Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

385 0
06 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 February. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m901z43n00/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vrîjdag 6 Februari 1914 Prijs par nîtmmsr : 5 centat® 45* jaar# Ntim. 31 Telefoon 694 * FONDSENBLAD Telefooa «94 M dhs Ifr: AA®Bi©S6SBCI«Gia' : Voor aile aankondigksgen wende men zicii ten loureole van net blad. k KETELVEST, Num. 16, te GENT. «HWg»"..A«MKm!*lMW . . MU— IHMBWWWWWBr^MUBa vLAAMSGM LAHD Handel, Nijverheid, Taai en Q-odsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN *4*. • v. ,x I ®TS*CMI IM JVI9 CMS PR! JhS VOOROP BETAALBAAIfr: Perîïaar ........... fr. I5.O0 Per haUjasr » S.OO Per drie maandèa » 4,4)0 Vooï heïbergiwM : ir. 1 »,©©; fr. €5,5® ; 8,5$!. Voorvr«e*nde landen, de verzendingskosten bij tè ^oegen HHBÉBBBBi.iH IIMII «Il I ' rilBPTBMWHIlM^——WWB TSKUIGE T7ITGAVE r ■rT-^WTm irtTfflrtfMKiil»8T.Tnrf|-r ! M - 11, KtMvrf, il - M GENT, 0 FEBRUARI. , f&aalilpiijdig Owzfcp De toesiand in de Balkans. M. Venizelos heeft StPetersburg verlaten. Uit St-Petersburg wordt geseind, dat de heeren Venizelos en Pachitch te zamen ont-beten hebben bij den Russischen minister van buitenlandsche zaken. Overdag had er een banket plaats van de Grieksche kolonie ter eere van M. Venizelos. Deze is naar Bucharest vertrokken te 7 ure 35 's avonds. Vooraleer te vertrekken heeft M. Venizelos een onderhoud gehad van een twintigtal minuten met markies Carlotti di Riparbella, gezant van Italië, bij wien hij den dag te voren het middag-maal had gebruikt. Hooiist waarschijnlijk zal M. Pachitch, vooraleer naîir Belgrado af te reizsn, ook naar Bucharest gaan. Een aajastaande huwelljk van prias Alexander van Servie. Te Belgrado wordt het gerucht verspreid dat het verblijf van erfprins Alexander van Servie en van voorzitter Pachitch te St-Petersburg, zal verlengd worden tôt 14 Februari. Men is van gevoelen, dat het bezoek veel te lang is wanneer er enkel kwestie zou zijn van staatkundige aangelegenheden. Daarom is het dat er thans meer dan ooit gesproken wordt over een huwelijk van Alexander, erfprins van Servie, met de groothertoginOlga, dochter van den CzaarvanRusland. Prlns Jorîa van Griekenland te Bucharest. Men telegrafeert uit Bucharest aan het Ber-linerTageblatt : Prins' Joris van Griekenland is gisteren, omstreeks IX ure 's morgends, te Bucharest aan-gekomen.Hij werd in de spoorwegstatie met groote plechtplegingen ontvangen. Heden wordt hem een gala banket aange-boden.De bladen van Bucharest zien in dat bezoek een nieuw bewijs van de uitmuntende betrekkingen tusschen Griekenland en Rumenië. De geestdriftige toon welken de Rumeensche bladen aanslaan, bij gelegenheid van het bezoek van prins Joiis van Griekenland,aan de Rumeensche hcofdstad, zijn van aard de geruchten te bevestigen, weike verspreid werden aangaande het aanstaande huwelijic van erfprins Joris vaD Griekenland met prinses Elisabeth van Rumenië. De bank van Albanie. Uit Berlijn wordt geteîegrafeerd dat prins von Wied gisteren eene samenkomst heeft gehad met den mioister van buitenlandsche zaken van Duitschland. Het Berliner Tageblatt meent te weten, dat de onderhandelingen aangaande de Albaneesche leening maar heel traag vooruit-gaan.Volgens het groot Duitschblad, zou Frankrijk voortgaan met opmerkingen te maken tegen de voorrechten toegekend aan de Albaneesche bank, gesticht door Oostenrijk en Italië. Frankrijk zou voorstellen de kwestie der Albaneesche leening gelijktijd'g op te lossen met de kwestie der eilanden en diegeneder Albaneesche grens, maar het schijnt dat de mogendheden dat voorstel niet zeer genegen zijn. Verdaging .der Servische Skoupohtina. De Servische Skoupchtina, welke gisteren moest bijeenkomen na het verloop van het «ebruikelijk Kerstverlof, is uiteengegaan tôt 14 Februari. ( g-.?*'' TIJDINGEN UIT MEXIKO. Président Wilson der Vereenigde Staten heeft het verbod gelicht wapens in te voeren in Mexiko. Generaal Huerta heeft verklaard dat de pro-klamatie van président Wilson, betreffende het lichten of opheffen van het verbod wapens in te voeren in Mexiko, in geen opzicht de houding zal wijzigen van de Mexikaansche regeering ten opzichte der Vereenigde Staten, noch der Amcrikanen, die in Mexiko verblijven. Hij heeft er ook bijgevoegd dat M. Shaugh-nessy, zaakgelastigde der Vereenigde Staten, zijne passeportbricven niet zou bekomen. Sir Lionel Carden, minister van Engeland, heeft gisteren met président Huerta een onderhoud gehad dat ruim een uur duurde. Uit Nieuw Orléans wordt geseind, dat 15mil-joen kardoezen, 14,000 geweren, 4 mitraljeuzen en 60 revolverkanonnen, sedert eenigen tijd, te New Orléans en in de naburige steden in veilige magazijnen geborgen zijn, en dat men slechts naar eene goede gelegenheid wacht om die naar Mexiko over te brengeu. OPKOER IN PERU. Militair oproer. Be eerate minister gedood. Uit Lima wordt geseind dat eene militaire revolutie te Lima is uitgebroken en dat de président der republiek, M. Guillermo Billinghurst in de handen gevallen is der oproerlingen, die het peleis heboen aangevallen en die aangevoerd werden door kolonel Benavides. Generaal Varela.eerste minister,werd gedood tijdens een gevechf, dat plaats had na den aanval van het paieis. M. Augusto Duraud, oud hoofd der révolutionnaire partij, die op dit oogenblik meester is van het presidectieel paieis, zal de nieuwe regeering samen stellen. Enfin, t gaat vvaarlijk goed met de oproeren in het Zuiden der nieuwe wereld. In Mexiko ligt de boel overhoop, in Haïti is het spel in de war en in Peru maken de soldaten opstand en dooden den eersten minister kabinets-hoofd. Welke kwade geest Kr'jpt er toch al die republiekjes van te balf zes donker, aan ? t Wordt hoog tijd dat de Vereenigde Staten tusschen komen om er de zaken in orde te bren-gen. Immers, al die oproeren bewijzen dat het bewind dier staten in handen is van onbekwamen of van schelms. Blijft nu te bezien,of zii die in opstand komen bekwamer, rechtzinniger en eerlijker zijn ! Daarom ware het beter al die landen en landjes weg te cijferen en in te lijven bij groote staten, die goed en degelijk bestuurd worden er die al die wildemansoproeren zouden kort wieken. Al wat daar thans gebeurt, is eene wraak roepende schande voor onze beschaafde twin tigste eeuw ! REGIËN Het (jentsche schepenenkollegie — dat nu zulk droevig fieruur maakt — heeft in Voor uit een toegedaan advokaat gevonden. De gezellen Anseele en Lampens oordee« len het noodig hunnen schepenenzetel te verdedigen ! Vooruit doet dus zijn best om te doen gelooven dat de verhooging op wafer, gaz en elektriciteit toch zoo erg niet is. Daarover kunnen de klanten het best oordeelen. # De vermeerderingen, zegt Voornit, zijn » geene wiUekeurige gril van het schepen-» kolleg'e dat ze vootstelde en het gemeente->' bestuur dat ze stemde, zij beantwoorden » aan eene behoefte. De stad heeft meer i) geld noodigom hare begrootingen in even-» wicht tè sluiten en te voldoen aan al de » verplichtingen die op haar wegen en die » van jaar tôt jaar klimmend gaan. » De verhooging der tarieven is zeer » gering, geenszins "overdreven en de som-» men daardoor te verkrijgeri zijn dan ook » maar een deel van het tofaal dat noodig is » om in de noodwendigheden te voorzien. » » Wij vragen of eene bijzondere kom-» pagnie aan voordeeliger voorwaarden gaz » en water zou kunnen leveren. » Zooals Voornit zeif zegt komt dat laatste niet te pas. We zijn met hem daarover volkomen t'ajfkoorrj. Inderdaad, wanneer een openbaar bestuur eenen openbaren dienst inricht, dan mbet het zijn in het ope ibaar belang.en om wel te zijn moet die dienst ingericht worden aan den kostenden prijs. Dan werkt hij in het belang van elkeen. Als een openbaar bestuur eenen openbaren dienst'inricht om winst te verweze.o-lijken dan is dat niet rechtvaardig. Het openbaar bestuur stoitde winst in de gemeentekas, en met den geld betaaît het andere openbare dienste.i : bestuurkosten, onderwijs, wegenis, gezondheidsdienst, enz. Die diensten worden dus onderhouden alleen door die burgers welke den openbaren dienst, in-regie uitgebaat, benuttigen. Dat is niet rechtvaardig. De gaz van Gent heeft verleden jaar eene winst opgebracht van 700 duizend franks. Laat ons veronderstelîen dat men met dat geld den policiedienst heeft betaald. Dat wil zeggen dat de gazaboDnenten alleen den policiedienst hebben betaald, die ook ten nutte is gekomen aan degenen die geenen gaz verbruiken en er niets in betalen. In de andere diensten betalen de gaz-abonnenten zooveel als de niet-abonnenten. Is het billijk en rechtvaardig dat zij een deel van de stadsdiensten alleen betalen. Voorzeker niet ! Het is zeer wel te verstaan dat de stad meer geld noodig heeft naarmate dat het Itven duurder wordt. Als de stad hare bedienden, onderwijzers, policiemannen, pompiers, werklieden, enz., enz., duurder moet betalen, dan moet zij meer geld hebben en ze is gedwongen hare lasten te verhoogen. Alshetleven duurder wordt dan is het 't zelfde alsof het geld van waarde vermin-derde, en ihen kan met hetzelfde geld dezelfde hoeveelheid evenwaardige koop-waren of werk niet koopen. Dat spreekt ! Maar het is onjuist, in zekere mate, te zeggen dat de stad hare lasten moet verhoogen naarmate zij zich uitbreidt. Inàerdaad, als de stad zich uitbreidt, dat er nieuwe straten getrokken, worden, dan ver-meerderen ook de inkomsten, want langs de straten worden huizen gebouwd die lasten betalen. De kosten van uitbreiding der stad zijn buitengewone kosten en moeten komen op de buitengewone begrooting, waarvan enkel de intresten door den diervst der leeningen moeten worden gedekt. De vooruitzetting van de uitbreiding der stad is dus verre van afdoende. De put dje in de gemeentekas gegraven is, komt enkel en alleen voort van uitgaven welke overdreven zijn geweest in zekere diensten, namelijk in dieu v an het lager onderwijs, zooals we herhayJdelijk en ten overvloede hebben bewezen. Om nudienputte vullen is het onbillijk den prijs van gaz, water en elektriciteit te verhoogen, daar de huidigeprijsreeds groote wins* oplevert en dus zou dienen vermin-derd te worden. Dan zou men elders geîdmiiMelen moeten zoeken, zal men zeggen ; — voorzeker. Indien men de winst der regiëa niet had, dan zou men andere iasten zooveel te meer moeten verhoogen, maar dan zou het ten minste voor aile lastenbetaleis gelijk zijn, en zouden niet enkel de abonnenten van gaz, water en elektriciteit op bijzondere wijze getrofteu worden. Vlaamsche beSasigen Het Algemeen Nederlandsch Verbond Tak Antwerpen, heeft in algemeene verga dering van 1 Februaii eene dagorde gestemd in welke het zijne verontwaardiging uitdruk over het verwerpen van het amendemeq Franck-Van Cauweîaert-Huysmans, betrek kelijk de voertaal in het lager onderwijs ; di handelwijze van zekere Vlaamsche Kamer leden laakt, en den wensch uitdrukt dat bi de tweede stemming bepalingen worden ii de wet gelascht om de rechten der Vlamin gen in zake voertaal in het lager onderwij te vrijwaren. Zooniet, vraagt het dat de Volk.>verteïen woordigers van het Vlaamsche land onvoor waardelijk tegen de nieuwe schoolwe zouden stemmen. Het Verbond der Vlaamsche Maatschap pijen van Antwerpen. heeft in zijne alge meene veigadering van 1 Februari eem dagorde in denzëîfden zin gestemd, en tei slotte erbij gevoegd : Geeft in ooerweging of de tijd niet aangebroken is, om ook rai Vlaamsche zijde, met aile kractiten te ieverei voor bestuurlijke scheiding. Wij kunnen niet nalaten te bet.euren da de onderlijnde paiagraaf bij die da;jordi werd gevoegd. We meenen niet dat eene beweging tei voordeele van eene bestuurlijke scheiding de taalbelangen der Vlamingen zou be vorderen ; eene bestuurlijke scheiding, zou onzes inziens, de algemeene belangen var het Vlaamsche volk hoogst nadeelig kunnet zijn en zijne taalbelangen in het bijzonder Voor het Belgisch.Vaderland ware zulki scheiding wellicht de voorbode van eenei spoedigen ondergang. We begrijpen zeer wel de verbittering vai onveroroten Vlaam:che strijders, doch mei vergete niet dat de gramschap eene slechti raadgeefster is. De gewraakte stemmingen in de Kame hebben plaats gehed irv-ïcne zenuwaohtige woelige, verwarde zitting. Indien men den giond der zaak kalm wi inzien dan zal men bevinden dat hel hoogs gemakkelijk is eenen tekst te vinden o] welken men kan 't akkoord komen. Het Algemeen Nederlandsch Verboni heeft er reeds een aangeduid. Het beginsel moedertaal-voertaal is aan genomen; nu hoeft men nog enkel het t< erkennen aan de taalgroepen die talrij] genoeg zijn in tweetalige gemeenten, on eene afzonderlijke school te hebbetl me eene andere voertaal dan die der meerder heid en het minimum der lesuren te bepaler in de Moedertaal gegeven. Dergelijke bepalingen welke den regel « moedertaal voertaal » nader afteekenen krenken niemands vrijheid, noch deze de huisvaders, noch deze der schoolinrichters en waarborgen dat het onderwijs in de moe dertaal ernstig zal zijn. DE KAMER Zitting van Donderdag- 6 Februari Voorzitterschap van M. Schollaert. En aanmerkingneming'. Een wetsontwerp wordt in aanmerking genc men, waarbij de wet van 12 December J91 wordt gewijzigd, in opzicht van de belasting o de drankhuizen. Dat wetsontwerp wordt, na i aanmerking genomen te zijn, naar de inidder afdeelîng verzonden. BE SCELOOLWET. Men herneemt de besp- eking van artikel 28. M.Daens (Vlaamsch) zou willen dat het stren verboden wezen aan de onderwijzers en onde] vyijzeressen onvetschillig vvelkdanigen hande te voeren. Dat amendement en al de andere amende menten, aan artikel 28 voor&esteid, worde: vervvorpen en het artikel, zooais het door d regeering is voorgesteld, wordt aangenomer Ârtikels 25 en 26, waarvan de stemming gistere weid voorbehouden, worden aangeûomen nad? al de amendementen der linkerzijden verworpe waren. Ordemotie. De voorzitter stelt voor het débat over he school wetsontwerp Vrijdag te sluiten. (Protesta tien linksj. Men zou dan, zegt hij, deaanst.tand week de bespreking kunnen aanvangen van h( wetsontwerp aangaande de werkerswoningei (Nosçmaals protestation lirrks). M. Cam. Hoysmaks. — Laat onsde aanstaand week onze dagorde vaststellen, M. Berloz. — iViea zou moeten zorgen dat c treins' op het gestelde uur aankomen ! (Rechti Ailes in regel op dat punt '.) M. Cam. Hiliysmans. — Het is absoluut nood: dat wij ook s morgends zetelen, indien wij voôr c Kiezingen de sociale wètten willen stemmen. M. de Voorzittkr. — Die wetten kunnen he wel gestemd worden, zonder dat men morgeni zittingen boude. Dat de sprekers en-neêrlegge , van amendementen het kort trekken en vaarw zeggen aan kilometrieke redevoeringen, dan z ailes op tijd efl sfônd en bij tijds gestemd worde: (Zeer wel op verschillende banken). Hernemlng van het débat. M..Ferqn verdedigt zijn amendement, waarl het door de wet zou verboden worden, aan < onderwijzers en onderwijzeressen, ïn de schoc de godsdienstige of wijsgeerige be^rippen of t politieke oveituiging der ouders vau zeke kinderen te beknibbelerfof aan te vallen. M. Poullet. — Ûat voorstel is dubbelzinn en tevens onnoodig. De wetsbepalingen zi duideJijk en geven ons genoegzaam wapens o dergelijke ovei tiqdmgeii te keer te gaan. \Vat meer is; hèt voorst il van M. Fërori wor afgekeurd door bladen, welke niet behooren t de partij der regeering, M. Cam. Huysmans. — Wij nemen geene vei sntwoordelij kheid van de Vommentaricn de drukpers. Het schrijven der bladen mag geene , invloed hebben op onze handelwijs, wij staa daarboven. M. Poullet. —,'t Zij zoo, gij hebt het recht e » zôô over te denken, maar ik verwerp het amer t dément, omdat de bepalingen der onderhavig t wetvoldoende zijn, en ik herhaal het, ons ne noodige gezag geven om de misbruiken te be teugelen. „ , Indien het voorstel van M. Feron voor doe heeft het leerprogramma der katholieke scholei te schaden, dan willefi wij er niet van ; indiei dat voorstel dat doel niet heeft, dan geeft, ik ze| het nog eens, de wet ons de noodige macht ei het nçodig gezag. (Toej. rechts). M. Van der Velde. — Dat zijn seboone ei holkiinkende woorden maar die niets beteekenei in den mond van menschen in wien wij geei vertrouwen hebften ! (Bravo links.) M. Woeste. — M. Vanàervelde gaat me trukken om. De laatste paragraaf van art. 6 de: wet van 1884 zeg» dat de onderwijzer zich moe ontnouden van allen aanval tegen de gods dienstige overtuiging der leerlingen. Zi]n wi darî tegen de vrijheid van geweten ? Sedert 30 jaren werd dit artikel toegepast ei nooit werd er tegen apgekomen. Er bestaan verschillende stelsels van zedeloer , het mate- ialisme, het atheïsme, het positivisme enz. Allen draaien uit op de looehening de i Goclheid en wij zouden tegen die stelsels nie mogen opkomen, die een waar maatschappelijl ' gevaar daarstellen ? ' Wij beoefenen de wijsbegeerte meer dan gij i en wij willen dat onze kinderen opgebracb worden in den geest die wij verkiezen. Er bestaat in zekere landen eene soort kerels t apachen genaamd. ( Lu wij d links.) = M. Fléciiet. — Het is ongehoord ! M. Df.mbl.on. — Wij hebben kinderen en me onze zedeleer zijn zij goed opgebracht. 1 M. Woeste. — Er zijn zeker leerstelsels die it school niet mogen voorgedragen worden, die ge vaarlijk zijn. M. Buyl. — Men zal dus in de scbolen d< boeken mogen blijven gebruiken in welke libe ralen en socialisten aangevallen worden. M. 't Kint. — Is M. Jacqmain tôt de ord< geroepen geweest ? M. E. Huysmans. — Waarom ? * M. 'ï Kint. — Omdat hij met de laatste kiezinf op het laatste oogenblik kiesmanifesten in dt scholen uitdeelde ! M. Lemonnier. — Dat is valsch ! M. 't Kint. — Vraag het aan M. Wolfers (Gelach.) M. Lemonnier.— Gij zijt niet wel ! {Gelach). J Hsvig incident. M. Buyl. — Er zijn lieden die hunne me<îe ; kamerleden beleedigen, wanneer zij hier buitei zijn. r M. Lefevre. — Gij doet niet anders ! M. Buyl. — Ik heb nooit eenèn kollega belee-> digd. Ik ben niet gelijk M. de Jonghe d'Ardove. M. de Joxgiik d Ardoye. — In deze Kamer hel i ik nooit iemand beleediçd. • M. Buyl. — Allons donc ! t M. de Jonghe dArdoye. — Wat men mi j aantijat is volkomen valsch. M. Buyl wil naar M. de Jonghe gaan docl M. Gielen komt tusschen. 1 M. de Jonghe d'Ardoye. — Laat hem komen Ik ben van geen twee Buylen benauwd ! (Heviz getier). M. Buyl gaat weer naar zijne plaats en doe ; daar nog eene redevoering onj te zeggen dat d< . regeering aan de vrije onderwijzers ailes toelaat M. Tiieodor is van gevoelen dat men in zaki 1 van zedeleer zeer breed moet zijn. t M. Demblon zal heden spreken. De zitting wordt om 6 ure geheven. Nieuwjaargiften voor den Pans ; ZESTIENDE LIJST. , Bedrag der vorige lijsten. . t . . . 45657 5 M. en mevr. Pasquier, Leuven 100 -Voor het welzijn van den H. Vader, de H. Kerk en ons Vaderland, Thienen 300 - Twee priesters van het bisdom Doornik 50 - Dokter Franz Guelff, Meix voor Virton 50 - P. Paré en Dr Masen, Gentbrugge 200 -M. Hendrickx-Vandeluygaerden, Turn- hout 100 - M. en mevr. Halleux, Gent. 100 - E. H. De Backer, rustend pastoor, Lier 100 - Baron en barones de Giey, Gent _ 100 -i- De Overste en Zusters van den H. Vin- 2 centius, Hamme 100 -r p M. en mevr. P. M., Gent 100 - 0 Mejuffer de Pélichy, idem 100 -i- M. Karel Libbrecht, idem 100 - Graaf dAlcantara, Brussel 100 - Graaf en gravin Goethals. Gent 100 - Graaf Paul Goethals, idem 100 - Het Ste-Barbarakollegie, idem 1( 0 - y E. F. G. E. D. R., idem 50 - ï Mej. de Ghellinck d'Elseghem, idem 50 - 1 M. J. Cardon de Lichtbuer,Gentbrugge 50-E. H. Longue ville, pastoor, en zuster, !- Leeuwergem 50 - H Mevr. Isidoor De Brabandt, Nevele 50 - e Kongregatie van Jongelingen, Gent 60 - Naamloos, Exel 50 - n EE.HH.pastoors van Koolskerke.Dud t zeele, Ramskapelle, Wesikapelle, en a Knokke 50 - Naamloos, Gosselies 100 - Een pastoor der dekenij Landen, 20 ; M'evj Collin, Farciennes, 2 ; Opdat Jezus het hart va: t mijn man rake, 2 ; Naamloos, 1 ; Voor een goede gezondheid, Viamertinge, 3; Om een e genezing, 11-25; A.Dubois,Froiduiont, 1 ; Naam ;t loos. Chmiay, 4 : Familte Jacquet, Charleroi, 1( »• L. V., te H..., 20 ; E. M. Bu^iau, pastoor. Àdir kerke, 20; Wed. Ryckewàert, id., 10; Hendri e Rathé en Anna Ryckewaert, id., 10 ; Gérarc ■ Mrrie, Albert en HippOliet Rathé, id., 5 ; Go c e vruchtige parochianen, id., 3; M. en Mevi : Alb. Anciaux, Bernissart, 20. Te zamen 142 5 g Toi*al : fr, 48,209 f ^e M*» ka* de insakrijvinjen sturen aan b< ; liureel ran dit blad, of aan M. Léon Mallji sehriiver. Gauden Hoofdstraat. 7. Doorniik. ALLERLEI. ,y Gekiopî. — We meenden dat de Gen [c sche Eocios methun feestpaleisvan 3 miljoe il, den hoogsten hadden afgeschotén. le We zijn mis ! ce Vooruit zelven meldt ons dat de Beriiji sebe socios eenen schouwburg hebben g-fS bouwd die 7 1/2 miljoen zal kosten, en hij ^ daarover verheugd. Dat bewijst dat Vooruit niet jaîoersch i ten ware dat moest beteekenen dat hij blijc 0t is dat er socialisten zijn die nog groote kernels schieten dau de Gentsche roodje Wij persoonlijk, hebben er volstrekt niets r tegen dat de Berlijnsche en Gentsche socia-« listen hunne centen verkletsen aan fees*pa-i leizen en schouwburgen ; — we hebben dat reeds gezegd. *1 r_ Dat houdt het werk in 't land; — dat J maakt dat de socialisten, de kopstukken ten. t minste, min of meer behouders worden, die vragen immers toch niets beters dan te kunnen doen gelijk kleine en groote burgers 1 — eindelijk zulke paleizen slorpen de gelden i op van weerstandskassen en allerlei pennin-1 gen, die, veranderd in steen, ijzer' en hout ' niet meer kunnen dienen om werkstakingea 1 te steunen. j Zoo worden de gaaien de handen gebon-j den — de burgers vragen niet beters ! i Maar wat voordeel zulke handelwijze de gaaien bijbrengt — dat zien we niet. t Moesten wij socialisten zijn, we wareri heel zeker bij diegenen die uitleg vragen. t 't Socialism van Berlijn schijnt dus veel J op 't Gentsche te trekken en « genietism » te ! worden. Eene medalie van den Paus aan ' Louis Napoléon. — De Heilige Vader i die zijnen bijzonderen zegen geschonken t had aan prins en prinses Victor Napoléon, t ter gelegenheid der geboorte van htm zoontje, heeft aan het kleine prinsje eene ; gouden medalie doen ge worden. -*>- Staatsministers. — Er wordt gezegd dat graaf Visart de Brocarmé, volksver-t tegen woordiger en burgemeestervan Brugge alsook M. Frederik Delvaux, liberale i volksvertegenwocrdiger van Antwerpen, tôt staatsministers zouden benoemd worden. Jn Amerika, zooals hier ! — 't Moet . zijn dat in 't Land van Belofte ailes duur is, zooals hier, want een konfrater u!t Amerika die aldaar een Vlaamsch blad uitgeeft, te De Pere, VVisconsin, drukt de volgende verzen in zijn laatstverschenen weeknammer : OPSLAGt, '1? k Heb opslag van mijn pree gevraagd ; En 'k kreeg ze.... 'k Was kontent ! Maar als ik nu mijn rekening maak, Dan heb ik nog geen cent. * j De huisbaas sloeg mijn huishuur op, Die kost een derde meer ; En vleesch en kleeren kosten ook « Veel duurder dan weleer. De lastenbrief is ook verhoogd, Voor Staat, Gemeente, Stad Nu is 't, al ging mijn pree omhoog, Net of ik niets heb gehad ! *""■ Blauwe oogen en geneeskunde. — ! Meest aile dichters bezingen de blauwe oogen. Er zijn ook wel liefhebbers van zwarte kijkers en de groene worden ook ! niet versmaad, doch wat het voordeel geeft j aan de blauwe oogen is dat ze kunnen ver-) geleken worden bij het azuur van den ' hemeltrans en dat kan voor dichters goed te pas komen. Ongelukkiglijk komt hier de geneeskunde den geestdrift voor de blauwe oogen beda ren : zij beweert immers dat een kind met azuren kijkertjes veel meer is blootgesteld dan andere met zwarte of groene, aan ta l van kwalen van welke de roode koorts en de kroep de eerste plaats bekleeden. Het is een Engelsche geneesheer, M. 3 Dykes, die na Berniacki wiens navorschin-■ gen dagteekenen van over verscheidene jaren, dit zonderling feit heeft vastgesteld. Voor wat de roode koorts betreft hij be- * vond dat van 219 kinderen, er bij kleinen met blauwe of klaar-grijze oogen. 21 0/0 zeer erge gevallen waren, eu 3, 2 0;'û - sterften zich voordeden. Deze integendeel met bruine oogen waren - veel min erg aangetast. Op 199 gevallen van - roode koorts bedroegen de kwaadaardige gevallen slechts 15,5 0/0 en de sterften onge-veer 1.5 0/0. ^ Het geneeskundig blad dat deze gegevens . bevat, besluit met de opmerking : Wacht u van blauwe oogen ! Dat is heel gemakkelijk gezegd,doch wan- - neermen blauwe oogen heeft, vervang ze - mij door zwarte of bruine 1 Glazen oogen zijn er genoeg van aile soorten : jammer evenwel dat zij dezelfde diensten niet bewijzen als de natuurlijke zintuigen ! t •r .''''ffW - liulde aan M. Léon Mabille. — De katholieke afgevaardigde van Zoningen, M. Léon _ Mabille, is sinds lange jaren leeraar bij de Hoogeschool van Leuven. Voor den oogenblik zijn er onder de rechter- ^ zijde der Kamer twee en vijftig oud-leer- e lingen van M. Mabille, en twaalf in den e Senaat. Op voorstel van M. Colaert hebben deze >; heeren besloten hunnen ouden meester en i- beminden kollega te huldigen. Ie Een komiteit werd gevormd onder het • voorzitterschap van M. Colaert. Eene betoog;ng zal op touw gezet worden j en aan M. Léon Mabille zal een kunstvoor- - werp en een banket worden aangeboden. 0 De nog flinkevolksvertegenwoordiger van Zoningen zal in 1915 zijn zeventigste jaar .t bereiken. Voor de telegraaî- en telefoon- werkîieden. — M. Levie, minister van financiën, heeft zijnen kollega den minister van zeewezen.posterijen en telegraaf bericht datdelijnleggersploegbazen bijhet telegraaf en telefoonbeheer evenals de eenvoudige n lijnleggers, voortaan, onder voorbehoud der andere voorwaarden, van de personeele belasting zullen ontslagen zijn, iijgevolge de vrijstelling door de wet van 18 Juli 1893 ten gunste der werklieden verleend. In het •s voorkomend geval zullen de betaalde bêlas- tingen in 1913, aan VQqrnoemde agenten . worden teruggekeerd. û i le -*~ re Volksbibliotheken. — De minister s. van finançiën heeft bepa^ld, dat de lokalen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods