Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

1543 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 July. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 28 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wd3pv6d36x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Wflensdag 22 Juli 1914 ■- Prijs per nummer: 5 cenîieman 45* jaar, num. 168 ——»SWWW Telefoon •691 FONDSENBLAD relefooD « MA'KONUHiliWra : Voor] aile aankondigingen twende men zich ten bureclo van het blad. ;-o- KRTE1VFST. Num. 16. té OENT. VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Godsdiensl VERSCHIJNENDE ALLE WERKDAGEN a m » i, mm n 1j w I il t. s I* K «J S VOOROP BETAALBAAR: Per jaar ...... fr. | 5.0» Per halfjaar » S.tt# Per drie maanden » t.OO Voor hsrbergioM : fr. I Î.OO : fr. O.âO; fr. Voor vreemde landen, de verzendingskosten bij te voeiren. bbnigb tjitgave —~^mrTgTiTiiTraamnh lent. 18 Ketfllvest 1 8 Gent I De.aaD':ondiKingen worden «eP!aïtst P« *8*1 aan fr. 0.40. -Reklamen-onder het stads- ' 10' B > 10' I nieuws, per regelfr. 1 .OO. -Begrafenisbehchtea voor de niet geabonneerden, fr. 5.00 GENT, 22 JULI. SWWta OVe^lclj! ! De Albaneesche anarchie ! , _____ f - DE MOGENDHEDEN ] AANVAA.RDEN DE SAMENKOMST MET DE OPROERLINGEN. De vertegenwoordigers der groote mogend-heden hebben geantwoord aan de oproerlingen, < die hun gevraagd hadden i\aar Chiak te komen, 1 om in die stad de onderhantle'inaen aan te < knoopen, betreffende den vrede :n Albanie, dat zij die vraag wel willen beantwoordéri. op voor-waarde dat de bijeenkomst plaats hebbe te Durazzo. In geval de afgevaardigden der oproerlingen van meening zouden zijn dat hunne veiligheid niet genoegzaam gewaarborgd zou 2ijn in die stad, stellen de vertegenwoordû>ers der mogend-heden hun voor bijeen te komen te Sassa Blanco, gelegen op 8 kilometers ten Ooste der baai van 1 Durazzo, van waarzij zullen aan boord gebracht 1 worden vaneenderBuropeeschetorlogschepen, j die voor anker liggen te Durazzo, en, aan boord ; van welk schip, zij de vertëgenwoôrdigers der mogendheden zullen aantreffen. ^ EEN VALSCH AL ARM ! Verleden nacht werd er weêral een valsch < alarm gegeven. I Een geweldig kanor- en geweervuur werd ' gehoord op gansch de singellinie rond Durazzo. De Albaneesche soldaten en gendarmen snelden < naar de verschansingen en beantwoordden het vuur der aan val lers. Dadelijk werden detachementen van Duitsche en Oostenrijksche marine-soldaten aan land fezet en die manschappen snelden op hunne eurt naar de verschansingcn. De aanvallers ziende dat er renfort opdaagde, bliezen den aftocht en de Europeesche marine-soldaten mochten onverrichter zaken naar hunne oorlog- j schepen terugkeeren. UIT MEXIKO. DE HOUDING VAN GENERAAL VILLA. ' Uit officieele bron te Washington wordt ver- i zekerd, dat generaal Villa in het Noorden van de Mexikaansche republiek, belastingen heft, in weerwil der bevelen van generaal Carranza. < Volgens iiilichtingen ontvangen door de Amenkaansche ministers van oorlog en van c marine, zou generaal Villa het ihzicnt hebber. c eenezelfstandige Republiek te vormen. bestaande j uit de Staten Chihulahua, Coahuila en Sènvra, waarvan hij zich zelf als diktator zou uitroepen. 1 HET AFTREDEN EN VERTREK VAN 1 GENERAAL HEURTA. De generaals Huetta en Blànquét zijn Dinsdag I vertrokken aan boord van de stoomboot Dresden ( en de leden van het gevolg van den gewtzen président hebben plaats genomen op de stooœ-boot Mexico, Generaal Huertaheeft Maandag den dag door- T gedracht in zijnen waggon. Hij dee i nieis dan rookenen redekavelen met de pesonsn zijner omgeving, maar hij zâg er min plezierig en ] opgerulmd uit als gewoonlijk. HOOP OP VEFZOENING ! ? j M. Hanna, konsul der Vereenigde Staten te Monterey beve9ti«t het telegram, meldend dat ^ generaal Carranza erin toegestem'l heeft samen j te komen met de drie kommissarissen van président Carlajal om de kwestie te bespreken der overbrenging van de regeering naar Méxiko. ^ Carranza heeft beloofd de vijandelijkheden te g schorsçn gedurende onderhan<!elingen. f Dat is heel vriendelijk van we&e M. Carranza, ^ blijft eyenwel te zien of hij woord zal hôuden, c want daar valtsterk aan te twijfelen, daar de v hoofdman der oproerlingen ons gewoon heeft , 4jemaaKt aan heel wat anders. 1 M. POINCARÉ, PRESIDENT DER £ FRANSCHE REPUBLIEK IN RUSLAND. Maandag te 1 ure 55, bij helder weder, kwam \ de yacht Alexandrin te Kronstadt aan, hcbbend c aan boord Czaar Nikolaas van Rusland. Te 2 ure 's namiddags, verscheen het Fransch s eskader, met président Poincaré, aan ter reede c van Kronstadt. Het loste 31 saluutscho en. , De forten van Kronstadt lostten 21 kanon- t schoten om don Franschen président te be- r groeten. a Président Poincaré werd met eene sloep naar de yacht AU'xandria gebracht. t Op het dek der yacht hadden de gewone groeten en voorsteliingen plaais. De yacht stoomde naar Peterhof. Te 3 urenaderde de keizerlijke yacht de kade I of landingsplaats. Daar werd Poincaré ontvangen door de groot-hertogen Nikolaas, Serges, Cyrie'i, Andréas, \ Dimitry, Boris en het militair hof hebbende ] prins Orloft aan zijn hoofd. Gezeten in een gala-rijtuig, namen de Czaar en ' de président het garnizoen van Peterhof in c oogenschouw. jje uiuziekcn speelden de Marseillaise en eene dicht opeengepakte menigte juichte geest- c driftig den président der Fransche republiek g toe. Daarna reden i\\ naar het vorstelijk paleis. De Czarina en hare twee dochters ontvingen président Poincaré in het witte salon van het r paleis. y 's Avonds werd in de rijke zaal Peter de Groote een galadiner opgediend ter eere van c président Poincaré. g Bij het einde van het diner, stond Çzaar Nikolaas recht en bracht eqnen heildronk uit op , président Poincaré en deze antwoordde in even 1 vriendelijke woorden. \ Beide heildronkea stroomden over van broe-derlijke genegenheid, wàardaerig en die'nstvaar-dig hulpbetoon. Indien die woorden welgemeend * zijn,dan is er geen vergaan' aan en zal nooit meer c eenig land eenen vinger durven uitsteken, zoo- » c mi* naar Rusland als naar Frankrijk ! !... ' Maar ! t UIT ENGELAND. 1 DE KRISIS IN ULSTER EN DE KONINK-LIJKE TUS^CHEN KOMST. Gisteren, lang voor drie uren, op het oogen-blik dat de zitting in het Lagerhuis moest 1 geopend worden, stond het publiek in massa 1 vôôr het paleis Op elkaar gedrongen om de aan-komst der ministeis en dér Lagerhuisleden bij te wonen. " c De Karaer was zeer levendig en al de Lager- 1 huisleden, op weinige uitzonderingen na, waren op post. M. Asquith beklom het spreekgestoelte en kondigde aan, dat hij door den Koning gemach- f tigd was te mélden, dat, gezien de neieligheid i van den toestand, de vorst het als zijnen plicht aanziet eene konferençie bijeen te roepen van de vortegeriwoordigers van al de Engelsche en s Iersche partijén, ten einde al de kwestiën t3 bespreken, welke Ierland betreffen en welke ( tôt nog toe niet konden geregeld worden. Het vorsteMjk voorstel is aanvaard geworden loor de vertegenwoordigers der oppositie-)artijen, door diegene van Ulster, van de natio-îalistische partijén en door de regeering. . Vp'gens de hesli^îng van den koning, zal de rpeaker van het L -;erhuis de konferençie voor-litten, welke hoogst waarschijnlijk Woensdag :al geopend worden. M. Bonar Law verklaarde dat hij eer'iik en mderdanig aan de bevelen van den vorst z^l ^ehoorz^men. Redmond, levendig toeçjuicht door de iberalen, zegde dat hij noch zijne kollegas in rern^n deele kunnen verantwoordelijk cresteld vorden?voor de bij^enroepiQ^ der konferençie ; uj voegde erbij, dat hij het onnoodig dacht )nverschillig welke zienswijze nopens die :westie te kennen te geven en dat hij niet wist )f de koïiferencie ja dan neen eenen uitsïag hèb-Den zal. Daar de uitnoodiging tôt fret deelnemen aan de conferencie, dfn.»vorm heeft van een k'oûir'klij-k )evel. is hij van oordeel dat men moet ■•ehoor-jamen.VIT HAÏTI. DE RUST HERSTELD IN HAÏTI. ,Uit Port au Prince wordt geseind, dat de iproerliogen, die gepoogd hadnen het bewind te jverrompelen, verslagen en op de vlucht ge-Ireven zijn. Een groot getalhunner hebben eene ;chuilplaats gezocht in het Dominikaansch ge-antsenap.De oproerlingen legden het zoo bont aan joord, aat zij zelfs geweer- eu revolverschoten osten naar de gezantschappen ; zij schenen het >ok hoofdzakelijk gemunt te hebben op het jezantschap van Duitschland. Gelukkig werd er nemand van de legatie getroffen. De regeering van Haïti heeft de hoofdmannen 1er belhamels doen aanhouden en door den top schieten. De orde is hersteld. Een groote jeu s. Onze geuzen wandelen op geen rozenpad n deze zomersche dagen. Zij hebben den Spanjaard Ferrer « heilig». 'erkiaard, en hem te Brusse! een standbeeld jpgericht : de man was volgens hen êen lachtoffer van den haat der Spaansshe :athoiieken. Onze lezers weten dat Ferrer, door het îpaansche krijgsgerecht werd veroordeeld ,1s opstoker van eenen opstand die te Bar-:elona uitbrak, en gedurende welken :loosters en kerken werden bestormd, inge->eukt, verwoest oPgeplunderd, eh kloosler-ingen werden mishandeld en vermoord. Onze geuzen schreeuwden dat Ferrer ;eene aanhitser, geen opstoker was en dus inrechtvaardig was veroordeeld en door len kop geschoten. Die martelaar der vrijheid moet geheiligd rorder. en zijn aandenken vereeuwigd. Men tichtte hem een standbeeld op te irùssel. Onze geuzen deden ook pogingen, — de leer Lorand, radikaal Kamerlid, ging er oor naar Spanje, — om te bekomen dat het iroces van Ferrer zou herzien Worden. Maar de liberalen die dan aan het bewind raren in Sparje antwoordden hem, dat ei eenekwestie konzijn vanherziening varr dat ■roces, dat Ferrer volgens al de vereischten er rechtspleging in voile onpartijdigheid pas gevonnist, en plichtig bevonden aan letgeen hem ten laste was gelejfd — wat aet den dood wordt gestraft. Daarmede was het af. Het standbeeld ileef te Brussel staan ; dat vernamen de ipanjaards en in den laatsten tijd zonden zij an het Betgisch gouvernement met hon-erden vertoogen, vragende dat het stand-leeld van Ferrer te Brussel zou weggeno-nen worden, als zijnde eene beleedigiug an Spanje, eene natie die in vriendschaps-letrekkingen met BelgiS is. Meteen is de kwestie van Ferrer weer te lerde gekomen. Een gewezen sekretaris en medewerker an Ferrer heeft over de gebeurter.issen van îarcelona een boek uitgegeven, dat het even van den geuzen-heilige nog wat beter loet kennen. Ferrer is begonnen met garçon te zijn in en koffiehuis ; dan is hij treinwachter ;eworden. Hij werd uit zijnen dienst ontslageB, ladat een priester in een kompartiment an eenen trein gezeten, op welken Ferrer lienst deed, vermoord én fcestolen was :eworden. Men heeft de stellige bewijzen met dat <efrer deze misdaad begaan heeft, maar de ermoedens tegen hem waren zeer sterk. De briefwisselaar van het Hollandsch iberaal blad Algemeen Handelsblad twijfelt r niet aan dat Ferrer medeplichtig is ;eweest in den aanslag van Mateo Moral egen het Spaansche koninklijk paar, toen let na zijn huwefijk van de kerk terug keerde. Die aanslag maakte 127 slachtoffers ! Daarna trok Ferrer naar Parijs; hij naakte er kennis met eene katholieke jufifer Meunier. Deze, bevindende dat Ferrer, den gods-lienst verloren had ; trachtte hem te be-:eeren en Ferrer deed alsof hij inderdàad veer tôt het Geloof terugkeérde. Jufier Meunier bezette hem daarom haar ortuin, ongeveer 1 miljoen om het geld te lesteden aan goede werken. Ferrer stichtte er zijne beruchte moderne cholen mede, die révolutionnaire en anar-:histische scholen waren. Ferrer verstootte zijne vrouw; hij ging met eene andere leven, Leopoldina Bon-nard ; toen hij haar fortuin, 100,000 fr. in handen had gekregen, liet haar te Londen zitten met haar kind.in de grootstearmoede. Hij eefde vervolgens met. Solidàd Vilia-fianca, die hij van fabriekwerkster lot schoolbestuurster verhief. Hij maakte deze werkstellig tôt de laagste praklijken. De drie kinderen welke hij uit zijn wettig huwelijk had liet hij aan hun lot over. Ziedaar nu de grrroooote man van onze geuzen. Dat ze zijip standbeeld maar laten staan te Brussel — het zal dienen tôt hunne eeuwige sebatrde. Elkeeu zal l^unnen zeggen : ziedaar den man, welken onze geuzen lot toonbeeld nemen : een moordenaar, dief, echtbreker, slechte vader. In verschillende steden hebben de geuzen den naam van Ferrer gegeven aan plaatsen of straten om hem te verheerlijken — ondei andere te Gent ! Ze halen er eere van ! KRISIS. « Krisis » in het Vlaamsch gez»gd is niet anders dan « slechte tijd ». Van aile kanten wordtgemeld dat er krisis heerscht, — dat het slechte tijd wordt. Waaraan ligt het nu dat het slechte tijd wordt, — dat het werk en de geldwinning vermindert ? De heer Soupart, voorzitter van de Association Charbonnière van Charleroi en Neder-Samber, zegt dat de eerste oorzaak ligt in de onzekerheid van den politieken toestand in Europa. Zoohaast die onzekerheid gebleken is, tengevolge van de erristige wending welke de Balkaansche moeilijkheden op zekeren Oogenbiik genomen hebben, isde vlucht der nijverheid geknakt geweest. Die onzekerheid wordt gedurig onderhouden door bedreigingen en oorlogstoebereidselen. Het toppunt van den grooten voorspoed der nijverheid welken we beleefden waS nog niet bereikt als de vertraging der zaken zich heeft voorgedaan. Ziedaar wat de heer Soupart zegl. De voorspoed zou nog eeniiçer; tijd kunnen blijven toenemen hebben, ware de politieke gezichteinder vrij geweest van wolken. Het spreekt van zelfs dat gedurende de oorlogen in de Balkans, allen handel en aile nijverheid daar om zoo te zeggen, stillag. Dat had grooten invloed op de landen buiten de Balkans zooals België. De Balkanlanden zijn vruchtbaar maar nog niet dicht bevolkt ; men was er volop bezig met het aanleggen van ijzerenwegen, het bouwen van nijverheidsinrichtingen, enz. en de grootnijverheid van Bo'.gie en van andere landen had groote leveringen te doen van benoodigdheden voor dat slach van werken. Met den oorlog heeft die ontwikkeling van zelfs opgehouden en vele diugen heeft men half voltrokken moeten laten liggen. Men had gehoopt na den oorlog voort te kunnen doen, maar, ten eerste, er. zijn vele behoeften van aliereerste noodzakeîijkheid aan welke men het geld moet besteden, en ten tweede, de politieke toestand is onzeker; ia bijna aile landen wordt eene roekelooze maar gevaarlijke taal gesproken, die de ergste gebeurtenissen laat voorzien. België moet zijne nijverheidsvoortbreng-selen grootendeels uitvoeren ; daar ons land ten voile uitgerust is voor den ekonomischen strijd en dat het zich enkel op de lioogte moet houden van den vooruitgang. Andere landen buiten de Balkanlanden zijn vatbaar voor vruchtbaarmaking en be-werking ; maar ook daar dienen eerst en voôral spoorwegen en andere wegen aange-legdte worden, en de goede gewesten ge-naakbaar te maken en de voortbrengselen te kunnen uitvoeren. Maar om daar kapitalen in te 3teken, zouden degenen die geld hebben zeker moeten zijn dat hurine onderneming niet zal tege'ngekant worden door eenen oorlog, welke de kapitalen zou beletten intrest af te werpen. Daar die zekerheid niet bestaat verkiezen de kapitalisten hun geld niet in de waag-schaal te stellen. Dat is te begrijpen, Uit dat ailes zal men besluiten welke oneindige verantwoordelijkheid diegenen op zich laden die door woorden of dâden tôt eenen oorlog willen komen. Zij zijn de geesels der menschheid. M. Soupart zegt dat de algemeene werk-staking van 1913 in België niet eene oorzaak der krisis is, maar zïj heeft in België de krisis verhaast en verzwaard. Onze nijveraars, niet wetende wat er uit die werkstaking (ijing voortkomen en hoe- lang ze ging duren, dierven de bestellingen niet aannemen weike men hun deed. De bestellers gingen elders. TOen de werkstaking voorbij was, spoe-diger dan men verwacht- liaH, dan Waren onze nijveraars eèn groot dee! besfellin^en kwijt, en de invallende krisis maakte dat zij niet!heel meer vlot zijn geraakt. En het is gedurig al langsom slechter gegaan. De algemeene werkstaking heeft voor uit-werksel gehad dat onze werklieden eeji aantal honderd duizenden franks hebben verloren, die zij anders zeer wel hadden kunneif verdienen. Dat hebben de werklieden aan de roode onruststokers te danken. Wij hebben dat voorzegd — men heeft ons iriet geloofd en nu een jaar nadien, blijkt het dat wij maar al te zeer de waar-heid spraken. Niemand echter zal daarom een zier wijzer worden. Promcieraad ma Oost-Vlaanderan Zitting van 21 Juli 191I+. De zitting wordt geopend om 2 1/2 ure onder voorzitterschap van M. Van Wynckel, onrlerv. M. de Goeverneur geett toelating den zittijd te veriengen. Tweade stemmlng der begrootlng. Opcentiemen Op de grondbeljstiog en de personeele belusting. 1 De heer Van der Hakghpn vraagt dat eene l • studiekoinmissie ingesteld worde om de gelde- c lijke middelen der pr'ovincie te onderzoeken. De heer Verwilghen. De wet legt on-; j nieuwe uitgaven qp, we moeten geld hebben , om ze te kunnen betalen. | M. WurTei, vraagt de kwestie te verzenden naar den buiten^ewonen zittijd van Oktober. 1 M. Verwilghen. — De raad hesft nieuwe £ uitgâvên gestemd — hij moet ons nu geld bezor c gen om ze te kunnen doen. c De voorgestelde opcentiemen worden gestemd. \ MM- Liebaert en Wurth zeggen dat zij de f taks van 11/2 per cent op het mobilier van meer ç dan 250 fr. niet zullen stemmen,omdat ze groote- ^ lijpcs moeten dienen tôt uitvoering der school-wet. M. Wurth is voor ae belasting op het 2 inkomen. De nieuwe laksen op de huurwaarden en het t kadastraal inkomen worden gestemd. De Raad beslist eene lee iing van 243,000 fr. \ aan te gaan. uitkcerbaar in 33 jaren, mot 59 stem- c men 'egen 4. Afwateringr der Poldex'a. — M. Van de Wattyne roept de aandacht van den Raad op den erbarmelijken toestand van de Polders te Assenede, Bouchoute, Bassevelde, die geregéld bij groote regens onder water komen. Dat komt omdat de Isabellesluis en den Braeckman verzanden. De polders zijn weinig boven het.peil der zae gelegen. Ef'n arrest van het Beroep van Gentze^t dat het 't Gouvernement is die moet zorgen dat het water kan wegvloe'en. Er bestaat een allerschoonste ontwerp om den toestand te verbeteren ; het is opifetnaakt van den Hollandschen Waterstaat en is nu onder-zoek bij den heer Van Houtte, ingenieur van Bruggen en Wegen. Een man kent het niet, dat is de Belgische minister. Ik zeg het niet om den heer minister te laken maar om aan de kaak te stellen de han-dejwijze van vele bureelen die altijd stokken in de wielen steken als kleine vooruitstrevende gemeenten werken willen uitvoeren. (Bijtreding). Ik stel voor den wensch uit te drukken dat het Gouvernement zoo spoedig mogelijk maatregelen neme. (Toejuicliingen). De heer Gouverneur maakt voorbehoudingen, Die kwestie staat sedert lang aan de dagorde : eene internationale kommissie is ingesteld ; zij heeft besluitselen genomen die nu aan het be-stuur onderworpen zijn. Mits die voorbehoudingen treed ik zijn voorstel bij. (Toej.). M. Vuylsteke spreekt ook over polders en afwatering. M. De Keghel teekent eens te meer verzet aan tegen de verpesting der Schelde, door het vuiie water der Spierebeek dat van Roubaix en omtrek komt. Dat is een groot gevaar voor de openbare gezondheid. , M. D'Haenens beschrijft den iammerlijken 1 toestand der Polders van het Land van Waas, t herhaaldelijk geteisterd door overstroomingen. Eene vierde sluis zal gebouwd worden te Kalloo ; dat zal g eene beste oplossing zijn voor Vracene Polder ; door de schuld van zijn Polder-bestuur dat zich heeft laten leiden door beweeg-redenen vreemd aan de polderbelangen. Men stemt de begrooting bij naamafroeping. 1 De heer Gouverneur verklaart den zittijd ge-sloten. De raadt gaat uiteen onder den kreet : Leve de Koning! Het is5=1/2 uré. ALLERLEi. Wat is dat nu weer. — Over het libe-raal banket te Hasselt wordt geschreven : f Door de heeren Goblet, De Vèze, Per-soons, Neven en Peten werd met klem en tevens onder daverend handgeklap ver-klaard dat het tegenwoordige kiesstelsel moet verdwijnen en plaats maken voor vol-komen gelijkheid. » Te Ha|selt waren dus aile liberalen voor het Zuiver Algemeen Stemrecht. Hoe komt het dan dat enkele dagen nadien, verleden week namelijk, La FlaAdre Libérait schreef niet in te zien dat de invoe-ring ineens van het Zuiver Algemeen Stemrecht mogelijk zou zijn, en dat de formuul die nu het meest kans heeft, die is van eene tweede stem aan den huisvader op 35 jari-gen ouderdom. Waarom heeft de heer Mechelynck, voorzitter van de liberale partij, die op dat feestmaal aanwezig. was daar niet gezegd dat de Gentsche kopstukken voor het Zuiver Algemeen Stemrecht niet zijn ? Het Z. A. S. is goed om geestdrift te ver-wekken op banketten, maar achter de schermen paloeteren de liberale kopstukken het anders. Onzifdig onderwljs. — Te Orthez, département der Neder-Pyrenéën is zekere onderwijzer Dales, die schrijver is van den Bond de Socialistische onderwijzers. - Die man ligt overhoop met het gemeente-bestuur dat Republikeinsch is. Hoor liever : De heer Dales had de gewoonte in het stedelijk verblijf (voor onderwijzers) de leden te ontvangen van den socialistischeh Bond. Die samenkomsten waren nogal luidruch-ïig, zoodanig dat audeie onderwijzfer? bij Jat'gemeeubestuur klacht legden. Het bestuur besloot eene tweede trap te aten maken, welke zou dienen voor de eden van den socialistischen Bond. Dat beviel den heer Da'e; niet"; die déa Jndernemer en zijne we:k!ieden wegjoe^. Het gemeentebestuur vtoeg dan de ver-Jtaarsingvan den heer Dales aan de hoogere îverheid, maar bekwam dat niet. De Bond der onderwijzers. koos de partij 7an den heer Dales ; daarop hebbe.j de neier en zijne adjunkten hun ontslag inge-iiend ;de voorzitter der komiteiten van de (vereldlijkescholenen dekantonaleafgevaar-iigden nebben ook hun ontslag gegeven. Dat ziert er daar lekkei e ondei wijzers uit n 't Zuiden van Frankrijk. Hoeden in aluminium. — De hoeden n aluminium zullen weldra volkomen i'a le mode zijn. Ongelukkiglijk is dit uiterst lichte hoofd-ieksel iiiet voor ons, mannen, maàr uit-luitelijk voor het schoone geslaCht bèstemd. Deze hoed, ondoordringbaar en waaiaaa nen aile vormen kan geven, wordt in Imerika reeds veel gedragen. Automobiei ongevalien. — Een nagistraat maakt de volgenue belangwek-:ende opmerkingen nopens de automobiel-mgevallen : Onder burgerlijk oogpunt beschouwd, :omt het zeer zelden voor, dat deze die het ingeval veroorzaakte.persoonlijk aansprake-ijk gesteld worde. Iïet is de verzekerings-rtaatschappij die, met eene betrekkelijk ;eringe premie, al de verantwoordelijkheid ip zich neemt, en de familie van het slacht-ifter schadeloos slelt, wanneer het in rechte \rordt bewezen dat de automobilist eene out bedreef. Hieruitvolgt.dat de autorijder, ens dat hij verzekerd is zich 'njet meer heeft é bekommeren om de burgerlijke gevolgea ijner o voorzichtigheid. De schade weze aanzieulijk of gering, dat ilijft voor hem gelijk. .« Wees gerust, zegt hij ; indien ik in ge» ireke ben, zal mijne verz'ekeringsmEjat-chappij betalen. Anders is het get-teld met de strafbare.ver-ntwoordelijkheid; de beginseler. die orze Vetgéving beheerschen, zouden ten minste, n geval van strafbare fout, ten strengste noeten toegepast worden. Volgens de Belgische wetgeving wordt er leàlag gelegd op de voorwerren die dièneien im het misdrijf te plegen. Wanneer een automobielist klaarblijkelijk ene fout heeft bedreven, en bij gebrek aan ■oorzorgen of voorzichtigheid eenen dood-lag heeftbegaanofvrijwiliig ergekwetsuren îeeft toegebracht schijnt het dat hij niet zou nogen ontstiappen aan de verbeuring van ten auto die het ongeval veroorzaakte. Een enkel voorbeeld door onze rechï» lanken daargesteid.zou er veel toe bij iiageu im wat voorzichtigheid in te prenten aan ail van autoniders, die zich gei oegzaam lesciiermd e gedekt achten door hunne ■erzekeringspolis. Indien dit middel al te radikaal voorkomt, :unnen wij een ander vinden. Op jachtgebied, heeft de bestuurlijke iverbeid het recht, de toelating te weigeren ot het dragen van jachtwapen-;, onder meer, aan alwie sedert twaalf maanden, wegens ivertreding der jachtwetten werd vei oor-leeld ». Waarom zou dergelijke maatregel niet :uniieh genomen worden tegeuover deavlto-;eleiders, aan wien, in geval van veroor-leeling, gedurende eenen bepaalden tijd de; ■ 'oorgescFirevene nummerplaat zouwoideu ;eweigerd. Het ware voldoende daartoe een eindje vet te stemmen. De koninklijke familie, die thans te 3iussel verblijft, zal na de nationale feesten laar Oostende wederkeeren. De Lord-meier van Londen te Brussel. — Hare Majesteit de Koningin !al heden het feestmaal bijwonen dat in het foninklijk paleis te Brussel, heden zal plaats iebben ter eere van den Lord-meier, en ieden der korporatie der stad Londen die îen magistraat vergezellen. —♦— De nieuwe spoorll|n Brussel-Ziiid-Gent-Sint-Pieters. — De werken dezer nieuwe spoorlijn voideren regelmatig. Het baanvak Denderleeuw-Gent-Sint-Pieters zal binnfen kort in dienst gesteld worden en de volledige Iijn zal in den loop van 1915 kunnen uitgebaat worden. rHI— Ter nagedachtenis vain pater Dâmiaan.—Te'sGiàvénbrakçI werd eene gedenkplaat geplaatst, aan de gewezen lokalen der middelbare school, thahs-de katholieke kring. Het op'schrift vei meljt dat pater Damiaan twee jaren aldaar verbleef. Eene Grieksch-Turksche konferençie te Brussel. — Ten gevoige der onderhandelingen, die sedert tei.igen tijd te Konstantinopel en te Atbene plaats hadden, zijn de Grieksche en 'Jttomaah-sche regeeringen overeengekomen nopenè ' eene basi%«volgens dewelke de verscheidene geschillen die tusschen de twee ianden. hangende zijn, zullen geregeld worden; Er werd bepaald dat de twee kabinetsoversten elkander eerlang in eene stad van een onzijdig land zouden ontmoeten. Brussel werd als plaats der bijeenkomst verkozen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods