Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

441545 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 July. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 26 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4x54f1p586/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Maandag 20 Juli 1914 Prtjs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 166 Telefoon a t FONDSENBLAD TelefooD AAilROHOHilNGES : i/oor aile aankondigingen iwende men zich ten bureelc van het blad. [-0- KETELVEST, Num. 16, te CENT. VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Qodsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN I « S CII It IJ VIIV G SI» R IJ S VOOROP BETAALBAAR : per jaar » 15.04» Per halfjaar ". . . » s ot Per drie maanden » 4.O0 Voor herbergiere: fr. « Î.OB : fr. G.50; fr. :t,SO. Voor vreemde landen, de verzendingskosten bij te voegen. EBNIGB XJITQ-A.VE3 1 fient. 18, Ketfllvest. 1 8. Gent I De.»**ondigingen worden geplaatst per regel aan fr. 0.40. -Reklamenonder het stads-" ' ' ' ' I meuws, per regel fr. 1 .OO. — Begrafenisbenchten voor de niet geabonneerden, fr. 5.00 GENT, 20 JULI. Slaafkiindiff ftvorzifht UIT M EX I KO. M. CARBAJAL ZAL ZIJN ONTSLAG NEMEN TEN GUNSTE VAN CARRANZA. Uit Washington wordt geseind dat M. Carbajal offic;eus de regeering der Vereenigde Staten heeft verwittigd, dat hij het inzicht heeft zijn ontslag te nemen ten voordeele van generaal Carra nza. Men verzeVert dat het M. Gastellot, gewézen Mexikaansche senator,is, die aan président Wil-son der Vereenigde Staten de tijding aanbracht dat M. Carbajal de plaats zou ruimen voor den opper-generaal der oproerlingen, Carran/.a. Het was Bryan die M. Gastellot ont vin?, hij ze^de hem : Alhoewei de Vereenigde Staten M. Carbajal niet erkennen als président, zijn zij toch zeer vriendschappelijk gestemd te zijnen opzichte en juichen zijne pogingen toe om den vrede te herstellen. ONMIDDELLIJKE JNVRIJHEIDSTEL-LING DER POLITIEKE GËVANGENEN. Men seint uit Mexiko : twee treinen kom en de van Celava en een groot getal oproerlingen aan-brengende, worden alhier verwacht sedert ver-leden nacht. Président Carbajal heeft bevel gegeven onraiddellijk al de politieke gevangenen in vriiheid te stellen. De Vereenigde Staten zullen het grondwettelijk gouvernement der oproerlingen maar erkenner, wanneer al de klachten betreffende het oproer, voldoende zullen opgelost zijn. De Amèrikaamscne troepen zullen maar het Mexikaansch vtronvl^ebied verlaten wanneer al dehangende moeilijkheden zullen opgelost zijn. GENERAAL CARRANZA EISCHT DE VOLLEDIGE OVERGAVE DER MILITAIRE BONDSTROEPEN. Generaal Carranza heeft verklaard dat ne eenige overeenkomst wtlke tusschen hem en de gouvernementsiroepen kan gesloten worden, moet bestaan in de overg ave,zonder voorwaardep, van al de gewapende gouvernementstr<">epen. Hij heeft ook gezegd, dat, zij es inzieos, de ver-vanging van generaal Huerta door Carbajal, hopgenaamd nie1 s verandert aan den toestand. Hij heeft er ten slotte bijgevoegd : Indien de gouvernementstroepen, welke de stad Mexiko bezetten zich niet overgeven uit eigen beweging, zullen mijne troepen met het geweld der wapens de stad innemeD. Ik heb bevelen in dien zin gegeven aan generaal Gomez, die Satillo verlaten heeft om met 08 treinen een groot getal troepen naar het zuiden over te brengen. de nieuwe toestand in mexiko. De verkiezing van M. Carbajal, in vervanging van président Huerta, liet eenige hoop over aan de rust, — vrede — en ordelievende Mexikanen. Maar het inzicht dat Carbajal te kennen geeft het presidentschapaf testaan aan den oprocrisen generaal Carranza, heeft terecht vrees en ; behrik doen ontstaan onder de vredelievende : Mexikanen. Zij kennen de bloeddorstigheid van generaal j Carranza, van generaal Villa en van den ganschen j reesem generaals der oproerlingen. Zij weten dat, indien die bloedhonden aan het bewind komen, dat zij ailes te vuur en te zwaard zullen stellen. Zij weten ook dat zij fanatieke geloofs-en godsdienstvervolgers aan het roer zullen hebben, die het schrikbewind zullen invoeren en de kerken. priesters en kloosterlingen, zonder uenàde, zullen vervolgen. en de Roomsch katholieken, die hunne godsdienstplichten willen kwiiten, zullen folteren en doodmartelen gelijk zij het reeds deden een paar dagen geleden. Wat, op bevel van generaal Villa, met 20 katholieken gebeurde, dat twee priesters die te Zamora werden doodgemarteld en de ver-hanging van zes Roomsch katholieken in hunne eieene kerk, te Saltillo, zijn zoovele feiten welke eenen hachelijken voorsmaak geven van hetgeen er de Roomsch katholieke priesters en kloosterlingen en de kerkgezinden te wachten staat in de republiek van Mexiko. Er zullen voor de bewoners van dat onge- ; lukkigland sombere dagen aanbreken. Mexiko dreigt voor de Roomscli katholieken een tweede China te worden. de toestand in albanië. DE OPROERLINGEN LIGGEN VOOR DURAZZO. De oproerlingen hebben zich tis'eren meester gemaakt van Spl'ali, eene plaatselijkheid nele-gen op eenen heuvel ten weste van de stad Durazzo ; zij hebben er verschânsingen gegraven en hun kwartier-generaal opgeslagen. De regeering van prins von Wied zond eenen hoogeren beambte om met de oproerlingen te parlementeeren. De muiters weigerden hem te ontvangen en namen zijn rijtuig in beslag. Deparlementeerderorongevenwel aan en dit-maal stelde men hem brieven ter hand voor de ministers van Frankrijk, Rusland, Italie en Engeland. Generaal De Weeris leVallona terugkeerd,hij geeft het inzicht te kennen zijn ontslag te nemen. BOTSINGEN TE SCI 'TARI TUSSCHEN DE POLICIE EN MUZULMANNEN. Tengevolge der woelige bewegingen en aan-hitsingen, welke bijna dagelijks plaats hadden te Scutari, om de Muzulmansche bevolking aan te zetten.zich bij de oproerlingen aan te sluiten, had kolonel Philips den staat van beleg uitge-roepen en aile samenscholingen verboden. Eergisteren brmerkte de policie, bij het krie-ken van den dag. een 50tal gewapende Muzul-mannen, die aanstalten maakten om de oproerlingen te vervoegen. De policie kwara tusschen en riep de hulp in der internationale troepen. Eenige geweerschoten werden gewissela en vier Muzulmannen werden gedood en twee ge-kwetst. De andere naraen de vlucht. Hoojere Sfudiën. De provincieraad van Oost-VIaanderen heeft een krediet van 6000 franks gestemd tôt aanmoediging en ondersteuning van studenten welke zich toeleggen op hoogere studiën, welke niet rechtstreeks voor doel hebben een diploom te winnen dat toelaat eene goede betrekking te bekomen. De raad was eenparig om dat krediet te stemmen ; uit aile groepen klonk de stem dat hetpeil der studiën hoogstnoodig dient verhoogd te worden, — dat het peil der wetenschap in de zoogezegde vrije beroepen daalt, dat elkeen er te veel op uit is geld te winnen en veel geld te winnen, dat weinigen de wetenschap beoefenen uit liefde tôt de wetenschap, enz. De heer De Baets zegde dat sedert een 25 tal jarert ons land is aangegrepen ge-worden door de goudkoorts. Elkeen schijnt maar een doel te hebben, spoedig rijk te worden en zich al het moge-lijke aardsch genot te kunnen verschaffen. 't Is zeer waar ; maar is het te verwoc.de-ren dat de mensch de stoffelijke genuch'tert opzoekt in eenen tijd dat er in zoovele gazetten en door zoovele monden geieerd wordt dat na dit leven ailes gedaan is ? Als de mensch maar een min of meer redelijk dier is, wat verwondert men zich dat het hem ontbreekt aan edéle gevoelens en groote idealen ? Ziet men dan niet in onze gast- en gods-huizen dat enkel diegenen aan wereldsch genot verzaken, die zich gansch en geheel, onverdepld, opofferen, die hunne hoop en hunne verwachting gesteld hebben in een beter, eeuyig, onvergankelijk leven ? Wat wonder dat het geestesleven bij velen verzwakt als het bestaan van den Geest der Geesten miskend en gelooche.id wordt ? De heer De Baets betreurde die gestelteniç van het huidige menschdom ; — de provint cieraad met hem en zij hebben gelijk. Hij betreurde het dat voor zoo velen. het bekomen van een dip'.oma het toppuni' dfejp wenschen is ; eens de examen voorbij worden aile boeken ter zijde gelegd. Veel te weinig studenten, zegde spreker zijn in de bibliotheken te vinden en veeî te veel bij allerlei sport en in de herbeigen; velen ook verliezen te veel tijdop de tieinen, daar zij dagelijks van hun huis naar de leergangen en van de leeigangen naar huis gaan. Het gebeurt*ook al te veel dat de studenten enkel eenige weken voor het examen beginnen te studeeren, — hetgeen men « blokken » noemt. Zulke studiën zijn niet ernstig, meende hij. Hij heeft volkomen gelijk, maar we denken niet, zo'omin als iemand van den provincieraad,dat het « beurzen » zijn welke I de studenten de slecbte gewoonten zullen afl^eren, immers slechts enkele beurzen kunneu toegekentl wwrtien. Indien men wil bekomen dat de studenten ernstiger studeeren dan dienen andere maatregelen genomeri te worden. Een afdoende midd'el zou zijn de examens meer ernstig te maken. Als men in het leven rondziet dan staat men waarlijk ver-stomd hoe het mogelijk is geweest dat die en gene een Hoogeschool-dipioma hebben kunnen bemachtigen. Met een meer streng examen zouden vele nulliteiten uit de rangen van de weten-schappelijke kringen geweerd worden. De heer Debaets liet ook verstaan dat vele jonge lieden studiën aanvaugen voor welke zij niet opgewassen zijn. Ook zeer waar — en hiertegen is een atider middel, het is de toe gang tôt de Hooge-school fnoeilijker te œaken. Eene strenge wijze van aanwerving der studenten heeft gedurende eenige jaren bestaan, — men heeft ze afgeschaft. Waarom ? Wellicht zal men zich verplicht zien weer strenger te worden. —*— Voor het bekomen van aanmoedigings-beurzen der provinci e zal men moeten voldoen aan een bepaa Id examen, waar van het règlement Dondfjrdac: werd gestemd. Dat is een uitmuntende maàtregel. VHKDHAÂCZAASIIIi:il> Sedert een 15 tal jaren waren de advo-katen van Biussel overeengekomen nopens de samenstelling van den tuchtraad, zoo» danig dat de katholieken er altijd een aantal zetels op 15 bezettedetn. Over eenige dagen hadden de kiezingen voor de samenstelling van den tuchtraad plaats. De katholieke ad.vokaten stemden vool hnnne kandidaten en ook voor de kandi-daten door de liberg.len voorgesteld. Doch de liberale en ladikale advokaten stemden voor de l.atbolieke voorgestelden niet maar vulden hun stembrietje in mel andere kandidaten van hunne politieke kleur. Daarmede warei:. bijna al de katholieken buitengecijferd. Het wordt niet s;ezegd aan welke beweeg reden die zonderlinge handel wijze is toe t< schrijven, doch h'et wordt wel gezegd, da de uitslag eene geheele opschudding heef verwekt. Le Journal des Tribunaux, waarvan di opstellers nochtans geene katholieken zijn zegt dat die kiezing ten hoogste betreurlijl is en dater maatregels noodig zijn om d( vernieuwing van zulke verrassing te voor komen. De katholieke advokaten van Brussel zijn waarlijk in eene hinderlaag gelokt ; mea heeft ze overvallen zonder waarschuwitig. En zeggen dat zulke daden gepleegd worden door menschen, die toch niet kunnen voorwendendat ze geene opvoeding hebben ontvangen ! Er is een kom'teit ingericht gelast met een gedenkteeken op te richten aan den heer Beernaert, een der grootste staatsmannen welke België heeft gekend. De heer burgemeester van Antwerpen en een liberaal gemeenteraadslid dier stad, zijn leden van dat komiteit. Aan den gemeenteraad van Antwerpen was een hulpgeld van 5000 fr. gevraagd voor het gedenkteeken. In de gemeenteraadszitting deze week gehouden kwam die vraag op de dagorde. Het hulpgeld werd verworpen. Gezel Terwagne, social istisch gemeenteraadslid, zegde dat de heer Beernaert een klerikaal was en dat zulks reden genoeg was om het hulpgeld niet te stemmen. Sommige liber aie gazetteu zijn zelven beschaamd over zulke handelwijze. Zeg, lezers, wat dunkt u van die verdraag-zaamheid ? De handelwijze der Brusselsche liberale advokaten maakt zooveel opspraak dat ze de liberale gazetten in verlegenheid brengt. Zoo geeft La Flandre Libérale een artikel ten beste over de onverdraagzaamheid der Gentsche katholieke advokaten die de meer-derheid der balie uitmaken. Wat verwijt zij aan de Gentsche katholieke advokaten ? — Dat zij hunne liberale konfraters uit den tuchtraad sluiten? — Vol-strekt niet want er zijn ongeveer zooveel liberale advokaten in den tuchtraad als katholieken en ovethands is er ee.i libeiaal en eer katholiek staflioudei. De iiberaîen, die minderheid zijn, hebben dus hun voile recht. Het liberale blad klaagt echter dat zekere liberale advokaten niet tôt leden van den tuchtraad worden gekozen. Het is dus eene kwestie van personen doch niet van partij. Waar is dan de partij onverdraagzaamheid ? flLLERLEÏ. Vaderland. — Gezel Hannick verweet Vrijdag aan de katholieken dat zij — door de schoolwel — het « Vaderland » willen verdeelen. Wii (socialisten) zegde hij, willen niet van de verdeeling van het «Vaderland». Zoo ! Zoo ! We meenden dat de socialisten geen Vaderland hadden ! en ziedaar toch : gezel Hannick die er een heeft ! Zijne socialistische opvoeding is voor-zeker niet volledig ! BI| de Russlsche rooden. — Nog werk op de plank voor Vaderland(eke). 't Bladje vertelt zoo gaarne dat er twee-dracht is bij de katholieken, omdat het ver-langt dat er tweedracht zou zijn. Nu is er schismaal bij de Russische socialisten d'e in twee vijandisre kampen ver-deeld zijn, 't scheelt tamelijk veel ; zooveel zelfs dat gezel VandeiVelde er is naartoe geweest om de eendracht te herstellen, maar dat is niet gelukt. Het internationaal socialistisch bureel hield Donderdag te Brussel sene vergade-ring om de verdeeldheid in de Russiche socialistische partij le bespreken alsook de middelen om die tweedracht te doen op-houden.Tôt hiertoe hebben we dat nog in Vader-land(eke) niet vermeld gezien. We roepen daarop zijne aandacht, er is voorzeker eene hapering in zijne inlich-tingsdienst.Ten ware Vaderland(eke) daarover zweeg om zijnen kartelbroeder Vooruit met te bedroeven, wat ons zou bewijzen dat de liberalen nog altijd kartelveerdig staan. Ledige kassen. — Vnderlanrf(eke) her-haal' voar zooveelste maal dat de kas van het Gouvernement ledig is, dat het land in schulden steekt tôt over zijne ooreri en dat de failliet voor de deur staat, 't Zijn oprecht scbrikkelijke dingen ! Men zegt dat onze schepene van firianciën, de heer Anseele er niet meer van slapen kan. Immers als iemand failliet maakt dan moeten al zijne schuldenaars afdokken wat ze hem schuldig zijn en de stad Gent staat leelijk in het ki ijt bij 't gouvernement. Moest het Gouvernement failliet maken dan zou de stad Gent de 4 1/2 miljoen moeten betalen die zij schuldig is als haar aandee' in de kosten van het kanaal van Terneuzen, Zoolang het Gouvernement zonder di< 4 1/2 miljoen vooit kan, mogen wij aann<*' men dat er geen « schreep » is in zijne kas Als Vaderl;md(eke) toch zoo'n kompassk heeft met de kas van het Gouvernement dat het bij de Gentsche stadhuisbazen aan dringe opdat ze dat rekeningske van 4 1/1 miljoen veréffenen. 't Is een spelde van hun mouwe ! : Bericht. — De statie van Landbouw , scheikunde en Natuurkunde te Gembloer . noodigt de landbouwers uit op Zondag 21 j Juli.ten 2 ure, hareinrichtingen tebezoeken ' Voordrachten over de ondernomene proe: nemingen zullen door het personeel gege ven worden. De moord op M. Calmette Mad. Caillaux voor het assisenhof. Heden middag fverschijnt mad. Caillau voor het asslsenaof der Seine, beticht te Pan e nen vrijwilligeq doodslag, met voorbedael: heid, te hebben gepleegd op den persoon v< M. Gaston Calmette, den ltî Maart 1914. Ma Caillaux, opgesloten in het gevang van Sai-Lazarre, zal Zondag overgebracht worden na de Conciergerie. Sirenge maatregelen zijn genomen, om e< grooten volkstoeloop 'e vermijden. Allf.en de getuigen, advokaten en de drukpe en personen voorzien van kaarten, zullen in c zittingzaal toegelaten worden en door de polie zal zoovvel binnén als buiten het ^erechtsh maatregelen worden genomen om aile same: scholingen te keer »e gaan. Het. is M. Herbaux, prokureur-generaal, d de beschuldigingsakt heeft opgemaakt waarva lezing zal geeeven worden. Het stuk vermel< de volgende feiten : Mad. Caillaux, geboren Henriette Rainouar na een eerste huwelijk te hebben aangegaan : 1894. is gescheiden in 1908, terwijl M. Caillau gehuwd in 1906 met mad. Gueydan, wettelij gescheiden is in 1911. In den loop van 1909, toen M. Caillaux vrien« schapsbetrekkingen had met mad. Henriet Rainouard, zond hij deze twee brieven, b vattende volgens het schijnt, talrijke zinsspelii gen op politiek gebied en ook doorspekt m< liefdesverklaringen. Deze brieven die Caillaux verzocht had lie terug te geven kwamen in handen van Madan; Gueydan, de vrouvv van Caillaux, die daarmec ge\yâpond, haren man verzocht met Madam Rainouard af te breken,zoo niet dat zij schanda; zou venveVken. M. Caillaux schreef daarover den 25 Septen ber 1909 aan Mevr. Rainouard en stelde haii voor af te breken ten einde geen schandaal 1 verwekken en de eer zijner vrouw, van echtg* noote en van moeder te behotiden. Eenigen tijd nadien kwam M. Caillaux m< Mevr. Gueydan overeen de brieven te vernit tigen, hetgeen in tegenwoordigheid van eene vriend werd gedaan. Doch of het de origineele brieven warer ofwel dat zij er de photografische proeven vh bewaard heeft, kan niet vastgesteld wordei doch n a de echtscheiding en het huwelijk va M. Caillaux met mad. Rainouand, zijne huidig vrouw, einde het jaar 1911, liepen reeds g< ruchten over deze brieven en van een naken schandaal. M. Caillaux, die dan hoofdminister was, ve nam dat zijne brieven nog bestondenen waarva een geteekend « Ton lo », betrekkelijk de bela: ting op het inkomen, afgekondigd werd in d « Figaro » in het nummer van 13 Maart 1914. Van dien oogenblik af begon de « Figaro » ee persveldtocht tegen Caillaux. Mad. Caillaux die vreesde dat de andere bri< ven ook zouden afgekondigd worden, begaf zic op 16 Maart bij den Président der Republiek or de openbaarmaking van de gepriveerde brieve te beletten. Zij was gejaagd en zeer opgehi'st, en daar me haar aanraadde geen aandacht te verleenen o fl^uciichtbaaîmaki^c: dar y-;rror«T -'"de Z « Vermits er mets aan re aoen is, zal ik tnij ze verdedigen en zal ik Calmette doen zwijgen. Inderdaad, zij begaf zich naar de bureelen va de « Figaro » en senoot den bestuurder den hee Gaston Calmette, dood. Erg automobielongeluk te Bergen Een doode. — Een erg: gekwetste. Op den weg van Bergen naar Beaumon tusschen de gemeenten van Harmignies en va Givry. en den omtrek van Belœil, kantelde ee automobiel om in eenen gracht; waarin twe bedienden zaten van het nuis Englebert, va Luik. Zaterdag môrgend, rond 4 ure, vonden werl lieden de auto en onder het voertuig lag ô 18-jarige Fernand Scohye met gebroken ruj graat. De andere, Albert Palmest, werd zwaa gewond. Vreeseli.jk ongelul TE HEMIKSEM. De slaohtoffers. Zaterdag morgend is het 4e slachtoffer, Andi Vervinck, in het gasthuis overleden. Vervinc was 26 jaren oud, eenige zoon en de steun va het huisgezin. De toestand van Omer Pauwels 1s zeer bede kelijk en men vreest aile oogenblikken eene noodlottigen afloop. Wat Theofiel De Keersmaecker betreft, des is iets beter. Erge val te Antwerpen. Zaterdag voormiddag, is in de Lange Gas huisstraat, een metser, zekere Herman, 27 jaa van Beveren-Waes, van eene hoogte v: 8 meters ten gronde gevallen. De man werd e gesteld opgenomen. Hij was armen en been< gebroken. Het slachtoffer werd in bedenkelijken toestai naar het gasthuis overgebracht. Erg© ontplof&ng te Antwerpen. Zaterdag morgend had in de Lange PotU straat, te Antwerpen, eene erge ontploffii plaats van koolzuurgas, in den kelder van eeni baklcer. De patroon vond den leerjongen Hei Eisen bewusteloos liggen. Hij wiJde hem bov dra^en. doch boven y an den trap gekomen v: hij ook neer. Hulp daagde evenweJ op en beide slachtofft werden door eenen dokter verzorgd. De kun matige ademhaling werd toegepast en de lei jongen is buiten gevaar. De patroon-bakker evenwel nog bedlegerig. Hoogeschool van Leuvei ;* EXAMENS. Fakulteit der Rechten. — Graad van dokt Eerste proef : Achicl Van Mieghem, Pame , voldoening. T weede proef : Paul Cooreman, Dendermon' voldoening. Graad van kandidaat notaris. — Ie pro Jozef D'Hooge, Basel, voldoening. Politieke en sociale wetenschappen. — Kar datuur. — Jules Van Renter^hem, Overmei , onderscheiding. ? Fakulteit van geneeskunde. — Graad ' kandidaat in genees- heel- en vroedkunde. 1e proef. — Jozef Callens, Tieghem, voldoenii Willem Grimmelprez, Oost-Vleteren, voldoeni Derde proef : P. Van den Berghe, Ardo< groote onderscheiding. , Wijsbegeerte en letteren. — Graad van kandi-'• daat. — Voorbereidend exaam tôt de rechten. — Tweede proef. — Vlaamsche letterkunde. — Dani ïl Depuydt, Veurne. voldoening ; Edgard x, vanderstraeten, St-Gillis-Dendermonde, onder-js scheiding; Charles Van Tyghem, Ichtegem, t- onderscheiding; Jozef Vermeulen, Moerbeke. n voldoening ; Charles Versteele. Bellegem, vold. Wetenschappen. — Samerge^oeg^e exaams t- van kandidaat in nntuurlijlci? wetenschappen, ir voorbereidend tôt de geneeskunde en v««i kandidaat in geneeskunde. — Jozef Van Neste, sn Dottenijs, voldoening. Landbouwinstituut. — Graad van landbouw-rs ingenieur.—Overgang van het 1«tôt het 2® studie-le jaar. — Michel Duthou, Zonnebeke, groote ie onderscheiding ; Maurice Svs. Ichtegem, onder-^f scheiding ; César Tack, Munkzwalm, groo e i- onderscheiding. g ^FRECHTSZAKEN ^ Asslsanhof van Oost-Vlaand«P«n n Zedenzaak te Evergem, — Heden wordt c, voor het assisenhof de zaalc opgeroepen tea k laste van Jan Van den Saffele, beticht van ver- krachting te Evergem. 1- Openbaar ministerie, M. Soenens ; verdediger, e Mr Henri Van de Velde. RECHTBANK VAN OUDENAARDE. ît lledjeszanger Pieter Brossé, wononde te Gent, werd tôt Eine in overtreding genomen n voor uitoefenen van liedjeszanger met vrouw en e kinderen zo,nder papieren op zak en krijgt daar-e voor 1 maand en 26 fr. e Slag-en. — Robert Verbanck, steenbakkers-tl gast te Dikkèlvenne, voor slagen aan Ivo Van de Walle, van Beirlegem, bij verstek t maand j. en 50 fr. r — Cyriel Van Crombrugghe en Theofiel Van e de Velcje, beide van Strijpen, voor slagen aan elkander, de 1« 26 fr. en de 2e, 1 maand en 50 fr. voorwaardelijk. ;t t-**011 ^Uter. — Alfons Deman, voerman ^e .. Denderleeuw, die den gendarm Jan Van Dam in q d°n vinger gebeten heeft, bij verstek 3 maand en 126 fr. boet of 1 maand en 8 dagen. lf Messteek. Petrus Paindevin, koolmijner, n te Moerbeke, die Gustaaf Sirjacobs, eenen mes-ti steek toebracht, krijgt 4 maand en 50 fr. 2 RECHTBANK VAN BRUGQE !- Slag-en. — Thomas Christiaens, van Thielt, d voor slagen aan Aloïs Sahctorum, i maand en 26 frank. —Henri Sabbe, van St-Andries, voor slagen n aaD Jules Cram, 100 fr. of 1 maand voorwaarde- lijk en 920 fr. schadevergoeding. e Dlefstallen. — Maurice Develtere, van Uit-kerke, om 100 fr. gestolen te hebben van Kart-l n De Ketelaere, 3 maand voorwaardelijk. — Jules Samyn, aangehouden, voor diefstal te Steene en te Oostende, 4 maand. h Mtsbrutk van vertrouwen. — Léo Teir-n linck, van St-Kruis, voor valschheid in geschrift a 3 maand en 26 fr. „ RECHTBANK MECHELEN. p Dlefstallen ln het araenaal te Uao'tt ; DeJieeôjtUi; -k t der dietstallen en ontvreemdingen sedert scheidene jaren gepleegd in het arsenaal a Mechelen. r August S..., fabrikant, te Gent, 7 maanden 1000 fr. of 3 maanden; Viktor B..., sektieoversti te Ledeberg, 3 maanden en 1000 fr. of 3 maanden en verders nog vier ondergeschikte bedienden die verwezen zijn tôt straffen, verschillende van 3 tôt 1 maand. ASSISENHOF VAN HET NOORDEN. Doodslag: te Rijsel. — Konstant Vin Sever '• geboren te Lokeren den 17 Juni 1865, wonende n te Rijsel, schrijnwerker van beroep, had den a 28 April 191*t, tijdens een twist met Edward e Tonnelle, dezen laatste zoo erg geslagen, dît hij n drie dagen nadien aan zijne wondén bczv.-eek. Van Sever werd aangehouden en verscheen ï- nu Vrijdag voor het assisenhof van he Noorden e onder de betichting van slagen die den dood. hebben veoorzaakt, zonder het inzicht van te dooden. r Van Sever, die reeds 25 jaar te Rijsel woont en van zeer goed gedrag is, werd door het Hof vnjgesproken. C BOETSTRAKFELtJKE RECHTBANK VAN BETHUNE. BandleteriJ te Roubalx. — René Ver-massen, schrijnwerker te Roubaix en Jan Ségard, daglooner te Tourcoine, begaven zich . op 8 Februari 1914 naar het huis van den viseb-e koopman Pieter Bombeke, te Roubaix, dien zij K verdachten hen aangeklaagd te hebben bij d.* n policie, voor het plunderen van een juweel- magazijn te Lens. v De twee betichten uitten doodsbedreigingen 11 tegen den vischkoopman, vernielden versebei-dene meubelstukken en rootden er allerlei koop-;e waren. Segard werd te Rekkem aangehouden en door de rechtbank van Kortrijk veroordeeld voor inbreuk op een arrest van uitdrijving tegen hem afgeleverd. De rechtbank van Bethune heeft Vermassen verwezen tôt 3 maanden en 200 fr. en Segard tôt 8 maanden. r, m | SÎ>ORT id Wielrifden. Ronde van Frankrijk. De rostdag te Grenoble heeft de overblijven-den veel deugd gedaan. 't Was noodig ook, want r- velen beginnen het reeds in de beenen te Iyçijgen. ig Men wist Vrijdag te vertellen dat Vugé voor m goed de pijp aan Marten had gegeven en ddt ri Contesini waarsch'ijnlijk Zaterdag morgend niet 2n zou aangezet hebben. el Eene reklamatie is ook ingediend door Scieur tegen Faber en Egg, die zich door eenen moto, :rs in de Turbie, zouden laten trekken hebben. !£ De U'l= rit : GRENOBLE - GENEVE is (325 kilometera). In het eerste kontrool Bourg d'Oisans, op 49 klm., werden zij om 5 ure verwacht, daar het vertrek om 3.30 ure plaats had. [• Zij kwamen er om 5.41 ure, 't is te zeggen met 41 mmuten achterstel op het voorspelde uur. In het kontrool van Lagrave (76 klm.) zijn 2r.« dezelfde rijders nog altijd samen en teekenen le. om 6 u. 55 m. ; juist een uur achterstèl dus. Dat belooft! Gelukkiglijk hier beçint de beruchte îe, Galibier, en weldra zullen de rijders gescheiden worden en dien tengevolge zich wel wat mee? ;f : inspannen. De Galibier bestaat eigenliik uit ttvee bergen, di- waarvan de eerste heet « Col de ' Lautera » en re, 2658 meters hoog is. Pelissier en Lambot stampen geweldig door ^an en weldra is de groep vaneengetrokken. — Boven gekomen hebben zij 200 m. voorsprong-, ig -, op Duboc, Rossius, Thys, GarrigQu ei^Alavoine, ig. die om T u. 21 boven komen. >ie, Scieur volgt op 300 met. en Sçiessçns die van baud moest verandejen kort er atrhtef.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection