Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

340 0
01 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 February. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 25 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hd7np1xd05/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

5e JAARGANG. N. ~-H PRIJS : 6 CENTIEIV». VRIJDAG 1 FKBItUARI 1916 ABONNEMENTSPRIJS : Binnealand (Étapegebied uitgezonderd), fr. 3.75 per kwaitaal. (ALLE KOSTEN 1NBEGREPEN) Mea wende zich tôt de postkantoren. VERSCHIJMT 'S MAMIDDAQS met al de ochtendtelegrsmmen. BEHEER EN PUBLICITF.IT • 75, Ànspachlsan, 75 (Beurs). Kantoor te fiENT : Gazet van Brussel ————_______ AANKONDIGINGEN wordea aanger,orner, : 75, Anspachiaan (Beurs). - 52, Warmoesbenr. PubliciteitDc. CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. VERSCHIJNT 'S SÏAMSDDAGS Rîet al de ochtendieiegramm@r._ Elke medewerker is veiaiilwooidelijk voor het-geen liij schrijft. Ongevraagde stukken werden in geval van niet opneming, teruggezonden zoo er liet noodige porto is bijgcoegd. Onze ûiamantntjvsrhesd bedreigd? Op cicn féos,tmaai ter ct^e van admira^ fcnr iiu^^i^ii Weiuy.a, te Londen gegeven op IV Januari j.L, Leen Bàm'&Sj ver tegonwooraxgeir van de Engeisciie arbeiders-paxbij in lxet oorlogakabinet, gospro^bn van do « Kort-« zieiitige, demme po.itiek, waardoor 90 t. li. van. <ie » dianianiten,' dS-e al.e uit Bribsen gebied kwamen, naar « Nedeirland, België en Duii^cinand g^zonden wer-« -don, ont d'aar gostepen te wordea. Over een paar jaar « zwudexx vijf oi zesduizeiid mansdiappen zonder Dee-<i non, -die huu plie-ht m de loopg'râïvea gedaan hebbeii, « in Engeland de diamanten tsn.jden eu siijpen, die En-« geland vroeger in Duibscbland iiét afvveikem. De nieu-<i vve ntijyeiihgid w.as van ontzaglijk bdaitg Wij weten nict ol de bijzonuerc verwijzing naai Duitsehland, ais bet gebied waar Engeland zijn diamar,-tan vôôr den oorlog zou hebben laten sdjpc-n, te vvijten is aan een geographisch - ekoromiscbe vergissing van wego den Engeischen arbeidërs.ie:der en minister, dan W;el- of wij hier te doen hebben met een oratorxsohe voor-zoffg om zeifs onder de Engelschen niet eeuig opzien door zijn bo-ude vexklaring te vvekken. irnaiérs een Diiitescbe diamantnijvexheid bestond er vôôr den oorlog aagenoeg niet. Duitsehland bêlde slechts een paax bonderd dianmanbsiltijpeis .en het kan zeifs te Loaaen niet oabekei.d wezen ,dat Duitsehland niet eenmaal in Btaat was zijn eig-en dianiaauit uit West-Afiika te bevver-keri, vormits pas vôôr den ooriog de inonopooi-aainkoop yan de voortbrengst dozer diainantvelden van het Ant-werpaclie diamant - syndikaat naar d'en Londerschen gi'oot-handel-in-ruw was oveig g a an. De ■dliaanaait-nijverhjeid was tôt nu toe _e.cn bijna uit-Biuitend BeJgiseh-Nederiandscli belaing, beide landen tel-dien ongeveer een gelijk aiaaiuxl dianiantb'&workers, dat in 't gefeeetl zcnowat 25,000 koppen bedioeg, en men kan er zxeh niet over vervvondercn dat de vcrklaringen van Barnes doar onis nict zonder bczorgd'hoid worden gele-fèaii.De diamautnijverhcid vertegenwooidigt. een van de allerbeiangrijksle takken van onze nati'onale badrijvig-liioid. Yooir de stad Antvverpan en haro V Laamsch-e om-geving is zij een levens-ziaak en wij ntaeten voor Laar behoud strijdeui met vastbemdenheid en kracht van daden. Onder al onze inckistïieén is et; overigcns geeiie fcweedie, weifce me.er gesohrkt is om binmtsi den kortst mogeiijken tijd te wo-rden herstedd van haar tijdelijke ontreddiering en welke met beperkte middelen meer kart biidragen tôt liet lierafcel van ons ekonomiseh bezit. Wij oaitzeggen de Engelsche regeerin.a; geenszins liet redit om van de midclekn van het rtjk in de eerste plaats voor haar eigen orderdaiven partij te trekken tn wij eôrbicdigen volkomen de vooîziioning, vveike nj toont om aan liane verniinkbe soldaten een menschwaar-dig bestaaa dooir hun eigen werkzaanibeid te vci-schat-Een, maar zij moge ook begrijpen dat wij niet verwaçh-teai dat zuifcs gescluifidein zou tea koste van het kieine S îrtrJ^r&'ssjK E van Bames te rijmcn vallen mei de®F u..,,l(iiP, KelofLetn tewenovea? oas vok tvoar cte ii.n.geii«.ne ÏSeSng?^nm aîgelegd dat liet Britscbe njk zou kspringen voor dan &i»adigem wederopbouw van onze ^De^omstandighedeai. aelf overigeps, waaxin sche diamantnijverhead schynt te ztdleui tôt stand le koanen, makeui de onbew.mpelde verklaivngen van Bar nés voor ons nog pij,nlijikor. Terwijl îodere toevoei van -xuw-diamant, naar bet bezetbe gtb.cd, niettegeifâtaande aUdiang d, e weid uitgeociend, «-fge^eaen dot» riuï.-and, wardi van de jumvvezwbad te Londen van enkele honderden uitgeweken Ëelgische dl amaiEitbewerbers &?bruik gemaakt om liinp-pm in bet vak op te leide.il, oiseboon er loch oui toe S^g ibHnt te Ucaan, dat de. EngeJsclie pgeermg 'zaf"nudcweik&n opdat géeae Beigische speoa.e nuvc -•iieden bij geiegenucid van den ocr.og, naar Lngeiar, "tS SSï i-iî * «««» =riin' s niet nu eerst'door de beiaiighebbende faingcn bemeikt Sia Sei abor Henn Polak, vooazitter van dm A. Vr n B keeft er in het vakbiad van aeze vei eeni^mf, Wangs'4«ne reeks merkwaardige ■ £in zoo wij goed zijn îngelicht, heett ook b-t Unicice Bokisch Komiteit voo.i Engeland van zijn bezorgdneid boogerhands iatein blijkea. Wij zelt beboen »^dert 1 jaar onverpoosd monte gedaan te be\oegti r - «m de veirdedigiaig van onze, diam«ntoel.«igbn met doentOT band r,emen, maar wij a>ud®n een openbare bcapreking van dfvze aangelegenneid ^ben vermeden indien niet het optreden van minicar Ban.es STSE^ate had om ook de openbare opmie met ËTSk» Kmk S»a.™ ». *»* toi niet zoo lieet gegeten wordt aîs ze gdkookt wordt, niaa. wij moeten ons ook «iet ovengeven aan slnimo^lpoii tiek Yindl men dat de woorden van ministesr Bai ne. de bezorgdheid der Belgis-che arbenders nnst moeten op-weikken, bat onze regéering ze dan zoo «poedig moge lijk op zakeiijke wijze opheldsJ*€n, mdien echter ; dat zn dan geei- mœ.te ongedaan lato om onze dian-tant Sveihâd togenover de toekomsl te beschutten. VV , ziin e.r verre vanaf liaar van werkloosbead m dit op rich be beschu.digen Het is ons met pnbekend, da zij bij versohillende geJegetnbeden m haar be.angfe op setreden. Maar de vrau- is gsoorloofd, oi. zij het ooi gedaan beeft met de noodig. et ergie en in een gcea van volharding. De EngeLsche regéering is vermoed,- .i]l niet onwillig om geihooi le verlecnen, maar aeMei baa etaan invloodet, en raaclgcvers tut '-cn i-iigeischen dia mantbandel. die gèwo-jn zijn zicli zcnj.er ve«l an^ voor poù:tieke vriendschappen te laten gelden, en oaiz reeeering rnoot nu eonmaail uoe.bcwust naien mv»o-cm aan onze Bc gisclic cuamaninijveik^ nu reeds de aokerheid be verschaffèn dat bel haar, n den oorlog, aan groiidstof en aan go»de ha.iu.etsge.oge> Ksidoii niet zia'l ontbreken. , Li verbànd da^nnede ri M ook o prie, w w het niet moigelijk is onze diaN^ntoe;v\ cikt. s ut i h et j zefcbe gedeebe, welikt au rfedaSjai jaat pan ue odenc en aan de prefesiienede na.ueelet! van een langdiuig werkeLshid zijn prij geg.'veu nu reeds van grond*. te voorzien. Wij zijn overtuigd, dat de mogehjki c daartoe beataat, zondet schactie.ijke gevolgen voor df ekonomiaobai sbrijd tussoben de Entente en u.. Ce. tra'etn op dit oogeai.blik gevoerd, en deze, mogcL];.Uc bestaat réeds meer dan twee jarec, maar men hee.t l nooit op een proef laten aankonvn. Te oi.derzoek wa.aro.rn het niift g. bern-Je is zofg voor later. Nu ko bot e.r op aan onae krachfcen te veveatS'gen om te la,. iu'e n*-g tôt tene goede o-ploss/n-g te komen, en wi] h «en dat er ditroaal geiene sohipnvn -t., van onze d. m^tbewerkeis acbter de,i i;«^ ^d.en optredop,, om een blind fanatisme de .broodw.nring vpn ons ti0en te bestrijden. Het is voor heden en to.l-ocfl| van » diamantnf jverbeid van zeér groot belarp, oat ; KKclde, zij het ook bepeak e wwk^aaanheid «to hi valdieden TEordt gaande gehouden, en wij dnmgen bij onze regesring, welke reçds met a.l.e noodige g&i vens over de middelen van uitvoenng voorzien 1S, st< On aan, da.t zij deae zaak eens fl-nk aan®^e V redesonderhandeiiogen. Aa^komst der Oekicensche delegatie, BEJriN, 30 Januaâ'i. — Vôigens med^uee.itgèn der te Bi-est-Lutofsii gebievea ve.i\egeavvoord,gers van cte hootdrada van Kki zo.u de Ueicreensone deiegatie don 23 Januari te Kiel vartrokkcti ztjn. De Oostem'ijk-che delegatie te Sint-Pe.ersbuig. DEiS' jIAàG, 30 Janiuairr. — De « Tintes » mciut un Sint-i^eteisburg, uai net, wertc der DiuuscH-Goswsmij«.-sche ttciegaue m Siat-Pebersburg demiate vooiuiiguiu dat de hcropcning van liée nownaal po^t-verkeer, bzie-ven en dagbladier, ttgen de eerste wetfeën van i'ebruat'i te wachten is. De ïoestand in Kusland. L'a u ^.lucbon van A.and. STOCKHOLM, 30 Januari. — Vanuaag kwam luei jeu aivattra>gîng aan van 5 nian oni din konmg c^u idies te ovei-nand-gen onde.toekenu aoor B000 Ajaidsio. iat acl»es vraagt een vere^nig.ag van Aiaud mtt /jwe-icn.L!e anaïchie. B1I\i'-PETEBSBUBCr, 30 Januari. — De oppeiste !e-ferleiding van bet ntiddeniicnt,, gen. Anotonof, iieett utn den K-.der van iiet noord'erieger bel volgonde va> ;oek goridit: 1. De spooiiijn over Moskou overlast. Zcnd taoepen >ver Br.a: is.c, stuur omniad&iiijk drie regnnenten mvar 5mt-Péfceibl>uig j à. Zoiva een apooi wegbataijon ; 3. Txea van het front ai terug wat go terugti-ckkcn :unt, er staan ons vroesetlijke gevednen te waciit)cn. ipoad u, clraal g-eeti oogenbnk meer; 4. Ontwapen ue i'o.eu; 5. Zend offioieren tc'i besdiikkiiig van bet bdoîtlkwai-icr.Voigens de- laawte meidingen wordt de steiling van i'ei.'eaaal Anotonof ats waiiikeibaar aangez en. Z jn op-'oigor zou Docbiettko zijn. SINT-PETEBSBl»BG, 30 Januari. -— Giootie op-cnudding baarUe in bofejevviàbisdie kringen de plotge-inge aanliouding van den bôvdiiebbcr van bot militaire Lisuikt Sint-Pebei'sbiug, Kazantjef, don opvoiger van knobonol. De opsobudding jù des te grooter, aaigezioîi Lazanljef onder een valbchen naa.ii grooie geidsommen .an de »taabsbank onttrok en deze. in een kiub verspeeJ te. De aanbouding had piiiats op bevol van don voiks-:oinmifcisaiis Blagqurovot. In de piaats van Kazautjei verd ue malroos "J.eieniicpjei tôt Lcvediebber van iiet î »-»<■ P" ? M "-V"]-» /''•-< ' V4 V\a>î ArtWfî ^ " LOIN DEN, 20 Januari. — Het is bijna onmoguij!;:, >aricbt een St-Petersburger bencbtgevet van de u Dan.v Jhioaicle » een jttisbe voofeteii ng te gc\ en van b tge^ lier voorvait. Ik bon niefe bxj madibe ne buitenspirfi^-iftrlian die °-eheel Busland uooa- pbxals bebbvn te •)'-Sel Aan onizetteiijks overtroftea zij de ergs'e nisdadén die vijancen kunnen volbi-eiigMi. De cwingu. andij der bolsjewiki's is erger dan deze van eeat xS.ko-aius.Tyîus tô Siat-Fet6ÂSl)UXg. BASEL, 30 Januari. — Havas meidt uit Sint-^cters-ouvo- ; Togenvvoordig vvorden hier uagieaijksclt over ue SOo'g'ovalien-van tylus vast.g* -teld. Op KO gcyallen zijn ex 60 sterfgevaMen. Hel in S nt-Petersburg plaabs Leb-bende kongres der spoorweg^odienden vernam dat Cl ou hot gansche Kaukasxscbe iront de^pcst iieerscht. 1 -ziekte werd dooi sojdateti aaugebracîbt, vveike b n crirmeaten voôr het einde a'er quarantaine ve.laton lia dpîl. BUITENLAND. NH>BRLâJD Vaait ou BkssiUiiUiviô ,s40iJ i^ezet. DEN HAAG, 30 Januarx. —- Isaar w.j veaicinen js de vaa.it vax Ncdexlandscne sebcpxn op ue bkandniavx-aobe rij'keu tijddijk s«op gezet. Wij îneanen te woveu, ont ueze maa^eg^.1 \ » hou du met de onistandignoxd, dat govi^eod woiut vooi aauixû.uùj.ng door de Dux^sche marine van &ohep,n, lading aan de N.O.T. xs geadi-esseerd. Geuijk bckend, beeft nio. xang gedede-n een Du.ibtn Drijsigercoiit besiist, dat bel atires van die maatediap-oij geen voldoenue waaiborgcn bood \oox een iNt .andscixe bewbenuxxng der goedexen. GOELAND l>e viiegeiaanval. BEBLIJN, 30 Jannaix. — Over Den Haa.g vyerd uit Londen g xneld: Vijandeliyke vuegt^on j^cidon utn -j Jartuaii, rond 10 x,z uu., aan ne k^lt be- kent ougenienu. ue vitegers tiaentuon Eondcn[ te b teiken, wat nccbtana tol-nog-ioe gee:u cn-ei &c±u »: H.,i s,i'id^L dat &ecjt.a op ae nite^l aigex^gcn \ooisxe-ulx va.. lo».dedi eemgc boetnïnen ziju gevvorpen. De aan-vai dnuxt nog voorL. BEBLIJN, 30 Januari. — Ext Londen wordt oas ge-, d ■ Door dexi lotxgsiten v.ieg raanvai op Londen v>e • n vxet aen pexionen, xnee.ud Undercn, doodgodrnkt doox de memgte die in een ond-raardsefie piaats xeza tnengudronge . was. De leische kwôdtie. BEBN, 30 Januari. — Na.u re-d» een tijdje \exwa-m wSd, héei't de L^oisdie legéexnxg aang.zxen^ue ucx ni>ne kai .sen die ci bestonden, dat ne aig^catu^u-van hvt iersene ko.,vent oiui.e.tmg veÂ^|^ dit« zou-acn komen, lot. nigtxjpee. beblotcn. Gp. d..ou U Januari gehoudui voitaix-gc z uni;S ue voo^u-l'iunkOvL --n schrijven voor van LlojrU ocoiôc, \wai voor gen geidxg besluit de lo.der-s m-ï verschxllead grée peu vetzoctiL om etn ondui.oud naar Londen \< komen De konv.ntxe héei't besloten het vwzoek aan t nune'' en veïdaagde U. zittùxg na bet kiezen van «u biizonder komiteit om naar ue gevtaagde saiuai.Koin. I. "u- tn Volgens een mededeeluig van een bijzonuet. l,enohtgcv;-r te Dublijtj van di « Manonester Guaidan h v»"c he; n et bekendgemaakte sehxijven van L o^ Ueoi i-e t verzoek, n,,t bet oog op den oorlog uoe ucdSmdsebe toegeVingen toi een verstandbonaxng l î <îm?n Oojeii-chinlijk is het ten aartzien van het ut e héc.sehende P«,imi,mus bong vol|; "tn het ingnjpen ,.,or Enudscbo i= g vo< „..n op-.imiistiKche gowesen; bet liect dat Caison pog. gen aanwêndt om lilstetr tôt toegeven te brengen. ' Setoogingen tegaa de duurte der leven-m'.ddelen. BEBN 30 Januari. — Naar aanieiding van het « brck aan vieeseh, dat zieh ©p bet .rando der week biizonder deed voekTt, kondtgdo lord Bhonj.^ Oins een be«prelnt..g m Mansicn Honse aan dat er j*ati iMxjk m.iatiage.tan zouden getioiien wordenom de effl voxstoilen ni voege gebracuto xanisoeneei-ing tôt t aiec.ch uit te bt e-den.. Bhondda deed opmerken dat .ojooizxen.r.g mot vieeseh gedunnde de twee votgende ZEel moeillJ,k zal zijn, maar ctot de toestana gvube.e,',n zal; men heoxt in den herfet te veal s-e-*11 on iiet, vee, dat tv tnans is, ntag nog niet ge- |n wowten. Het raat.soeneeringspkut vooxzxet de go- « '0^11 rantcueeririig m en,iiele vakk^ai. |^nb^aA^eMÉ^5i vkesah zou voorLon-îsieehts 450 grarn pex boofd on per week bediage loi» kindeièn onder do zî.is war, ^ gram. Het mi-jii-e van oorlog beeft met bet groobste slacbtbuis Ikondett een ovei'eeukomét gesloten o-ni de xn de ge-dlben gewonde paarde.n voor moi isohehjk gcbruik te et-n. AidlEBDAM, 29 Januari. — ln vexsdiiUende kwar-[A van Loncxen en in de provitxiie.,ieuen hadden er eiogntgcn piaats. in Londen hadden er ontustec .lilts, als de vrouwen, na lat^g waenien, hooruen dat iJvv mkeliexs geen maigarve xneer badoiexi. In een Jirt.iar van Londen troK. een scuaar naar het hooiu lie" van den kvensmiudelen-toe/iekter, fflj werden goede woordetn naar huis gezonden. In Bn.stoi took-vi de vrouwen in gtoep naar de wonxng van een bur-t'IeUter en verklaaxden dai de pnjzen der levinsmiû-eAiVon#ehoord boog waiu.n oit dat hun kincteren van oïï'ir zouden sterven. In viet sehouwburgen van ouefampton hadd-n er voi-gaderingen van werkhedin laaî et. e.r weiden bes.luii.eai in verband met de ier m«tfddelenkwestie genomon. Zij Çi.sckten o. a. kost--JOS Een voor de solioolk.nderen, bet înriobben van ge-îVeiie-kioukei « on goede verzorging der vrouwen m ëfccjralàoo toestand. .j !>& jongstè luchtaa.ivalj^n. %C bJDEN, 30 Jai .uan . — De luchtaanval van gister-tftni ou Loxidvm was de langdurigabe die tot-nog-ioe as i'ooigekomwt, daar hij met tosflebenpooz-cn ™un iji ur dunuK bij voile maau, een oftbcwoHcte iuetit n witdstilte. Hot arbillerievuivr was zeor zvvaa.r, net eraîel van de niaohiuicgoweren was beter lioorbaai' d.an ; M qûii'lijk, ten teekc.n dat de Engelselié vliegers si.aa,-,.s ■axeil met de inval'ers. Er waron Uisùdier..j>)OOze.n van îi.U van versdi'.ilendon dutir, daartua Kerni.fuw.ie ut-arsfeng.cn van vuur. L(?NDEN, 30 Januari. — (Beùter.) Ambbeiijk. Bi.i ex luobtaaval van gisibeiavond zijn li man, 17 vrouwen n Î6 kindexcn gedood, alstnede 93 mannen, 59 vrou--cn en 17 kindeaen g. wond. Met uitzo.rxdern g van cén oddfe en zevea gewor den hadden al die ongaïukfcen te lOnden plaàbs. PEANJLSIJE ^J56„J8S.ïîhê.£,i^c^ v^ atas:"^ îffer tiê" b/adem tield.n, zijn Lloyd George, Pershing, Dougltis Haig, laclciriia, Ôriai.do en vdrscnâféàde iraiisobo goneraals .1 Vors.ai.le,i aoiugekomen... I>e ooriog raad zal in de ~za-:tt van liet hot.l Triancn piaats hebben. jtte genaraais .or voiiiondoLcn bàdden gis ter eco v oofbereidende be-preking. l>e ooriogsraiari Jieeft het'en officieel piaats ildor het voorzittea\seh"ap van Clemenceau. FINLAND Het oï'txeclûji der Eussen. De « Ivolnibobc Zeittuig » verneeml itii Stockholm : in ?niianJ is dt iat g gevieosde burgoioorlog een ie-it ge-A'oréeu. Om dit fait naar polilreke vv.iaatie te sebatten, sofl mesn îmening hcaiùm met bet feit da Ule.ze bur-feroirlog sk-cht's door coi gering gededie der Emsene b.tvdikiu.g gn vcowi vv'oidi.. De Fitisôite Bootio Garde ;ôit 'teg gûca 20,000 loden. De Bussisohe maxinxaiiisti-jche solda ten, welke op f iasck m lx>dein de eerste filiale ran lion Bussisolxen înak.malistisclien sbaat zoudeti op-ricjit n vormen de. kem der beweiging. De maximal'isten >ntvir*gen ono»derbroke.n verstorkingeu, bijzonder met tiiacl .engeweren gow apinde broepon. Uit Fiixiand wordt verdir gennald dat de boeien in Ocst.rbotten on Nord-kaxcliu zich rond do Finschc vlag soharon. Bij Wibora werd er goduronde 'twee dagen gevochteu.. De maxima-lisiis. .10 aattvaliers weeden vers.agei! ,\van de i'incan siaag o;). er in de bruggvn tnssetb^n V/iboig en iSint-Pe-tei'bi g in de lucht le dueu vliegon. Men demkt dat Het-singf rs etrlang in Bu-ssisebe bàiiden zal vallon., indien de ( >3tere-vloot ingrijp't.- P0LÏÏÎÏ \ De m nisterraad. I - * WAkSCHAu, 29 Januari. — Naar de bladen \ax Waraqau uit Vcrtrouwbare bion melden, bad Zaberdag namicïtig een ztiting van den mini.sterraad piaats, onder ht voorziltorschap van den iegen.tAohapsraad. Oj de zifing werden loopende politieke zafcen en ook d'i Icigerlte lies be*proken. De uitspraak boves.ti.gde d« reeds yroeger een stemm ig u-igodriikto opvabting. vaa den îK'entsehapsraad er de regeexing, dat de .sUiats raad, Rie zoo snel moge.lx k be.legd zal Word en, siecliti de voœaager is van den landda^g en dat zijne hoofd taak àl zijn de bex-aatislaging on het nonK n van eor bèslnilover het roglem. ni van den lancldag en de kies regeli^. | ZWEDE3 pvereeakciaït met de Veieanig— •R-pirtiM vf, T vnuax'i — Uit Dca Haag wordt gc àf w*, ^jssTjgE zaak z den 1 j . Rexii"'e der sehepen zu Zuid-Aienka gebruikt worden l,ctu.-,t «<-l ^ c nebbans tran-porteu naai Zweaai mogen éoRLOGSBEf UCHTEN. uegerbèrichtem. irorrscHii. BEP.UJN, 30 Januari. - Bcr.cnt ^an bedenndddag U'EBTELiJK KBlJGbVELD. -fdfun'^et ^liiï^on^o" Siis: îii'Sfïj, ^ werdeA mot bommen bt«tooku vijaudclij ,s ita^iîrss? »»« naar beneden gc.-.diotan. OGriTELiJK KBlJGbVELD. Niotù nieuv. s. raigeweerd!a'n ^ ^ ^ D°iMÛ; ^ werd™ odi- ituliaansch krijgsveld : 3e Ii.ahanen hebben mot oen aanzienlijke efcrijdinadit n aanvallen op de lioogvlakte van Aslago voortgezet. Ixet gebied van den iSionte Sisemol ziin hun onder-tnmgen met zware vorliezon xmdukt. Na een kaXak- Isn b^j ••S ^ rje-noht : [n bet m'alden- en in bet oostelij'k gedeelbe van dit ddellandsche Zee hebben onze ciuikboo....n andermaal it sioom.-x'hepen en drie zeilschepen, motende sainen i^eveer 30 000 toft, tôt ztnk.n gebracht. De sitoomsaho-a waren \oor het meerendaei diep g-elanon ; zij maak-\ deél uit van sterk be&ohemido konvooien, oi voeren •ondoii.jk onder dekking van torpedojager^ en stoom-ôlers. Hun besbemming was Italie ot het Oosiben. On-r de in don grond geboorde vaartiugen konden o. o-kond wortuen : hot Engelsch stoomsohip « Wcistwale » 331 ton), met een lading kolen o.p weg naar fort Lïd, alsook een groot batksch^p en een stoornsetnp n 4,000 ton, dat, te oordee'en naar de geweldige ont-cffinschietvoorraad aan boord had. Deze uxte.ag is ootendee s te danken aan den O.-H. linieseheepsuui-nant Hudcpzek. BEBLIJN, 30 Januari. — Boricht van Ledenavond; Van de krijgsyelden, niebs niauws. OOSTEÎTEIJKSOH. WEENEN, 30 Januau'i. — Bericlit van bedenmidddg : De bovige gevechten op de hoogvlakte van Asxag iren voorb. Ten zuid-weaten van Asiago en van bet Lied van deui xVIonbe Sisemol xnislukten aile lbatiaan-•be aanvaken onder groobe bioodxge verliezen. uate di V al Bel a en do Col dol Bosso moasten lia eidhaflige vtrdedigiing en taaie gevechten aan den in •bal ove. maolitigen vijand prijs gegeven worden. EULGAAESeSS. SOFIA, 30 Januari: — Boricht van den gencraiien af van 28 Januari : Maccdonuch iront: Op verëchiilende purten van het front levtndio ge» obutvuur. SOFIA 30 Januari. — Bericht van den gen.oraleu [af van 29 Januari : Maeedonisch front : Ten oosten van bet Ocimda-nietr, bon zuiden van tet bru Bradesnitza on tusschon cte Varuar eu aH Doiron 1er was de geschulbedrijvigheid levondtger. Ton /.«.d viosben van bet meer van Don-an ondernemigen van rerkeni inigsafdeelingcn, woxkc ten onzen gun^.»^. >en In de vJakte Un wesben van teerfts v t fetrcoide o'U jt chui verscbillende Engelsche aideebitg«a, Dobioedsja-frotit : TT x%irK. ÎIT5 C om ttliu . T'UEKSGH. KONSTANTINOPEL, 30. Jaauaii. — Beriotst van bel) fi'uot hooi'dkwartier van 29 Januari: Op aile fronten is de toestatid onvcvandei j. FBAHSCHS. PABiJS, 29 J'ai luari. — Bericht van 3 uur 'a na» n ddag.s : TaMdijke levendxge artiUcrioakti.e in de stroeà van Four de Paris, al.mede bij don ilartmansweileakopf, In den Boven-Elzas z jn, na een kerlc ax'tiilo.rievooiv i>ereiding'i onze afdeélingen diep in do vij widelijfee ver-icdigine.-àtellingen ten zuidoo.;ten van Seppoia-ie-Haufc binneii^edrongen. Zij hobbon versotieiden sebidibolcn i omield en hebben gevangeneai wee lorugg.'bracht. Voori.s n.ots te meiderh. Op den 27 is een yxjandelijkc. v'icgvr geveld en zijn er drie beschadigd binnen do vijandelijke liniea geval-ien.Op dei izelfden dag bebben onze vliegeas G,000 kiI-0 aan bonunen geworpen op het station van Oonflnns, do fabriaken bij St-Privat en op vcrsebilleude vijandeiijka vliegkampen. PABIJS, 29 Jai.uai-i. — Boricht van 11 uur 's avonds: In d. Elzas is een vijandedijke aanvalspoging bqgen onze kieiao posten van do Seiienbo.z voislagc®- vûdj-de d. De vijaxd heofe ons- govangcnen gela ten. Overigèns op bel front tussclietipoozecd kaneavuiir, IT ALI A ANS OH. BOME, 29 Januari. — B'-richt van den geiieiwlcn stai : G.sbai'on bij liet aaabioken van den-dag hebben lia-haansche infanterie-afdeéiingen do y jauceoiijke^ eledJiu-gou op de hoogtcn bcoostcn bet bckaon van Asiago on-stubnxg aangevaîlen. Op versciiiliende punten spieten ze die, de hardnekkige verded gmg er oudor krijgeir.d en vorvolgens verwoede begonaanvaiien woerstaand. In d«.n avond waren al oiigevoer 1,500 gevangcnen, o. vv. 62 oiïicicren, in hot verzainelkamp b jeen. Onze artillerie on die der bondgenootçn vvexfcten. daarbij moe, door bot berxeia van den ai.nval afdoerid'e te besbiïjken en da vijandelijko versterkingen te verstrooien, die door da dalen benoord&n Kampenoelo ijlings naar beneden kwamen. Onze iuchtsmaklee'cn behioldexx overal tle ovoiiiancf. Tal van vijandelijke viiegtuigen werden aangevaillen en teruggedagux, tien daaxvan vielen do-or Ita-liatinsebe tîeÉï^ii'eie. r.i\ 1 wm». w.ien .^at lot door Fransche wesd ENÛELSCH. LOSUEN, a xmmi. - B rida v.» M kp » bot westea: , • 4n a0 nabijlicid van Aile-iuc Goduronde den ^aelii-ke overvalsafdeeling texngge- cn Gohclle ce.> -- *gestimt hoeft een grooxe be-( reven. Het vxjanc -. » . , Moiehy io Preux. drijvLgiicxd K-'ioond m hot ^a.JU ^ ^ 2s v" "iXm M | v.riaben, is niet loiaggckeerd. OEMLNUU wmuwai. S16ra$dls, ijNadei'e bijzondex-Ea ,°fe5^.Vkcûtû d'e aibeiaei's, die work- hedien). — ^.f^ ^ den roebteroever, naar zaam z.ja m cte ..c-jj:.uik makende vaa dwj i'iémal.c en i^'^cA^^kfoden staaii xoderen ayor.d overaoïdien&i. bij «e => 1100t[/.aken de veesrpmt tweio op den oevar. te vv.cbka ^ d 0, 6rzebbc.r zich laten reizen te doen. Hk» V ® Utdcu Lafoxitame en Lee-vca'vaageit door. twee 3 o d, -:0ngiste overstroomin-Uera. D- bch bij den oevor brak cens- «o kantekn. +raôh'te men onmxddellijk huip \ an uen oeveo: traonte x kL<. bootjes, n^aar siechta

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods