Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

763 0
08 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 08 January. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 23 July 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0c4sj1c57h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

BanMag 8 Januari 1914 IPrlis par ftammer : | centiemen 45e jaar, Niurù 6 Teleiooa 6»4 FONDSENBLAD Telefoon •94 AASKOXDMSIMGEK : Voor ail» aaakoudigingen wende men aich t#B bùreclt van liet blad. ï! ? KCTELVEST, Num. 16, te CENT. VLAAMSŒ LAND Handel, Nijverheid, Taal en Qodsdienst VERSCHIJN€NDE ALLE WERKDAGEN VOOHOP BËTAALBAAHK 15iOO Bac hi*£*ar » P* 4rie nssandin " fcO# Voor he<her«JWB : «t. S »,OU| II;#,»»! Vooï vseemde landea. de vwMudfa&ekorten «7^ loegen EENXGE tTXTO-AVB I taU ILKeMwi il-Soi iJbUi « GENT, 8 JANUARI. Slaaikundig Overzicht Oe toestand in do Balkans. De kwestie van de eilanden der Egeezee Uit Rome wordt bevestigd dat het Drievoudig Verbond het Engelsch voorstel bijtreedt, voor wat betreft de eilanden bezet door de Gricken, en ,dat de kwestie der eilanden, bezet door Italie, zal afgescheiden worden van die der ovérige eilanden. M. Venizelos te Home. Uit Rome wordt geseind dat M. Venizelos Donderdacr aldaar te 9 1/2 ure, 's morgends zal aankomen. Hij zal slechts twee dagen te Rome verblijven. Hij zal aan Koning Victoor-Emmanuel eenen eigenhandig geschrev^n brief van Koning Kon-stantijn overhandigen. ïzzet Faoha en AlbaniÔ. Men seint uit Konstantinopel dat het een feit is, dat Izzet Pacha tôt prins van Albanie vverd gekozen en uitgeroepen in eene geheiuie vei-gadering vaû do Albaneesche hoofdmannen en leiders, die met dat doel te Durazzo samen-kwamen. Izzet Pacha zal in den loop der aan-staande week naar Vallona vertrekken met de Albaneesche afvaardiging, welke hem naar Konstantinopel is komen halen. De voorwaarden welke Izzet Pacha gesteld heeft voor de aanneming zijner verkiezing als prins van Albanië, zijn de volgende : 1° Albanie zai een prinsdom, maar geen koningrijk zijn ; 2° Albanië zal, gedurende tien jaar, onder het toezicht geplaatst zijn van Oostenrijk en Italië. Torkije wil groote zeemogendheid wezen De Turkije pers verklaart. dat Turkije hare superioriteit op zee boven Griekenland moet benoudeu, en, volgens die bladen, is het meest praktische middel eenige nieuwe dreadnoughts aan te koopen. ^ , , De bevelhebber van den Turkachen kruiser « Hamidiéh », Reouf-Bey, uit Engeland terupr-gekeerd, is bevelhebber benoemd van den super-dreadnought « Sultan-Osman » (oud Rio*de-Janeiro).Se veroterking der Grieksohe vloot. Men zegt dat Griekenland onderhandelingen heeft aangelmoopt met het Chiliaansch gouvernement voor den aankoop van conen dread-noujîht.Er is waarschiinlijk spraak van het pantser-sChip « Almiiante-Gatorrc ». metende 28,000 ton, welke gebouwd wordt çp de scheepszaten te Armstroug en waaraan reeds gewerkt wordt sedert Oogst 1911. De Grieksche regeering zou er ook aan den-ken de Argentijnsche pantserschepen '«Moreno > en « Rivadavia », 28,000 ton metende, aan te koopen. Bside oorlogschepem zijn volkomen bewapend. Uit Mexiko. Men spreekt weêr van het ontslag van i président Huerta. Het gerucht loopt weêr aanhoudend.te Mexiko, i dat generaal-president Huerta zijn ontslag zal nemen. .. Men voegt erbij dat hij, na zijn ontslag ge-geven te hebben, dienst zou nemen in het werk-dadig legerom de oi)roerlingentegaan bevechten. M. Gerostieta, minister van justicie wordt aangeduid als zijn vermoedelijken opvolger. Hij zou het presidentscbap aannemen voor een bepaald tijdperk ; bij het eindigen van zijn mandaat, zou hij zijn gezag overmakon aan generaal Trevino. De Amerikaansche regeering zou, verzekert men, geene opmerkingen hoegenaamd makea op de aanduiding van generaal Trevino voor het presidentschap. Deze laatste is een gewezen luitenant van Porfirio Diaz, diezich, gedurende de drie laatste }aren, volkomen buiten de politiek heeft gehouden. Het zijn niet aileen de Yankees aie hoog oploopen met ceneraal Trevino, maar derust-îievende Mexikanen zelven hebben een grenze-loos vertrouwen in dien man, die aile hoedanig-heden bezit als kriigsman, als politieker, be-stuurder, schrijver en redenaar. Vertegenwoordiging der Belangen, • In een vorig ârtikel hebben wij gezegd dat we voorzien dat de Kommissie der XXXI ingesteld om de wijzigingen te bèstudeeren welke aan de gemeentelijke en provinciale kieswetten kunnen toegebracht worden, op niets anders kan uitkomen dan op Even-redige Vertegenwoordiging. 55We voegden erbij dat de socialisten zich nooit zullen aansluiten bij de vertegenwoordiging der belangen, omdat zij van het getal alîeen de macht kunnen verwachten. In een artikel over de vertegenwoordiging der Belangen verkiaart Vooruil zich Maan-dag tegen de Vertegenwoordiging der Eelangeri, juist omdat hij het niet mogelijl: acht eene kieswet te maken welke de belangen op billijke wijze rangschikt. De belangen zijn zoo talrijk, zoo uiteen-loopend, zoo ingewikkeld, dat rnen niet weét waar het eene eindigt en waar het andere bsgint ; nog meer, er zijn menschen die verschillige belangen hebben die soma tegenstrijdig zijn. » Zoû zijn er vele iandbouwers die ook nijveraars zijn, zooals stokers en brouwers ; of handelaars, zooals verkoopers van voed-en meststoffen. [SSIn welke klas zou men die menschen moeten rangschikken, in deze der Iandbouwers, der handelaars of der nijveraars : Daar is niet uit te geraken ? ** * Er is nog eene andere kwestie. De wet zou natuurlijk de burgers maar kunnen klasseeren volgens hunne « stofïe-lijke » belangen, daar elke inmenging van wege officiëele zijde op het gebied van gods* dienstige belijdenis of wijsgeerige overtui-ging, zou aanzien worden als eene inbreuk op de gewetensvrijheid. Men kan toch niet veronderstellen dat de Staat aan elkeen gaat vragen : zijt gij katholiek. liberaal, progressist, social ist, Waarheidist, enz. Nochtans leert de ondervinding dat de Belgische burgers zich in de kiezingen rangschikken ; volgens hunne wijsgeerige opvattingen, en in de Kamerkiezingen zien wij drie groote partijen tegen elkander opruklcen. In de gemeenten is de strijd meer plaat-selijk en zeer dikwijls is daar strijd tusschen personen van dezelfde politieke kleur, maar die op gemeentegebied een bijzonderen voor-keur geven aan de personen of personen-groepen die elkaar den voorrang in de ge-meente betwisten. Het gaat soms tusschen tweekasteelheeren, twee dokters, twee notarissen, twee brouwers, twee Iandbouwers, enz. Met welk recht zou de wet er tusschen-komen en tôt de burgers zeggen : gij staat in die klas, en die andere staat in gene ? Neen, dat gaat niet — de burgers moeten de vrijheid behouden zich in klassen en paitijen te rangschikken, volgens dat zij seloen datvoordeeligof verkieslijk oordeelen. i * * Met Vooruit zijn wij t'akkoord, dat met de huidige kiesstelsels al de belangen vertegenwoordigd zijn in de korpsen door kiezerkorpsen samengesteld. Bij de samenstelling der kiezerslijsten zorgt elke partij dat aile belangen door hare kandidaten vertegenwoordigd zijn. En indien het gebeurt dat een belang niet zou vei tegenwoordigd zijn, dan zal dadelijk een gekozene er zich mede bezighouden van den oogenblik dat gezegd belang van zeker gewicht wordt. Voorzeker, de vertegenwoordiging der belangen ware de beste van allen, indien men ze met billi]kheîd en rechtvaardigheid kon toepassen, doch zooals wij hooger zegden, het is onmogelijk de wijsgeerige belangen in de wet te erkennen. Daar komt nog bij dat er ook nieuwe belangen op den voorgrond treden. Bijvoorbeeld, men neme de wielriiders. Zoolang zij maar klein in getal waren, hadden ze niets te zeggen ; doch toen zij in Oost-Vlaanderen tôt 60-70 duizend waren geklommen staken ze de hoofden bijeen; zij begonnen te werken om de verminde-ring der velotaks te bekomen en ze vonden dadelijk steun bij de provincieraadsleden. 't Gevolg was dat de velotaks van 10 fr. op 5 frank werd verminderd. In de toekomst zullen nog nieuwe belangen ontstaan naarmate de vervorrning der samenleving; men zou dus wel genood-zaakt zijn de wettelijke klasseering der belangen periodiekelijk te herzien. Dat ware ook eene niet te overkomen moeilijkheid. Hoe meer wij de zaak besc'nouwen, hoe meer wij overtuigd blijven dàt de kommissie der XXXI op niets anders zal uitkomen dan op evenredige vertegenwoordiging ofwel dat ze niets zal verrichten. DE KAMER Zitlinç oan Woensdag y Januari 191^* Voorzitterschap van M. Schollaert. De afdeelingen. De Kamer gaat over tôt de uilloting der namén van do Kamerleden, die deel zullen makea van de verschillende afdeelingen. Eed-aflegrging. De geloofsbrieven worden onderzocht van M. Honinckx, gekozen als plaats ver vanner van M. Grafé, liberaal Kamer lia voor Namen, over* leden. De stuks worden fn regel bevonden en de heer Honinckx legt den gebruikelijken eed af. Orde motiën. M. Giroul vraagt dat de bespreking van het wetsontwerp betreifende de herinrichting der landelijke pôlicie en datgeen aangaande hfct notariaat op de dagorae gebracht zouden worden. M. Carton de Wjart. — Eene bijzobdere kommissie is aangesteld geworden om die twèe wetsontwerpen te o derzoe-ken en te bestu-deeren. Wij hebben lîog het verslâg dier kommissie niet ontvangen. M. Meciielyxck. — De drie artikels betreffende den alkool zij a van de begrooting van wegen en middelen gescheiden geworden. Het was ver-s'aan dat die artikels aan het onderzoek eenei bijzonderc kommissie zôuden ondèrworpen worden. Ikdringaan op de benoemiog ran de ledèn dier kommissie. M. Vandiïrvelde doet een beroep op de leder der socialistische linkerzijde en op al de Kamer leden, opdat zij bij de regeering, zouden aan diingen om al de maatschàppelijke wetten bins den huidigen zittijd te doen stem men. M. dfc Broquéville. — Ik ben in bèginse t'akkoord met deh voorgaanden spréker. maa ik moet doen opmerken dat hfet,op ait obgfthblik feitclijk onmoKèliik is, de werkzaamhedei bepaald vast te stellen of eene vt-rbinteni ditnaangaande te nemen. , uvé&t - 10^ J W w vn» Het eenige wat ik u kan aanraden.is een schrif-telijk voorstel aan het bureel der Kamer te laten geworden. M. VanderVelde. — Het is hetgeen wij doen zullen. De schoolwet. Artikel regelende de basis der jaarwedden van de gemeente-onderwijzers, de school-hoofden en de vergoedingen verschillend volgens de gemeenten, wordt besDrokeu. M. Ozeray verklaart dat hij ailes stem men zal wat van aard is verbetering te brengen in den toe3tand der onderwijzers. M. Royer. — Men versvaarloost het onder-wijzend personeel ; hunne jaarwedde is onvol-doende, daarom stel ik voor de aanvangs-jaar-wedde van 1200op 1500 frank te brengen. Ik ben ook van gevoelen dat er .geen verschil moet gemaakt worden tusschen de ouderwijzers en de ondenviizeresseu, daarom stelik voor aatï beiden dezelfde jaarwedde te geven en hen in ailes op denzelfden voet te hehandelen. M. Buyl spreekt langdurig over de financiëeîç gevolgen, welke de nieuwe schoolwct voor dé gemeenten hebben zal en bsspreekt het barema der jaarwedden voor de onderwijzers en de onder wijzeressen. M. Giroul sluit zich aan bij de zienswijze van M. Royer en vraagt op zij ne beurt dat de aan-vangsjaarwedde der onderwijzers en onder-wijzeressen gebracht worde op 1500 fr. M. Antoine Delporte eischt op zijne beurt de gelijke behandéling der onderwijzers en onder-wijzeressen in zake jaarwedde. M. Cam. Huysmans vraagt op zijne beurt de verhooging der jaarwedden. M. Delvaux beweert dat de nieuwe school-wet zeer schadelijk zal zijn voor de financicn dei1 groote stedeu. Hij noemt de nieuwe schoolwet eene partij wet. M. Poullit. — Wanneer wij artikel 13 van het schoolwetsontwerp bespraken, heb ik geantwoord op een aantal opmerkingen, rakende de gevolgen der schoolwet op de financiën der groote steden. M. Delvaux komt die opmerkingen te her-halen, ik zie mij dus ontslagen er nog eens op te antwoorden. Ik zal mij dus bepaten bij de besprekirig van ons ontworpen bîirêma en zeggen waarom ik de' voorstellen van M. Buyl en konsoorten niet kan aannemen. Ons barema is goedgekeurd geworden door mannen beho'orende tôt aile partijen in deKamer vertegenwoordigd. Het barema moet berusten op een beginsel van gelijkheid en rechtvaardigheid. De hoofdonderwijzer, heeft als schoolhoofd eene grootere verantwoordelijkheid dan de ge-wone onderwijzers ; het is dus recht en billijk dat hij meer winne. Indien erversebil van jaarwedde bestaan zal ; tusschen de onderwijzers, die nochtans gelijk rechten en plichten hebben, zal zulks voort-komen uit de meer of min lang j jaren dienst of uit de woonstvergoeding. Ons barema voert eene merkelijke verbetering in bij den aanvang van den diensttijd, binst den diensttijd en aan het einde van uè ioopbaan der onderwijzers. Dfe hulponderwijzers en onderwijzeressen zullen, indien zij ongehuwd zijn 1300 frank winnen; indien zij gehuwdzijn zullen zij 1500 fr. trekken. Gemiddeld zullen de onderwijzers en onderwijzeressen hunne jaarwedden zien vermeer-deren met 35 tôt 50 %. In de groote steden waar de aanvangs-jaarwedden 1400 frank bedrcegen zullen zij, ingevolge onzer wet 1600 frank genieten. M. Buyl. — Er zijn onderwijzers en onderwijzeressen, die zullen verliezen bij uwe wet. M. Poullet. — Dat is onwaar. Er kunnen zich zeer uitzonderlijke gevallen voordoen met personen die op het einde hunner Ioopbaan zijn, maar ik moet verklaren niet een zulker uitzonderlijke gevallen te kennen. Ik weet en gij weet het even goed, dat al de leden van het ondérwijzend personeel met ongeduld de stemming vàn het wetsontwerp afwachten. (Zeer wel rechts). Geen wonder, want in de groote anti katho-lieke gemeenten, wordt de policie beter betaald dan de onderwijzers en de onderwijzeressen. In ons barema wordt rekening gehouden van de wenschen en verlangens van het onderwijzend personeel. Wij geven voldoeningf aan allen en daarom vraag ik dat de Kamer ons ontwerp stemme. (Zeer wel rechts). M. Collaert. — Ik zal het wetsontwerp stemmen omdat het rechtvaardig is en omdat ik van gevoelen ben,dat het onderwijzend personeel behoorlijk moet betaald worden. Na eenige opmerkingen van M. Cam. Huysmans wordt de zitting om 6 1/4 ure geheven. <;»■ Hiiwppi voor den Pais DERDE LÏJST. Bedrag der vorige lijsten 9236 50 De XXe Siècle t IuO— M. N'eut, bestuurder van de Patrie 100 — Z. E. H. KanunnikG. S. 50 — E. H. Ch. Van Baeckel, pastoor van Istnberge, E. H. Bras, onderpastoor en twee parochianen 135 — Tereère van den H.Antonius,Machelen- Deinze 50 — M. en mevr. Joz. Devoîder 100 — M. en mev.Ch Van Vreckem,Meerbe'<e 100 — Baron en barones Alexis Gillès de Pélichyr Isegein. 200 — Baron en baronnes Gillès de Péllichy, Brugge. 100 — M. en Mad. Karel Beyaert, Brugge 00 — M. en Mad. MauriceFraeys, Bru^e 100 — M. Jules Dallemagne, voilesvertegen- woordiger 1Ç 0 — Gravin Florimcnd Haagveld 100 — Z. E. H. kaûunnik Rutten.Luik 40 — M. A. Claeys-Boui'aert, senator, Gent 20") — Mad. en Mej. Matthys, Gent 200 — M. en Mad. Verhaeghen-Limpens, Wervik 100 — M. en Ma 1. Delebecque.Gent 100 -M. en Mad. J. deHemptinne.St-Denijs- Westrem 100 -Ridder en Mad. de Ghellinck d'Else- gheni* St-Denijs-Westrem 100 -M. de Kerchove-d'Ousselghem,senator Gent 100 - M. Alfr. de Kerchove d'Exaerde, Gent 100 — Ridder en Mad. Le Fé'vere deTenhove, Geritbrugge 50 - Baron A. délia Faille, Deurle -10 - M. en Mad. Schneider, Luik 100 - Baronnes de Pitteurs 100 - Kongregatie der Boodschap, Brtissel 109 - Mad. ^ycd. J.-L. Dumélie, ITper K O -l M. Philippe, toeziener, Walcourt, 10 ; E. îi ■ Lemmens, deken van Visé, 10; M. De Baet: , Dekeyser, Eekloo, 5 ; Naamloos, St-Ghislai 1 10; J. V., Doornijk, 2: Naamloos, Luik, ; t Id., St-Nikolaas, 5 ; Id., Luik, 1 ; M. F. Van d( Wouwer, ingénieur, Yperen, 20; Onbeken i aeura» per r««m, «.ww. — ljmjmwi lii" beginnend huisgezin, 1; E. H. pastoor Villers-le-Temple, 20 ; M. H. -Bury, almoezenier, id., 5 ; M. Louis Delvaux, land-bôuwer, id., 5 ; Sofie Ancion, id.. 2 ; Qûbekende, Middelkerke, 10 ; Ter eere van O. L. Vjpuw, 5 , F. Lootens, dienstknecht, St-joost-ten-Noode, 3 ? C. D.. Wevelghem, 3 ; Onbekend, 1 ; A. U., 10 , T. W„ 1. — Te zamen : 130,00. Totaal : fr, 12,191 50 Men kan de inschrijvingfin stiiren aan liet bureel van dit blad, of aan M. Lepn Mallie, schrijver, Gouden Hoofdstraat, 7, Doornijk. ALLERLEl Instortende kerken.—Vaderiand(éke) vraagt dat wij zouden aanduiden in welke gemeenten de katholieken de kerken met met hun eigen geld mogen onderkouden, en waar er reeds kerken zijn ingestort. Dagbladen hebben reeds zulke gevallen vermeld van beider soort, maar men begrijpt dat wij al de nameij niet kunnen onthouden aangezien er in Frankrijk 20 tôt 30.000 gemeenten zijn. , j Het volgende feit staat echter recht : De heer Maurice Barres. Fransch Kamer-lid, heeft in den loop van verleden jaar in de Fransche Kamer voor^esteld een krediet te stemmen —van een miljoen meenen wij— ten einde zekere kerken die een kunst-karakter hebben te laten onderhouden en herstellen, eenvoudig in het belang der kunst, daar de gemeenten ze niet kunnen ol niet willen onderhouden. De geuzen-meerderheid der fransche Kamer heeft dat voorstel verworp&n. We moeten echter niet naar Frankrijk gaan om er voorbeelden te vinden dat de katholieken met hun. êigèn sreld, de kerken niet mochten herstellen of versieren. Dat was zoo onder het Belgisch liberaal ministerie, van gevloekter gedachtenis, — dat in 1884 in de kiezing der verachting werd begraven. Schilders, glasschilders, kunstschilders, steenkappers, bouwmeesters, teekenaars, goudsmeden, goudborduurders, sebrijn-werkers, meubelmakers, loodgieters, zink-werkers, weten nog van dien tijd te spreken en vertellen nog met welgevallen hoeveel champagneflesschen ze hebben laten sprin-gen in den avond dier gedenkwaardige kiezing. Waarof niet,V'ato-Z»nd(eke)...(eke):..( eke)? Vastgezet. — De socialisten hebben de sociale wetten, door de katholieken voorge-steld, niet willen stemmen,omdat die wetten niet wel genoeg waren, zoo zegt Voornit. Wij hebben daartegen ingebracht dat gezel Anseele in zitting van den gemeente-raad van 29 Xber 1913 aan de Gentsche patroons heeft verweten dat zij het krisis-fonds niet zijn bijgetreden onder voor-wendsel dat bet niet volmaakt was. « Dat is geene reden, zegde gezel Anseele, als het werkt, we zullen zien wat er schort en we zullen kunnen verbeteren. Evenzoo met sociale wetten, zeggen wij. Vooruil protesteert twee kolommen lang: « dat is eene geheel andere kwestie ». Geen andere kwestie, man ! juist dezelfde kwestie. De waarheid is dat de socios nu eens zoo spreken, dan eens anders. De eene maal zeggen ze : we moeten pakken wat we krijgen kunnen — eene andere maal .■ ailes of niets, — al naar dat het hun voordeelig schijnt. Dat is kwestie van taktielc ; — we maken hun daar geen verwijt van, maar stellen het feit vast, en leggen hèt aan verstandige menschen ter overweging voor. Meer niet — we zijn oVertuigd dat zij zelven heel gemakkelijk zullen besluiten, en lalen aan Vooruit de zorg over zijne vrien-den wit te wasschen met Sunlight-zeep van echte werkmansliefde. Uitleg. — We ontvangen het volgende briefken : « Menheere, 't Es lijk of aage grj met en versteat hoe dat da komt da Vooruit stom bleift over al de vraagen die der hem gesteld worden. 'n Kende gij 't spreekwoord met dan da van auds geker.d es : zuu stom as ne visch ? Ewel. daor heddet ; 't es tzegewoordig 'ne visch diet de redakse van Vooruit bestiert. Es 't dan te verwondeven dat Vooruit stom es? 't Es 't hopen da dienen uitleg wa ligt za! wirpe in ouw dompersverstand ; ik en ben | maar nen simpelen gaai en kenne kik da sebiet vaste ghad. » Onze briefwisselaar heeft overschot van gelijk ; daar hadden wij nog niet aan ge-dacht, men kan toch niet ailes te gelijk peizen, niet waar? We bedanken hem uit ter harte, om zijne passende opmerking. Polieie tegen dagbladschrijver. — ' Woensdag begon het procès Sallman, opsteller-uitgever van de RheinischeZeiturts;, van Keulen, beticht van smaad tegen de policie, in artikels door hem geschreudn, waarin hij de policie beschuldigde de oogen . te luiken voor veel aardige dingen, om dé wille.... van cadeautjes. Er zijn 150 getuigen in de zaak. M. Sâll-man schrijft in zijn blad dat hij de proeven zalleveren. I Aardig samentreîfen. — Ttngevolgfc der laatste benoemingen in het Beieréch leger zijn vier gebroeders, de heeren - Schloch, tôt generaal bevorderd. • i J Madame Stéînhell van wie sederl lang niet meer gesproken wordt, komt nt n weer op de plank. Voor de eerste burgerlijkt i, kamer te Parijs eischt zij van een Fransct 9gWSB9B!*Ef&SIÊBEÊÈltÊBBÊÊtMaÊÊIiaÊKÊÊÊÊÊKBB&&* dagblad 100,000 fr. en van M. Nasch, een Engelschman, 50,000 fr., die haren Ievens-loop met de belangrijke gebeurtemssen m « feuilleton » gaven, doch er eenige ophel-ieringen aan toevoegden die mad. Steinheii weinig bevielen. M. Chamberlain van wie heel de wereld sprak tiidens den oorlog tusscaen Engeland en Transvaal, zal om gezo >d-tieidsredenen zijn ontslag in de Engelsche Kamer nemen. Kleine ctjferkens. — Het cijfer van nitvoer van Groot-Bretagne (Engeland-Schotland-Ierland) bereikt, voor 1913, de bagattel van 13,136,125,000 frank, hetzij eene vermeerdering van 570,000,000 frank. De centiemen laten wij op zijde. In de Fransche Kamer zal de heer Caillaux, na de Nieuwjaarvakantie, een roorstel neerleggen om lasten te leggen op het kapitaal, dit om de krijgskosten te kunnen dekken. Vinden onze geuzen dat ook goed om na te volgen. Een nieuw dépôt. — Aan ieder infanterie-regiment zal een dépôt toege-voegd worden of beter, ingesteld worden, waar de wapenuitrustingen en kleederen der drie jongste milicieklaSsen zullen be-waard blijven, in plaats van in de gewone dépôts te berusten. Vergrooting van het kamp van Beverloo. — Een koninklijk besluit, in dagteekening van 6 Januari 1914, verklaart de vergrooting van liet kamp van Beverloo van algemeen nut. De tôt dien einde noodige eigendommen, gelegen op het grondgebied der gemeenten Exel, Lommel en Overpelt, die aangeduid zijn op het bij vermeld besluit gevoegde plan, zullen bij gebrek van afstand in der minne.ingenomen en bezet worden overeen-komstig de wetten in zake onteigening uit oorzaak van openbaar nut. De kanongieterlf van Luik. — De kanongieterij van Luik zou eerlang na?r Antwerpen verplaatst worden, en zelfs zouden de gronden te Merxem reeds zijn aangekocht, zoo meldt een Brusselsch blad. Eenige maanden geleden verklaarde M. de Brocqueville in de Kamer, dat er van deze verplaatsing geen schijn of gedacht was. Sindsdien is in dien toestand niets veran-derd.« Ook een rekord. — Door den val eener groote financïeële maatschappij zijn in den Staat St-Paul (deelmakende van de Vereenigde Staten van Brazilië) niet min dan 40 banken in failliet. Er 2ijn ook vreemde banken bij de... slachtoôers. Omgekeerd. — Terwijl men er in België van spreekt de ijzerenweglijnen door eene maatschappij of vennootsenap te laten uitbaten, wordt in Servie door de Htndels-kamers den wensch uitgedrukt de spoor-banen door den Staat te zien overnemen, of ten minste den prijs der biljètten te bepalen. Voor de klasseerders der post-blireelen. — Er is spraak van de jaarwedden der klasseerders in de postburéélen te verhoogen : 1" De aanvangsjaarwedde der hulpklas-seerders zal gebracht worden op 90 frank. 2° Te beginnen der jaarwedde van 1800 fr. zullen de bevorderingen 150 frank bedragen in plaats van 120. 3° De maximumjaar wedde der klasseerders zal gebracht worden op 2400 frank. 4° De bevorderingstermijnen zullen drie jaren bedragen in stede van vier. 5° De vergoeding van 10 of 15 frank per maand, voor machienschritt, zal veranderd worden door vermeerdering van loon. Deze veranderingen zullen toe'aten van het supplément eenen aftrok te doen en het pensioen te vergrooten. — In Kongo en hier. — Terwijl wij in December met onzen dikken frak aanliepen teekende de thermomëter in Kongo, op gewone dagen 43 warmtegraden. Dit de Brusselsche bladen. — Van a£ hare inhuldiging zal de havén van Brussèl, buiten dè reeds gêstichtë lijnen, een geregelde dienst inrichten tusschen Brussel en Noorwegen. Een £rond van 6000 vierk. met. werd door éené BrUssëlsche maatschappij aangekocht voor hangaars en bureelen. Draadelooze telegraaf. — Een krediet van 50,000 fr. is in het buitengeWoon budjet van 't land ingeschreven voor posten van draadelooze telegraaf op onze vuurtoren-booten.De gelijkheid in de kazernen. — Er bestaat een misbruik in de regimenten der hoofdstad, en de garnizoenen der andere steden zijn er cngetwijfeld niet vrij van. Elke « kamer » bevat een totaal van 18 tôt 30 mannen. Enkel het derde dezer zijn aan de « corvées » 't is te zeggen het kuischen dwijlen, onderhoud der kamers, gangen en trappen, juket enz. onderworpen. De andere soldaten zijn v»n dien dienst ontslagen om verscheidene redenen; gehecht aan de bureelen van den kolonel of majoor, 't zij aan de bibliotheek, het magazijn, air, ordonnans van offïcieren, gehecht aan deu dienst der onderofficierert, Dârbier enz. Men begrijpt met welken iever h'et klein getal mannen op wie het lot van Jonas valtj i den opgelegden dienst verrichten....

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods