Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

869 0
03 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 January. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 23 July 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h98z894282/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zater-an iondag 34 Januari 1914 par niimmer : 5 centiemen 45* jaar, Num. 2 Teleloou 604 FONDSENBLAD Telefoon •84 AANHONDlGlNGEi* : Voor aile âankondigingen wende men zich ten bureele van het blad. KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAMSCfî LAND] Handel, Nijverheid, Taal en Q-odsdienst VERSCHIJNEN DE ALLE WERKDAGEN IflWCHlikl JVUWe«P-n« | « VOOBOP BETAALB AA Kr: BeMaar l&.OO Bar hatijfear » Par Aie nMocden » 4b.®9 Voor he*ergfc«e : fe. 1 *,®<* fr. #,5« : 94ML Voor vï««nde landen, de v#£««nikn*;koeten tufTe *oegea ————————m** BBNIGB XJITOAVB | M- 18. Ketnlrat 18 * 0«t ÏSgSSS?ÏSg . — — irinn ——■■■rrn.n GENT, 3 JANUARI. Staatkundig Overzicht De toestand in de Balkanstaten Nieuw Albanie heelt reeû» twee regee-rlngen en eenen koning. Oit Rome wordt het volgende geseind : Volgens inlichtingen, welke ik vernomen het uit de stelligste bron en welke herkomstig zijn van Albaneesche. hooggeplaalste berichtgevers, zou de bevolking der Epirolische gewesten. die door de internationalekommissiebij Albanie zijn ioselijfd, er niet aan denken in opsiand te komen, gelijk het werd aangekondigd, maar zij iîou er aan houden een voorloopig bewind naar haren keuze uit te roepen. De leiders dier bewegingr zich gedragend aan het voorbeeldhun gegeven aoor Essad Pacha in het Noorden van Albanië, zouden verkl ren dat zij weigeren de voorloopige regeering van Vallona te erkecnen, welke Ismail-Kemal-Bey aan baaï hoofd heeft, omdat zij van geroelen zijn dat die regeering niet de uiting is van den volkswil. , .. . , . Albanie zou dus welhaast verdeeld zijn in drie sireken welke zoudea beheerd worden door diie verschillende voorloopige regeeringen, te weten : De regeering van Essad-Pacha ten Noorden, die van Israaïl-Kemal-Bey in het center en de regeering der Epiroten, in het Zuiden. Prins von Wied, die toebereidselen maakt om den troon van Albanië in bezit te nemen, zal dus, gelijk men ziet, maar te kiezen hebben, voor wat cle kwestie der wijze van regeering betret'l. Wie zal hii aanhooren en volgens wie zal hij zich schikken ! Dàt is de groote kwestie en 't is die kwestie welke veel bezwaren zal opleveren, wanneer het zal gelden piins von Wied te doen aannemen als vorst van Albanie, dcor de verschillende frakties welke zijn nieuw rijk verdeelen in drie kampen, welke den schijn aannemen niet al te best te zullen overeenkbmen. De Duitsohe militaire zending in Turklje. Er zou geene overeenkomst gesloten zijn : In de Duitsche kringen te Konstantinopei, looehent men ten stelligste dat er veranderingen ziin aan^ebracht in de voorwaarden aan welke de Duitsche militaire zending werd aangewerven. Geceraal Liman von Sanders, zal, verzekeit men, wezenlijk aangesteld worden als bevel-hebber van heteerste Turksch legerkorps.Hij zal levens het hooee woord hebben in de militaire opleiding der Turksche soldaten. Hij blijfteven-wel, geheel en çansch, voor wat de zakeo bitre't. welke buiten zijne bevoegdheid malien, geheel • ~e=: ;,T£f.oCh o^.der h<=t gezag van den minister van oorlog. De Duitsche officieren zullen zich dikwijls ver-plaatsen binnen den weekkring van het eerste Tursch legerkorps, ten titel van militaire opzie-nieis.In de officieeîe kringen verklaart, of beter, verzekert men, dat de inacht en het gezag der Duitsche militaire zending bepaald en voor goed aangeduid zijn door de Porte. Al wat dus door vreemde bladen wordt verteld over zoogezegde inkremping van het gezag der-Duitsche militaire zending in Turkije, is aoodeenvoudig uit de lucht gegrepen. Czaar Ferdinand van Bulgarie opent den zittijd der Sobranié. Men meldt uit Sofia : Czaar Ferdinand heeft gisteren den parle-mentairen zittijd der Sobranijé geopend in tegen-woordigheid van geheel de koninklijke iamilie. Wanneer Czaar Ferdinand zijne intrede deed in de zaal, riep een socialistisch Kametlid: Weg met de monarchie ! Dâdelijk hebben de leden der andere partijen luidkeels geroepen : Leve de koning !, en tezelfder tijd begonnen zij zoo duchtig in de handen te klappen en te roepen ter eere van Czaar Ferdinand, dat het publiek in de openbare tribunen gezeten, de betooging ter eere van den vorst, bijtrad. Daarna heeft de Czaar de gebruikelijkc rede voering uitgesproken en de talrijke beproevinger opgesomd welke het volk doorstaan moest. wanneer het aangevallen werd door zijne viil vroegere bondgenooten. Hij bracht ook hulde aan de Bulgaar chc soldaten, die moedig gevochten en den oorlog onderbrokén hebben zonder evenwel overwonnec te zijn geweest ! ! (Hm !... Hrn !... In den tweeden Balkan-oorlo^ werden zij onafgebroken verslagen en zij lietcr zich door de Grieken en de Serviers onlnemei: wat zij op deTurkeu veroverd hadden !) Hij deelde verder mede dat Bulgarie goede betrekkingen onderhoudt met Rumenie er met Turkije, en wees op de goede verstand houding met Servië en Griekenland, welke dageïi]i<s langs om sterker wordt. Hii emdigde z:jne redevoering, de hoop uit druklcend dat Buisrarië, op het gebied van der vrede en den vooruitgang, talrijke zegepraler zal behalen welke het eene eereplaats zullen ver schaffen onder de Balkanische volkeren. Het antwoord van het drlevoudig verbont op het Engelsch vooratel. Uit Londen wordt gemeld, dat de vertegen woordigers van: Duitschland, Oostenrijk ei Italie gisteren te Londen aan Foreign Office he antwoord hunner wtderzijdsche gouvernemente: op het Engelsche voorstel liebbeu besteld. 't Kan gebeuret;. dat die tijding echt is, docl men vergeteriet, dat het reeas de derde maal is op een verloop van acht dagen, dat die tijdini werd medegedeeld, doch 's anderdaags wer gelo2enstratt ! Wij zullen dus best doen nog een beetje t wach'ten vooraleer die tijding als evangelie aa te nemen. Oostenrljk-Hong'ariô zou Xtalie ateune: in dezes zlenawijze in de kw#3tle der Sgaezee-oilanden. Eene officieuze nota,uit Ro'neontvangen, vei zekert dat de Oostenniksch-Hongaarsch regeering aan het Italiaansch gouvernement te stelligste heeft beloofd,dat zij de zienswijze va Italie deelt en steunen zal i*i de kwestie dt eilandeu van de Egeezee, welke door Italiaai sche troepen bezet zijn. Konlng Peter van Sarvië ontvangt de leden der oppositie. Koning Peter I van Servie heeft gisteren c leden der oppositie in zijn paleis tr; Belgrad ontvangen. die aan den Vorst hunne zienswijî over den huidigen toestand deden kennen. Zipprotesteerden tegen de onverdraagzaainhei welke het huidig kabinet aan den dag legt i zake binnenlandsche kwestiëa. Zij veiiciaarde niet het inzicht te hebben de parlementaii werkzaamheden te dwarsboomen, maar, als zi de verleden week, de Skouptchtina verlietei deden zij zulks enkel om aan hunne ontevr denheid lucht te geven. [ Het kabiaat heeft zich immers veel te ve^ rechten toegeëigend in zake het opmaken der begrootmg van 1912 en 1913. Zij hebben aan Koning Peter aangeraden een gemengd mmisterie te vormen, bsstaande uit de gekeodste mannen van aile partijen en fraktiën, ten einde meer vertrouwen aan het land in te boezemen. Koning Peter zeede dat zijn doe! was de verschillepde partijen nadf>r tôt rlkaar te breneen. Xlen denltt evenwel dai hii de huidigé mmisters aan het bewind zal laten tôt in de maand \laat t of April.dat hij dan de Skoupchtina zal ontbmden en algemeene kiezingen zal doen plaats hebben. « DE TOESTAND IN MEXIKO. De aanaîeg-. De menanicien van den trein wel'<e gedvna-miteerd werd door de opstandelingen, h^eft naar Vera-Cruz getel*»foneerd dat van de vijftig soldaten die zien in den trein bevonden, er 47 gedood wer den. De riggels werden vernield en het verkeer is onderbroken. Een dekreet van président Huert*,. Naar luidt een telegram uit Mexiko, heeft président rluerta een dekree* uitgevaardigd, waarbij het tijdstip der feestdagen door hem vorrgeschreven, zou verlengd worden met 15 dagen. Eene weigerlng-. Eene ln bezitnemlng:-De Aguila-petroleum kompagnie verontrust zijn-de door de oproerlingen. die gedreigd had'îen hare putten in brand *ë steken, heeft geweigerd de noodi^e olie te leveren voor de lokomotieven der Mexikaansche ijzerenwegen. Dien te gevolge hebben de bondstroepen bezit genomen der exploitatie van de Aguila-Petroleum-kompagnie.DE SCHOOLWET Woensdag toekomende wordt de besp; e kiiig der schoolwet hernomen ; men ver-wacht nu dst de schooîwel tegen het einde van Januari za! gpstemd worden. Daar zijn echter geuzenbladen diemeenen dat de geuzenkamerlfdeu en senators bet zoo zullen weten aan boord te legge.n dat de schoolwet in dezen zittijd niet meer zou kunnen afgehandeld worden. In de Karner zouden ze het zoo lang rek-ken als ze maar kunren, opdat de wet zoo laat mogelijk voor den senaat zou komen. In deze hoogere Kamer souden dan de jongste der liberale ouwe peetjes a! doen wat ze kunnen om ook stokken in 't wiel te steken, en zoo 7.0a het kunnen gebeuren dat de wet voor de kiezingen niet piestemd worde,. Ziedaar hunne berekening. We hopen wel dat ze zonder den waard zullen rekenen, en dat de katholieken de noodige maatregelen zullen weten te nemen en uit te voeren om die schoone plannen onzer lieftallige geuzen in duigen te doen vallen. * r « Het schijnt ons toe dat het Gouvernement en de rechterzij, genoejfzame bewijzen hebben gegeven van geduld en lahkmoe-digheid, met aan de linker redenaars toe te laten zoo uitgebreid mogelijk de schoolwet te bespreken, en soms met een half dozijn dezelfde beweegredenen teontwikke'en. De algemeene bespreking is gesloten en het moet voorkomen worden dat zij her-opend worde, bij elk artikel, en bij elk amendement dat de linkerzij gelieft voor te stel-len.De linkerzijden hebben het bewijs gele-verd dat zij geenen den minsten eerbied hebben voor hun eerewoord met zooveei plec'ntigbeid gegeven, en zij verduiken niet meer Jat het er hun enkel om te doen is het werk der Kamer te be'emmeren. Voor groote kwalen moet men groo'e geneesmiddelen toepassen. Het gouvernement en de rechterzijde moeten er eene eer in stellen dat de wets-ontwerpen die op het buree! der Kamer liggen te wacbten, in bespreking komen. en dat ër tijd weze om zc ernstig te bespreken en om ze te stemmen. 1 * * a Eenige dagen voor Keistdag stelde de l heer minister-voorzitter de Bioqueville voor 's Maandags en 's Zaterdags te zetelen ; de , linkerzij maakte weer dat het voorstel niet i kon doorgedieven worden. ! Da* bewiist dat men niet mag wachten ! tôt den laatsten oogenblil; om maatregelen teremen. j Had men van in Oktober, besiist — of liever als de linkerzijde in Oogst laatst de 5 verdaging der bespreking vroeg — dat men 1 voor de be.îpreking der schoolwet. ook j morgendzittingen zou honden, dan zou de linkerzij niet zooveei pretentie getoond hebben. ^ Ze zou gezien bebben dat het gemeend a was en waartchijniijk waie de schoolwet al n vergeten. De rechterzijde en het Gouvernement hebben betrouwd op de verbintenis door de linkerzij genomen — wij zouden wellicht hetzelfde hebben gedaan, daar niemand ® z;ch aan zooveei trouweloosheid heeft ver-e wacht. T d * * n lïet bewijs is nu echter ten overtrloede ge!eve:d, en het Gouvernement heeft voor j, plicht,| ten einde zijn eigen gezag te nij-'i waren, op doottastende wijze te werk te "" gaan. il giVan het begio- ai van de hernem;ng der bespreking dient mej -te bsslissen dat er zoolang de bespreking der schoolwet duurt, morgendzittingen zullen gehouden worden, ofwel Maandag- en Zaterdagzittingen.ofwel ailes te gelijk. En eerst en vooral moet de schoolwet afgehandeld worden —die bespreking duurt al te lang. In 1884, werd er een buitengewone zittijd gehouden om de nieuwe schoolwet door de katholieken neergelegd te bespreken. De zittijd werd geopend op 4 Oogst en op 30 Oogst was de schoolwet gestemd ; dus in vier weîcen of 15 1G zittingen. Nu zijn er al 10 weken aan besteed of een veertigtal zittingen. Men zal bekennen dat het tijd er wat rap-per door te gaan, en dat de katholieken aan de tegenpartij geenszins belet hebben ailes te zeggen wat haar op het hartlag. De Kongostaat. Ter gelegenheid van de Nieuwj.iarwenschen aan 't Hof heeft Z. M. de Koning gezegd dat er veraud'ringen diene'î gebrackt worden aan de keure (charter) welke de voorwaarden b''he!st, mits welke de Kongostaat aao Belgie werd gehecht en de grondslagen op welks het bestuur in Kongo is gevestigd. Op tijd en stond zal een wetsontwerp aan de Kamers worden neergelegd welke de wijziginfa gen, die noodig woiden geacht, zal bevatten. Tôt hiertoe werd Kongo bestuurd van uit Brussel door den heer Minister ^an Koloniën ; het zal niet mogelijk blijven dat te doen. Gelijk in de koloniën van aile andere landen dient er ter plaats een bestuur , zijn, dat zijne macht oatvangt van het Moederland, imar dat een eigen, zelfstandig gezag bezit en eene eigene verantwoordelijkhei l, onder toezicht van het Gouvernement van het Moederland, om dâdelijk te kunnen optreden in de gevallen dat het noodig is. België zal ook moeten onderzoeken of het aan Kongo, onder geldelijk opzicht, geene biliijke verKoedinp; schuldig is. en of het niet wij s zou doen met ten minste den steun van zijn krediet ty geven aan het grootsch werk der beschaving van Kongo. De rnagistra'uur moet eene volkomene onaf-hankelijke positie hebben en de rechtspleging moet gansch gescheiden worden van het burger-lijk bestuur. Als het aaneekondigde wetsvoorstel neergelegd wordf. zullen we beter kunnen zien in hoeverre de bervortningen, die Zijne Majesteit aankondigt, zullen strekken. ALLERLEL De Koloniale Raad. — Wanneer de wetgeving de ■ Kolonialen Raad ingericht heeft, was het de bedoeling er aile bevoegd-heden en aile belangen in te vertegen woordigen. Nu dat, door het onslag van Baron du Sart de Bouiand, eene plaats open gevallen is in dien Raad, hebben wij eens wilen onderzoeken in welke mate rekening gehouden is geweest met de inzichten der stichters onder dat opzicht. Wij hebben bestatigd dat om zoo te zeçgen al!e inrichtingen van hooger onder-wijs er zitting in hebben. Zoo is het met de hoogescholen van Brussel, Leuven, Luik en met het Hooger Handelsinstituut van Antwerpen. Alleen de universiteit van Gent is uitgesloten. Wij vragen het ons af, is die uitsluiting wel gevvettigd ?Zijn er daar geene mannen met bijzondere bevoegdheid, en die op hunne beurt groote diensten zouden kunnen bewijzen aan de Kolonie ? Verder stelleu wij vast dat de Raad samen-gesteld is uit leden, waarvan 9 Brussel bewonen, 2 Luik, één Antwerpen en cén Leuven. Valt er u.t te besluiten dat Brussel alleen compétente personaliteiten telt en Gent geen enkel ? Zonder de zaak te ver te wiilen drij^eri, willen wij toch doen opmeiken dat het misschien niet onbillijk zou zijn dat Vlaan-deren ook in aanmerking Itwam en ten mmste een vertegen woordiger had in den schoot van dien Raad. Overigens daaigelaten de kwestie van spéciale bevoegdheden, waarvan wij daar zoo even spraken, zou het zich niet kunnen voordoen dat het nuttig zou zijn voor Viaan-deren in dat organisme iemand te hebben, die er in bijzondere omstandigheden onze be'angen krachtdadig zou kunnen ver-dedigen ? Ziedaar eenige nederige beschouwingen, die wij de vrijheid nemen te onaerweipen aan de leden van de Senaat, die deze dagen zullen overgaan tôt de benoeming in de openstaande plaats. Eene sehoone gift.--Een ongeuoemde persoon van Berlijn neeft eene som geschon-ken van zes miljoen vijf honderd duizend frank, voor het stichten van scholen voor kinderen in open lucht. Wepkmanswoningen. — Vooruit schriift : « Naar de kos'ett van militaire en gendarmeriegebouwen wordi niet ge-vraagd ; hoeveel per centen Staatsgeld, gevangenissen en kerken opleveren dat komt er niet op aan. Maar geid voov goed-koope en gezonde arbetderswoningen, den kreet van geheel het arbeidende België, tôt een enkel per cent minder te geven ho ! » Daarvoor heeft de Staat geen geid, wil Voirait zeggen. We zullen er niet te diep ingaan. maar in aile geval dan is de Staat in hetzelfilè geval als de Gentsche socios, die liever éen feest-paleis zetten van 3 of 4 miljoen, dan met dat ge.d werkman-huizen te bouwen, die voor-zeker aan een klein per cenr, nog veel meer ihterest zouden gfge.'en hebben dan de slokop uit de St-pRt«snieuwstraat ooit zal kunnen opbrengen. Dat Vooruit eens beproeve te bewijîen dat wij mis zijn l Buurtspoorweg Deînze-Looten- < hulle-Aalter. — Men schnjft ons uit 1 Lootenhulle : , ] Met geroegen vemamen wij nier, door i uw geëerd dagblad van Zondag laatst, dat i onze achtbare heer volksvertegenwoordiger Maenhaut, den heer Minister komt te onder 1 vragen over de verbreeding der Staatsbaan < Dei°ize-Aalter, waarover wij hem hier i opentlijk bedanken. De steenweg Deinze-Aalter, door den è Staat overgenomen, ingezien het groot verkeer dat in de laatste jaren nog heeft toege- i nomen ; heeft tôt hiertoe weinig verbetenng e ondergaan. Hii blijtt smal en slecht, gevaar- 1 lijk en moeilijk gebruikbaar met groote voeituigen en automobielen. ; Ook wenscht onze bevolking dat de heeren 2 Senatoren en Volksvertegenwoordigers btj t den heer Minister zouden aandringen om t de verbreeding der staatsbaan te verhaasten f en de ontworpene tramlijn te kunnen aan* J leggen. ^ Men hoeft maar een oogslag op de kaart te werpen om te zien, dat het eene der schoonste verbindingen is van Zuid- met 1 Noord-Vlaanderen en Holland daar zij de f tramlijn Deinze-Oudenaavde zal verbinden ] met deze van Aalter Eekloo. » Onze briefwisselaar heeft volkomen gelnk. Aan de voorafgaande werkza?m \eden der verbetering van de staatsbaan Deinze-Aalter, namelijk aan de onteigenirigen, wordt voortgewerkt. Dat zou spoediger vooruitgaan, ware het niet ,dat sommige eigenaars, die grond moeten afstaan, zich zeer taai aanstellen en alzoo de werking van volksvertegenwoordigers en senators belem-meren. , De staat betaalt doorgaans goed, maar dat is geene reden om hem geheel het vel ai te doen. ^ Laitdbouwmachienen en ambaehts- ï werktuigen. — In ons blad van 30 Dec., ^ hebben wij onder de rubriek Lanabouw- c mucliienen, onze lezers bekend gemaa.ct, dat het ministerie eene toelage in geid verleent ^ op den aankoop van Lnndbonwmnchienen. Wij vernemen dat het ministerie van nijver- g heid en arbeid die toejagen van 5 pet cent | slechts verleent aan klein-nijveraars en aan ^ ambachtslieden, welke hun mekaniscb gereedschap wiilen verbeteren of mekanieke \ werktuigen in hun werkhuis plaatsen. c Die toelagen worden door het ministerie j van Nijverheid en Arbeid niet verleend aan c Landbouwers die zich laiidbonwmnchicnen wiilen aanschaften, daar dit bedtijf alhangt 1 van het Département van Landbouw en Openbare Werken. , ) Doch de maalders, vlaszwingelaar,, hol- i bouwers en andere dergelijke buitenarribaoh- r ten, hebben evenals de bakkers, de timmer- i lieden, wagenmakers, meubelmakers, bout- i zagers, smeden. lood- en zinkbewerkers, s wasschers-bleekers, drukkers enz. enz. recht « op de toelage van den Staat en op de kostelooze raadgevingen van de heeren ingénieurs van het ministerie, die hun ten ^ huize aile inlichtingen geven betrefïende den 7 keus, den prijs, de kracht, het verbrunc en j de spaarzaamheid der motoren of andere « mekanieken, indien zij de gestelde voor» { waarden vervullen. < Die voorwaarden zijn : 1) Sedeft meer dan een jaar voor eigen ( rekening geplaatst zijn en niet meer dan ^ 3a 5 werklieden gebruiken. j 2) De aanvraag om die kostelooze raadgevingen en het hulpgeld van 5 0/0 te ont- < vangen, moet schrittelijk ingediend worden j vooraleer de aankoop der mekanieken bepaald gesloten is,aan den heer De Maere, ; schrijvei-bestuurder van het Syndikaat voor : klein gereedschap, 't Rozenhof, Gentbruge, , Zwarte Heirestraat. ( 3° De mekanieken moeten minstens eene gezamenlijke waarde hebben van 4°>0 frank. , Het maximum der toelage welke kan toege-staan worden is 100 fr. Indien de belang-hebbende voor deze itn ichting geid ontleend heeft in eene kredietmaatschappij, kan de toelage tôt 150 fr. beloopen. De werking , der mdalschappij is gansch kosteloos. Beigïsch-Russische overeenkomst. De minister van buitenlandsche zaken in Rusland, en de Belgische gezant, te Sint-Petersburg, hebben eene overeenkomst onderteekend, stiekkende tôt bescherming der letterkundige werken. De Heilige Stoel en de vreemde prinsen. — Ziehier de lijst der vreemde Vorsten en Staatshoofden die ter gelegenheid van Nieuwjaar persoonlijk hunne heil-wenschen aan den Heiligen Vader hebben overgemaakt : De Keizer van Oostenrijk-Hongarie, de Duitsche Keizer, de ïsar van Rusland, de Koningen van Spanje, Zweden, Noor-wegen, Belgie, Monténégro, Beieren,Koning Manuel, Konjngin' Arnelia van Portugal, de Hertogin van Orléans, de Graaf van Mont-pensier, de Graat d'Eu, en een groot aantal vreemde Prinsen. Eiersn. — De Arnerikaansche kiekens zijn in werkstaking.Inderdaadsindseenigen tijd leggen de hoenders aldaar zoo weinig eiers, dat er oneindig; veel te kort zijn. En dientengevolge zijn zij ook verschiikkelijk duur. Te Newport kost een ei 30 centremen. De voortbtengers zijn gir.der dus beter dan hier, terwijl integendeel de verbruikers hier het voordeel hebben. In die omstandigheden hebben de huis-houdsters de eiereo luxe-spijs verklaard. Men zal ze slechts nog gebruiken zooals gevoge-lteen andere fijne gerechteu. Eene kommissie heeft de voedingswaarde van het ei onderzocht. Volgens de opzoe-kingen en narekeningen zou iftenats voeding denzelfden uit'slag bekomen met 45 cen-tiemen eieren, of 25 centiemen ossenvleesch, of 5 centiemen snijboonet). Indien het publiek met deze zienswijze instemt zullen de boonen in Amerika fel in aanzien stijgen ! Tegen de verlkoudheden. — De vallingen zijn goedkoôp. Tenge'volge der mtelbare remediën die tegen de verkoud-leden voorgeschreven worden weet meri vaa: lijk niet dewelke te gebruiken. Men noet « iets nemen » voor zijne valling, naar wat ? Ziehier een nieuw middel dat onvermijde-ijk naar men verzekert, de beste uitslagen iplevert en tevens zeer goedkoop is. Mea noet eenvoudig in de koord dansen !... Deze oefening heeft eerst en vooral voor ;evolg den lijder te doen zweeten. Hoe meer men zweet, hoe meer men noet snuiten. Verder doen de plotselinge n rasse bewegingen het slijm schuiven, en :eel en neus worden weldra vrij. Ziedaar dus eene remedie, beschikbaar oor aile beurzen. Personen echter va1"» ekeren ouderdom zullen best doen dezelve huis aan te wenden, en niet aan dé hoeken 1er straten, ten einde aan min verlichte ;eburen het gedacht niet te geven dat er ets meer dan eene valling in het hoofd it 11 Mijnwerkepspensioenen. — Van a£ Januari 1914treedt het amendement, voor-:esteld door M. Mabille, aan de wet van Juni 1910, in voege. Volgens deze wet moeten de m:jnwerkers im een pensioen te trekken van 360 fr., de olgende voorwaarden vervullen: 1° Gedurendedertig jaren in de mijn ge-irerkt hebben ; 2» nog aan 't werk zijn op. Ojarigen ouderdom, wanneer men boven, n op 55jarigen ouderdom, wanneer men ip den bodem der mijn werkt. Te rekenen van 1 Januari 1914 moeten nu le volgende voorwaarden worden vervuld : 1) Dertig jaren in de mijn hebben gewerkt. 2) Vôôr I Tanuari 1912 55 jaren oud gewor-ien zijn, indien men op den bodem der mijn verkt of 60 jaren indien men boven werkt. Op den datum van 1 Januari 1912 trad de rensioenwet der mijnwerkers in voege.) Welk is nu de toestand van deze die 0 jaren in de mijn gewerkt hebbende 5 jaren (bodem) of 60 jaren (boven) oud srorden na den I Januari 1912? 1° Voor de werklieden die op dien datum ;een 49 jaar waren, 't is te zeggen diegene ;eboren na I Januari 1863, is er aan de wet an 1911 niets verauderd. 2° Voor wat de werklieden betreft.geboren 'oor den 1 Januari 1863, aan dezen is het .mendement toepasselijk. Zij zullen het lensioen trekken als wanneer zij 55 (bodem) if 60 (boven) jaren oud zijn. In de volgende gevallen evenwel wordt ret pensioen niet toegekend ; 1°) Indien het bewezenisdat de werkman ■ôôr den vereischten ouderdom de mijn leeft vei'.atfc.i .oor a.ideie dan gezondheids-edenen. 2°) Indien het bewezen is dat de verknian op het oogenblik dat hij het iensioe.1 aanvraagt, een ambacht of eenen tiel uitoefent die hem een regelmatig be-taan verzekert. Tegen de grauwvuurontploffin-jen. — Het grauwvuur veroorzaakt door ;ijne ontploffingen dikwijls schrikkelijke nijnrampen. Dit gas, met zijnen weten-chappelijken naam «méthane» genaamd, is mschadelijk wanneer de lucht er slechts :ene geringe hoeveelheid bevat. Doch wanneer de verhouding 5-5 p. h. >vertreft, wordt het mengsel van lucht en ;as zeer gevaarlijk en ontploft bij de minste lanraking met eene vlam. De veiligheidslampen, door den Enge -;chen scheikundige Davy uitgevonden, îebben reeds vele rampen verhoed. Deze lampen, die door een metalen net iijn omringd, worden hedendaags weinig neer gebruikt. om reden der weinige klaarte lie zij geven. Zij dienen evenwel als aan-iuidingsmiddel voor het grauwvuur. Inderdaad wanneer de lamp in eenen iampkring koml waar de méthane aanwe-;ig is, brandt de vlam veel helderder, naar-nate het gevaar van ontploffing grooter jvordt/i Er werden»evenwel naar middelengezocht im de aanwezigheid van het grauwyuurgas :e verraden, zonder gevaar van eenige ont-aloflîng,Twee Duitsche geleeiden hebben een ioestel gevonden dat met veel nut in de mijnen waar het grauwvuurgas aanwezig is kan aangewend worden. Het is namelijk een blikken cylindertje van 25 cer.timeters lengte op 5 breedte en bevattende twee fluitjes, welke door de trillingen van een zelfde gas, denzelfden toon geven. De fluitjes kunnen met lucht ' worden gevuld. Een derzelve wordt nu gevuld met zuivere lucht en het andere met gezuiverde luch't der mijn. Wanneer men het toestel in werking stelt, en de lucht der mijn geene méthane bevat. hoort men eenen enkelen zuiverentoon. Wanneer de lucht der mijn, al ware het slechts I 0/0 grauwvuurgas bevat, geeft het tweede fluitje eenen trillenden toon, en de trillingea nemen langs om meer toe, naarmate de verhouding ontplofbare gas aanzienlijker wordt. Dit verschil van toon kan in de mijn-schachten op meer dan 100 meters worden waargenomen. HalS-Moedpaarden in België. — Zooals men weet worden meest al de zadel-paarden voor het Belgi?ch leger in Enge-land en Ierland gekocht. Eenige jaren geleden gelastten zich de Belgische paardenkooplieden met den aankoop dezer paarden, en lieten dan dezelve over aan de krijgsoverheid, edoch sinds dien werd eene bijzondere kommissie gelast rechtstreeks de paarden voor de artillerie en de ruiterij ter plaats te gaan aankoopen. Er zijn nog legers die hunne paarden uit Ierland en Engeiand halen, en daaruit spruit vooit dat tengevolge der overvloedige navraag, of tengevolge der vermindei ing van aaïkweek m deze landen, de paarden aldaar langs om schaarscher worden. Dit is eene groote moeilijkheid voor de Belgen bijzonderlijk daar onze landgenooten min, besteden dan andere landen. Eindelijk verdwijnt slilaan het echt ras der Ierlandsche paarden ; het wordt te veel met Amerîkaansch ras vermengd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods