankroet, dat is gekheid ; er zullei nog velejaren verloopen eer de Mexikaansclu staat ooit den vooravond van zulk eene national) ramn }ipi#»wa i REGIÊN. ' Krot in de Gentsche stadskas ! ï Van waar die krot komt ? :j Hoofdzakelijk van de geldverkwistinger !t op schoolgebied. We herhalen : De stad Gent betaalt ruim honderd er \ twlntifl lagere onderwijzersen onderwijze j ressen te veel, indien er gemiddeld 30 leer 1 lingen per klas waren, wat door niemanc overdreven wordt geacht. Nu ?.ijn er maar 2] per klas. ' l-)us met 120 klassen minder zou met t ruim genoeg hebben. 1 Er zijn 7680 leerlingen in de lagere stads 1 scholen, Rekent men elke klas aan 10,000 fr„ gronc en ailes inbegrepen, dan zijn daaraar a 1.200.000 fr. nutteloos verkletst. - Aan 3 per cent is dat eenen interest vai . 36.000 fr., jaarlijks te betalen ; daarbij heef j men den onderhoud van die gebouwen f men heeft er leermiddelen voor te koopen : te onderhouden en te vernieuwen, zooali borden, kaarten, prenten, onderwijzers 2 lessenaars, kachels, telramen, malen er gew;chten, enz. ; men heeft zooveel te meei kuischeressen noodig, benevens voor elkf j klas het onderivijzend personeel. , Ailes wel uitgerekend, zou de besparing i op schoolgebied voorzeker de 300.000 fr. pei ° jaar nabijkomen en misschien wel over g trefïen. Dat ailes zonder de minste schade vooi het onderwijs. s Dat heeft zoo jaren en jaren geduurd. ^ . * . « * 5 Onder het eenpartijdig liberaal kollegie was het minder erg dan ondér het kartel ■ kollegie, maar ook de liberale kollegiën l slachtofterden ailes wat zij kondeu aan he onderwijs. • Ze hadden schrik van nieuwe beiastingflii 1 te leggen, maar om het officiëel onderwijs s zooveel mogelijk te kunnen begunstigea j verzuimden zij de wegenis, aoodat de stad - nu vôôr de Tentoonstelling, in aile haas . voor ruim 2 miljoen fr.wegeniswerken heef' \ moeten uitvoeren. Rekent men nu dat de schoolverkwistingen 1 maar 20 jaren geduurd hebben en dat zi; gemiddeld maar 200,000 frank per jaai r hebben beloopen — maar 't is meer dar | ziet men dat men vier miljoen franks nutte loos aan onderwijs heeft besteed, terwij' s men de wegenis liet vervallen. Maar de Gentenaars, de meerderheid ter e minste, hebben het gewild en daar is nv t kwestie de putten te. vullen. [1 Ze zijn nog al diep. * * Vooruit weet daar gemikkelijk midde n mede. P « Desocialisten, zegt hij, zijn voorstander a » der regiën, die goed beheerd, honderc » duizeuden franks in de openbare kaâser J " kunnen brengen, en nog groote voordeeler a » kunnen schenken. » <• Zeer wel, maar laat ons dat op den kepe ® beschouwen bij het licht der ondervinding i In Gent worden gaz-, elektriciteit et e waterdienst in regie uitgebaat. De piijs ii u ervan verhoogd sedert Nieuwjaar. n De trams zijn niet iii regie — gelukkigiijk ^ anderszoudenwellichtdetikkettenvan 10 0[ 12 en deze van 15 op 20 centiemen gebrach >. zijn, — nu isdat onmogelijk. Vioeger werden gaz, water, er.z. doo ^ maatschappijen uitgebaat, die dat deden on e geld te winnen. Ze wonnen geld, en dat ziende hebben di ® stadsbestuurders gezegd : n Wij (steden) we zouden dat zeiven kunnei doen ; we zouden het beter kunnen doen -[i (want de dienst der maatcchappijen lie soms te wenschen) — we zouden het bete: P koop kunnen doen, aangezien wij het ni; i doen om geld te winnen, en dat zou vooj ît deelig zijn voor de ontwikkeling der nijvei J heid, wat een gelukkigea weerslag zoi hebben in de stadskas ; de werklieden de le diensten zouden beter betaald en beter b< s- har.deld worden ; ten s'.ct'.e als er nog W£ overschiet dat zou ten goede kometi aan d stadskas — ten bate vau elkeen. f- Dus de steden hebben openbare dienste: in regie uitgebaat, — ook Gent. a. Het gevolg isdat degaz-regie in 191" een winst heeft opgeleveid van T90 duizen< ' franks. Om logiek te zijn eu ingezien de redene ;a welke de stad genoopt hebben de gaz i rs regie uit te baten, zou de prijs der gs moeten verminderd worden en ingezien d ig winsten zou men het loon der gazwerkliedt ■r- kunnen verhoogen als het nog dient ve beterd te worden, zooals Vooruit zegi. ■ 't Kan eraf ! Maar men doet niemendalle — men zej [ aan de werklieden — tegen de waarheid ii i — dat er geen geld is ; men slaat ook de 1 gaz niet af, hoewel men zooveel over heef , maar men slaat hem nog op. : Waarom ? Omdat men de opbrengst der regiën doi dienen om de inkomstep te vermeerdereu iets waarvoor zij in de hoofdzaak niet zij bestemd. Te Gent worden de regiën nu benuttig om onrechtstreeks Iasten te leggen, inkon 1 sten te sebeppen, die moeten dienen oi werken uit te voeren ten bate van allen, e ' die betaald worden door eenigen, dot degenen die gaz, water enz. bezigen. ' Dat is onbillijk en onrechtvaardig. Vooiuit kan daarvoor in bewonderin staan, — wij niet. Hij kan meenen dat de régie een gemal 1 kelijkmiddel aan de handdoet om geid t slaan — als van dat middel gebruik worc gemaakt dan zal het ten nadeele zijn de nijverheid vooral ten nadeele der klein nijveraarsen ambachten. Deze zullen op de eene of andere manie moeten zien terug te v^nn*fi wat zij n meer aan gaz, elektriciteit of water moete betalen. Vreest Vooruit soms niet dat hunne werl lieden daarvan den weerslag zouden kunne gevoelen ? Ziedaar hoe terS gevolge van jarenlang schoolverkwistingen ons kartelbestuu optreedt tegen de belangen vooral van d ûicuic uulgcjlj. de"kamer~ Zitlinç van Vrijdag q Januari iqi$. Voorzitter.schap van M. Schollaert. SCHOOLWET. De Kamerzet de bespreking voort van art. 1; M. MecheLynck verdedigt zijn amendemen waarin hij voorstelt de onderwijzers en onde wijzeressen deraanneembare scholen, die ong< huwd zijn en in gemeenzaamheid leven, aan t duiden of beter de benamiag te geven van lede eener kloostergemeente. M. Buyl vraagt dat ia het Staatsblad de name zouden afgekondigd worden van de bestuurdei der vrije scholen en beknibbelt daarna de to< lagen welke die scholen zullen trekken. Hij doet lezing van eenen brief geschreve dat den geestelijken bestuurder eene vrije scho( aan eenen schoolopzieaer en waarin, bewee M. Buy], eerstgenoemde bedrog pleegde e loensche praktijken gebruikte om eenen werel< lijken onderwijzer te kunnen vervangen doc eenen kloosterling. Die geestelijke, roept de he< Buyl, heeft het gouvernement bedrogen. (Ileui, verzet, rèchts), Zij ne redevoering voortzettend, beweert h dat het officiëel onderwijs hooger staat dan dî gegeven in de aangeaomen of aanneembai scholen ! M. Poullet. — Ik protesteer tegen de hati lijke beschuldiging daar zooeven uitgebracl door M. Buyl, tegen den geestelijken bestuurd< eener school welke hij niet genoemd heef (Gerucht, geroep^ en çelier links, sommifi leden der linkerzijden slaan met de vuistên c de lessenaars. Het gerucht is oorverdoovend Te midden van het lawijd, verrechtvaardU M. Poullet het gedrag van den geestelijken b< stuurder, door M. Buyl aangeklaagd. Daarna zegt hij : M. Buyl zou willen dat me de namen afkondige van de bestuurders d( y vrije of aanneembare scholen. Wij zijn van gevoelen dat het ontwerp g noegzaam de eerlijke naleving der wet waa borgt, zonder dat wij on zen toevlucht zoude nemen tôt het aflcondigen eener naamlijst. i M. Mechelynck vindt de benaming : aanneen bare school. onvo'doende eû hij zou v^illen d: men zegge : scholen bestuurd en bediend doc eene kloostergemeente ! Zouden de linkerzijùe I misschien voorstellen aan de kloosterscholc de burgerlijke verpersoonlijking toe te kenner M. Masson. — Wij,zullen het in elle geval ni , voorstellen ! M. Poullet. — Indien de aanneembai scholen de voordeelen der burgerlijke verpe sooalijking niet genieten kunnen, dan moett zij onderworpen worden aan het gemeenzaa i racht. Wat meer is,die scholen moeten geene bijzoï 1 dere aanduiding hebben ; in de gemeenten wa er zulke scholen zijn, kent men die scholen € ( men kent ook de personen die ze besturen en d ' er onderwijs geven. ' In mijn département kent men zeook ! Er kan hier dus geene spraak zijn van e( gevaar dat zou voortspruiten uit de naamloc heid \ (zeer wel\rechts). ■ m. Buyl. — Wat belet er u de namen van < i besttiurder§ dier scholen in het Staatsblad af kondigen. m. Poullet. — Ik doe het niet om dat h - onnoodig is en onnoodig of nutteloos werk d< ik niet. Wat gij mij vraagt is onmogelijk orad itc mij met geen onnoodig, belachelijk werk v ! bezighouden. M. Royer heeft de vrees uitgedrukt dat ■ t bestuurders der aanneembare scholen de te îagen, bestemd vo3r hunne onderwijzers onderwijzeressen zouden vervreemden, ze zi c , coeëigenen en gebruiken te hunnen cigeu ba of tôt een ander doel. Die vrees is ongegrond en ik zal u bewijz dat ik bij machte ben zulks te beletten. i M. Po-jllet doet lezing van eenen omzer brief, wolken hij gezonden heeft aan zekc gemeentebesturen, die de toelagen bestei voor de onderwijzers en onder\vijzeressen c t officiëele scholen, niet uitreikten en acht hielden. e Ik heb, zegt hij, aan die gemeentebestui laten weten. dat, indien zulks nog voorviel, j strenge maatregelen zou nemen. Nu, moest eendergelîjk geval zich voorde in eene aanneembare school, ikzou even stre e zijn en dezelfde bedreiging doen ! j M. Paul Hymans. — Ik zou willen zien of • katholieke minister Poullet zoo handelend î durven optreden tegenover geestelijken n kloost>rzusters ! M. Poûllet. — Ik zou de wet doen nalev* Ik heb een adres ontvangen van het Verbe z van wereldiijke onderwijzers en daarin w e schen zii mij geluk en hopen vuri£ dat de wetsontwerp gestemd worde. (Uitroepim n links). c- M. Mechelynck had een amendement nec __ gelegd, welk voordeelig zou zijn van het onc wijzend korps, aan kloosterliogen en gemeei onderwijzers, Nooit hebben wij dat geziea. Pf Er is nu een ontwerp ; het is wel ons school ; ontwerp en wanneer het eenige jaren in voeg< l> zal zijn, zal iedereen tevreden zijn en zal mei n zien dat niemand werd benadeeligd. {Topjuich l redits.) . , -n ' M. Masson. — Indien wij het artikel lo willei verbeteren, het is omdat gij het princiep van he artikel ontaardt. . M. Woeste. — M. Masson komt opmeuw d< toestanden ultleggen welk het amendemen ; bezielt. Ile noodig de ICamer uit de voorstellei n der linkerzijden te verwerpen. Wij nemen het toezicht der scholen aan, docr weigeren verder ailes. d De vrije scholen moeten vrij blijven ! Waarom wilt gij de lijst der bestuurders var de aangenome scholen ? Omdat gij er een officiee H karakter zoudt willen aan geven. Wij willer n zulks niet en bestrijden uw plan uit al onz< krachten. Na eenige woorden van de heeren Dembloî Ruvr.. wnrdt de zittiac om 6 1/4 ure geheven ALLER LE!. t* Koken moet Kosien. — De nieuw( s schoolwet zal zware lasten voor de steder t medebrengen, zoo schrijft Vaderland(eke) De jaarwedden der van onderwijzers er I onderwijzeressen worden Verhoogd, er e iedereen keurt dat goed aangezien eer schoolmeester zoomin van den dauw kar r leven als andere menschen. lîr zullen ook meer onderwijzers ei onderwijzessen moeten zijn dan voorheen. a ingezien de instelling van den vierder graad. De kosten zullen dus vermeerderen nie^ n alleen voor de groote steden maar voor aile gêmeeuten. Integendeel, de groote steden zullen dat e minder gewaar wordendan dekleine steden. r indien zij verzaken aan de nuttelooze e schooluitgaven. Gent smijt jaarlijks 200 a 300 duizend franks in 't water om het katholiek onder wijs konkurrencie aan te doen. Als het zal leeren op dat gebied geene nuttelooze uitgaven te doen, dan zal het, ondanks de nieuwe schoolwet, nog tôt be-sparingen kunnen komen. Maar Yaclertaad(ebe) weet dat het Gentsche kartelbestuur nog nieuwe lasten za' moeten leggen en 't zou dat geerne op de katholieken steken. Daarom zegt het dat de schoolwet zware e lasten zal medebrengen voor de groote a steden. Q Die truk zal niet pakken ! s " Algemeen stemrecht.— De liberaler zijn voor het Zuiver algemeen stemrecht, n dat ten minste trach'en de tolken der libe->! raie Associatie van Gent te doen gelooven, rt Maar wij gelooven daar niets van, we zijn ? overtuigd dat de overgroote meerderheic der Gentsche doktrinairen, het zuivei ,r algemeen stemrecht uit den grond van hun g- hart naar aile duivels wenschen. Inderdaad, het zuiver algemeen stemrecht ij moet noodzakelijk de liberale partij nog ten t zeerste verzwakken, en we menen dat de e Gentsche doktrinairen, die toch ook begaafd zijn met gezond verstand, niet kun-nen besluiten tôt zelfmoord, wat een ziel :r hoofd verraadt. t. Li Journal de Liège, zegt dat het zoo is te ■e Luik. p « Daagsvoorde kiezingen van 1912, zegi )• » Le Journal de Liège, hebben de liberaler » wel eene stemmin'g van gelatenheid uit » gebracht, alzoo hunne persoonlijke voor-» keur ten ofier brengende aan de noodv/en ,r » digheden van de liberale taktiek, opge » drongen door de vurigen, die zegden oi » die wijze zeker te zijn het Gouvernemen r- » omver te werpen. Maar die taktiek is uit a » gekomen op de ramp van 2 J uni 1912 ». De Hb'eralen weten nu, zegt Le Journal dt Liège, wat de taktiek der vurigen waard is II en — ze doen niet meer in zuiver algemeet stemrecht. n De socialisten, die gebaard hebben t< ? gelooven dat de liberalen voor het Z. A. S >t warerr, staan daar nu beteuterd te kijken 1 'e Afslag. — De verschillende maatschap r" pijen die overzetdiensten hebben tusschei R het Vasteland, Amerika en elders, vermin 11 deren de prijzen der 3« klas-koepons. Di j. gedurige konkurrencie brengt dien afslai ir te weeg. n — ie Veroopdeeîd. — De « Semaine reli gieuse de Paris » kondigt eene nota af vai Kardinaal Amette, waarin de prelaat d :n Tango (een dar laatste uitgevondene dan s" sen/veroordeelt als zijnde van onkuischei [e aard en zedenschennend. tè " Onder-Iuitenanten. — Hcnderd e et twaalf onder-officieren der infanterie e: >e vijftien der artillerie, hebben in de krijgs at school het examen van onder-luitenant me riI goed gevolg afgelegd. i® De îoore van Clney was deze wee 0f zeer kalm, tengevolge van het slecht wedei De landbouwers konden door den sneeui a.t niet met hunne beesten. Er was nogal een schoon getal paarden en de goede paarden werden meest aan Frar schen en Duitschers voor groot geld ve d" kocht. re er De graanoogst was in 1913 veel aai ;r. zienlijker en voordeeliger dan vorige jarei ! Dat zou ook eenen afslag kunnen teweei en brengen. ik , — De uitwijking gedurende 1913 beliep en langs Bremen 225,346 personen ; lan| ng Hamburg 192,733 ; Antwerpen 115,061 Rotterdam 82,470. ou In 1912 telde men : Bremen 158,55: 0f Hainburg 134,166; Antwerpen 87,971 ; Rc terdam 67,390. :n ! Bremen blijft dus aan het hoofd, terw >nd deze vier havens te samen 167,528 uitwijk liDgen meer naar andere Ianden stuurden. fciet _ rc" Spoarwegmateriaal. —Deheermin ler. ter Van de Vyver komt het lastenkohi [er. goed te keuren voor de lever ing van 8 !te- koop waren waggons. De aanbesteding i eerstdaags plaats hebben. Naar Kongo.—Mgr Augouard, bisschop :* in Fransch Kongo, zal weldra naar het ' Zwarte Land kunnen terugkeeren. Eene erge ziekte weerhield hem langen tijd te | Parijs. 1 Taalgrens, wakker! — In Oogst-. maand 1912, op het kongres van het Davids-t fonds, brachten de heeren Dr Debeuckelaere, i G. De Clercq, Dr Goossenaerts, Dr Van Isacker en Cl. Verbeyen, verslag uit over de i toestanden op de Taalgrens in Belgie, die ze, deel voor deel, nauwgezet hadden onder« zocht. Daar werd een komiteit aangesteld, be-staande uit voormelde verslaggevers, dat waken zou op de stam- en taalbelangen van de Vlamingen aldaar. Onder den naam « Taalgrens, wakker ! », is dat komiteit thans uitgebreid tôt eene vaste vereeniging, waarvan voorzitter is, de heer G. De Clercq (Hey-kruis); onder-voorzitters, Dr Debeuckelaere en Dr Van Isacker ; sekretaris-penningmeester, Cl. Ver-heyen ; archivaris, Dr J. Goossenaerts, Molenstraat, 23', Sint-Amandsberg, bij wien aile inlichtingen over de Taalgrens kunnen worden gevraagd en gevonden. Dat deze nieuwe vereeniging van zeer groot belang kan zijn in den Vlaamschen strijd, lijdt niet den minsten twijfel. Door voordrachten en meetingen,kunst- en lieder-avonden, het oprichten van plaatselijke strijdvereenigingen, door woord en schnft zal « Taalgrens, wakker ! » het stambewust-zijn trachten op te wekken van de Vlaam-sche bevolking aldaar. hare zedelijke en stoffelijke belangen voorstaan. Ten einde deze taak te vergemakkelijken, zal de Vereeniging in West-VIaanderen optreden in overleg met het verdienstelijke l'ro Westlandia, en wordt ze voor de andere provinciën in afdeelingen gesplitst. Zoo is reeds tôt stand gekomen een komiteit dat de strook zal bewerken van Moeskroen tôt af Bever-in-Iienegouwen toe (voorzitter Dr De Beuckelaere, sekretarissen O. Polfliet, doctorand. phil., Hernislaan.Gent, en Igori Van der Putteh, te Viaene-Moerbeke). De Studentenafdeeling te Leuven MM. (H. Borginon, A. Millier, G. Persyn, Dr. J. Van den Heutfel, K. Versteele) zorgt voor het Oosten van Brabant. Andere afdeelingen worden eerlang opgericht. Vlamingen, op uw steun durven wij reke-nen. Het geldt hier de belangen van meer dan 200,000 verlaten, bedreigde Vlamingen. Allen die iets voelen voor de werking op de taalgrens, kunnen lid worden mits 1 fr. per jaar. Taalgrens, wakker I Pater Verbiest, wiens standbeeld te Pitlem opgericht werd en waar over enkele maanden groote feestelijkheden plaats hadden, is nog uit het geheugen niet. De minister van China heeft aan het Bel-gisch gouvernement geschenk gedaan van een schoon kostbaar handschrift, ter eere van Pater Verbiest gemaakt. Bewiisstukken. — Wie tegenwoordig in eene openbare veiling een huis wil koopen, moet voorzien zijn van zijn trouw-boekje of van een ander officiëel bewijsstuk. Dat is het gevolg der nieuwe hypotheekwet, die den 13 Oktober laatst gestemd werd eu in voege is sinds 1 Januari. De maatregel werd genomen omdat er vroeger vêle mis-slagen geschiedden in het schrijven der familienamen. GEMENGD NIEUWS De slaohtoffera der Alpenbergen. Uit Geneve wordt gemeld, dat vijf Engeîsche toeristen, waaronder drie jongelingen, een meisje en een 13-jarige knaap, Saint Sergue 's morgends verlieten, om al schaatsende den berg Mont-Dole te beklimmen. 's Avonds werden de toeristen door een schrik-i kelijk tempeest overvallen. Weldra hadden zij hunnen weg verloren en hadden geene hoop St-; Sergue te bereiken. Zij ontdeden zich van hunne schaatsen en bouwden bij den top van den berg, op 1800 meters hoogte, eene hut van sneeuw, om zich gedurende den nacht te beschutten. De hotelhouder, waar de toeristen waren afgestapt, zijne logeergasten niet ziende terug* 1 keeren, werd ongerust en richtte seffens eene reddingsploeg in, bestaande uit een 50-tal man, î die middea den nacht naar de vermisten op zoek r gingen. Aile pogingen waren vruchtéloos, en de reddingsploeg keerde naar het hôtel terug. Bij het aanbreken van den dag werden de opzoekingen hernomen. Twee geneesheeren en 1 zes sleden werden bij de expeditie gevoegd. 3 Deze maal was men zoo gelukkig de vijf toeristen in hunne sneeuwhut te ontdekken. De i vijf ongelukkk'en, geheel en al vervrozen, waren in de onmogelijkheid eenige bevveging temaken. Hartversterkend voedsel werd de ong:elukki"en toegediend en zij werden daarna spoedig naar net hôtel gebracht, waar zij verzprgd werden. Men hoopt de vijf bergbeklimmers te redden, niette-" genstaande hun toestand zorgwekkend is. Zij t verklaarden dat zij veel geleden hadden van de vinnige koude. Onder de sneeuw bedolven. k Een Beiersch grondeigenaar, M. Reicher, die met zijn rijtuig in gezelschap zijner twee zonen, 7 een uitstap had gedaan, werd in het naar huis keeren door een sneeuworkaan overvallen. De paarden bleven in den sneeuw steken en de reizigers werden onder de sneeuw bedolven. 's Anderendaag;s vond men de lijken van M. Reicher en zijne twee zonea. De paarden waren ook omgekcmen. Bloedig draina tusaohen Poloneezen te w Guesnaln. '* In het kolenbekken van Douai had een bloedig drama plaats tusschen mijnwerkers, allea • Poloneezen. Franc Sibinaski, 28 jaar oud, afkomstig van : Polen, was te Gucsnain aangekomen en bood js zich aan in dekoolmijnen van Aniche. De man weid aanvaard en in den put Raint-René aange-' worven. ,. Rond 8 1/2 ure 's avonds kwam Sibinoski in ' ' de herberg Cerba, gelegen dicht het'^érkhuis der elektrieke trammaatschappijen. Nauwelijks was Sibinoski in dé herberg of hij ijl zocht twist tegen de verbruikers, aîlen Poolsche e- mijnwerkers. De kerel die reeds dronken was, trok zijn mes uit den zak en bedreigde ermede zijne landgenooten. [e. De herbergier, het ergste vreezende, wierp Sibinoski, met de hulp van eenige verbruikers, aan de deur. Daardoor ontstond een aigenfeen gevechft tijdens hetwelk Sibinoski een vijftiental messte* ken bekwam en ten gronde rolde.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods