Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

650518 0
10 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 10 October. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 10 December 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mk6542m41z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

dater-en Zonfcg SO-II Oktober 1114 Prijs per nummer: 5 centisme 45e jaar, sium. 2d5 ME . îmiusttmMTOœttCvra ÎMOT' ,» XVJS /iS3^'^StUV3flk .. -- rr^ ^.'^vjwsaaBBi Telefooû 4>»4 FONDSENBLAD pESwewMetiw» TelefooD Voor aile aankMdisinee» w«d« mm zich ten bureele raa kot Mai. o» ' KETELVEST, Num. 1«, te «NT. ¥LAAMSCI LAND Hande], NijTerlieid, Taal en Q-odsdienst VERSCH !J N EN DE Al:LE WERKDAGEN i m s c n n i s v s^i g n r n i J s VOOROP BETAALBAAR: Per jaar fr. 1 5.00 P«r halfjaar . . » *.<»<» Per drie miiiim j1. » 4.00 Voor kwrkereieri: fr. ! S.®® : fr. S.ft®; fr. S,»». Voor vrewada UidM, do YswcdiujskoetM l»y t« voe£en. EBNIGB UITGAVE | Gîit, 11, leteheit, 18, Gent f De aanîcondiffiDg€» worden geplaatst par regel aai fr. — Relclamen onder h et stads- miouws, per rogel.fr, 1.®©. Begrafeoisberickte® yoor do niot jcaboaieerdeH, fr. 5.00 ,.r.^ rr—Il -1 1T1 llll'll II m II. III .11 Kousen voor de soldaten \;ramloos docli niet liartcloos, van Munclizwalm . . . . fr. 10 — M. en Mad. Romain Cornclis, Merelbèke .... . » 10 — Mcj. Marie De Snoeck, Rasp- îiuisst.raat, 44, Gent ... » o — Van wege de inwoners van Sulsique, Voor de winter-kleedercn onzer brave sol- daten « î>2 — Eenige werklieden dor fabriek « La Louisiana », Gènt . . » 18 — Wondelgem-Driep drie paar nouscn. Madjj Synaeve, Gent, twee paar kousen. M." en Mad. Van den Àbeele, Botcr-markt, 12, Gent, 24 paar kousen. MejulT'er W..., Gent, 8 paar kousen. Overste en Zusters, Visitai,ie Onder-, stràal, drie Hnnen halsdoeken, 7 onder-broeken en 1G paar kousen. - Dr b'aspelaarsteré «1er vlasfabriek Groole Lys hun mensehlievend hart voor onze moedige jongens willende toonen, deden deze weèk eene omhaling, die 88,50 fi*, opbraclit ; eenige spinsters legden cr 2,80 Ir. bij en zij kregen in den saaietten winkel van Madame De Brie, Kraanlei, waar zij om de saaiette gingen, nog wat afslag en 1 l'r. bij. Daarmede zonden zij ons veertien kilos saaiette, hetzij voor 120 paar kousen. Wij danken van barte die brave werfcsters. .hiflbr Irène Masson, St-Salvatorstraat, 2 paar kousen. Jufler Clotbilda Colardin, Langemunt, Gent, 7 paar kousen. Ongenoemd, Gent, drie paar kousen. M. Kamiel Rogghe en zuster, Vosse-lare, 1 kilo saaiette. De Overste, Zusters en Vrionden van 't Klooster te Lovendegem, eerste zending van 69 paar kousen. Het Klooster en inwoners dor gemeunle iluysse, 130 paar kôuseu en 54 onder-brooken.nei w. îitiui' l'aiFoor "ôh parûchiancn van Poesele, eerste zending : vîcr halsdoeken, 42 neusdoeken, 12 handctoèken, 12 tiemden, 5 lijfrokken, 4 onderbr.oekeîi en 17 paar kousen. Wegens de sehoolkindereu van Oost-veld, 4 paar kousen. Wed, V.., Gent, 4 paar kousen. Kamiel De Wilde, Noordstraat, Lede-brrg, o paar kousen. Kinderen De Coek, II. Ilartslraal, Sint-Amandsberg, 3 paar kousen. Aile gifte'n in geld en in saaiette worden ten onze bureele met dank aanvaard. Wij zorgen voor de rest. De Luiksche nijverheid Ziehier eenige inlichtingen over de Luiksche nijverheid : Op 15 Oogst nam kolonel Keppel, die kommissaris was van Duitschland bij de Tentoonstelling van Luik, het beheer over de werkhuizen Cockerill. Bij middel van een plakkaat, in naam van het Duitsch ministerie van oorlog, kende hij eene loonsveimeeidering toe van 50 0/0. aa; al de werklieden van hoogergenoemd werkhuis, dte den arbeid zouden hernemen. Acht dagen later werd de loonsvermeer-derii.g gebracht op 213 0/0 en de volgende week was allé loonsvermeerdering àfgeschaft en werd kolonel Keppel, die naar Beilijn was gegaan, niet meer te Luik gezien. De fameuze kolonel Keppel had te Seran g M. Greiner, zijne twee zonen, vijf dienstoversten doen aanhouden en ondei gea ^u-ide naar Luik doen overbrengen, undei de betichting van spioenneering. Zij bleven krijgsgevangen tôt 19 Oogst en waien opgesloten in de zaal der Koop-handelsrecntbank. Voor alleslapiîig hadden zij eene matras. Toen zij voor den krijgs-raad verschenen werden zij allen vrij-gesproken.De herneming van het wérk in de werkhuizen Cockerill geschiedde maar ^edeelte-lijk en inet groote moeilijkheden. Het was niet zooaîs ten onrechte werd verteld, om wàpens te maken voor de Duitschers, mâar alleènhjk om een zeker getai werklieden biood te verschaffen en de bestelde machie-nen af te makën en herstellingen te doen. Dit voorbeeld werd gevolgd, in de mate van het mogelijke, door de znaatsçhappij Ougreé-Marihye, door de zinkfabnek van Vaientin Cocq, |door talrijke koolmijnen enz. Deze gedeeltelijke werkherneming, die geene w;nst opleverde maar veeleer een groot verljes was voor de eigenaars, en daaibij met groote moeilijkheden gepaard ging. was alleenlijk gedaan om de werkers-bevciking, die door den oorlog reeds erg ge-tioffen is, niet van honger te doen omkomen. De Luiksche nijverheidshoofden, hetzij tôt huune eer gezegd, zijn altijd op de brès gebleven, niettegenstaande de knevelariien der militaire overheid en verdienen dus den grootsten lot voor den moed waarvan zij in zulke omstand.Jgheden blijken hebben gegeven. in s'eeti enkel werkhuis werden wapens ol machienen voor den vijand gemaakt. 7uiks was met alleenlijk in het werkhuis van Cockerill, maar ook in de nationale wapenfabriek, en te Ougrée-Marihay, waar drie leden van het beheer der werkhuizen krijgsgevangen werden genomen in de Char- j treuze werden opgesloten, om te weigeren een houwitsers te leveren. In de Nationale Wapenfabriek heeft het bestuur bewijzen gegeven van krachtdadig-heid en eindelijk hebben de Duitschers overal er moeten aan verzaken hunnen wil op te dringen. Terwijl de krijgsoverheid op aîle manieren de werkherneming beiemmerde, terwijl zij de koolmijnen bewaakten om te beletten dat Belgische soldaten zich daar zouden verschuilen, richtte de burgerlijke overheid en den Bond der ingénieurs van Luik een mijnbestuur in, onder het beheer van lui tenant Woltersdorf, om de werkherneming te bevoordeeligen en tôt bemiddelaâr te dienen tusschen de militaire overheid en de nijveraars. In de vergaderingen die plaats hadden, deed men deze heeren opmerken dat zuiks onuitvoerbaar was voor de volgende reden : 1. Dat het geld ontbrak om de loonen uit te betalen, vermits de Duitschers het inkas in de Nationale Bank hadden aàngeslagen, de bureelen waien gesloten en ook de helft van het inkas zijnde geld der bijzondere banken ook hadden aangeslagen. 2r Gçlfvek aan ervoermiddelca onV de grondstofïen aan t** brengen en de onmoge-lijkheid de bijzouderste te bekomen, zooals het ijzererts en de kolen. 3. Ilet gebrek aan aile Verzendings-middelen.4. Volledige schorsing van het post,-telegraaf- en telefoondienst. 5. Aanslag op de vrijheid van het werk, door het krijgsgevangen nemen van de bestiiurders en ingénieurs, onder de onwaar-schijnlijkste voorwendsels. Niettegenstaande dat ailes heeft men in de groote nijverheid ailes gedaan, om aan het grootste deel van het personeei werk te ver-schaften ; het ontbrekende geld heeft men vervangen door bons en allerlei middeien aaùgewend om de betalingen der vreemde kiienten te doen binnenkomen. Dit zal zoolang durer* aïs het zijn kan, maar daardoor heeft de Luiksche nijverheid een schoon voorbeeld gegeven van mensche-lijkheid en solidariteit. Russisch - Dulfsche - De Russen overrompelen opaieuw Ocstslijk Pïuissn.^ Rome, 8 Oktober. — Het Russisch gezant-schap meldt dat de Duitschers verslagen zijn. Twee Russische legers rukken op naa: Allenstein, het eene komende van het Oosten, het andere van het Zuiden. De Duitsche verliezen worden geschat op 70.000 man, die buiten gevecht zijn gesteld. De vervolging duurf voort, Petrogiade, 8 Oktober. — De vervolging der Duitschers duuit vooit en met goed ge-v°lg.De Duitschers die in aftocht zijn, poogden tusschen Verzhboîovoen Lyckte wederstaan. De naburige grensstatiën van Oost-Pruisen zijn opgepropt met treinen. De vijand ont-p!oo;t zich ii de richting van Oost-Pruisen en heeft van het garnizoen van Kœnigsberg, versterkingen verkregen. . De -vetsterkte steilingen van de gren' worden gesteund door een talrijke belege-ringsartillerie.In de omstreken van Bakalarzew nadden hardnekkige gevechten plaats. Er werd bij middel van eene luchtverkenning vastge-steld, dat eene beweging naar het Westen door de Duitschers onderbroken is. Het Russische leger heeft veischeidene duizenden soldaten krijgsgevangen genomen < alsook talrijke waggens levensmiddelen en ammunitiën buitgemaakt. < De Russen brengen de Duitschers, wiens tegenstand van uur tôt uur verzwakt, etge ] verliezen toe, en slaan al de aanvallen af. In hunnen aftocht verliezen de Duitschers eene groote hoeveelheid paarden, die in • massa bezwijken op de moerassige wegen langs de provincie Souwalki. i De zware artillerie der Duitschers, viel ongebruiktin de handen der Russen. 1 De Duitsche krijgsgevangenen erkennen '• dat het snel vooruitrukken der Russen de de grootste ontsteltenis onder de Duitsche ; legeroversten heeft veroorzaakt. ' Nog eene Duitsche kolonie verloren. i Uit Tokio wordt gemeld dat de infanterie i van het Engelsch zeewezen Jabuit-Jabwor, hoofdstad der eilanden Marschall bezet heeft. De Duitschers hebben geenen weerstand geboden. De Engelschen hebben zich meester gemaakt van de vestingwerken, de wapens en de ammunitiën. De Duitsche i ambtenaren hebben zich zonder veel omwegen,dadelijkonderworpen. De Engel-sche koopvaardijschepen in de haven opge-houden, werden vrijgeiaten. ' 1 De eilanden Marshall die eene opper-vlakte hebben van 405 vierkante kilometers en eene bevolking van 15.000 zielen, maken deel van de Duitsche bezittingen in Oceanië. Gelegen ten Oosten van Macronérie, hebben de eilanden Marshall eene groote waarde op handelsgebiea, bijzonderlijk voor den uitvoer van coprahs, enz., enz. De Scrijgsverrichtmgen in Oost-Afrika. De Duitschers hebben talrijke pogingen gedaan om langs de Duitsche grens van'het piotectoraat van Oost-Afrilia, het Engelsch grondgebied te overrompelen en den spoor-weg van de Ouganda open te breken. Al deze pogingen zijn mislulct en de Duitschers werden op al de punlen terugge-sla«en.Alleenlijk eene kleine openstatie van weiuig belang, is nog in handen der eene Duitsche afdeeling. Ilet garnizoen van Oost-Afrika en de Ouganda is sedert dien versterkt door talrijke korpsen Indische troepen, alsoo'; door vrijwilligers. De militaire toestand is in Oost-Afrika zeer goed. ûostearijk is geaûszias gsasigd Trsnten aan Italie af te staan, Het schijnt dat Oostenrijk geenszins e:e-neigd is Trenten aan Italie af te staan. Xiei alleenlijk is het de militaire groep die er zich tegen verzet, maar ook tiet Oosten-lijksch Hof. Trente is inderdaad heden de meert ver-sterkte plaats van geheel het keizerrijlc. . Buitengewone verdedigingswerken zijn in den laatstentijd uitgevoerd en het zwaarstr geschutvan Oostenrijk is tegen Italie ge-richt.Hetafstaan van Trenten zou in âe andere Italiaansche provjnciën van Cjpitenvijk eene rampvolle tel ugweiking voor gevelg-hebben. TeryJ oit lion^o. Onderhoud met M. on Meyrouw Maertç2i5, konsul van Bolivie te Gèv.t, Jîe dé reis mede-maakten, onder toezicht van den « Belgischen Touring Club ». Wij waren gisteren te Evergem op bezoek bij den heer statieoverste Descamps. Bij onze aan-komst peï Mevrouw Descamps ons : Mijnlieer en Mevrouw Jozef Maertens,zijn daar juist aan-gekomen uit Kongo. Wij begaven ons naar de kaai, daar zasren wij in ernstig gesprek M. en Mevrouw Maertens. M. Gustaaf Binon, hulp-apotoeker, vrijwilliffer ( bij de gare divisionnaire 6e divisie. M. Binon, was, t-rloo'ps gezegd,ook hulp-apoiheker tijdens den Balkaiioorlog en werd gedekcrcerd door d Bukaarsche Regeering voor b'C\ve?;en djensten M. Norbert Lande, vrii wiliiger gare d^isfon^air.. 5? divisie, advokaat journali-t geheeht asn d XX Sièclè ;en den heer statiec-erste Dsscamps. Maar zie juist toen wij een interview wilder aanvangen moesten de he-sr en mèvr. Maer'.eas naa t hun buitengoed Vertrekken te Evergem. < Maar wij zôuden toch het interview hebben. Eenigen tijd nadien eingen wij naar het buiten- 1 goed van M. Marlens, maar hij was nfwezeg. Wii 1 gingen op zoek en op het dorpçlein zagen wij M. Martens en"zie"hier wat hi; ons vertelde : Het vertrek %ar Kongo had plaats op 23 Tul ian boord van den « Anversville i>. Er v ren 18 personen ;die de reis mQ^ipiaakten, mgerich' io.T den b. T. C., wàarnmier twee da'nes. Mevrouwen Martens en Willems. îïet «érstf oponthoud bad plaa's te Las. Palma-. Twee t darren na hey vertrek u't T , ?a]vnr» h d - - < 3cct- iiïdruî;*ikL:sCu« a a'-de 1 nen de plaats voorbij waar de « V/Tlnelm der 1 2-rosse s in den grond g; boord werd en dan was let bericht aan boord :c romen van d^n oorlog. Ban boord waren 2 B?l^ische offîcieren,majoor : Willems van de artillerie en majoor Fontnine. c overste wan den staf (chef d'Etat Major) van Luik. Toen de « Elizabethville » die van Kong» < avatn nabij de « Anversville » was, legden de > :wee booten sril en de twee Belgische officieren 1 îtapten van den « Anversville » op den c Elisabethville ■>. c Het oogenbHk was mdrukwekkend. Het ifscheid van Mevrouw Wi'll-^ms -ran haren 1 ;chtgenoot was zeer aandoenlijk.- Al de passagers aan boorc van beide schepen gaven iucht ( lan hunne vaderlandsche §:evoelens en te nidden van de pîechtige stilte.die op den Oceaan t aeerschte, Koorde men op zeker oogenblik luicî- J ceels roepen : Leve de Konin^r ! Leve België ' c M. Martens verzekerde ons dat het oogenblik c îoo plechtig aandoenlijk was, dat iedereen de t :ranen in de oogen had. Men kwam te Dakar aan waar men niet mocht lanlanden omdat de pest er heerschte en Kona-<ri, waar men dan naartoe stoomde, moest men .aten liggen omdat men de reizigers aanzag als < verpest. » Ook te Grand Banam was het onmogelijk aau wal te stappen vooi dezelfde reden. Eindelijl: kwam men 'e Borna aan waar al de Witten ge-nilitariseerd waren. Nadaj: men aan den h^e ■ [xouvçriiéur voorgesteld was, ging Mr Martens în nog andere medereizit^ers hunne diensten lanbieden om als vrijwilliger in Kcfnço te mogen iienen. Dit aanbod kon niet ingéwilligd worden. De boot werd te Kinsasa in oorlogschip veran-lerd.Men bezocht eerst Borna waar ailes prachtig s ingericht. Hier zijngebouwen die voor niet? noeten onderdoen voor de prachtige huizen van 3russel. Van Borna ging men naar Matadi, dan îaar Thysville, Kisantu, Kingsassa, Leopold-dlle, Brassa ville (Fransch Kongo). ^ Er werden uiistappen gedaan op den Hoogen >lroom. Er werden ook 8 dagen overgrbracht in Vlayombe, weik een ecbt Eden is. Van af kiio-neter 40 is er een oerwoud dat voor wat natuur-ichoon aangaat een echte droom is. Hier werd de groep in twee deelen gesplïtst. 3e eene giag naar het kamp van Lukula, de mdere naar de Missie van Kangu (Scheut), van vaar verder uitstappen ingericht werden in den ^îayonbe. Men werd in al de plantagies op zeer îoffelijke wijze ontvangen ; in 't bijzonder in leze waarvan de bestuurder een Italiaan was en n eene andere, deze van baron de 't Serclaes. » Men bracht ook bezoeken aan de dorpen waar ] îooit een witte vrouw een voet. gezet had. Hier varen de zwarten vol bewondering voor de Belgische vrouwen en voor de witte mannei). ?ij aanzien de witfen als iets bovçnnatuurlijks. 3en elektrieke zaklamp was voor die zwarten j îene openbaring en toen zij voor het eerst de c îlektrieke straal zagen, liepen zij weg. £ Te Borna verbleef men 17 dagen. Sr werden f )ezoeken gebracht aan de groote Staatsplante- c •ijen. Ook ging men de paardefokkerijen zien, s lie opperbest ingericht zijn. Te Zambi waren Drachtige specimens te bewonderen van Java- i icesche paarden. Op de eilanden Matébe was de 1 i/eekweek: bewonderingswaardig. ] Overal werden de Belgische toeristen met ^ ^eel voorkomen en op de hoffelijkéte wijze ontvangen. Gouverneur Fuchs deejl ailes wat i mogelijk was om de toeristen aang^naam te zijn. t ^1 de reizigers wareu het eens omte bekennen lat de zwarten zeer goed behandpld worden. | Maar wat zou moeten veranderd worden, is het verblijftermijn der Belgische ambtenaars aldaar. Dit verblijf '.ermijn werd onlangs verkor1. Welnu dit is volkomen mis. Het verblijftermijn jou veel langer moeten zijn dan nut Dit zou veel aut en voordeel brengen aan de kolonie. De Belgische *oeristen waren vol bewondering yoorde Engelsche inrichtingen in Kongo. Den 17-Septeînber had het vertrek plaats naar > Europa. Men landde allemaal aan te Tcneriffe ( Dm bananen te laden. Toen de « Anversville »in 1 le Engelsche wateren kwam,hebben de toeristen <; ;enen nacht doorgebracht welke zij nooit ï zullen vergeten. Er werd aançekondigd dat de iDûot gevaar liep op de mijnen te locpen en dat ! 5r met veel omzichtigheid moest gevaren wor-3en. j En wat de tocht nog gevaarlijker maakte, was i Ben dikke mist die op zee heerschte. Op zeker 2 Dogenblik meenden de toeristen dat hun leven :en einde gckomen was. De * Anversville » noest viif maal stopp T. op bevel van de En^'el->che oorlogschepen. Dezen die eene reis ded;n Dp zee tij.'lens dez< n droeven oorlogstijd, kunnen jesefien wat,zulks beduult. Ilet hier beschrijven is t,otaal onmogelijk. Eindelijk kwam men te Londèn aan den vierden October en de heer Maertens sprak ons in ^eest-Iriftige bewoordin.^en over het een daar gedaan cvordtdoorh'^t Ergelsche volk voor de Belgische iduchtelingen. Het verschil is ;^root vergelel*en met hrt<;een naendoet in Belgie. Geen wonder. En a e la nd js sen ^root en machtig land. Toen M. en Wed. Maertens te Oostende aar.i wamen hadden zij die mceite om een onderkomen voor den nacht :e viriden. Er wris ook een trein met Belgische jekwetsten te Oostende aangekomen. Op 8 Oktober kwam M. en mev. Maert'ens te Evergem aan en niettegenstaande de lanjje rei jaf M. Martens ons bereidwillig bovenstaand interview waarvoor wij hem hier innig be-^lanken. D. Trospen uit Kanàda naar het ûorloijsvefl Kplonel ,Sam,v Hughes, Mmrst^r véîî oorlog. zegee Dondercur', dat Kanada nog tien korpsen <an eu zal zenden. Wij zullen 100,('00 m n naar Europa sturen om Engeland bij te sprinuen, zei Colonel Huyghes, eu. nog meer alshetmoet zijn Wij moeten winnen, was Colonel Huyghe's besluit. Eene voorspeilsng. Een Amcrikaansch doktor die den dood vrn Mac Kinley en de aardbeving van Rio de Janeiro iroorzegd heeft schrijft in een AmenkaanscV Dlad dat de Duitschers en den 'l^eizer den >;ena leslag i.ullcn krîjgen tusschan 9 -en 30 December. Hopen wij dat dezê voorzegging bewparheid vorde ! De Belgiâcha deiei atie uiî Âmaj-ika îerug. Londen, 8 Oktober. — Men meltlt dat de 3elçische dele,^ itie, ult de ministers Cartor le-VViart, De Sadeleer, Hvmans en Vander /elde bestaande, en cjie met e^ne bijzgjid '/c joolschap naar Arneii!;a is gelast gewee^t. \edeu Zaterdag te Londen verwac|u wordt. Een warboelin Duitschland. !3e eene g-eneraa! na den aan de «leur gswalsfc. Weini^e dagen geieden, meldde® men dat dt iîoogecchool van den geleer len wiisgëer Kant e-Koînigiberg, aan gencraai von Hmdenb irg, lûn:-hev?JJaebb«?r - C .Si'Truraro*, lët doktoiaat Kad verlccnd, oradat 1 m het stanU )eeld van dezen geîoerde had gered (!?) De heîd van lie*: staiv \ s ;'d, die door d< Duitsche bladen werd bc^<vierrookt, heeft nu ajne matten mogen < -rôîlen en is vervangén loor genera.al -von Morgen. Het is zekerlijk eene zenderlinge manier van len Keizer om z?:]ne generaals, die standbeeldeu 1 edden, maar voor de Russen ga'^n loopen te '■ >eloonen. De \bevelhebber der plaats van Coblentz is >ok vervangen door gr 11 ;iaal Lockwald. ' En die nu ook zijne matten heeft mogen oprol-en, isgeneraai von Moltke. Enfin, t gaat goed in Dait -chland; men veran- 1 lert daar van gênera is gelijk van hemd. Tôt hiertoe heeft men nog niet ge'ioord, dat 1 le Franschen, gencraai Joffre afst'ell n, dat de ïngelschen, generaal French vervangen, en dat 1 le Russen généra 4 Rennenkampf aan de 1 leur hebben gew lscht. Men ziet dus wat war-»oel Duitschland is. î teDoi^cJe^oIomaal ; VBîtzWondBî]. I Het Duitsche koloniaal rijlc, waarvoor zoo"ele ! >pofFerint';eu werden gedaan, verdwijnt sfil ai 1 •an de werëidkaart ; het wordt langs aile kanten .oor de verbonden mogendhed' n ingepalmd ; ) erder worden al de posten van diaa.lloozen elegraaf die Duitschland in zijne oveVzeesche r •ezettingen had opgericht, vernield, of veroverd [oor de bondgenooten. 1 Duitsch Afrika werd nog niet heel en gansch ^genomen, doch Togoland, en de golf van [ juinea viel in handen der verbonden leger- 1 aachten, en de belangnjke post van diaad'oozen ^ elegraaf te Kamena. een weinû: in het binnen- A and bestaat r iet meer. Togoland is door de Fran- chén en Engelschen bezet en de troepen rukken l ooruit. . ^ Het Duitsche Zuid-Westelijk Afnka werd 2 loor de Engelschen iangevallr n ; Ludc ritzbucht 1 verd bezet, de draadlooze tèlegranfpost van îethany vverd vernield en de overweldiging zal I veldra al'gemeen zijn; ' c Reeds kreeg de meest bloeiende Duitsche c olonie van Afrika. Dar es Salem het bezoek an Engelsche 'kruisers die een vlottend dek ;- •ernielden, eene kanonneerboot en ook eenen f iost van draadloozen telegraaf. let peasioec, der groothsrtogin m ] Mscklsmburg-Strâlits. ; De Engelsche regeering heeft besloten bet •ersioen van 375,000 fr. dat de groother'ogin-^ouairiêre Augusta-Carolina van Mecklemburg-îtrelitz, genoot die, verwant aan de Koninklijke amilie van Engeland, en die door een huwelijk le Duitsche nationaliteit had verworven, af te chafien. 1 De groothertogin van Mecklemburg-Strelitz, s eene zuster van wijlen den hertog van .Cam- ] >ridge, bijgevolg eene kleindochter van Koning oris III, en eene nicht van wijlen Koningin x Victoria. ; De groothertogin is geboren in 1822, huwde a 1843 den^erfprins van Mecklemburg en is de 1 ante van Koningin Mary. ; Dfficîëele Fransche : MEDÉDEELINGEN DE GROOTÈ VELDSLâG | Op onzen linkervleugel wordt het gevecht ■oortgezet met groot gew.eld. De tegen over ilkander staande fronten brèiden zich uit tôt in iet gewest van Lens, La Bassée, vcrlengd door ;roote massas ruiterij, die in 't gevecht zijn tôt in Let gewest van Armentieres. Op het front van aan de Somme tôt aan de tfaas valt er niets aan te stippen. In Woevre heeft de vijand eene nieuwe >oging beproefd om den vooruitgang der bond-enooten tegen te houden, maar zijne poginçen îjn totaal mislukt. Kcededaelinp van Woensdag ta msddernacht. De Duitsche aanvaUen op de twee vieugels afgeslaîjerf. De Duitsche ruiterii achtepuit gedreven. De Fransçheh gaan vs>.;paîî. | Op de twee vleugels waar de aanvallen der Duitschers werden af^esiasîen, heer^cht de volledigste kalmte. Op de > iinkervleu;el der bondgenoolen heeft de Duitsche ruiterij vruchtelooze p<"«giagen aan-ge\\end. Zij werd to a; n het No >rden van Rijsel met gioote verli( zen achteruitgeslap^n. De ^Duitsche ruitenj-regimenten', die met razernij chargeerden, werden letterlijk uitelkaar geslagen,ontredderd en in wanorde opde vlucht ^edreven. Het terrein welk de bondgenooten gedwongen geweest waren te v^rlaten, tusschen Chaulnes en Ro3'e, is door de- bondgenooten hernomen geworden. In het center, zijn wij op zekere plaatsrn vooruitgedrongen en onze troepen bevji den er zich in flink post uur. a Op onzeit rechtervleugel valt niéts aan te stippen. De toestand blijft er onveranderdiinaar onze troepen versterken er hunne positie. De klas van 1914. De rekruten, die onlangs waren binnenjgekc-men ea kort daarna naar de provincie West-Vlaanderen werden gezonden, waar zij beurte-lings in verscheidene gemeenten verbleven, werden daarna naar Duinlcerke gevoerd, van-waar zij nu naar Cherbourg (Normandië)Çwer-ien overgebracht. Vier Ooalenrijksche torpédos en twés torpgdojagsrs gesonken. Uit Ancôîje, Wordt gëmeld : Op de ,kusl van Dalmatin, ziin vier torpédos < n twee torpèdo-jag^rrs, bet slachroffer geworden van vlottejjdè raijnen door Oostenrijk gelegd, Geheel^ de beinanning is verdronken. Het beleg van Prze;nysl door de Russen. De verwoestingez! door de besohietiii§: veroorzaakt. Uit Lemberg wordt, getelegrafeerd dat de zware Russische kanonfcen /onder cphoudçn Przrmysl beschieten en vernietigen. De bescl-ié-iiog is lan ,zaarn, d-ch de verwo^sting is groot. Al de pognKen door de O «stènrijkers ge^aa Dm hiïlp te brengen am het garnizoen de--• iiigwerk«'n i m'slnW ■>'<x^rubte verliezen ondc-gaan. IN BELGIE. Te Bergen. Het schijnt dat de Duitschers tevreden zijn >ver de houding der bevolking van de Heneçouw-;che hobfds'ad. Men mag hen eve'nwel niet te ver vert-ouwenv ^) ze tevredenheid b îet niet dat er ov r de stad m de inwoners ee \é strenge waakzaamhci t vordt uit 'eoefend. Welke ook de gevoelen zijn der Duitschers | e-^enover de Bergenaren, deze 1-ats'en heDbera /an < en vijand eenen diepen afkeer die zich in îeneraispriizend-:» onverschiliigheid 'uc-it geeft. Smds ee n'g dagen betoonen de Duitschers e 3ergen eene zekere ^enuwach igheid, waar-an hua toestand in het Noord n van Frankrijk roorzeker niet vreemd is. Ailes duid- aan dat /ij ;ich van hunnen kant aan eenen ovechaasten iftocht verwachtea, la dat vooruitzicht hebben de troepen die de tad bezetten loupgrachten t;e;raven rond de tad, en het bf lr ^rt, te middan der stad gelegen j| vrerd in observatorium herschaptn, v»nwaar ■en wachtpost, gedurénde d -n dag, de 1/ëv/eging ;a.deslaat, langs de banen in het Zuiden geleg- n, Op den tore 1 werd ook een post van draadlooze èlegrafie opgestéld, fiie in gedurige verbinding } s met den ;iooien Duitsc'nen legerstaf. In ..1 de bezette steden hebbeo de Duitschers •oorzor;,en genomen, om er in geval van aftocht ;ruweli'ike sporen te laten vm hunnen door-:ang. Zoo î ebben zij te Bergen de statie-'"boibven en het stadhuis ond rmijnd, alsook Let kasteel, waarop de bevolking zoo fier is. In atwachting word de Duitsrhe întendencie-lienst in de statie^ebouwen ingericht. Men iakt er brood,slachi er vt e en kookt er.De kaaiea 7erden aaninerkelijk vergroot in t vooruitzicht an het afstàppen van yoètvolk en ruiterii. Ai e treinen met versterkingstioepen houden r geruinien tijd stil, om de sold it^n ioî te laten ich le voeden en ververschingen te nemen, o 'dat de uitgestrekte hallen eenen groot en efter gelijken. Zekeren dag kwamen er verscheidene trans- | torten rekruten aan, der lich'in in massa. Bij j-, loza nieuwe benden za men soldaten van allen luderdom, die er geenzins strijdlustig uitzagen. Deze mrmnen werden m ver scheidene lokalen ekazerneerd, en sindsdien doen zij oefenm en ; ;n ontvangen hun onderricht op de Nerviërs-jf ' daats. Het moet zijn dat de onderrichtingen* veini^ reden hebben, tôt fierheid over hunne^ eerlingen, want het is ten strsngs^e verboden an de Bergenaren, çeboren spotvogels, bij dij aanœuvers dezer halfbakken troepen aanweziè e zijn. ie \î lnîwsrp. Een deel der burgerlijke bevolking heeft Antff verpen verlaten ; de straten vanSt-Nikolaas zijn *ol met vluchtelingen uit Antwerpen. De archieven der stad Antwerpen zijn in vei-igheid gebracht. Van de 23 forlen die de buitenlijn der forten litmaken, zijn er mogelijks zeven, langs de ^ethe, die vernietigd zijn. Menzegtdat twe^ forcen ten Oosten en een en Westen he^zelfde lot zouden hebben ondér-faan, doch zulks schijnt onwaarschijnlijk. Onze afgematte t oepen die ten Noorden van le Ne'he waren, hebben zich moete 1 dfcrug-rekken voor de verplettereu le Duitsche.Jeger-crachten. v. De Duitschers zijn binnerigé Ironger in de )mheining door de wij dé op-1 .ijag van het ^iiiden en hebben daar hur" e^varé kanonnen ■gesteld. Bij middel van zwaar geschut, ichieten zij over de tweede fOTtlijn, op cie stad, ?vaar zij de kazerne hebbjm 1 brand ges'oken, ie Zuidstatie en eenige aanpaU nde huizen. De nog overblijvenpe Tort n zijn bezet door :1e Engelsche troepen, die de v«»rster - te plaats \ntwerpen tôt den laatsten man zullen ver-ledigen.De Engelsche officieren bhjven in verbinding net de troepen drie elders in het land aan den dag zijn en hebben voile vertronwen in den ' îinduitslae. Om de Duitschers te belelten nv< r de Schelde Le komen en ^izoo de forten van d-i» iinkt-roever

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection