Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

664 0
09 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 January. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 24 July 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vm42r3qv7b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

•s- FOWDSEWBLAD ^ AAMUMiDIGINCElV : Voêr ail® aaukondigingea \fend» men aich tca bti'reele ran! het blsd. rwr KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCHIJN€NDE ALLE WERKOAGEN IWMWIMjVMfiSMM.jQ VOOHOP BETAALBAAIk Beii'aar. ; ; tr. tft.OO Ber haitjkar » Pw dtfe matraiiia » fr.MO Voor heAerf^MB : 4b 1 »,«Ot Su «,5© ; S4MK. Voafvnamde knden, de T«aieiidCn»6k08teii MyTfe voefeu sastÊÊieÊseiÊSSBÊS^axsgWÊBSSBaÊSiÊKSÊBÊÊÊBtBÊÊÊÊÊÊÊÊtÊtÊÊÊtBKMKSÊÊSsamm n*«J(An^ MM " £■& AlAi M TTlill— I — I HlW )w# Sfcti H BijBU ▼ KU * } 1* «ut »V • — — - — — — —- - - — - — — - - "W. wwt » m uwuuu iuuuwJai uv " l'firpqyilNH 'lHlJI ■!'**'> IH*1 >rya»XWBMWJEgBHWiWW<Wg1——W—C—aMCyaWfllÉ EENIGE TTITOAVB [ 9<nt-18, Ktfelre*, 18 = (M ai!Sa'.r«.'S8. GBNT. 9 JANUARI. Slaattundig' Overzicht De toesland in de Balkans. Zou Izzet Faoha vorst van Albanie zi jn ? Zonderlinge geruchten loopen langs aile kanten. Er zijn er die beweren dat Turksche soldaten gepoogd hebben te ontschepen te Vallona. Wij laten hier de berichtgevers spreken. Uit Vallona wordt geseind : Gisteren avond kwam-alhier de Oostenrijk-sche paketboot «Meran»aan, hebbend aan boord 200 Turksche soldaten en 6 officieren. Zij waren van zin 's nachts aan Jand te stappen en de bevolking op te hitsen om Izzet Pacha uit te roepen als souverein van Albanië. De voorloopige regeering van Albanie, zich verstaan hebbende met de internationale korn-niissie van toezicht en met de Hollandsche officieren der gendarmerie, is dadelHk over-gegaan tôt de aanhouding van. de Turksche soldaten. Dat feit heeft eene groote opschudding verwekt in de stad en dadèlijk heeft de voorloopige regeering den staat van beleg uit-geroepen.Izzet Paoha protesteert ! ? maar 2 Generaal Izzet Pacha logenstraft kategoriek de geruchten welke in omlaop gebracht zijn aangaande de roi welke men hem toeschrijft in de Albaneesche kwestie. Izzet Pacha is voornemens eene reis in Europa te onderaeir.cn, ten einde eenige persoonlijke zaken in orde te brengen, zonder langs Albanië te reizen. Hij heeft evenwel eenepraklamatieuitgevaar-digd, waarinhij, onder andere klaar en duidelijk verklaart dathij den troon van Albanie aan vaardt. Waarom Prins von Wied zij ne reis uitstelt. In de Berlijner politieke kringen is men van gevoelen dat Prins von Wied zijn vertrek naar Albanië zal uitstellen, zoolang Griekenland zal voortgaan met zijije positie in Epira te ver-stevigen, en ook zoolang de Muzulmansche bevolking van Albanië zich zal verzetten tegen het in bezit nemen van den troon van Albanië door eenen kristenen Prins. Kortom, de vertraging in het vertrek van den prins moet worden toegeschreven aan diie oorzaken : 1° Men moet wachten dat de uitstel (18 Januari) vastgesteld door de eroote mogendheden voor de ontruiming van Albanie, door de Grieksche -troïpcn^ tlrUfxtlifen zij. 2e De prins kan naar Albanië niet vertrekken, zoolang hij het bezoek niet heeft ontvangen van de Albaneesche afvaardiging, welke hem officieel de kroon van het nieuw prinsdom komt aanbieden. 3°Degeldkwestie speelt ook eene gewichtige roi in de Albaneesche zaak. De nieuwe staat moet absoluut eene nieuwe leening aangaan van 75.000.000 fr. Nu, tôt nôg toe hebben er van de zes groote mogendheden slechts drie hunne wa-irborgende toestemming gegeven, te weten Italie, Oostenrijk en Engeland; de drie andere mogendheden : Duitschland, Rusland en Frank-rijk, lafen nog steeds op hun jawoord wachten. Moest de prins in Albanië verschijnen, voor dat die leening bepaald aangegaan is, denkelijk zou hij er niet zeer welgekomen zijn. Geheimzinnige reizigers. Uit Brindisi wordt gemeld, dat gisteren, in een hôtel dier stadt drie geheimzinnige personen zijn afgestapt^ zij kwamen, zoo het schijnt van Durazzo. Men denkt dat die drie personen afgezanten zijn van Essad Pacha, die er andere zijner agenten moeten ontmoeten, die Vrijdag avond uit Konstantinopel te Brindisi zullen aankomen. Een nieuw berioht over de Egee-eilanden Volgens eene tijding uit Berlijn verzonden, zouden de mogendheden, deel uitmakend van het Drievoudig Verbond, besloten hebben Chios enMjtilèneaauGriekenland toetewijzen, hoofdzakelijk omdat het uiterst moeilijk zou wezen Griekenland te verplichten die eilanden te ontruimen, des te meer daar de Turken ge-machtigd werden Andrinopel te blijven be-houden, in strijd met de beslissing der mogendheden.Geen verdrag tnasohen Servië en Rumenië Koning Carol van Rumenië heeft met verontwaardiging de tijding vernomen in de wereld verspeid door de Pesti Hirlap, aangaande een zoogezegd vcrdrag, gesloten tusschen Rumenië en Servie. Hij heeft gevraagd dat men hem dadèlijk den inhoud dier tijding per telegraaf late geworden. De Rumeensche minister van buitenlandsche zaken verklaart dat er nooit spraak is geweest van een verdrag tusschen Servië en Rumenië, dus nog veel min kan er wezenlijk een verdrag besuan. UIT ENGELAND. De Home Rule. Pall Mail Gazette en Daily Teleçraph kondigen aan dat de onderhandelingen, aange-knoopt door de Engelsche ministers. met de behoudsgezinde. leiders om eene vredelievende oplosslng te treffen en den tegenstand tegep de Home Rule, te keer te gaan, zijn niet (çélukt. Het is de verbinding van UJster aan het Ver-eenigde-Rijk, dat schijnt het hoofdpunt geweest te zijn der onderhandelingen, en 't is op dat punt. dat men niet t'akkoord gevallen is. De unionistische leiders verklaren dat alleen eene algemeene herkiezing met Home Rule *ls plateforme-programma, het eenige miadel is om een konflikt te vermijden. Het ontBlag van M. Jozef Chamberlain. M. Jozef Chamberlain heeft zijn ontslag gegeven als lid van het Engelsch Lagerhuis voor de omschrijving van West-Birmingham, na die omschrijying in de Britsche wetgeving te hebben vertegenwoordigd sedert 1870. In 1906 werd de beroemde staatsman ge'roffen door eene beroerte welke hem gedeeltelijk ver-lamde.In eenen brief, welken hij komt te sturen aan de kiezers van hooger gemelde omschrijving, verklaart hij, dat die streek in het parlement moet vertegenwoordigd zijn door iemand, die niet nlleen werkzaam is en krachtig, maar die de zittingen van het parlement kan bijwonen, iets wat hij in de laatste jaren niet doen kon, ten-gevolge van de lamheid zijner ledematen. Hij bedanut ten slotte zijne kiezers, voor het vertrouwen, welke zij in hem, gedurende 37 jaar, hebben gesteld. Chambeilain, waseen groote bloedvijand der Ieren en der Zuid-Afrikaansche Boeren, maar dat belet niet dat hij een groote staatsman is geweest en dat zijne verdwijning uit het Lagerhuis een groot verlies is voor de prestige van het Engelsçh parlement, ROODE BLOEMERENS De stadswerklieden zijn niet kontent var onze socialistische schepenen — Vporu11 heeft dat vastgesteld. Hij heeft getracht de gezellen-schepenen wit te wasschen — dat is zijn recht, wellicht zijn plicht, ingezien de nauwe politieke be-treltlting tusschen het roode blad en de roode schepenen. Wij hebben gezegd dat Voornit de ver zachtende omstandigheden inroept ; — Vooruit teekent verzet aan, hij zegt dal zulks niet waar is ; « wie niet vuil is moet zijnen neus niet kuischen », zegt hij. Volkomen waar ! — maar waarom heefl hij dan den zijne, of dien der gezellen-schepenen, of dien van het socialism, wil-len kuischen ? Wat Vcoruit zegt is waar en komt hierop neer : « er zijn nog verbeteringen noodig ; maar verbeteringen kosten geld, en 't is maar met moeite dat wij geld daarvoor kunnen krijgen. Wij hebben daarop gezegd dat elke schepene, van welke partij ook zulk ant-woord kan geven — en ze doen dat ook. Als er kwestie is van 't eene of 't andere, de meest afdoende manier van afschepen is te zeggen : geerne genoeg, maar er is geen geld. Is het zoo of niet zoo ? Vooruit heeft dat ook gezegd : 't is eene uitvlucht, eene kala excuse of het inroepen van verzachtende omstandigheden, zooals ge het heeten wilt. *T* Vooruit stelt dus vast dat het is wegens gebrek aan geld dat de stadswerklieden niet genoeg verbeteringen hebben bekomen. Maar, zegt hij, als er geen geld is, dan is het de schuld van de katholieken en van de liberalen — in een woord : der behouders. Dat is weeral een van die oude refreintjes dat Vooruit van den rommelzolder haalt — maar 't is erg verduft en vermolmd. Terloops geze?d, we meenen dat men de katholieken hier wel buiten zake zou mogen aten — ze zijn maar met zes meer in den Gentschen gemeenteraad en onmachtig. Dat de socidlisten zich wenden tôt hunne kartelgenooten, de liberalen, met welke zij zoo goed t'akkoord zijn dat zij met hen de schepenenzetels deelen — te zamen kunnen ze zooveel geld stemmen voor de stadswerklieden als ze willen. Maar nu gesproken in naam van aile behouders : die menschen hebben dezelfde verplichtingen niet tegenover de stadswerklieden als de socialisten. En waarom niet ? zult ge vragen ? Wel, eenvoudig omdat zij aan de stadswerklieden niets beloofd hebben. Hun toestand is geheel anders dan die der socios. Als deze laatsten nog niet in het schepen-kollegie zaten, dan hebben ze altijd gezegd dat de stadswerklieden te weinig betaald werden — indien aan 't bewind kwamen dan zou het wat anders zijn I Dat klonk gelijk een belle, en bijval dat de sprekers hadden, daar van achter bij de toehoorders ! Het kollege had schoon te zeggen : dat kost geld ! De socialistische sprekers antwoordden : daar moet geld voor zijn; eerst en vooral, er is wel geld voor 't inrichten van feeslen en vermakelijkheden en dit en dat ! Beloven gaat zoo gemakkelijk, vooral als men overtuigd is die schoone beloften niet te moeten verwezenlijken ! Dat begrijpen de stadswerklieden zeer wel en zij kloppen aan bij de socios, die met al die schoone voorspiegelingen hebben ge-schermd.* * * Daar is nog een andere reden waarom er geen geld is in de stadskas : het zijn de schoolverkwistingen. Wij hebben herhaaldelijk bewezen dat de stad Gent 200 tôt 300 duizend franks 's jaars kan uitsparen zonder het minste nadeel te doen aan haar lager onderwijs,a(/esn/yA- met het miiidencijfer der klassenbeaolking nun si Ucrlingcn op 3o te brengen, wat nog oerre beneden het middeneijfer is dat libérait oakmannen niet te lioog achten. Vooruit heeft daarop nog geene lettei geantwoord — omdat hij dat niet kan weerleggen. Met die 200 à 300 duizend franks zou men nog veel over hebben na de stadswerklieden voldoening te hebben gegeven. Maar Vooruit besteedt liever geld op nut-telooze wijze aan 't onderwijs, dan aan de stadswerklieden welke hij beklaagt als een Jeremias. Dat ze konden, de socialisten zouden we geld slaan door eene belasting op hei inkomen, zegt Vooruit. Goed en wel — waarom hebben ze laatsi de gelegenheid niet te baat genomen om me' hun voorstel af te komen ? • De stad had geld noodig; 't zijn socialisten en liberalen die de stad besturen, waarom nu niet voorgesteld, in openbare zitting van den gemeenteraad,eene belasting op het inkomen te heften ? Of was men misschien bevreesd ook de socialistische kapitalisten en renteniers te treffen die zich in Vooruit rijk « gewerkt » hebben ? Ailes is mogelijk — en muilen trekken is maar 'n wete ! * * Vooruit spreekt te dezer gelegenheid oolc van de regiën, als middel om geld te slaan. We komen daarop terug, te meer daar de Gentenaars nu geware worden hoe men ze nijpt al door de regii-n. DE KAMER Zitting van Donclerdag S Januari 1914, Voorzitterschap van M. Schollaert. Orde motiën. M. Antoine Delporte. — Ik ben te 1.07 ure in de 0e afdeeling derKamer gekomen en op dat uur had men reeds de buitengewone begrooting afgehandeld.Ik verklaar dat ik aan de katholieke leden dier afdeeling hunne munt zal teruggeven in ruiling van dat blijk van groote overhaasting. Daarom stel ik voor de bespreking van het schoolwetsontwerp te verdagen. (Protestation redits, sroedkeuring links). M. Poncelet. — Te 1 ure en 5 minuten hebben wij de dokumenten onderzocht ! M. Ant. Delporte. — Dat is onjuist ; te 1 ure en 1 minuten was ailes reeds gedaan. M. Ren'kin. — Ik ben in de afdeeling gekomen te 1 ure 15 minuten en ik was nog bijtijds om te stemmen. M. Ant. Delporte'. — Dat is niet waar M. Poncelet. —'t Is wel waar !... M. du Bus de Warneffe. — De zitting was gesteld op een uur ! Wie later komt moet zich zelven een ver wij t doen, maar niet aan de leden die op tijd komen. M. Ant. Delporte. — Men hèeft niet eens den tijd gehad inzage te nemen van de dokumenten.M. Ponclet. — Drie maanden geleden werd, in eene afdeeling, waar de oppositie in meerder-heid was, de zitting geheven zelfs voor het uur dat gesteld was voor de bijeenkomst. M. Pot'LLhr. —Tci. ure 5 miuuteu waren de leden in getal op post ; men heeft zich bezig gehouden met de kwestie aan het drukken der wetten ; eene zaak welke nooit aanleiding geeft tôt betwistingen. Tien minuten na een ure, en zelfs later, zijn de heeren Van Cauwenberghe, Gillis de Pelichv. Renkin en Le Paige, in de vergaderzaal gekomen, hebben deelgenomen aan de korte besprekingen en hebben gestemd. Allen zijn hier en kunnen getuigen dat het waar is wat ik zeg. Het is het uurwerk van M. Antoine Delporte dat dezen in dwaling heeft gebracht. Ik verzoek hem bijgevolg de smadende woorden in te trekken welke hij uitgesproken heeft aan hvet adres van den heer minister Renkin. M. Renkin. —• Laat dàt zoo ; die kwestie heeft geen belang. M. Le Paige.—Ik heb de vergadering verlaten ' te 1 ure 17 en M. Delporte was er niet ! M. Ant. Delporte. — Ik houd staan wat ik gezegd heb. Ik heb M. Goethals ontmoet die mij gezegd heeft dat de vergadering geheven was. ïk kwain in de Kamer en het uurwerk wees 1 ure en 10 minuten ! M", de Voorzitter. — Ik raad M. Ant. Delporte aan niet langer aan te dringen. M. Masson. — M. Ant. Delporte ik raad u aan uwe orde-motie in te trekken !... M. Ant. Delporte. — 't Zij zôô, maar ik verklaar dat ik bij de eerste gelegenheid zal , herbeginnen. Andere ordemotie. M. Poncelet.—Ik ben verslaggever benoemd van het wetsontwerp aangaande deherziening der wet op het notariaat. Dat verslag is gereed, doeb ik heb het nog niet nèergelegd, daar ik voorzie dat er wellicht verandermgen zullen moeten aan toegebracht worden. Wij wachten nog steeds op eene beslissing van de betrokken personen en op voorstellen te doen door het verbond der notarissen. M. Mechelyncic. — Ik denk dat men daar niet moet naar wachten ; erzal toch geen middel zijn tôt een bevredigend vergelijk te komen. M. Poxcelet. — Mij is het onverscbillig ; ik heb enkel die verklaring gedaan om mijne ver-antwoordelijkheid te dekken ! SCHOOLWET. Men herneemt de bespreking van artikel 14. M. MëGHELYNCk beweert dat de leeraars der middelbare scholen het slachtoffer zullen zijn der nieuwe schoolwet. M. Vandervelde vraagt de gelijkstelling van dejaarwedden der onderwijzeressenmetdiegene der onder wijzers M. Woeste raadt de Kamerleden aan zich te houden en aan te sluiten bij de verklaringen van den minister. Gelijkheid van jaarwedde is goed, schoon en wenschelijk, maar men moet rekening houden van de geldmiddelen waarover men beschikken kan. De voorgestelde amendementen, ik herhaal het, zijn goed in hun eigen, maar zij zouden ons al te zwarelasten opleggen. M. Vandervelde. — Hebt gij ook zôô gesproken en gehandeld, toen gij in de oppositie waart ? M. Woeste. — Ik heb altijd gehandeld, niet volgens de omstandigheden, maar Volgens mijn geweten ! Ik eindig mer de leden aan te raden al .de amendementen welke voorgesteld worden aan artikel 14, te verwerpen. M. Bijyl betwist de cijfers welke de heer minister in de zitting van Woensdag heeft aan-gehaald.M. P. Daens (Vlaamsch) beknibbelt het barema der onderwijzers, het is onvoldoende, zegthii om den onderwijzer en de Onderwijzeressen in de gelegenheid te stellen behoorlijk door de wereld te komen. M. Ant. Delporte vraagt dat de jaarwedde der onderwijzeressen op gehjken voet met die-gene der onderwijzers gesteld worde. De tijd aer hongerloonen voor de vrouwelijke opleiders der ieugd, moet uit zijn,roept hij.(Getac/z redits). M. Troclet spreekt ook voor de gelijkstelling van de jaarwedde der onderwijzeressen met die der onderwijzers. M. Masson spreekt eveneens voor de ge lijk-stelling: der j^arwe^den. Ik begrijp, gc.gt den tegenstand niet van M. Woeste, indien wij aan de onderwijzeressen dezelfde jaarwedde toe-kenden als aan de onderwijzers, zou dat, te nauwer nood een miljoen meer kosten. Is het die som, die toch maar eene bagatel is gezien het aanzienlijk bedrag der nieuwe begrooting voor onderwijs, welke ons moet doen terug-schrikken ? Ik denk het niet eu hoop dat de Kamerleden eenparig de gelijkstelling der jaar-wedden zullen stemmen.. M. Demhlon vraagt niet alleen de gelijkstelling van de jaarwedde der onderwijzeressen in het bijzonder, maar dringt aan op de verhooging van het barema in het algeme"en. Het amendement van M.A.Buyl, de grondjaar-wedde voor de onderwijzers, op 15U) fr. bepa-lend, wordt verworpen door 76 stemmen tegen 73 en drie onthoudinpen. Het amendement M. Kamiel HuYSM \NS,dat de grondjaarwedde 1360 fr. brengt wordt verworpen bij rechtstaan en zitten. 't Amendement van M.Colaert (grondjaarwedde 1200 frank voor onderwijzers en onderwijzeressen) wordt verworpen met 74 stemmen tegen 74 en drie onthoudingen. {Uitroepingen links). Al de andere amendementen der oppositie worden verworpen en de tekst van het gouvernement aanfrenomen. De besprekingyan art. 15 wordt aangevangeD. De zitting wordt om 6 ure geheven. Heden zitting om 2 ure. Vraag tôt vervolging. Het gerucht loopt dat op het bureel der Kamer eene vraag is nedergelegd, om vervolging te mogen inspannen tegen eenen socialistischen volksvertegenwoordiger, wegens overspel. ALLERLEI. Weeral zijn neus voorbligeklapt ! Vooruit zegt in zijn artikel, in hetwelk hij de stadwerklieden zeem van den baard wil strijken : « Maar dat wij de werklieden een aardsch » paradijs zouden beloofd hebben, omdat » wij over twee of drie schepenenzetels » zouden beschikken, aïs ge wilt, dat is » onnoozele zeever. » Zelfs beloven we dat niet, al hadden wij » den geheelen gemeenteraad in handen ; er » zijn andere katten te geeselen. » Maar dat er merkelijke verbetering zou » zijn, daaraan houden wij vast en trachten » het te bewijzen. » Ha ! ha ! — « Er zijn andere katten te geeselen » — dat wil zeggen, of we verstaan geen Vlaamsch, dat er andere hervormingen moeten venvezenl'jkt worden, self s als er geld is, dan de verbetering van het lot der stadswerklieden. Die brave menschen zijn dus ingelicht door Vooruit zelven ; zooals we zegden het ordewoord voor hen is : wacht ! wacht ! Vooruit, man, we meenen bepaald dat de meikevers ofte « prinkères » zooals de Brus-selaars zeggen, dit jaar, dank zij het goed weer, veel vroeger op gang zijn dan ge-woonlijk, en dat er ergens een in uw brein moet zijn binnengedrongen. Anders zoudt ge alzoouw geheimste be-doeling niet aan het ldokzeel hangen. We knippen dat uit, Vooruit, en bewaren het ; 't zal te passen komen. Er zijn andere katten te geeselen ! Och, ja ! Tegen de dronkenschap.— De lord-meier van York (Engeland) heeft een goed middel gevonden om de dronkaards tôt de soberheid terug te brengen. Aan twintig inwoners der stad, gewone kalanten der Eolicierechtbank, wegens dronkenschap, eeft hij eene premie beloofd van een pond sterling, indien zij gedurende een jaar geene veroordeeling opliepen. Van de twintig uitgekozenen hebben er 7 de premie ver-diend en gewonnen. De andere 13, wat ook een goeden uitslag mag heeten, kregen in den loop van 7 jaar gemiddeld slechts twee straften per persoon. M. Vernon Wagge heeft beloofd 25 ten honderd bij voormelde premie te voegen, bijaldien de beloonden nog een jaar de policiestraffen kunnen ontgaan. Het stelsel is misschien niet slecht, doch zou wat kostelijk vallen om algemeen te worden aangewend ! Tegen den kanker. — De studie van den kanker zal beter kunnen vooruitgaan. Een wisselagent M. Cuvelje, heeft 70,000 frank nagelaten aan het bijzonder hospitaal voor kankerlijders te Fulham (Engeland). Buiten eenige onbeduidende legaten bezette M. Cuvelje eene fortuin van meer dan 2 1/2 miljoen aan geneeskundige en lief-dadige instellingen. Punten op de i's. — We hebben gezegd, we zeggen nog, dat de stad Gent 200 tôt 300 duizend trank op het lager onderwijs zou kunnen sparen, enkel met het middeneijfer van het getal leerlingen per klas van 21 op 30 te brengen, wat het onderwijs in geer.en deele zou schaden. Vooruit heeft nog nooit beproefd dat te weerleggen. Hij schijnt het nu te willen beproeven en weet ge waarmede hij afkomt ? Maskers af I — klepper ! — Papen-onderwijs ! roept hij. Dat is heel wel, maar dat bewijst weinig tenzij dat Vooruit niet weet antwoorden. Dan zegt hij : « Als 't feestpaleis van 't park drie miljoen kost ; Flandria-Palace twee miljoen ; de nieuwe kazernen vier miljoen ; de herstelling van St-Nikolaaskerk 1 1/2 miljoen, dan mag het onderwijs onzer kinderen ook wel twee miljoen kosten. » Dat zijn geen redens, Vooruit, geen redens. Toe, wees eens kalm, he ? luistert een oogenblikje en versta eens goed. Zie : we zijn tegen nuttclooze uitgaven, versta goed : nutteloose — hetzij voor feestpaleis in 't Park of St-Pietersnieuwstraat — twee kernels — Flandria Palace, nog een kernel — nieuwe kazernen, St-Nikolaas-kerk, waarover we niet kunnen oordeelen aangezien de werken zelfs niet begonnen zijn, .Siââfe J<a En we zijn ook tegen nuttelooze uitgaven als het scholen betreft, hetzij gemeente* scholen, hetzij katholieke scholen. Geen geld in 't water smijten, a. u. b. ! «sssas "«8 - Oezel Allart' socialistische 'volksvertegenwoordiger te Nijvel, aan een hartziekte lijdende, gaat zijn ontslag nemen'. Zijn plaatsvervanger is M. Gheude. ^ In Spanje zou de appelcienen-oogst grootendeels door de hagel mislukt zijn. In de streek van Valence had men meest te lijden. De bananen. — Dat zijn de gele groole trossen die wij in de fruitwinkels zien hangen. 't Schijnt eene zeer aangename vrucht en goed voor kranke lieden. Holland heeft er een groote invoer van, uitziine kolonien. Het ministerie van spoor-wegen in Holland heeft voor die gelegenheid 50 bijzonder geschikte waggons voor het vervoer van bananen in gebruik gesteld Werpt men die vruchten al ondereen dan worden er ook veel vernield. - % Handelskrisis. — In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika heeft men sedert verleden jaar eene groote handelskrisis. Niet min dan 59,000 koopwarenwaggons werden verleden jaar niet gebruikt. Voor de internationale vrede. — De interparlementaire konferencie voor den vrede zal dit jaar hare zittingen houden te Stockholm (Zweden). In de kazernen. — Volksvertegenwoordiger 't Kint, van Brussel, heeft aan den heer minister van oorlog gevraagd, des Zondags het middag-appel af te schaftenom aan officieren en soldaten toe te laten over meer vrijen tijd te beschikken. De heer minister heeft geantwoord dat de omstandigheden het voor den oogenblik niet toelaten, daar verandering aan te brengen. Diamant uit Kongo. — Te Brussel werden Donderdag eenige diamantsteenen van verschillende hoedanigheid, uit Kongo komende, voor 204.000 fr. verkocht aan eene Antwerpsche fuma. In het ministerie van Koloniën. — De minister van Koloniën heeft eene kommissie benoemd, die de herinrichting van het middenbestuur in Kongo verblij-vende, zal bestudeeren. Van de kommissie maken de heeren Goffaert, Maertens en Collet deel. Al de bedienden uit het ministerie te Brussel, min dan 35 jaren oud, zijn verzocht geworden in den dienst van Kongo te treden en zich naar het Zwarteland te begeven. Voetbal. — In België telt men omtrent 175 voetbalclubs, aangesloten bij de Union Belge, zonder de kleine niet aangesloten maatschappijen te rekenen. Daa zou men gemakkelijk tôt 400 komen. In Frankriik telt men meer dan .>000 clubs; Engeland spant de kroon met meer dan 10,000 voetbalmaatschappijen. Het treinpersoneel te Merelbeke heeft voorzeker een der lastigste posten van het land. Er zijn daar omtrent 200 hoofdtreinwach-ters en wachters, die aile dagen uit Merelbeke met koopwarentreinen vertrekken. Ilet ijzerenwegbestuur bestudeert groote verbeteringen in de werkregeling. Het personeel, dat nu 24 Zondagen vrij is, zou dan 41 Zondagen rust kunnen nemen. De zes voorloopige diensten van hoofd-treinwachters zouden werkdadige diensten worden. Talrijke andere wijzigingen, den inwen-digen dienst betreftende, zouden ook aange-bracht worden. Het komiteit tôt verfraaïing van den buiten. — De afdeelingskomiteiten van het kongres tôt verfraaïing van den buiten, vergaderden onder het voorzitterschap van M. Max Pastur, volksvertegenwoordiger, om de werkzaamheden van het kongres vast te stellen. In elke provincie wordt er een propaganda komUeittot stand gebrachtdat voor ieder der behandelde vraagstukken eên kortbondig verslag zal weten te bezorgen. In dat verslag zal de hedendaagsche toestand worden weergegeven en de in te voeren verbeteringen besproken. Deze verslagen moeten voor den l»"»April, den aigemeeneu schrijver toekomen en zullen zooveel mogelijk, vergezeld zijn van tee-keningen, photographiën, eoz...., die ter gelegenheid van het kongres zullen tentoon-gesteld worden. Eerekomiteiten zijn in vorming, daarin worden aangenomen aile voorname personen die in de zaak van het kongres belang stellen. Programma en inlichtingen zijn verkrijg-baar bij M. Giele, landbouwingenieur, 40, Blijde inkomststraat, Leuven. Ook een afstand-—De langste telefoor.» lijn in Eiiropa is die van Parijs naar Rome, 1500 km., en Paiijs-Weenen telt 146ft Utn. In Amerika kon^men op 3200km. elkaar goed verstaan. Wat belieft er u ! En nu heeft eene Amerikaatrsche riiaal-schappij aan het gouvernement gevràagd eene lijn te mogen uitbaten, met de laatste verbeteringen, van New-York naar Las Angelos en San Francisco. Dat is nageuoeg 5600 kilometers. De taks. zq*u op omtrent 80 a 100 fr. per drie minuten i;omen en men zou elkaar goed verstaan , t Vrijdag 9 Januari 1914 Prjjs ger nutiuner, ; ! ceniiêmin 45* jaar, Hm: 7 J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods