Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1066 0
10 January 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 10 January. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 02 July 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ms3jw87j74/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2e jaarrang — N' 8 Prijb : b centiem voor hoel hel iand er 1centiem voor het Buiunland Zondag en Maandag 10 en 11 Januari 191 GAZET VAN BRUSSEL DAGBuAD VOOR HET VliAAJflSCHE liflflD l'oor loïk. Niant en Taal. , OmdM ik Vlaming; ben. Van Eyck. Sanischrifteh worden niet terug gezonden BESEER EN\ JiïkOAKTlE : !2, Zwarts Lieve Vrouwsiraat, 12 stsrca: r .sakaamBc: ass ?XMi±MmK2*mrvtE*TaK3r. r \ ■ m— ■ ■n i m . ,, — AANKONDIGINGEN : Plaatiaanvragen : 5 cer tienacn per halven regel ; Andere aankcndigingen : 10 centiemen ; Publiciteit: 30 oentiemen. WAPENSTILSTAND Is net amen en uit aaet de Viamingen ? 11 ij het uitbreken van den oorlog werd door de bladen der Wallonisanten verklaard dat zij den strijd tegen de Vlaamschgezinden staakten tôt na het weder intreden van den vrede. Van Vlaamsche zijde wertd gelijkluidend besluit verkondigd. Wapenstilstand op taalgebied was dus de leus. Doch de machthebbende Vlaamschhaters oordeelden daar anders over : geenen dag laten zij voorbijgaan zondèr het onza.lig werk van uitroeiing van al wat Vlaams h. is, dat alhier sedert vier en tachtig jaar aan den gang is, hardnekkig. en onverpoosd door te zetten. Wijlen burgemeester Buis deed door het stadsbestuur van Brussel den regel aannemen en volgen, beide lands-talen te gebruiken voor aile opschriften op en in aile stedelijke openbare gebouwen, straten en wegen. Wat de briefwisseling betreft, verklaarde die betreurde bur-gervader, in zitl.ing van den gemeenteraad van 30 Ok-tober 1899 : « Iiet stadsbestuur antwoordt in het Vlaamsch op aile brieven tôt hétzelve in die taal gerioht, en het wendt zieh in die taal tôt aile zuiver Vlaamsche besturen. », Thans is, helaas i te Brussel ailes anders geworden, op een gebied waar de gemeenteoverheid almachtig be-slist en handell, buiteâ allen vreeraden invloed. Boven den ioaang • un y< 'scbeideiîe. buiteasingeJs en andere* met boomen beplante wandelingën der hoofd-stad zijn sedert de jongstleden maand Augustus katoe-nen banden gespanrten met het enkel Fransoh opschrift : « Réservé aux piétons. » Al de rij- en voertuigen van den dienst der proviandeering dragen insgelijks uit-sluitend Fransche opschriften, evenals de lokalen waar eten kosteloos verstrekt wordt : « Service de l'alimentation. — Soupe communale. » Eveneens lazen wij plakbrieven ver'bod houdende, brandhout in Terkame-renbosch te gaan snijden, alsmede oproepen, bij plak-en omzendbrieven, tôt liefdadigheid, enz. De borst- of armbanden der burgerpolitie dragen ook ùitsluitend de woorden : « Polioe bourgeoise » of « Police ouvrière ». De bussen ter omhaling van giften op straat en in de drank- en spijshuizen dragen ook enkel Fransche opschriften. Dat ailes door toedoen of onder oogluiking van het stadsbestuur, waar de heeren Lemonnier en Jacqmain thans bovenkraaien. Wat de briefwisseling betreft, de zoo loffelijke regel, op voorstel van eenen volklievenden en -geliefden burgemeester, do'oi het schepenkollege gehuldigd en door den gemeenteri ud bekrachtigd, die regel werd met eenen pennetrek van schepen Jacqmain afgesohaft, wat den dienst der schoone kunsten en openbare feesten betreft. Op bevel van onzen schepen van openbaar onderwijs en schoone kunsten, wordt met het bestuur van onzen Vlaamschen Schouwburg — ongetwijfeld een zuiver Vlaamsch Besiuur, naar luid van wijlen heeren Buis' mededeeling aan den gemeenteraad — niet anders meer ges-chre1? ; dan in het Fransch ! C'est fini des Flamands et de leurs exigences quant à leur langue (het is amen en uit met de Viamingen en met hunne eischen op taalgebied) roepen sedert den oorl"g tal van onbekeerde en onbekeerbare Fransch-gezinden.In stede van, onder den druk der gebeurtenissen, tôt beter gevoelens gekomen te zijn, ten aanzien van het Vlaamsrhs volk, dat in het Belgisch leger 65 t. h. gele-verd heeft van rie slachtoffers van den oorlog, spreken talrijke Vlaamschhaters niet meer dan van spoedige en algeheele uitroeiing der taal van de meerderheid der Belgen. Die toenemende vijandigheid bij landgenooten ten opzichte van het Vlaamsche volk treft des te dieper en te grievender bij het vaststellen van de achting voor onze taal aan den dag gelegd door het nieuw Bestuur, dat in ailes aan deze de haar toekomende plaats teko-kent.M. " " I... I. - — - ' AANKOVDTGNGEN GAZET VAN BRTJSSEL, die in het gansche land, tôt in de verste hoeken toe, gelezen wordt, is het mee.=t geschikte blad tôt het plaatsen van aankondigingen. VOORDEELIGK PRIJZEN \ £ - " : : - DE OORLOGSJlOESMD Op het Oostenrijksch - Russisch front In Polen. Het Italiaansch blad Secolo bericht uit Sint-Peters-burg : De Bussen trokken op hun oentrum troepen saam die zij als voldoende beschouwen om de Duitsche krachten op de Bzura en RaA'ka in toom te houden. De Duit-schers zetten hun allerhevigste, onafgebroken aanvallen voort tegen Warschau. I Zuidelijk de Pilica rukken aanzienlijke Duitsche en Oostenrijk-Iiongaarsche strijdkrachten tegen Kielze op, : net zooals zij in Oktober deden. i In Midden-Galicië ] Roda-Boda, de korrespondent van de Neue Freie Presse tefègrafeert : J <( De Bussen houden in Midden-Galicië stand op de l'nie Tarnow-Duklapas. Twee O<^tenrijksch-Hongaar- ' sche legergroepen srtaaa tegenover hen : een in de Kar- pathen, de andere op de Beneden-Dunajec. Verleden ? Zaterdag viel de vijand ons front hevig aan op de Du- c najec. Onze bijzondter frissche tnoepen alhier weerden { den aanval blosùig af, zopdat tic Rusign hua poki-us £ o h dei' vveg van' Kràkau in hun bezit te ki Ijgen, moes-ten 1 opgeven. Op de Nida. , In het Hongaarsche blad Az Est schriijft Frans s Molnar : «Wat de stellingen op de Nida betreft, hier is ons front £ van het Bussische gescheiden door de rivier en haar 1 moerassige oevers. De Nida-moerassen zijn gevaarlijk j en hun overtocht kan men maar op enkele plaatsen be-' t proeven. Aan beide zijden worden deze punten met de grootste zorg bt.waakt. Een eigenlijke strijd heeft hier \ niet plaats. » i 1 Op de Dunajec J > De Reichspost uit VVeenen schrijft dat de stellingen der verbondenen zoo sterk zijn aldaar, dat hij een inne-rning daarvan onmogelijk acht. « De Bussen zijn dapper, doch kunnen niet' zoo sterk op hun soldaten vertrouwen als Duitschers, Oostenrij-kers en Hongaren. » De officier verzekert dat de Oostenrijksch-Hongaar-sche troepen hard als staal zijn en bij voldoende licha-melijke verpleging ook den winter zegevierend zullen doorstaan. Bij deze mannen is aile vrees voor de dood verdwenen. In de Karpathen Aan het blad Budapest wordt geseind : « De Bussen. hebben een groot gedeelte van hun Karpathenleger tegen Oekôrmezô saamgetrokken, waar zij onze aanvallen door krachtig geschutvuur tnachten te stuiten. De gevechten duren dag en nacht voort. Onze artillerie en ons voetvolk strijden heldhaftig en dwon-gen den vijand reeds tôt het ontruimen van verschil- ^ lende stellingen. Een telegram aan de Pesti Hirlap meldt : « Met groote hardnekkigheid verdedigen de Bussen hun stellingen in het Latorczadal, doch worden door onze troepen achteruitgedrongen. De onzen achtervoh gen krachtdadig de Bussen en brachten hun groote ver-liezen toe. » In West-Galicië. Het Nieuw Weener Dagblad*schrijU : "De toestand in West-Galicië is na het mislukken van den Bussischen aanval op Krakau-Limanowa, op dit krijgsveld in een nieuw stadium getreden, door het aan-voeren van nieuwe sterke krachten. De Bussen konden opnieuw tôt den aanval overgaan en hei'vatt'en hun vroeger plan om door te breken in de richting van Kra-kau met sterke frissche troepen; doch deze aanvallen werden afgeslagen, dank aan de voortreffelijke Oosten-rijksche stellingen op de Dunajec, ofschoon de Russen tezelfdertijd drukking uitoefenden op het uitgestrekte front in de Karpathen. : A DE OORLOG ÂfeBîELiJKE BERICHT£«i Franscli : PAHIJS, 7 Januari. (lieuter;. OiMcieeie kennis-jeving van vanmiddag une uur : l)e vijand Jieei'c het JBeigische bruggelioûfdt ten suiden van Dixmuiden tel beschoten. In de streek van Rijssei hebben wij eenverwoeden tanval afgeslagen en enkele werken van den vijand rernitld. Met beliulp van mijnen liobben wij den aanleg ^an vijandclijke verbtei king«n ten oosten van ieims tôt staaj.1 gebracht. Ten noord-westen van Flirey hebben wij een deel an een vijandeiyke brug bezet. Wij ziju opgescnoten in de streek van Altkirch, ?ua,' wij een uosch, slechts 4 kpa. ten noord-westen ier btad gelegen, bez^c houden. Onze cu iiileriu hceit hec vijandelijke geschut dat iec xiôspi aal vciii ïnann gisieren uen gtheelen dag ad Desénûton, LUI ZW H guOx'âuno. Duitsche : BERLUN, 8 Januari.. Ambtelijke melding van heden aiddag : Westelijk oorlogstooneel. DoOr de aanlioudende regen wordt het Vlaamsche ;ebied meer en meer tôt een moeras, zoodat het krijgs-►edrijf zeer lastig wordt. Ten Oosten van Reims be-jroefden de Franschen van nacht ons eene voorgiacht e ontrukken. Door een terstond ondernomen tegenaan-al werden zij in hunne stellingen teruggeworpen en erlôren 50 gevangenen. In Midden- en Oost-Argonnen uaakten onze troèpen weer vorderingéh. Een nachte-ijke Fransche aanval tegen onze stellingen bij den Juchenkopf, ten Zuiden van Diedalsseù (Vogeezen), vtfrd afgeweerd. Herhaalde stormloopen der Franschen op de hoogte ten Westen -\ an Sennheim stortten onder ons geschutvuur ineen. Wij maakten 2 offiieieren en meer dan 100 rnan tôt gevangenen. Om de plaats Ober-burnhaupt, ten Zuiden van Sennheim, wordt te dezer tijd nog gestreden. Oostelijk oorlog stooneel. Ook in 't Oosten ongunstig weer. Aan de Oost-Prui-j sische grens en in Noord-Polen geen verandering. Ten S Oosten der Rawka gingen onze aanvallen voorwaarts; | 1,600 Russen werden gevangen genomen en 5 machien-| geweren buitgemaakt. Op den Oostelijken Pilicaoever | werden alleen artilleriegevechten geleverd. " Oostearijksoh: WEENEN, 9 Januari. (Âmbtelijk bericht van gisteren. — De algemeene toestand blijft onveran-derd, er worden geen onafgebroken gevechten geleverd. In Ostheskiden werd het vooruitrukken V âft Sterke Ru&sische krachten nvp.r (1a tinnutmLia»-Oosten van Czeremcha door een tegenaanval ver teruggeworpen; daarbij werden 400 gevangenen genomen en drie machinegeweren buit gemaakt. — Op het Zuidelijk oorlogstponeel mislukte een nachtaanval op onze voorpostenlijn bij Avtovec totaal. Turkscli : KONSTANTINOPEL, 9 Januari. (Ambtelijk bericht.) Gaze troepen, die in den omtrek van Aser-beidschan opereeren, hebben Kotur bezet. De vijand verliet ook deze streek en trok zich terug in de ' richting van ISalmat en Choi.Onder de gesneuvelden bevindt zich ook grootvorsfr Alexander Michailo-witsch, generaal-aaj udant van den Tzaar en Rus-î sisch konsul van Saudschbulak. NIET-hMBTELIJKE BEftICHTEN t Op de Yzer. ROTTERDAM, 7 Januari. — Men verneemt uit Sluis, iaf in de laatste dagen op de Yser alleen artilleriege-i'e|hten te vermelden zijn. In Le Havre zijn verleden ïotidag treinen vol gekwetsten en zieken aangekomen. Op het Fransche front. KOPENHAGEM, 7 Januari. — National Tidende ver-leemt uit Parijs : levige regen heeft de krijgsverrichtingen bemoeilijkt; îochtans hebben zware gevechten in het Argonnenwoud în in den Elzas plaats gehad.Van de Noordzee tôt Atrecht leérscht bijna volkojneri rust. Op het Westelijk gedeelte ran het front hadden de Franschen, ten Noord-Oosten i:an Albert, bij La Boiselle in Champagne, in de wouden oij Troyon en bij Pont à Mousson wat veld gewonnen. Bij La Boiselle is de stelling der Franschen belangwek-kend. De stelling strekt zich uit over de groote baan van Amiens naar Valencijn. *, r Fransche Generaal. ■' ' ' ~ ^ ~ _ GENEVE, 7 Januari. — Generaal Cherfils geeft vol-?ende bijzonderheden over het Noordleger : Joffre heeft, hoe pijnlijk deze maatregel ook moge zijn, de- oude generalen uit hun ambt ontslagen. Nu iiebben bekwamere bevelhebbers de leiding overgeno-men. Foch voert bevel in Vlaanderen; in den tweeden sektor bevinden zich de Engelsche troepen, met generaal Fre-nch aan het hoofd. Daarna komen de legers van Maunoury, Celanle, Franchet, Dubail, Sarrail. In den Elzas kommandeert Putz. Ieder leger is drie of vier legerkorpsen sterk. Zonderlinge bewering. BERLIJN, 8 Januari. — Uit een op Fransche gevangenen gevonden brief en uit onverdachte bekentenissen van gevangenen en van een officier blijkt, dat generaal Joffre in een dienst bevel moet hebben verklaard, dat hij bewijzen heeft, dat de Duitschers aile gevangenen laten doodschieten. Deze kennisgeving laat toe te be-sluiten, met welke middeltjes de Franschen hun strij-ders moeten bijeenho.uden. Na de mededeelingen van het aantal onzer gevangenen, zullen zij moeten een ander middel verzinnen. Engelsche en Duitsche vloten. • In de limes van Londen laat zich een schrijver uit over de verliezen door de Engelsche en Duitsche vloot tôt nu geleden. Het mag tôt een zekeren troost dienen, dat de tôt nu in den grond geboorde schepen tamelijk * oud waren. Janimer is het maar, dat die vaartuigen zoo zware bemanning hadden; zeer te beklagen vallen juist deze verliezen, vvant, zegt schrijver, een soldaat kan in een paar maand gedrild wprden,' terwijl het jaren duurt om een volledig zeeman te vormen. Deze feiten moet men in acht nemen, wanneer lichtvaardig verklaard wordt, dat een sohip als de Formidable mak-kelijk .door een ander vervangen wordt. Russische verliezen. GENEVE, 7 Januari. — Volgens het Parijsch blad Matin waren er op 22 December 1,650,000 Russische dooden en gewonden. Het blad vergeet er echter bij te voegen. uit welke bron het die cijfers heeft gehaald. In Galicië. MILAAN, 7 Januari. — Secolo verneemt uit Sint-Petersburg : In *West-Galiciën duren de hevige gevechten voort. De Oostenrijkers bieden een hardnekkigen weerstand(

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods