Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

170 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 17 June. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 09 April 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jw86h4dp2f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ScieJtïEiï'jxaoLg;. — JSI» £Ci£5. IPrlJss î O Centîem Maandag 17 Juni 1918 Gazet van Brussel ^w*if iiïïii'Wfli r>>■ H-I-T >.«!iaac3R™"»firv» ABONNEMENTSPR1JS ; Blnnenland (Etapegebied uityezonderd), li 4.5€ per kwartaal tALLB KOSTEN INBEOKEPENl «en «vende zich tôt de postkantoren. (Jngeviaagde slukfcen «orden in geval van aie o prie min g enkel teruggezonden zoo ei b< ttoodige poito i» fcijgevoegd '♦Twsyfc««svv*'c-v.-. r*wîa*KPïwv ™ *«wii^t*Ti»aiasïPv%w5. KWK&tOk»mg?*i Hoofdopsîe5!ers D? Pesté De Clercq t-HEhK E.vi kEDAKTIE » fSwyscSaelstiraaî, 9, AnderSecirt. S PUBLICITEIT ' 75, Anspachlaarj (BaursJ - ' Clke medcwerfcw is verantwooidelijk voo» betgeen bij ichrljft AANK0NDJG1NGEN worden aangenomen i 7o, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publtciteit DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Ofttce de Publicité, 36, Nieuwstraat, BrusseL. HET WORDT T2JD! Het wordt tiid om een abonnement on ±- -het denie kvvartaal 1918 op de GA^ET VAN BRUSS-ttL te nemen! Zoo 'n abonnement kan m en in elk nost-Kantoor van het Geneiaal-Goe versement besteLen. Wie op een blad geabonneerd is, tekc™t het, dagediks '"oor den postbode aan huis us-st6ld. zonaer zich nog verder oin iets moe-ten bekommerea. De gea^onneeiden hebben verder niete te vreezen van de nrijsverhoogiap'e" aie teuge-voige van de prijsstijging der orondstoîi.n, nos steeds te vernachten zijn. In Groot-Brussel outvaiigen de geaben-neeidSn Hun kiant nog den avond van haar versehiinen, met de le tste oorlogst.eï.i ...n. Door de degeiijkheid harer artiieis, ue snelheid harer berichtfteving, rie v'eeteMcig-heid van haar inhoud en de taMjkheid \a,a haar medewerkêrs '-^rdient de Vi.j BRUSSEL een eereplaats in elk Vlaamscn «ezin. Ga vandaag nof naar u\v postkantoor en teeken in!! OORLOGSBERiCH TEN 7 X—-- —. DUITSCHE LEGrEEBEElOHïEN BERLUE, 17 .Juni.,— Arabteii j.k. berxeJit van hedenmiiddag. : Wiitoi^^UK KBIJGSVELD. Legers vaa kioonipiiiTi Ruppreoihfc : Tein zuidwesten vaa Jsierris eu ten noorden van Betihune wardec Engeusolie gedeeitelijke aainvailen, v\ .arbij de vijacd ten weiteé van Looon in oiiiie voorste lime drosig, .. aa^-veçht afseweaen. Aan de overige Jrontea bleef de niaateriebeiûi'ij^i^iieid tôt. veiken-nmssKeveoûten beperkt. Ue «esca utou^ju oatrn t.oe tegtn den avond ten noorden van de aeie, ie« noordein van de Scarpe en aan beide îaijden van de Somme. Legei-s vaa aoi- 'JUii^aca krôonpnns : Klenie infan,L,ene^0veuiten op cie geveents. veldein ben zuidwestein vaa JNoyou; teai z,ui-den van de A «ne duurcte ue itoemementio sewecJitsbedrijVigneid \oort. Si,êrke aanvaJ-len der U'ransuben tegen Domniici es wetdfin 5so«ir teigensLooi de noogDe ten westetn vtin Dommieres verijdelâ. Eveneens sloitte met proote vôrliezen een te^en onze i nies m het wond van Villers-Cocberets gerieitute tegen-aanval iûeen. Liutenant Menckhoft bëhaalde zijn ,34e overwinning in de luciht^ BEEL1JJN, 15 Juni. — Ambteijk berioht van hedenmiddag : Wlioi£-L.lJK KlUJUbVEEu. Legergroep kroonpi^ns Kupprecbt : LeveiiUige verJcenn.ngsoeuti vigueid. Trn zuidwesten van Mems nanien wij gevange-nen. lie vise aanvalien van den vija. d aan de Ancre vveiden aigesiagen. De gesunut-an mijnvuuratriid wei<i s avonds op oe-ue oevers van de Bumme ievenajger. Legergroep Duiuseheo Rroonp-nns : Ten zu-dwesten van JNoyon uxeel de voet-v-olkbednjvigiie-ia tôt plaatseJiike gevechts-oitdern'emingen bôperkt. ilet gesoliuiv uur verminderde aan hevigneid, Xen zuiden van de Aisne Dieu de gesenutstrnd hevig. Elex-liaalde gedeeltelijke aanvalien, de de vijand op onze limes m n&t woud van v' tiJers-Uo^te-. rets deéd, werden afgeslagen. Het aan.taj ge-i anp;enien tijdens de longste gaveciHeh icn zuiden van de Aisne giuaaEt, ateeg tôt 13 oi-ticieren en ovei de 2,00'J man. Luitenani Udet bonaatde zijn 30e, luitenant Kirstein zi.in io" en 2t5c overwmmng in tic lucht. OOSTEL1JK KHiJGBVELD. Legergroep Eichliorn : Ongeveer 10,000 man sterke iîussische ben-den, welK« van Jeisk konitnde, in de Miut®s-boont, aan de aoordoiijke kuat van de z e van Azof landden en ten aanval op 'i'aganT iok opruktem, werden vermeti^d; aiaeeJin-geii van den vijand, welue in b ou ten en op \iotteii po'CgdCn te ontkoincn, werden in h^t vvater gescho ten. BERLIJN, 15 Jnni. — Vaib ciijk fceriçhi.j Door de bedri jvi}jheid oiizer da'kb(K ; i ..ei-ùcn werderom '<i(),bJ0 ton in cu.i gronu .-cboD cl, Het hoofdaandcel aan du -.uLscs. . -i -)g vc r ! V ,001) ton, heett k pittin-l ait • - .t f ig, e. deze suksessen w.rden h >ofuz • k -ut iva- naal behaald ; o. a. werden twee z«a„r g Iji-den vraclitbioomschepen van ongeveer 6,000 ton en 4,000 ton guette Isook een tank&toom chip naar net itz'i.ht van de « Luceilum », ongeveer ô,000 ton, dai bcgeleiu d ,oi twi;e gruotè duikbuotjagers voer, vernield. Verder werden van het m Engelschen o^rlogsdieust gesteld visschersvaartuig « St Johns » het kanon ea de vlag buit >;einaakt, de bevelhebber, de machi-nis en een man gevangen genomeni- BERLIJN, 15 Juni. — Ambteilijk bea-icht van hedenavond : Plaatseiijke aanvalien van den vijana ten noorden van b'ebhune en ten zu'iiden van de Aisne mislukten met veiiiezen. QOSïHmiJSSOH. WEENEiM, 15 Juni. Anibtalijk beriolit : Liecie. morgen steeg het gesohutvunr in rijke vakken vaii het zuidwestedijk iront tôt groote sterkte. Aan t Al^a » scih iront m'slukten gis ter opnieùw, onot i net inaetten van réserves, Fransche aanvalien ten noord-westea van Ôinaprente. BULGAAUSOH. SOFIA, 13 Juin. — Ambtelijk bericht: Macedonison front : Ten westen van het Ochr da-meer poogde een l'ransahe' alaeeiing onze steitimgen op de ho«'gten ten zuiden der Skoembi-oroniien te naderen, zij w.erd^&cliter met zware j?«r-la.ez.en i ^Rewo'rpen. l'en %esle»>; van' ue i Cerna laiiKuiïrigc ytij, den vijaiid. ien ztiden'-vaa "v.cra uc woderzijasche g^cnutmoftrf^i^neîtii ">lqjj,eàijdi-ger. Engel&olie verkejanini^aldoelicgen, w^l'-j ke onze voofposicn ten oosten van de Var-j dar poogden te bereiken, werdéïi door ons vuur uiteen^e.iaagd. Uij Doran was h©t we-derzijcfeah gc&chutvumr eeuigen t>ijd levcndi-ger.ïUSiiSCH. ilONSTANÏUn 15 Juni. — Anewte- liik iroat" : x aiC'StJiia iront : In het £usteagei/:ed geringe gev< .htsaktie. In het bekicen van de Jordaan werden vijaii-dtili.iuce opsiagplaatsen onde werkzaam vuur genomen en twee tegen onae steu ngea oprukkende vijandelijke ru, tenj-regimeatea ! werden leruagedreven. Op uen ooswuyk6a ' oever van de Jordaan geauienu^ den dag wedei'K.jdse-ue -esenuloeunj vig'neid. Een on-zet batiterijen onuernam, in saJSBw.v.«*rking met viiogéij, een goed gûalaaitrden ov.rval op vijaùueàjke bootstaiions aan desn noor-deiijken oever van de Doode 'ûoe. Een den 11 J uni togen de liedjaDaàn gei. ien kieu-nen aanval dooir vijandelij.ke kameea'ijders, v\erd uoor onze posten argewozen. Vijande-lij'ke legûi'piaatse.i _en kampen dor rebellai! werden met uonunen door onze vliegers aan-gevalleu. Elet deii 9 Juni aigesohoteij. vijan-del'ijk vlieguuig werd door iuitenant Matzki ten \al gebracht. Op de ovenge Ivonten is de to©stana on-veranderd.FE AN S OHE. PASIJS, 14 Juni. — Ambtelijk bencht van 3 ttur 's naaniddags : Oedurendô oen naent werden er aiieeu afzondèi'lijke verr chti..gen geuneid; .alr.jivt toenten m de viajnaenjkê ninej ten n-ooi-den van OnveMies, iu de streeK van oouroi». les slaagtion en Lvaeate.i een dertiigtal ce-vangenen op. in de "lenting vaù ue 1 Loge-hoeve iu-aakten We eemgen vooru.lga.: g. ^ct vijahdèdïjke aanvad'ni de sticek van »-i"-theuil miiiu.ttè vo.Kcmca. 'x'uascuea ael woud vaa V-ihers-Cotterets en Chateau-Th.crry biecf de gesehut'iirijd gedurenae dit nacht levendig. Unzt patroeljes i.ainen ge vangenen iu de stree-k van uussiares, ter westen van Keims en in Oharnpagne. PAlilJiS, 14 Juni. — Amibtoiijk beruhl vaa 11 uur s avonds : Os tu nîantene-aktiô 'n den loop van d< i d; inj levenaige £re.--t-nutstri.id in het bosol vai; Haugai'dc, ter. zuiue.. van ue A>aie ta m de sLreek iùssçhen V illers-Cotterets e; Cnattau-Tluern'. Uij het op 11 Juni den'vijand ont: orner ma:, ucel dal reeds gele.d is, moeton aot :wg'.'n kanonnc!! worden t-i voegd, waaiOïKlif: ze\. n zworé, iii -"J îr.achtnegëweren. l/veral eiut 's s ri. ag ...a!m venoope: . X'£ ALXAâJÇS C5 . ISOSlE. 14 Ju:n. — Ami,tel ,k .jcricht : C,iiiennoi-„> v, v:;c.ag f-^cgde de vijand. n; r.ev.^r, uitïebi ci..e voorbcreid'ins m©»- Ue gesehut, onzie verdediging van den Tonale-pas te forceeren door înianterie ten aanval te voereu tegôn den Cady-kop pr> aen Mo^iue Cello-rug, onmiudoJijk ten noorden en ten zuiden van dén belangnjkQn vvee-xengevol^e van den nevigen e^enriiand onzer troepen is de kraoht van den aanval c1" de voo'ruit-geschoven linies g&bi'oken. Later heel't oii^e inianterie een tegenaanvaJ gedaan en nei. samengetrokken vuur onaer artillerie neeit clen vijand tôt staai gebracht. en hem den-mt-ef teruggedreven. Tussohen 9 en 11 uur 's morgens is op-rieuw c>en aanval beproefd ten noorden van den weg, dooli deze is spoedig door ons sper-vuur gestuit. De verliezen van den vijatid, m het bijzattder van zijn reserves in de aoii-terhoede zijn zeer zwaar; 130 gevan.genen van v.er regimenten on versoheidene machi-neigevveren zijn in onze handeii geblevfin. C-p het over ge fro.n.t mets van belang. Een vijandaiijk vliegtuig is gevenu. Een onzer lucht^ehepen heeft otider moealijke weersoansiandiigne.den goed geslaagd bom-baa-deerwerk verrioht. ENGELS OH. LONDEN, 14 junj. — Ambtelijk &eriçht : In het vak ten noorden van Belle h.eibben Fransohe patrooljcs gt. .irenô- deîi nacht enkeie gevangenem binnengabnaoht. Verder vali er niets te vermelden. Hedennai.:ht worden door ons met goca gc-vclg verrasgende aanvalien geaaan in de buuijt van iicidiic en Oiyeachy en La B;^-"èôe ,tei-w,j.l ten zuid'W e»i,en va i lavatnéc en ten lioordwestpn van''''iServille"fife.trôedje-ge-veohten plaats haddeai, met voor uns gunsti-gen alïoop. In deze gevOohten maakten vv,j verscheidene gevangenen en ve'nneesterc1 -i twee maohinegewere.n. iledenooiitena werd een aawàj eener sbsi'iks vijandelijke afdeeilin r on een onzer nieuwe post-en ten zuidwesten van Mei-vuie voltcomeii algesiageri. Eeaign kr ;gsgeivange-atn vielen daarbij in onze liandeh- Bedrijvigheid der vijandelijke artillerie m den sektor Villers-Bretonneux en het Scarpe-dal.ALLERHAWOE SERiCHTEN. De uittocht :iaa. het suiden. De volgende cijfete gc\cn een (iena^e- id over den uittooht van de bewonears der ste-den u t bot noorden van J)'ran'ki'ijk : de be-vcuiidng van Marseille, d.e vo"- net uit.bit-ken van den oorlog ;.50,000 ziden telde, is thans geatqgen tov 1,947,000 zielen; £ deaux had vroeger 260,000 mW.oners en thans 325,000; Bourges 49,000 en nu 110,000; Orléans 72,000 en op het oogeablik 110,Oou Le Mans vroeger 69,000 en nu 96,000 zielen. Voorsorgen vcor de Pari^enaars. AMSTERDAM, 15 Juin. — Voigens een meJiding van de « Daily Mail » uit Panjs hebben de leden der i^ransoiie r&geering aàii een Parijsche afvaardigiing, die zioh met de verdediging der hcofdstad bezu? houd,eenigc ialiohtingen gegeven. De mm-ster van on-derwijs verklaarde dat de sonblen vroegei vakantie zullen hebben en dat . deze een maand langer zal duren. De minister van bimienlandsohe zaken yerk.aarde met - aî-vaardiging te zullen sa.m>ei;werken om het vervoer van petvon&n, die de hooidstad wea seh&n te verlaten er. waarvau de verwijde-ring noodg is, te verg^makkelijiken. i>e buit aan lia i&naen ssdeït 211/Iaart, BEELUïn', 14 Juni. — i^edert 21 Maart steeg 1h\ door de Duit&ehei-s in het westen gudure, de de bats te gevechten tusschen Aime en JUarne en tusschen Montdiu.er d -Noyon aantal buitgemaakte kanonnea tôt 2650. De- steramina in Amenda. BEBN ,15 Ju i. — De « Morning Pc~t > moldt nit Washington dat men de stemming ; van het vcla varsoh zoo wetniaeveu, iadK-i men de ontgoe, heling vviilde verkleir die ' aoor den snciloa up^ai-soa der Dttitschers ( ..tstaa'i is. De Anieiikanen bekenaen dal ( de vijand iets heeft vaorbgobi'aeht dal alge meen al à onmage'iijk gèai'ht werd. Vvat hei , vo'lk veroaaset is de openliike toeîe<ving vai i aile mil taire. vaLma; .en dat de Ûoitscben j iiunne vo' deri.g n aan een veraasing te das-i • a hebben en het vraagt zich ai oi dit nies kon voerkomen woiden. Do Entente en cie ossildifiOa. i Bl'JBLiJiS, 15 Juin — V c»* de neutra - i Ien de hua door de Ente. .. - ooide levens ■. .v ftS vwrniart middeienzendingen niet onbvanfen, daa is dat wel minder d6 soltuld van de duikîboiot-oorloig dan wel van he.t feit dat Amenka, door gebie'k aan eigen voorraad niets k{m leverfn of dat poiitieike intrigues oflder de Vv ôstersciie rijken ae içivermgep onmcgeihj'k maken. E'og omaags we.rden m do iiavea van Bordeaux twee Anienkaainsahe, voor Zwitserland bestenide graansonepen vastge-houden. De Eransohe regeerir- erkeat wel de geldigheid van het Zwiitsersch-Ameri-kaaafech liandalsverdrag, maar wil het gr^aa. aie: dpoi'laten, zonder een gondkred'iet te ei&oben. Zonat'r twijfel hebben de Vereenigde SUi-ten net mzicht geihad, E'rankriik dezen troaf in do hand te spelen, wanneer ze de Zwitiser-Sihe viag met begeleiding van oorlogmaheb pan tôt vooTWaiarde stel-de. In kanto. aie ekonomisohe kiûngea is bai. een openbaar geheim dat Eranikiijk in îiW gehee: met ai e Ainerikaaasche levensmidue-ien voor Zwitserland besteaad aan. deize laat ton goede kornen, da't veel meer de Amerj. kaansehe; zendingea te Cette of Marseille regelmaitig m , ademang zonder eehigea grond worden acntergehoudeii, dat de Eran-solio rogeering ze zelf gebruikt. Vaa de op o nde Eebruari 1916 te ieveren 9000 t- Ame, ; kaansoh graan heeft, Zwitserland sileohts 12,000 ton ontvangen. Zwitser'iand weet nu wat het van. deze Amerikaan&ahe bedoftgn te verv, aciiten hecît. Dozelide droave ervaria-gen w ieii cok JSI«deHand en Zwed'ea niet gesMivaixLbùivt^i. ~ i, ' . Gaillaus bokîaaj?t sich. GENEVE, 15 Juni. — isiietteigen&taajnde aile onderzoek der censuur van Parijs liefc deze twe© l<tr,.ge:a brieven door den reeds sed'.-rt 12 maandesi aangeilrciuden Catiliaux a^n de pers geriohl, door. In deze briaven ilaag,. OaiHaux over de veranderingen vaa de te.area hom uiigebi-acnte aanklaobt ea de Uiitsteliirg, zonder eenigen grond, van het proccs bij.dtn voefeitter der kamer Descha-nel en bij huv kamiteit dat ue aanklaolit lî^cn hem uitbraeht. Het onderzoek heelfc naar iîijne meenuig uigewezen .dat liij atieeiu yP grond van vervalschte soiiriftsitulciion. van don trainsaiien gezant Barrère te —orne ea sâja ondcigesc-hikte, den militairen attaché Eoblemaire werd verdaoht. Vaa ganson de aaidclaeht blijft aJdéeu over uat h'ij m privaat-zaàcn vredesoodeiPaaadeiingeji met Duit&ohland weascliciijk acutte hetg..-;r vo.. gens g&en enkele wet stiafbaar is. Be duikbco'cea aan de Amerikaanscha Et-1. DEN HAAG, 35 Juni. —• Voberts een mel-ding van de « Nieuw-ïork Heraild » zijn nog 14 stoomscnepen overtijd. DEE HAAÇ, 15 Juni.— De « Times » mtttsf nit Niauw York: Wegens het aanhouide.ml duikbootgevaar zijn gedeelten. van de m dea Stiilen Oceaan kniisende zeestrijdfcracbteîi naar den Atlantischen Oceaan overg-ebracht geworden. Ce « Pinar d&l Rio ». L ON BEE, 13 Juna. — De « Da~~- OÎLroin-ele » voroeeant uit New-York, dat daar een .telegram is ontvangen uit Norfolk (Virginia) behe'nzende, dat de ovesrleivende'n van net Amerikaiansche vrachtsoh.p « Pmar aei Bio », c'taar Dimsdag uit Eoord-Carobna wa-ren aangekomen. De » Pmar dej Rio » was op 110 zeemijlen ten Ebordoostea van a.a.i-i> Henry, getorpedeerd door een duik/^oot, weike begeleid was door oen groot scihip. Oc cerste machinist van de « Pinar del ~ao » basehreef ^ het schip als een van ongerveer 6000 ton bt'uto, met een schoorsteen mrd-scheeps. Het scïiip was grij-s gesobtiderd. Terwijl de duikboot de « Ptnar del Rio » in den grond boorde bieaf het scbnp r-> een mijl of twee afstands. Later sedndo do duikboot in internationale code « Volg inij » ea de vaartuigen voeren weg. Men zegt t'-irf:, de duitebaot 250 voet bng is en er uitze,-» of z'j nog ai van w e.er en zee had geieden. De Pooîsche regeerijj"-ën de krijgsraad der Entente. WARSCHAU, 13Jun:.—Naar Haivas oiïi-[ oiv-^el heeft 'reaneld, heeft men m een verga^ ; dering _vai> de minister-presidenten vaai Era;:krijk, Orobt-Brittanje en Itanië, befc be-siti" t geaomon, dat de vormnts van eem ver-eenigdcu, onaihankeibjken Poolscihea staat met een vi-ijea toc<. ng naa); de zee een'vao de voorw aarcien s van een duurzamerx ea - reehtvaardigen vrede en van de .Heesciliappii van het reon, o Euroca. ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods