Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

765 0
03 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 October. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 24 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zg6g15w89z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zater- en Zondag 3-4 Oktober ISi4 Prïjs per mimmsr: 5 csnîieman 45e jaar, num. 230 Telefoon FONDSENBLAD Telelobn Voor #He aa»fci>»iJiiûJt*« wtada «m ziek te» k*reel« rao. lut kkd. KETELVEST, Num. tt, t* «NT. VLAAMSCI LAND Hand©], Nijverhèid, Taal en Godsdienst VERSCHIJNENDE ALLE WERKDAGEN i iimmi m?:-l^stas IM S CIIR M V !,■*' « S 8» R |J S VOOROP BETAALBAAR: p«i>" 15.OU Per hrifjaur g <»4» Per d«e Hindou » 4.UO Voor hmbezgitm : fr. S».4>®; fr. •.59; fr. 3,SO. 't Voor TrMirie laadoa, de veKendki{slco(ten bij t» voesen. WR5JWïKre*:rWW< ... _ BENIGB TJITGA.VE ^• —r"TTiTrrrTr itmwin ■ 6«lt, 18, KetelvôSt, 1 8, 6«Qt I p/r 1811 fr- RAUmanonfa het stads-1 " **«uif8, p«c r«eel fc. fl.0®. — Beesafooi6D«richt«n voor «U nijtftbonneerdea, fr. S.OO ■HaaMHBMaMMfflBS|]fe|BlflKamHaar«V'&£Et3i3Era&aMGilcaMe^^ Aan onze lezers. Ten gevolge van den oorlog, verkeeren de papierfabrieken in de onmogelijkheid ons nog langer het noodige papier op het gewoon formaat te leveren. "Wij zijn dus gedwongen zuinig te zijn met ons papier en, te beginnen van heden, met een half blad te verscliijnen. Wij hebben, ten believe onzer lezers, zoolang het in onze macht was, hun dagelijks een normaal, volledig blad ver-strekt, ten einde hun, zooveel mogelijk, veel, degelijk en volledig nieuws over den oorlog te geven. Wij weten, onidat wij hetondervonden hebben, dat zij ons daar dankbaar voor zijn, en wij zijn dan ook overtuigd, dat zij zullen begrijpen, dat, tôt het onmoge-lijke niemand gehouden is en dat zij, evenals wij zelven, zich moeten schikken naar de droeve tijdsomstandigheden welke wij beleven. Wij zullen evenwel zorg dragon dat onze lezers, gelijk vroeger, op de hoogte gehouden worden van de oorlogstij-dingen.Vervalt de grootte van ons blad op den lielft, onze lezers zullen nochtans zooals altijd, in ons blad, de beste en laatste tijdingen volledig te lezen krijgen. Wij drukken er op. dat die maatregel maar tijdelijk is, en dat wij, zoodra de omstandigheden het toelaten, het « Fondsenblad » zullen drukken, gelijk vroeger, op dubbel blad. Het bestuur van « HET FONDSENBLAD ». Kousen voor desoldaten [Jet Werk der Vlàamsclïe Katliolieke Drukpers, het zijne willende bijdragen, otn onze moedige soldaten kousen te bezorgen, heeft een aantal kilos saaiette aangekocht om de jonge doehters en vrouwen in de gelegenheid te stellen halve kousen te verbreien. De saaiette ligt ten onzen bureele, al-waar zemag afgehaald worden, tegen bewijs van in ontvangst neming. De afgewerkte kousen moeten op onze bureelen gebracht worden. Wij zullen voor het overige zorgen. Te rekenen van Dinsdag mag men saaiette afhalen. Indien erpersonen zijn, die ons geld te dien einde willen zenden, zulien wij hunne namen in ons dagblad kenbaar maken. Saaiette wordt ook in dank ontvangen. —-S-— Reeds ontvangen van naamloos 5.70 fi" Gekwctste en gesneuveîde sofdatea Wij ontvangen den volgenden btief waar-merie wij ten voile instemmen : Heer Besttiuider van den Gentenaar, De menschen komen nu maar gedurig vragen : wanneer zal de militaiie oveiheid er nu toch eens toe besluiten eer.e iijst mede te dee'.en van gesneuvelde Belgische soldaten??Men noort overal de dapperheid roemen van onze « jongens », is dit dan eene reden om de burgers die aan die jongens verwant zijn te behandelen als onmondige kiuders, die de waarheid niet mogen weten, omdat de scnrik er zou inkomen? Waarom doet Belçië niet 't geen E:)ge-land doet en Frankrijk : de lijst der ge-sneuvelden mededeelen samen met die der gekwetsten ? Is het geene tiendubbele pijniging de menschen in de onzekeràeid te laten van 't geen zij toch oroeg of tant moeten vernemen. Hier zijn moeders die reeds zes wefcen vruchteloos uitzien naar eenig bericht en in angst verkeeren door de onzekerheid !... en die, als ze maar 't bericht van een. cuerlijden kregen, het zouden opnemen met gelatenheid! Kunt gij, bij middel van uw blad, dien wensch niet kenbaar maken, waar 't hoort ? Hoogachtend. Styn Streuvels. VAN &LIES WAT. De Le^chisting ï&n de van \m$, Boetceremonie. Ondër voorzitterschap van kardinaal Amette, heeft te Parijs, bijgewocnd door eene overgroote menigte, eene plechtige boetceremonie plaats gehad tôt uitboeting d;r heiligschenderij door de Duitschers be-dreven door de hoofdkerk van Reims te beschieten. In eene verheven toespraak heeft Mgr. Baudrillart, rektor van 't Katholiek Instituut (Hoogeschool) van Parijs, herinnerde welke eenige roi de Kathedraal van Reims in d geschiedenis van Frankrijk heeft gespeeld het doopsel van Clovis ; de zalving de Koningen. en vooral de zalving vai Karel VII. Zooals uit den btandstapel van Joann d'Arc de zegepraal ontvlamde en de eindracb vooral de Franschen zoo heeft Mgr. Baud rillart de zekerheid dat de brand der kathe draal van Reims de nationale verzoenini zal versterken en de Franschen de noodig kracht zal geven om den overweldiger be paald te verjagen. In den Elzas. Fransefae goede uitslagen. Een telegram van Bazel, hoofdstad vai Zwitserland, meidt dat a"l de gevechten il den Elzas, ten voordeele der Franschen ziji uitsrevailen. De Duitschers die gepoogd hebben d> Franschen uit Psjetterhaiisen te verdtijvei werden met groote verliezen afgeslagen. Langs de kanten van Altkirch vocht he 109e régiment der Duitsche Landwehr tegei de Franschen en werd zeer erg gehavend. Overstroomingen in den Eizas Sedert verscheidene dagen regent he onophoudelijk. Op de bergen ligt de sneeuw 30 centimeters diken het is veel verkoud. Het slecbt weer heeft den toestand in der Elzas zeer lastig gemaakt. De rivieren Deller, Ileen Thur zijn buiter hunne oevers getieden ; de Rijn en d( Rodonostijgen. De vlakte tusschen Mulhaiisen en d< Vogezen staat grootendeels ondpr. De krijsverrichtingerl zijn bijna geliee onderbroken. Indien het slechte weer voortduurt zuller ze nog gedurende eenige weken moeter onderbroken blijven. Het Fransche stadje Alhert besehoten. Aibert, een klein stadje in het Somme-département, werd door de Duitscher; besehoten gelijk zoovele Belgische steden en gemeenten. Het heeft ook veel geleden ; de meeste Eraalgebouwen zijn vernield alsmede vele uizen. De schoone kerk versierd met een verguld O. L. Vrouwenbeeld bleef ge-spaard.Eene Duitsche viag naar Bordeaux overgebracht. Een officier van het greot kwartisr-generaal heeft de vlag van het 69= regimenl Duitsch voetvolk, dezer dagen op den vijand veroverd, naar Bordeaux overgebracht. De vlag die- aan flarden is gescheurd en met bloedbesmeurd, —'een bewijs van de verwoedheid van den strijd, — is opgesteld in het kabinet van _ den Voorzitter der Republiek r.evens vijf andere reeds ver-overde Duiftche vlaggen. De Zeppelin van Oostende. Het blijkt dat de aanval van den Zeppelin die over 10 dagen te Oostende bommen liet vallen, voor doel had treinen te vernietigen die met schietvoorraad geladen in de statie van Oostende stonden, naar de Duitschers meenden. Die treinen waren inderdaad te Oostende geweest, maar het was daags te voren. De Duitschers kwamen eenen dag te laat, maar dat bewijst toch weeral dat zii door spioenen op de hoogte waren gebracht. Joubert, komt ook strijden. De Boeren-generaal Frans Joubert, die zich in den Transvaalschen ooriog beioemd maakte met Botha, De Wet en Delarey, heeft zijnen degen ter beschikking gesteld van het Fransch Gouvernement. Hij zal nu strijden aan de zijde van generaal French, tegen welken hij optrad in den oorlog van Transvaal. Ik ben Franschman van hart en van oorsprong, heeft hij gezegd. Ik vergeet niet dat ik door mijne grootmoeders afstam van de Bouillons en de Richelieu's, door de Du Plessis. Ik aanzie mij inderdaad als Franschman. 20.000 vrijwiiiigers uit Ulster Volgens een telegram uit Belfast, Ierland, beloopt het getal der oud-vtijwilligers van de Ulster provincie in Ierland, die dienst hebben ger:omen in het Engelsch ieger, om de Bondgenooten bij te staan, tôt 20.000 Op het Ffonl Het Oostenrijksch Ieger volkomen uit eikaar gekegeld X3ST GALICIB., Officieele mededeeling Dan den aIgemeenen Russischen legerstaf. Petrograd, I Oktober : « De uitvallen welke de Oostenrijksche bezettingvan Przemysl deed.bleven vruchteloos.» Talrijke krijgsgevangenen vielen in handen der Russische troepen, evenals eene zekere hoeveelheid ammunitiën en een zekei getal kanonnen. « De Oostenrijkers zetten hunne aftocht-beweging voort, waaruit blijkt dat er eene volledige verwarring heerscht in hunne regimenten, want hun aftocht geschiedt op erbarmelijke wijze. » Onder de Oostenrijksche soldaten, die gevangen genomen werden door een klein detachement ruiterij, ten zuide van Ria-chewo, zij a er soldaten behoorende toi 25 verschillende voetvolk regimenten. j » Dat bewijst dat er wanorde heerscht in het Oostenrijksch Ieger en dat de soldaten et door elkander loopen, cfwel dat de Oostenrijksche regimenten zoodanig gedund ol verminkt zi]n, dat men nu eenheden samen-stelt uit de overblijfsels van verschillende regimenten. s » Onder de Oostenrijksche soldaten welkf : de Russen krijgsgevangen hebben gemaak r te Colonjok, komen er rekruten voor die 1 volkomen niets weten van den krijgs dienst. Zij kuanen niet eens een gev^eei i hanteeren. t » In de nabijheid van Starasol, is door de Russen een groot artilleriepark voor houwit - sers van 6 duim bemachtig'd geworden. » » De stad Lisko. in het gevvest vac ; Sanok is door de Russen bemachtigd geworden, n?dat dezen de reserve-bataljons. die de stad bezetten, op de vlucht gedrever hadden ! » De Ryssen ; slaan de Duitschers achteruii in Oostelijk Pruisen. ! (Otfloleole medodeaUngr van don Kuasi- sohsn algemoenon legerstit.) t « Den 28 September, hebben de Russische i troepen, na hardnekkige gevechten gelei'erd te hebben, de Duitsche stellingen inge-, nomen in de nabijheid van Augustow ec > Koptzvevo. t < » Den 29 September, hebben zij de streken • xngenomen der meeren in de richting van Sinno, Serel en Leipnnyl » De Duitschers werden achteruitgeslagen 1 in de richting van Suwalki, Scini en Mariam-pol ; de Russen zetten hunnen aanval voort. | Zij gaan er met den groven bessem door. ; » De Duitsche belegeringsartillerie zet, zonder den minsten uitslag de beschieting ; voort van Ossowicz. » In de streek van Schtschoutschin, in den omtrek van Ondreiveno, worden k.gine schermiitîelingen aangestipt, v/elke, ver-zekert men, ook uitvallen ten gùnste der 1 Russen, die ontembaav zijn in hunnen moed en in hunne verm«telheid en op den vijand loirukken gelijk een stormwind en op hunnen vveg ailes omt'tkken en ver-woesten wat hunne marsch zou stuiten. Przemys! moot vallen. Petiograde, 1 Oktober. Men leest het volgende in het groot oflicieel Russisch militair blad : « De eerste helft van den veldtocht in Galicie is geëindigd. De vijar.d, verslagen en uiteengeslagen, heeft .:ijrt oorlogsmate-rieel, zijnen moed eit zijne hoop in de over-wirining verloren. )> Ailes doet voorzien dat de eindver-dediging van Przemysl maar van korten 4uar zijii zafc ©e~Kcr»r,i . w iii<6n onverdroten de Oostenr-ikers op den nek eu op de hielen. Dezen zakken in allerijl af naar Krakow, alwaar zij al hu.me weerbare man-nen samectrekken.ten einde zoo goed mogelijk weerstarid te bieden aan de Russische legerbenden, die in ontzaglijke kolommen aanrukken en weldra Krakow zullen dvvin-gen zich op zijne beurt over te geven. Gevechten aan dosi Nleiraen. Den 28 September werden door de Russische troepen in de stieek van Ossavetz, Dronskaniki en Sinino geweldige gevechten geleverd tegen de Duitschers. Eene nieuwe poging van den vijand om den Niemen over te steken, mislukte. Er was een hevige strijd, voor het bezet der noordelijke ingangen van het woud van Augustow. Deze stad werd door de Russen bezet. In Galicië, ten Westen, nabij Douklo, werd de Oostenrijksche achterwacht verslagen.Een Oostenrijksche kolom, liet bij den aftocht 400 wagens en al de kanonnen achter. De Russeu namen in de streek van Kosno 200 krijgsgevangenen, behoorende tôt 22 verschillige regimenten. De banen voorbij Sanok zijn bezaaid met geweren patronen en voertuigen. Nopens het gevecht meldt de « Petit Parisien » het volgende : Twaalf Duitsche legerkorpsen hebben sinds zeven dagen de Russische stellingen op den Niemen aangevallen. De Keizer had zijn hoofdkwartier ge-vestigd te Suwalki. De Russische strijd-machten der omschrijvingen van Wilna en Giodus waren verzameld aan den Niemen. Eene poging der Duitschers, om den spoorweg naar Warschau af te snijden mislukte. Oostenrijksche verliezen. Men meldt uit Stockholm aan « Daily Telegraph : » Volgende cijfers bewijzen de verplet-terende neerlaag der Oostenrijkers : Donder-dag beliepen de Oostenrijksche verliezen tôt 150.000 dooden en 200.000 gekwetsten. Er waren daarbij 200.000 krijgsgevangenen, en 900 kanonnen werden buit gemaakt.Zeïen HGQwitsers mers. Op de hoogten der Maas, kan de vooruit-gang der Duitschers naar St-Mihiel toe, niet einstig geooeind worden. Het terrein is zeer moeilijk op die piaats en zeer voordeelig voor de aanvallen « op zijn fransch ». De aanval tegen de hoogte van C... komt dat nog te bewijzen. De stelling was zeer versterkt door der. vijand. Maar na tien dagen beschieting door de kanonnen van 75 gelukteu de Franschen erin de Duitschers er te verdrijven. De; vermelde aanval werd dan bevolen om 4 ure namiddag toec de Duitsche houwitser-kanonnen op de hoogten het vuur staakten. Zich verschuilende achter al de bobbels van het terrein. kropen de Franschen voort en bereikten zoo den voet van den heuvel en verborgen zich achter eene hoogte tôt den avond. Als etndelijk de trompetten den aanval bliezen, was deze zoo snel dat de Duitschers den tijd niet hadden zich in staat van tegen-weer te stellen. De bezorgers der houwitser-kanonnen werden met de bajonnet gedood evenals de mitrailjeurs. :;<g§ Zeven groote houwitserkanonnen bleven in de handen der Franschen. Eenige minuten later besehoten de Fran-sche kanonnen van 15 de Duitschers van op de hoogte uit welke deze verjaagd werden. De Duitsche poging tegen Verdaa, Het Italiaansch blad Secolo schrijft het volgende, dat we mededeelen onder voor-behoud.u Tegen de ontzaglijke versterking van Verdun worden voortdurend stukken zwaar geschut aansrevoerd. Geheel het pieiii ten Westen van Verdun is bedekt met 5000 lijken die op begraving wachten. De Duitschers lateu het garnizoen van Verdun geene rust. Het getal gekwetsten is aanzienlijk, het meerendeel blijven van huip verstoken, tengevoigtf van het gedurig schiéten. In de streek Etain-Pienne*Bulogny zijn groote Duitsche legermachten samenge-trokken. J e Afîrènes bevinden zich Oostenrijkers, waarschijniijk deze die in de eerste dagen van den veldtocht zich in den Elzas bevonden. Tôt hiertoe bepaalt ailes zich tôt kanon-nengeschut ; een algemeene aan vai zou nakend zijn. Van den anderen kant meent men dat de Duitsche poging zal mislukken, daar de 32 forten rond Verdun sterk bewapend zijn met moderne kanonnen. De Duitschers zouden onder Verdun reeds 10,0(10 dooden en 15,000 gekwetsten gelaten hebben. Oîficiie!® fransche MEDEDEELINGEN lekrip^grricnfiitpn in Frankrijk. Parijs, 1 Oktober, 11 ure 's avonds. Er is niets bijzonders te meldeu, behalve een cevecht, in de omstreken van Roy on, waar de Franschen overwinnaai s bleven.Er is een weinig vooruitfiang in de Argonne. De algemeene toestand is voidoende en «unstig. In Duitschland ^af de legerstaf de volgeode mededeelin'g die men aan bovenstaande kan vergeîijken : "* ~ XFGTUjh, l OrCÔ&eiC - De Duitsche levers hebben Royon-en-Fresnoy, ten Noord-Westen van Noyon veroverd. Ten Zuid-Oosten van St-Mihiel werden de Fransche uitvallen uit Toul verhinderd. Wij hebben aanmerkelijke voordeel -n behaaid. Aan het Oostelijk front (Rusland) is er geene verandering. 4000 Duitschers omsiîîgeid. Twee Engelsche bladen melden dat 4000 Duitschers van den linkervltïugel omsingeld werden en zich oniretwijfeld zullen moeten overgeven. Postzegsls vaa het Rsoda Kruis. Ziehier een nieuws dat welkom zal zijn bij de postzegelsverzamelaars en tevens veel geld kan opbrengen ten voordeele van het Roode Kruis. Te rekenen vai? Zaterdaiî, 3 Oktober, zullen « oorlogspostzegels » worden uitgegeven. De eene reeîcs zal de beeltenis van den Koning dragen, de andere het Gedenkteeken de Mèrode en de Onafhankelij,'îheid van België. Iedere reeks zal uit drie soorten zegels be-staan ; eene mauvekleurige van 20 centiemen ; een roo.dkleurige van 10 centiemen en een groenkleurige van 5 centiemen. Wel te verstaan deze zegels zullen verkocht worder. aan het dubbel van dien prijs en de rest z^l ten voordeele van het Roode Kruis zijn. De postbureelen van Antwsrpen, Gent, Oostende en Brugge zullen er te rekenen van Zaterdag van voorzien zijn en de andere bureelen zullen zich daar kunnen bevoorraden. Het getal dezer zegels beperkt zijnde, zoo zullen deze oorlogspostz :gels, gezoent worden door al de verzamelaars van heel de wereld. Eoes dochter ?an Presideat Eoosevelt ambulancierstsr ia Frankrijk. Een telegram uit Frankrijk, aan « Daily Telegraph », meldt dat mevrouw Derby, tweede dochter van président Roosevelt, naar Frankrijk gaat vertrekken om dienst te nemen bi) het Âmerikaansch ambulanciekOTps van Parijs. Eea " Taubs „ wsrpt eeae bom op Lesquia. Donderdag morgend vloog een Duitsche ver-kennmgs-aeroplaan boven Lesquin. Eene bom werd geworpeu op de hoeve van Bernard Lo^ie. Het tuig ontplofte op eenige meters afstand van eenen muur en groef eenen put in den grond van 50 centimeters diepte op eenen diameter van onpeveer 1,50 meter. Er waren geene persoonlijke ongelukken te betreuren, en al de schade bepaalde zich bij eenige gebroken ruiten. Turkije onzijdig. De Pressbureau van Londen meldt dat de onrustbarende geruchten betrekkelijk eene afbreuk tusschen Engeland en Turkije,van allen grond ontbloot zijn. De Ottomansche gezant te Londen zegt dat Turkije eene volledige onzijdigheidzal bewaren. In priinkrjjk. De titel van maarschalk van FrankrjJL:. Hoewel ergeen enkele maarschalk van Frankrijk meer bestaat, bepaalt een dekreet van 29 September de soldij van den maarschalk van Frankrijk op 30,315 frank. De Matin merkt op dat dit besluit een goed voorteeken mag heeten en veel hoop in zich bevat. Elkeen zal dadelijk den naam noemen van dezen die met de groote waardigheid van maarschalk zal bekleed worden : zij zal worden herin-gevoerd voor hem aan wiens geduldig vernuft de schitterende zegepraal van 1914 zal tedanken zijn. Men herinnert te dier gelegenheid de woorden van generaal de Chanzy, wanneer de titel van maarschalk van Frankrijk werd afgeschaft. —« Dat deze die den maarschalksstaf begeert, hem ga halen over den Rhijn. » Indien de regeering reeds de soldij van den maarschalk van Frankrijk heeft bepaald, is het een teeken dat wij ailes mogen verhopen. Dat dekreet zal den Franschen meer zeggen dan aile officiëele mededeelingen. fo&sîand volgens de Engelscha bladen. Sfceeds benemende, hoopvolle vooruUzichtcn. Daily Tâlegraph schrijft : « Exchangc Telegrup 'n Compiny had Dinsdag een telegram afgekondigd waariù de toestand al te rooskleurig werd voor^esteld, en welke natuurlijlc voorbarig was, want, het dient gezegd, dat, tôt op dit oogenblik, de Duitsche rechterflank nog niet verbroken is. » Nochtans toont de Fransche mededeeling, welke bevestigt dat de werking der bondslegers vooruitgaat ten Norden der Somme, ten klaàrste aan dat de aanval der bondgenooten traag maar zeker veld wint. » De tijding dat de troepen der bondgenooten naar het Noorden vooruitkomen, is, op haar zelve, zeer voidoende. » Eeue tweede tijding, verzekerend dat de Franschen veld winnen op het rechter centrum, ten zuide van Verdun, vermeerdert het belang der eerste tijding. In andere woorden gezegd: De beweging der Duitsche troepen is bepaald gestuit. » Eenige lijnen verder, lezen wij in hetzelfde blad, onder de handteekening van W.C. Massey, eenen zijner oorlogskorrespondenten : « Er zijn voo:feekens welke aantoonea dat de slag zijn einde nadert; hij wordt voortg zet t.er Jene-te der rivior, maar niet met dezelfde kracat-d digheid aïs tijdens de vreeslijke dagen welke wij bsleefd hebben. » De vijand zit in zijne verschansingen, welke zeer xoed gemaakt zijn door de Duitsche troepen op de heuveJen en in debosschen. De Duitschers zitteu daar s'e Ili^ niet op hun gemak, mnar mea zal er hun enkel ten prijze van groo'e opofferin-gen kunnen uit verjagen, welke men met rnoet doen, indiea er eea ander middel is om hen daar weg te krijgen en daarna te verpletteren. « The Times » kondigt een artikel af waarvan de inhoud gansch overeenkomt met de ziens-wijze van « Daily Telegraph ». Het groot Londensch blad voegt erbij, dat de huidige oorlog een oorlog van vermoeinis is, en dat hij, die het meest weêrstand zal bieden en taaiheid aan den dag zal leggen, overwinnaar zal wezen. Men ziet, schrijft de « Times », verder, aaiî de Duitsche soldaten die gevangen genomen worden, dat zij erg vermoeid zijn en erg lijdenj door allerlei ootberm^en. De Fransche soldaten, integendeel, zijn goed gevor'd en uitmuntend gesteld; de fucht onder de Fr ;nsche troepe i is voorb°eldikr en na dei vooruitg n;;, dien zij gedaan hebben, zijn ziï - k;iimex.da^vjQor_aee£liiia-dagen. Y~a,ly telegraph schrijft v<-rcîer : Generaal Ioffre gelijkt goed nan Lord Kitchener. Hij is een zwijger, een koel en terughoudend man. verzendt hij een telegram dan is het altij i koel opges'eld zonder den miosten geestdrift. Kei Franschman schreef dezer dagen: Joffre is een uitstekecd gen"r?al,maar hij we't niet dat er adj ktieven in de Fransche taal bestaan. Het blad eindigt met de woorden : « De weêrs^nd van de Duitschers is ver-broken, dat staat op dit oogenblik reeds vast. De posiûe der bondgenooten is onder aile opzichten one ndig beter dan die der Duitschers en wij mogen verzekerd zijn van de over-winning ! » ÎN BELGIE. De Duitschers te Beirlagem. Nopens het artikel « Hoe deBelgen d<; Duit scher^ ontvangen » verschenen in ons nummer van Vrijdag. 2 Oictober en waarin spraak is van den d jortocht der Duitschers te Beirlegem, ver-zoekt'men ous te melden dat de feiUn crin voor-gesteld niet volkomen met de echie waarheid strooken, Voorerrst dient er gezegd te worlen dat de 1 Duitschers zich in de s;eme^nte Beirlegem, en op het kasteel van den heer J")urgemeester graaf var. Spangen alwaar een 40:al ofricieren ver-bleven, op de deftigste en onberispelijkste manier g' droegen. De onde gxavin werd door hen met allen eerbied beje.'end. Wij mogen hier evenwel bijvoegen dat de heer burgemeester zich kranig tegenover de Duitschers hield. De nationale vlag bleef geheschen op hetgemeentehuis. en de graaf van Spangen, die verzoeh: ^erd zijne vaderlandsche kokarde af te doen,wanneer hij met de Duitsche olficieren aan tafel ging, weigerdo met fierheid aan dien eisch te voldoen, zoodat de Duitsche kolonel gedurenrle gacsch het maal met de Belgische kleuren voor oogen zat, wat waar--schijnlijk zijnen eetlust een weinig zal vergald hebben. UIT BRUSSEL Brussel onder Duitsch beheer. De « Nieuwe Gazette», van Rotterdam, zegt dat de Duitsche luitenant te Brussel, velast met het op maken der akten van den bursrerstand, in den tekst vermeldt dat Brussel bij het Duitsch grondgebied ingelijfd is. Automobielen voor de Duitschers alleen. Te Brussel is het gebruik van autos alleen aan de Duitschers toegelaten. Waî gebeurt er nog in de hoofdstad. Veel wordt er tegenwoordig over Brussel gesproken, bijzonderlijk sedert de aanhouding van den heer Max, burgemeester. Donderdag waren wij in de gelegenheid twee vrienden aan *e spreken die slechts Woensdag namiddag Brussel hadden verlaten. De Duitsche soldaten schijnen niet te zeer op hun gemak te zijn in Brussel en ondereen bezien zij eikaar met een vies oog. De blauwen (Beiersche) soldaten worden door de grijzen (de Pruisen) goed opgevolgd en naar het schijnt hebben de Beiersche wel een ge-weer, als ze op patroulje gaan, maar geene kardeezen. Het Marollenkwartier veroorzaakt de Duitschers heel wat last. De Marollen h bben een plakbriefje doen ui'plakken, waarop nagenoeg het volgende staat : « De Marolien verklaren den oorlog aan de Duitschers ». Een ander plakbrief luidt : t De Marolien zijn nu ' erbonden met de Molenbeèkenaren, die ook den oorlog aan de Duitschers -erklaren. » Een brief is zelfs in de Duitsche staf toege-komen, waarin geschreven werd d;:t de Duitschers M. Max moesten loslaten of dat het er zou gespannen hebben (Dat gebeurde Zaterdag). Een ander affiche luidde weer : Wij hebben geen petrool, Maar nog veel vitriool!... In de Hoogstraat liepen Marolien met eenen stok gewapend; anderen kornmandeerden ze : deze1 laatsten waren de officieren en droegett

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods