Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

980 0
15 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 January. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 23 July 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6w9668b591/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

BdnMag {5 Januari 1914 Frîjs per nutnmejv: § centiernsn 45* jaar, Nam. 12 Teleic<M 6«4 FONDSENBLAD Telefoon «94 UKKWDIGINGEK : Voor aile !aaakondigingeav wende men àch ten bureele »an net Wad. KETELVEST, Nuin. 16, te GENT. VLAAMSCB Lâll JE£andel, Nijverheid, Taal en Q-odsdienst VERSCH iJ N EN EME aLLE WERKDAGEN I it« jfvnssIUH/S -agr VOOROP BETAALBAAIte Per^aar. . • I »,»» Bel haïfjftar » Por dïie idbeodèn » t-,00 Voor heïbcrcrieB! : i*. Vnnr xrremm(îfi ?anA»n. df» vs zsimc t ùn Toccca JgWf-B LUiW1 l^'i ~n m lll I BENIQE XJITQ-AVB dent - ! S. Eelelvost. 18 — Gec GENT, 15 JANUARI. fSMIpiidig OVeïzïcp De toesland in de Balkans. De wetgevendo kiezingen in Turklje. De wetgevende kiezingen in het Turksche kcizerrijk zijn uitgesteld tôt eenen onbepaalden datum. Men gelooft evenwel dat zij binnen kort zullen plaats hebben. Het akkoord mef de Araben is volkomen. De provinciale unionistisclie komiteiten hebben aau het middenkoraiteit latea weten, dat de tijding van den aankoop van een dreadnought, welke den naam zal dragen van sultan Osman, eenen uitmuntenden indruk verwekt. De provinciale komiteiten verzekeren dat al de elementen zullen stemmen voor de unionisti-sclie kandidaten. Men denkt dat de Turksche Kamer zal bijeen-geroepea worden in den loop der maand Maarr. DE ALBANEESCHE KWESTIE. Elbassan bevrijd. De bevelhebber van Elbassan telegrafeert om te bevestigen dat sedert twee dagen, in de nabij-heid van het dorp Godolesci een hardnekkig gevecht vverd geleverd tusschen de aanhangers van Essad Pacha en de gendarmen van het voor-loopig bewind, aangevoerd door Hollandsche officieren. Hij voegt erbij dat de gendarmen, die streden gelijk leeuwen, erin gelukt zijn Woensdag mor-gend de onregelmatige troepen van Essad Pacha te verslaan en op de vlucht te drijven. De verslagenen gingen op de vlucht in de grootste wanorde. De stad Elbassan loopt dus geen het minste gevaar meer, daar de legermacht, welke haar oinsingelde, uiteen gekegeld is. Een interview van koning Carol van Kumeniô. Dr Nikolaïdes heeft Dinsdag te Bucharest koning Carol van Rumenië geinterviewd. In den loop van dat interview zegde Koning Carol, sprekend over de Balkansstaten en àe laatste oorlogen door hen gevoerd, onder andere het volgende : De schuld van den tweeden Balkan-oorlog, zegde hij, valt op Danef ; hij is dus verantwoo^-delijk voor de reeks rampen welke Bulgarie heeft getroffen in de laatste maanden. Hij zegde verder, dat, indien er stoornis ge-komen is in de betrekkingen tusschen Rumenie en Griekenland, M. Rhallis en niemand anders er de oorzaak van is geweest, iets wat hij recht-zinnig betreurt, want, voegde hij erbij : D* Grieken en Rumeniërs zijn van geen Slavisch ras, en, om die reden. zouden zij aîtijd mocten hand in hand gaan. Sprekend over Epirus en de eilanden der Egeezee, zegde hij : Griekenland zou wiis en verstandig handelen, indien het, voor wat die twee vraagstukken betreft, zich volkomen ver-jiet op de beslissing der groote mogendheden, welker welwillendheid het reeds meer dan eens heeit ondervonden. Hij herinnerde verder, dat hii altijd de Grieken vriend is geweest ; hij herinnerde er zelfs aan dat hij in 1867 de Kretenzers heeft gesteund door milde toelagen, in hunnen strijd tôt los-making van Turkije. Hij bracht hulde aan den grooten vooruitgang welke Servie binnen de tien laatste jaren heeft verwezenlijkt ; maarhij was veel min geestdrif-tig wanneer hij sprak van Albanie. * Dat moeilijk en wispelturig land zal nog lange jaren het smartekind van Europa zijn, voegae hij erbij; geloof wel dat ik nooit prins von Wied lneb aangeraden den troon van dat land aan te âemcn. tfnnen een twintigtal dagen zal hij te Durazzo aankomen om de moeilijke taak aan te valten, waarvan hij de verantwoordelijkheid op zich genomen heeft. Rechtzinnig gesproken, ik beklaag hem ! De kwestie der Albaneesohe bank. Uit Weenen wordt verzekerd, dat Oosten ijk en Italie de vraag van Frankrijk en Rusland. om deel te mogen nem«n aan de stichting de Alba-n»esche bank, hebben verworpen. Bijgevolg zullen Italie en Oostenrijk onder hen beide het noodige kapitaal storten, 't zij ieder tien miljoen. De kwestie der Sgee-eil&nden. Eene officieuze nota, uit Londen ontvangen. verzekert dat het antwoord van het drievoudig verbond gisteren niet overbandigd is geworden aan Foreign Office, omdat de wijzigingen,«toe te brengen aan eenige bijkomende kwestiën.eene wisseling van telegramiren noodzakelijk maakten. De anarchie in Albanié. De Tribuna kondigt aan dat, in het vooruit-zicht van gebeurlijkheden van anarchistischen aard, in Albanië,welkemente Rome voorziet, de Italiaansche minister van Marine bevel heeft gegeven aan den gezagvoerder van den kruiser Ferrucio, welke in de haven van Augusta (Sicilië) vooranker ligt, onverwijld naar Brin-disi te vertrekken. Twee andere Italiaansche oorlogschepen hebben bevel gekregen krui9tochten te doen in de Albaneesche wateren. Verder wordt geseind : Albanië verkeert in volledigen staat van anarchie ; de internationale kommissie :<etelt bestendig ; de gendarmen hebben werk meer dan veel ; langs aile kanten wordt er gevochten en branden breken uit in aile dorpen en steden. Wanneer prins vonWied in Albanië aankomt, zal hij wel Albaneezen, maar geene onderdanen vinden, want allen. Muzulmannen, Orthodoxen en Katholieken, zijn om verschillende redenen fegen hem gekant. Ontslag van het Bunieenach Cabinet. Uit Bucharest wordt geseind : M. Majorcsco heeft gisteren avond aan Koning Carol het ontslag van het Kabiaet aan-geboden.De onderhandelingen van M. Venizeloa. Men telegrafeert uit Athene dat M. Venizelos tijden6 zijn verblijf te Rome, de grondslagen gelegd heeft van een nieuw Europeesch verdrag aangaande Epirus en de eilanden. Hij zou er zich nu op toeleggen dat verdrag te doen aannemen door de mogendheden. In afwachtingzou de Grieksche bezetting behouden blijven in de gewesten van Epirus welke de kommissie der grensregeling aan Albanië heeft toegewezen. Die bezetting zou daar blijven tôt nader bevel, ten einde er de orde en de rust te verzekeren. Tnrkije heeft van Italie eenen kruiser gekooht. De Turksche regeering heeft van het Italiaansch gouvernement den kruiser San binrco gekocht. Gisteren werd door de Porte reeds de eerste 60i0 op afteorting betaald. Kruiser San Marco is een schip van 9,830 ton-nen, welke niet geteld wordt onder de grootfte maar onder de moderne scliepen der Italiaansche vloot. San Marco heeft eene snelheid van 23 knoopen 7 en heeft 20 kanonnen aan boord, van 7 en G cenfimeters. Mahmoud Mouktar Paoha blljft gexant te Berlijn. Djavid Bey, die van Weenen gisteren te Konstantinopel is teruggekeerd, verzekert dat Mahmoud Mouktar Pacha Turksch gelant te Berlijn zal blijven. — Frsesîer Lemire Priester Lemire is lid van de fransche Kamer voor de kiesomschrijving Hazebroek in Fransch Vlaanderen. Sedert lang heeft Priester Lemire 2ich aangesteld als republikein maar toch katho-iiek, en heeft zich voorgedaan als hoogst demokratisch ; in verscheidene gevallen stemde hij mede met de socialisten in de Fransche Kamer, als wanneer de andere katholieke Fiansche Kamerleden anders stemden en het ons voorkwam dat het ten minste zeer gewaagd was te stemmen zooals Priester Lemire deed. Sedert dien tijd zag men dat Priester Lem'.re meer en meer afweek van de reciite katholieke gedragslijn ; de opmerkingen en aanmaningen van zijne geestelijke overbeid sloeg hij in den wind. Een dagblad Le Cri des Flandres, verde* digde de politiek van Priester Lemire. Over eenige dagen hadden Priester Lemire en het blad Le Cri des Flandtes bericht ontvangen van wege den Bisschop Mgr Charost, van Rijsel, dat zij hunne politieke gedragslijn hadden te veranderen of dat zij in den ban zouden geslagen worden. Vrijdag laatst werd Priester Lemire, door eenen vikaris-generaal van het bisdom per-soonlijk verwittigd dat hij bedieigd was met exkommunikatie indien hij zich binnen de 4 dagen niet onderwierp. Zaterdag had zich M. Bonté, bestuurder van Le Cri des Flandres, naar Rijsel bege-'en, waar hij in het Bisdom was gehoerd en verklaard had zich niet te ooderweiperi. Toen hij 's avonds te Hazebroek van den trein stapte werd hij door priester Lemire 2n eenige vrienden ontvangen. De groep begaf zich naar de bureelen van Le Cri des Flandres.Op den dorpel nam priester Lemire het woord en zegde dat hij en het blad in hunne houding zouden blijven volharden. Zondag werd in al de kerken van het bisdom Rijsel den bevelbrief afgelezen waarbij het kooper, lezen en verspreiden van Le Cri des Flandres verboden wordt. Maandag avond werd te Hazebroek eene vergadering gehouden in welke Priester Lemire zijn gedrag uitlegde en vroeg of hij daaraan iets moest veranderen. De toehoorders, allen zijn partijgangers. antwoordden : neen ! neen ! Priester Lemire zegde dat hij het dan ook niet zou doen. Alzoo heeft hij zijnen opstand tegen zijnen Bisschop voltrokken. De val van priester Lemire verwoiïdert niemand, sedert lang was hij voorzien. Even als sommige anderen heeft priester Lemire uit het oog verloren dat de eerste plicht van den katholiek, vooral van den priester, de gehoorzaamheid is. Bier en Âlkooîisrn. De kwestie van alkoolism werd in de laatste dagen weer met nieuwe levendigheid besproken. Er is ergens met genoegen op gewezen dat het verbruik van alkool onder den vorm van genever in België met de helft vermin-derd is, in de laatste 20 jaren, gerekend per hoofd. Men schreef dien uitslag toe aan de ver-hooging der rechten op den alkool. Aan degeneri die dedep opmerken dat de buitengewone aangroei van het getal her-bergen ook eene erge kwaai is, werd geant-woord dat het getal herbergen geen invloed heeft op de alkooiplaag. Wie dat zegt moet zeer weinig bekend zijn met de zeden der bevolking. De zeer eerw. heer kanunnik Van Langen-donck, een koene' bestrïjder van het alkoolism, antwoordt daarop dat het bier ook een alltoolische drank is, in dien zin dat het aikool inhoudt, hoewel minder in ver-houding van den plas. Elk weet dat men evengoed dronken wordt van bier als van genever, terwijl men niet dronken wordt van koffie, t'nee of chocolade. Indien er minder genever gedronken wordt maar zooveel te meer bier, dan zijn de verwoestingen door de alkooiplaag ver-oorzaak niet verminderd. En het getal herbergen heeft voorzeker eenen grooten invloed op het verbruik van het bier ; indien men de alkooiplaag ernstig wil verminderen, dan is het onbe'wistbaar noodig het getal herbergen te beperken. Belgie heeft het rekord der heibeigen, dàt is weinig benijdbaar. Men zegt sqhis dat bel bier voedzaam is. t } Dat is waar, als men daardoor vêrstaat dat het bier voedzame bestanddeelen bevat. Een geneesheer, die in de kwestie tus-schenkomt, zegt dat een liter bier niet meei voedsel bevat dan 100 grammen brood. Nu, in de herbergen betaalt men eenen liter bier ten minste tegen derîig centiemen den liter, en 100 grammen brood kosten maar drie centiemen. Bier is dus een zeer kostelijk voedsel ; men zou er niet genoeg kunnen drinken om genoegzaam gevoed te zijn zonder smoor-dronken te zijn — iets wat meu niet lang zou uithonden. Vreemd bier, gewoonlijk sterk gealkooli-seerd, is. zegt dezelfde geneesheer, zeei schadelijk voor de gezondheid en het ware te wençchen dat de wet den invoer ervan verbiede. Wat ons betreft, we meenen dat het getal herbergen moet beperkt worden, m hei belang der openbare-gezondheid, der open-bare' zedelijkheid, den vrede in de huisge-zinnen, der opvoeding en opbeuring van het volk, — ' ' lieuwjaargiften \* te Fis ZESDE LIJST. Bedraj der vorige lijsten. ..... I9C00 — De Dendcr bode 5 — Mevr. De Diest 100 — Naamloos, Louisnlaan 100 — M. Le Paige, volksverteiienwoordiger, en mevr. Le Paige 100 — Mej. Maria Rabau, Brussel 100 — M. Helleputte, minister van landbouw 1(0 — M. en mevr. Alf. Verxvilghen, Sint- Nikolaas-Wais 100 — M. en mevr. Godtschalck-Vercruysse, Waasten 100 — E. H. Begheyt, pastoor van O. L. Vr., Kortrijk 25 — De Zusters der Vereeniging der HH. Harten, Nijvel 30 — Z. E. H. kanannik Goethals, Gent 200 — Mevr. Firmin Vercruvsse, Kortrijk 100 — Residencie van O. L. Vr. van Vlaan* deren (EE. PP. Jezuiien), Gent 100 — Mej. Julienne Bovyn, Eek/oo 100 — Mej. Van Naemen, St-Nikolaas 100 — M. Jozif Libbrecht, senater, Gsnt 1G0 — Douairière Alfred Verhaegbe, idem M 0 — A. en E. V. M. Ni, erirp . J00 — Baron en baiones M, vânder liruggen, Wielsbeke ^ 100 — Douairière More! de Westgaver, Gent 50 — M. en Mev.Kervyn d'Oudt Mooreghem, Mariakerke 50 — Naamloos, Eekloo 50 — Z. E. H. kanunnik Van Rcchem, Gent 50 — Mevr. Wed. Legraud, Baussel 50 — M. L. Legraud, idem 50 — •Vf. A. Legrand. idern 50 — M. H. Legrand, idem 50 — Onbekena 200 — Z. E. H. kanunnik Roelandts 100 — M. del Fosse et d'Espierres, Doornijk 50 — M.enmev.A del Fosseetd'Espierres,id. 50 — Broederschap der Damen Derde Orde- lingen van St-Franciskus, idem 25 — Mej. M. Noulet, idem 100 — Een oud pastoor uit Henegouwen, 20; M. B, Mabilde,notaris,Zaffelare,10; Naamloos,Brugge 20; God zegen mijne familie, idem, 4 ; D. M Gerardi, 10 ; V. R., Helcli, 5 ; H. Vader, verleer mij de gratie om mijnen roep,2 ; O.Van der Espt Koekelare, 5 ; Voor de zalingverklaring vai zuster Benoota. i; C. D. V. D. G., 20 ; E. H Daine, rustend pastoor, Marcour, 20 ; E. H. De Beule, pastoor, Mariakerke, 20 ; Naamloos Gent, 5; L. L. S. A. E. M., id., 3 ; H. Vader zegen ons. id.. 20; Eene dienstmeid, 5; Jorii Van de Putte, 5; Eene familie, Mont-St-Aubert l ; Julietta en Katherina, Doornik, 5 ; Bijval, 3 H. Vader, zegen mij, een kind van Maria, 1 Opdat twee kleins kinderen zouden terug vinden..., 2 ; God bescherm miine familie Doornik, 2 ; Naamloos, 10 ; L» C., Ere, 5. Te zamen 205 - Tolaal : fr, 22,550 - Men kan de inschrijvingen sturen aan he bureel van dit blad, of aan M. Léon Mallié schrijrer, Gouden Hoofdstraat, 7, Doornijk. — - De kommissie der XXXI. De kommissie der XXXI hield Woensdaj raorgend, onder voorzitterschap van M. 't Kin de Roodenbeke, in eene zaal van den Senaat eene nieuwe vergadering. De voorzitter kondigde aan dat M.Orban een< uitgebreide nota zal maken over het kiesstelse die hij voor de kommissie heeft ontwikkeld. Vervolgens aanhoorde de kommissie de voort zetiing van het vertoog van M. Prins, over d inrichting van de gemeentekieswet. M. Prins drong eerst en vooral aan op d groote voordeelen, gegeven ten opzichtige de gemeente door het klassement der beroeps kiezers. M. Prins zegt dat het stelsel van algemee stemrecht, ingericht bij bercepsgroepen, bestaa in den vreemde, voornftmelij]: in Saksen. M. Waxweiler ving daarop de uiteenzettin aan vap het problema, iakende het goede behec dergoede steden. De aanstaande vergadering zal binnen 14 dage gehoudea worden. DE, KAMER ZUtinç van Wocnsdug if Jannari iqi Voorzitterschap van M. ScuoLLAKRr. Zaak Bologne. De kommissie gelast met het onderzoek d< vraag tôt machtiging oui vervolgingen in spannen tegen het kamerlid Bologne heeft b sloten tôt het toestaandergevraagdemachiigin M. Giroi'l vraa«t dat het wetsontwerp, b trekkelijk de verhooging van de jaarwedde d magistraten zoo spoedig mogelijk in gereedhe gebracht worde. Redits. — Het is de schuld der tegenpart die de bespreking der schoolwet belemmeit, d wij met het Kamerwerk niet vooruit geraken. SCHOOLWET. ARTIKEL XV. - M. Demblon, vraagt e toezicht over de hulpgelden. M. Buyl ondersteunt hem en M. Daei inegelijks. _ M, Ferqn vçrdeciigt zijn amendement, fi riiifT BUitui' i 'rrHrSTiriffMî M. Poullet. — Sedert ,1842 zijn cr aange nomen scholen, dat heeft nog nooit tôt moeilijk heden aanleiding gegeven, Het wetsontwerp verandert niets onder da opzicht ; ik versta dus niet waarom de tegen partij de aanneming van scholen zoo hard be strijdt. Het gouvernement kan geen enkel amendemen bijtreden. M. Feron trekt zijn amendement in. De andere nmendementen worden verworpen Artikel XV wordt aangenom^n. De Kamer bespreekt vervolgens artikel 16 dat de subsiden vaststelt. M. Braun verdedigt zijn amendement. M. Lkmônnier beweert dat het voorstel de \Ti:e scholen bevoordeeligt. \I. Poullet verwerpt het amendement de: oppositie. De zitting wordt om 5 1/4 ure geheven. ' AUJmE!. Aasibevolen aan Vaderland(eke). -De liberalen van Diest, die in de laatsti gemeentekiezing de neerlaag leden, hebber een li'oeraal huis gebouwd gelijk te Gent te Oostende, te La Louvière, dat 80.000 fr kost. Het liberale blad, La Gazette, van Brussel wenscht hun daarover geluk, hoewel he vindt dat 80 duizend franks nogaleen schoor sommeken is. Toch zou La Qazette gaatne zien dat mer te Brussel ook zoo een liberaalhuis boûwde, Er zijn daar rijke liberalen genoeg on daar geld te vinden, en een liberaal hui: zou veel goed doen in de hoofdstad er stoffelijk ook goede zaken, meent he Brusselsch blad. De katholieken hebben wel hun prachti(î lokaal Patria en de socialisten hun Volks huis ! M. Janson heeft reeds van over lang he gedacht van zulk een Liberaal Huis vooruit gezet, en men moet er eens aan denker meent La Gazette. Maar wat de verwezenlijking van da gedacht betreft, men zal nog een beetjf moeten wachten, meent het blad, tôt dat df liberalen niet meer.... onder elkandei twisten. De liberale eendracht is toch zoo schoon, niet waar, Vuderland(eke). Tegen de zeeziekte, — Eene nieuwç remedie is uitgevonden tegen de zeeziekte Op de groote Duitsche passagiersbooter heeft men een cinéma peplaatst "n t'iclep: eene v/oelige zee, draaide men de cinéma. Elk ging in het groot salon het spektake zien en niemand kreeg de zeeziekte ! —#— Draadîooze teleîjï*aaî. — Professoi Marconi bestudeert, zoo meldt men ui Londen, het plaatsen van draadîooze tele-graaftoestellen op de vliegtoestoestellen. Te Hendon zal men eerstdaags proefneminger doen. Aardige eljîers.— In België verblijver tegenwoordig 86,700 Franschen, 70,000 Hol landers en 57,000 Duitschers. Huiehelarll.— Er gaat geen dag voorbi. zonder dat de geuzenpers roept en huilt da het geld van het land aan de kloosters t< grabbelen geworpen wordt en dat de nieuw< schoolwet maar gemaakt wordt om df kloosters met hulpgelden te kunnen ver rijken. En wat heeft men verleden weekgezien : Dat de linkerzijden voorgesteld hebber de jaarwedden der onderwijzers- en onder i wijzeressen-kloosterlingen te verhoogetl Als beweegreden deden ze gelden dat df jaarwedden aan de geestelijke onderwijzer: en onder wijzeressen toeges^aan door di nieuwe schoolwet onvoldoende zijn om hur eene deftige broodwinmng en eenen kleinei spaarpot te verzekeren. Wat zegt ge daarvan ? Men kan wel denken dat achter die groot, geuzenbezorgdheid voor Broeders en Non nekens het eene of het andere schuilei moest. Inderdaad het socialistenblad Le Peufl openbaart het : r De geuzen koesteren de hoop dat veL j kloosterlingen, de kap over de haag zoudei werpen, indien zij een bestaan hadden ei wat spaargeld konden vergaren. ? Hoe schijnheilig, niet waar? 1 Le Peuple en aile geuzenbladen zij: nochtans mis : De kloocterlingen-ondei wijzers en onderwijzeressen bezitten ee: ; diploma van onderwijzer en hebben dus ee: zeer schoon middel van bestaan,en nochtan 'x ze blijven allemaal in hun klooster. a Onderaardsche kabei. — Tussche t »de Duitsche steden Berlijn en Keuien i men bezig een onderaardsche telegrafisch ï kabel te leggen. De werken zullen in 10] r eindigen en 25 miljoen fra;ik kosten. a —îf— Radium en kanker. — In het Middh sex Hospitaal, Engeland, heeft men va Juni tôt September 1912, op 24 kankerlijdei de genezing doot1 radium toegepast. Aile stierven. Niettemin zetten de geneesheeren hunn studiën voort. Men aanvaardt enkel pe soneri in dat hospitaal, die geene heelltui !r dige bewerking meer kunnen onderstaan. ;e Van Juni tôt September 1913, ontvir men 68 lijders en ditmaal stierven er enk s" 36. De anderen zijn nagenoeg herstek e. vtlen doen reeds hunne gewone bezighede îr Volgenseene statistiek sterven ieder jaa id op de Britsche Eilanden, 30.000 menschi aau kanker. ij, àt «Men siaat overal geld mît» z luidt een Vlaamsch spreekwoord. E ,n Engelsch dagblad kondigt het nieuws af c generaal Pancho Villa, hoofd der bende v 1?i Chihuahua, eene verbintenis aangega heeft met M. Henry Aitken, voorzittei v de Aaierikaanscbe cinenja-vereeniging, Enkel de aangesloten cinémas mogen op het oorlogterrein en|binnen de legerbenden werken 'en men zal daar streng kontroo! - over houden. Men zegt niet hoeveel den bond der cinémas voor dien « monopool » betaald heeft. 1 Compleet! — Een arrest van 't Ver-brekingshof beslist dat een bijzondere, die op den tram stapt, als deze het vastgesteld getal personen bevat, eene inbreuk doet op net règlement (natuurlijk) en zich blootstelt aan eene straf, zelfs al deden de bedienden van den tram hem niet de minste opmerking. Dus als men op den tram stapt én er staan nogal eenige persoiien op, dan moet men ze eerst tellen. 't Zal schoon zijn 1 Voop de trekpaai-den-kweekers.— De 25,: paardenprijskamp zal in Juni aan-staande te Brussel plaats hebben en van veel grooter belang zijn dan voorgaande ! jaren. Men zal 60.000 fr. prijzen toekennen. Duitschland, Engeland, Frankrijk, de Vereenigde Staten, Rusland en tal andere mogendheden zullen eenen officu-elen afge-vaardigde zenden. Douanenzegels. — Er wordt gestu-deerd over het gebruik van een douanen-zegel, dat door de Belgische handelaars zou i mogen gebruikt worden ; de Fransche ! linnen- en kantenhandelaars zouden het i meest geklaagd hebben dat hun goed te : veel onder de handen komt en zijne trisch-heid verliest. De Belgische verzenders van kant zouden met hun goed naar de douanen gaan, waar het vooraf zou nagezien en getimbreerd worden, 't is te zeggen, dat het aaa de grenzen bij de aflevering niet meer zou nagezien worden. Dat zou voor de post-colis gelden. Het Fransch Gouvernement heeft : dat voorstel gedaan. Eene snep met gouden halssnoer. In de Landes fFrankrijk) trekken sedert enkele dagen groepen sneppen voorbij. Een jager van Labouheyre kon er 18 schie-ten en onder dezen bevond zich eene met fijn gouden snoer aan den hais. Het halssnoer droegeen opschrift: vijftien duizend frank belovende aan den persoon die de snep zou schieten of vangen. Men moos; de snep ea 't snoer aaa M. Theresia, in Tanger, zenden. De jager heeft beiden opge-zonden en wacht op zijne 15,000 ballekens. Nooit te oud. — De Fransche lucht-vlieger Védrines heeft Dinsdag in Egypte met Rostoviz bey, de 85-jarige voorzitter van de « Compagnie Nuncovich », rond de Pyramieden gevlogen. \ Belgische paarden. — Prins Eitel-Frédérich heefl, tijdens zijn bezoek in de hoofdstad, aldaar een prachtig zadelpaaid gekocht dat naar Berlijn Werd gezonden. lainon». Gemengd Nieuws Het procès y an den gflftmengar Hopf. q > Voor het assisenhof van Frankfort( Duitschland) L is het procès begonnen van zekeren Cari Hopf, genaamd « Kapitein Athos » die van verschillige misdaden beschuldigd wordt. | Hopf geboren te Frankfort-aan-Mein, den J 2 Maart 1953, behoort tôt eene begoede familie. ' Hij deed zijn diensttijd uit bij het 81e linieregi-î inen^, werd vervolgens drosist en was werkzaam te Londen, Casablanca, Brussel en keerde in i 1S94 naar Duitschland terug. Van dien oogenblik ai, leidde Hopf een onregelmatig leven. Na zijnen vader eene som van 14,000 mark te hebben ontleend, stichtte hij eenen pelshandel, doch deze lukte niet. 1 Hopf verdween gedurende eenige maanden en later verscheen hij in « music halls » onder ; den naam van « wapenmeester Athos ». Hopf huwde driemaal; toen ziine eerste vrouw ; stierf, liep het gerucht dat zij het slachtofïci j eener misdaad was. Dagbladen die het geruchl hadden verspreid, werden door Hopf ver vol gd en tôt schadeloosstelling verwezen. Hopf had zijne vrouw verzekerd voor eene soin van 30,000 mark. i Zijne tweede vrouw viel ziek kort na hun huweiijk ; deze had vermoedens en keerde bij i hàre ouders terug, waar zij gênas en het lever i schonk aan een lcind. s Hopf gelukte er in zijne Vrouw met haar kind onder het echtelijk dak te doen terugkeeren waar zij wederom ziek werd. Het was hij zelf die de geneesmiddelen, doo: den geneesheer voorgeschreven, bereidde. D< ^ ouders van het meisje haalden op zekeren daç s hunne dochter terug on het meisje vroeg d< e echtscheiding, die zij bekwam. 5 ..Voor de derde jnaal trad Hopf nu in het huwe lijk en deed zijne vrouw voor eene som vai 8Ô.0C0 mark verzekeren. De ongelukkige werdinsgelijks ziek, doch dj geneesheeren deden de vrouw naar het gasthui: overbrengen, waar hij eens betrapt werd, Ion luj de zieke te drinken gaf en fruit had med»ge "s bracht, waarin arsenik zat. Aîsdan werd door d n policie, op bevel van het parket, door de geneci heeren van het gasthuis op de hoogte georach e van de zonderlinge handelwijze van Hopf, te r- huize van den giftmenger eene huiszoekin ^ gedaan, waar een geheel arsenaal van vergiftifl stofFen werd gevonaen om geheel Frankfort t dooden. Vier agenten wierpen zichop den mai s toen hij het hospitaal verliet en na een verwoe p) gevecht, werd den ellendeling aangehouden. L > De giftmenger staat terecht voor vijf moorde ^ • gepleegd op zijne twee vrouwen, zijn oude vadt r, en moeder en een zijncr kinderen en drie moorc ;n pogingen, zonder rekening te houden-van ve moedens die met genoegzaam>zijn vastgestel om de beschuldiging staande te iioude Hopf ondervraagd, zegt dat zijne eerste vrou 30 zich eezelfmoord heeft. ;tl Vijftig getuigen zijn gedagvaard waarond< a(- twee geneesheeren-deskundigen.die het monst* , hebben onderzocht, doch den ellendelîr verantwQordeliik hebben verklaard. Het procès dat gedeeltelijk met geslor< an deuren ^al worden behandeldj wordt door a talfijk publiek biji^cwooo<J^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods