Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

682 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 06 April. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 16 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/np1wd3qx17/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Gazet van I Reheer < 'n Publiciteit : AN SP A CHL AAN, 75, BRUS S EL Hoofdopsteiler : E. Van Bergen irim i i ibiimii 1111rii~r m i ■iim um i «t >imiwn ■ —nu i ■ hmitti P,,. lnToniW 2e JAARGANG. N" 83 blke inonder is ^ g* m. • i ABONN'EMENTSPHUS verantwoordelijk root hetgeen l inS(iag b Ap?ll 1V1& yoor Brunei en Voorstaden Mj aohrijft PRIJS : S CENTIEM PER NÏÏMMER 1,25 fr. per ma»nd Aankoridigingen worden aan&enomen : 75, Anspachlaan, (Beurs) — 52, Warmoesberg. Pij den Heer F. Ernest Goosseas, 51, (Srevelingensraat, Office de Publicité, 36, Nieawstraat— 28,Grasmaikt, B russe Dank aan de Vlaamscha Vrouwen Gisteren werd onze inschrijving voor De Wet gesloten. Talrijk warsn de Vlaam~che vrouwen die het verzoekschrift voor Zuid-Afrika'^ nationalen held onderteekenden. Dat verheugend feit bewijbt dat het taal-en stumgevoel in ons volk levendig blijft en dat ook dé vrouwen cr niet vraemd aan zijn. Gisteren zonden wij de inUckenlijsten op. O ze warmste dank aan c'e Vlhamschu vrouwen die onzen oproep béantwoordden. Nog iets over den Oorlog met de Pen Enkcle dagen geleden herinnerde een onzer mede-werkers er aan hoe, tijdens den oorlog van i870, de beste Fransche en Duitsche schrijvers af en 10e pro-klamaties lot hunne medeburgers en ook tôt hunne vij nden richtten, waar de verschrikkelijkste bedrei-gingeB iii voorkwamen. b.- !-rf./;endste dihryan kwam ongetwijfeld van Victor ïti.rfO, die or de Parijzenaars volkomen in de war me b te !î. - a hetgeen in voorrneld artikel verscheen zou hmi meeiien. dal /ijn «• paroxysme » reeds den hoogsien grand htd bereikt, doch in een volgenae up-roeping ien strijde o\erlreft hij nog zich zelven, zooals ai! d«j \ oigende pl.iats moge blijken : « jiioui u op en blaast de vijanden weg I Itijsel, Narnei, l'ours, Bourges ,Orléans, Golmar, Toulouse, Baronne, oirigordt uwe lenden ! Voorwâarts ! Lyon, neem uw geweer, Bordeaux, uwe buks, Rouen, trek uwen degen, en gij, Marseille, zing uw lied en brom vreeselijk ! « Steden. steden, sleden. vormt bossciien van pie-ken, bespant uwe kanonnen, en gij, dorp, neem uwen mestvork. Men heeft geen kruit, men beeft geen mu-nitie, men heeft geen geschut ? Dwaling ! Men heeft ze. « Ov. rigens hadden de Zwitsersche boeren slechts bijlen. de Poolsche boeren slechts zeisens, de Breton-sche boeren slechts knuppels, en ailes stoof \oor hen weg ! « liolt rotsen naar beneden, hoopt straatsteenen op-een; verandert de ploegscharen in bijlen, verandert de voren in grachten, vecht met ailes wat U onder de hand Komt, neemt de steenen van onzen geheilïgden bode'm, steenigt de indringers met de gebeenlen van onze moeder Frankrijk ! « O 1 burgers. in de keien van den weg die gij hem in 't gezicht slmgert, is het Vaderland ! « Dai de straten der steden den vijand verzwelgen. het \ensti r opene zich woedend, de woning slingert hare meubels, het dak smijte zijne pannen ! » Hierop verscheen in een Brusselsch blad volgende bijtende parodie : « Wat doet gij, Franschen, als gij met het eene beer uit het bed gestegen zijt ? Gij doodt een Pruis ! Wa doet gij als gij op 't eene oor ligt ? Gij droomt da gij een Pruis doodt! Parijzenaars, Franschen, burgers Wakend en slapend doodt gij Pruisen. Wakend ei slapend overwint gij, sterft gij 1 « Weet gij wat gij zijt, als gij wakend en slapeni vecht, overwint, sterft? Dan zijt gij Vaderland! I: ben niet meer ik en gij zijt niet meer gij , wij allei zijn Vaderland ! Wij zijn Vaderland, omdat wij vecti ten, stel'yen eu overwinnen, en wij vechten, sterven ei overwinnen, omdat wij Vaderland zijn ! Omdat w: vechten, sterven wij; omdat wij sterven, overwinne wij; omdat wij overwinnen, vechten wij ! Burgers hoe groot zijn wij, ik en gij ! Ik huiver voor onze grooi heid ! » Aan het slot wordt gezegd : « Gij zult te Parijs twee miljoen engelen vinden, di duivels zullen zijn. Onze « demi-saisons » zullen pan serplalen, onze regenschermen machiengeweren wo: den. Gisteren zijn wij als helden opgestaan, morge leggen wij ons neer als overwinnaars. Europa zal voc ons aan den haal gaan, zoo verschrikkelijk zijn wij Onze eigene kinderen zullen ons niet meer kennei omdat wij Frankrijk geworden zijn, en onze vrouwe zullen ons niet meer durven kussen, omdat wij gloeien ijzer geworden zijn, DE OORLOG _ «»o» - AMBTELIJKE BERICHTEN i Duitscli : j BERL1JN, 4 April. (Ambtelijk bericht vaa gisteren-, middag.) Westelijk Krijgsveld.. Eene poging der Belgea om de Kloosterhoek-Hoeve die zij den 31 Maart moesten opgeven, mislukte. In fcet j Priesterwoud aeden de Franschen een vruchteloozen aan-val. Een Fransche aanloop op de hoogten bij en ten Zui den van Niederaspach, in het Westen van Miilhausen, werd teruggeslagen. Oosteli\k Kri\gsveld. Van het Oostfront is niets van b lan,;; te melden. Oostenri j ksch: j | WEENEN, 4 April. Ambtelijk bericht van sristeien irriddag : Op het front in deOost Beskiden zijn eisterec eakelin 't boveadal van de Laborc/a en op de hoogten bezuiden Yirawtt K«i»»uiitoii ko^o.,r.an Nieiiw aanu ekomen Russi sche '-ersterkingen dwongen ons er toe de trooDAn beiderzijds Gisna eu Berechny-Gorne strijden ietwat te rug te trebken. Aanvallen op de stellingen benoorden den Uzsok-pas werden bloedig afgeslagen. Al de Russische divisies welVe voor Przemysl gele-gen hebben werden op h11 Karpathenfront bemerkt. In Z. O.-Galicië enkel geschutgevechten. Voor onze stellingen tusschen Dniester en Proeth heerscht na de zegerij ke gevechten van 1 April kalmte Fransche : PARIJS, 3 April. (Reuter). Offlcieel bericht van giste ren avond : Op hetgeheele front is niets van belang gebeurd. Ten oosten van Soissons is een i)uitsch vliegtuig >. neergeschoten, | Een Fransch vliegereskader heeft 33 bommen gewor-pen op loodsen voor luchtvaartuigen en op het station ! Vigneulles in Woevre, die aile j<oed zijn geraakt. De | vliegtuigen zijnhevifc: besciioten, en van sommige zijn de vleugels doorboord, doch de vliegers zijn ongedeerd terrui?gekeerd. î i PARIJS, 4 April (Havas) Officieele mededeeling van ; gisterenmiddag drie uar : i In de streek van Somme, bij Boiselle en bij Dompierre ! zijn de mijngevechten voortgezet, met voordeel voor de Franschen. . i Het geheele aantal gevangenen, die in het Prêtre bosch ften NW. van Pont à Mousson) fcijn genomen bedraagt j an 30 Maart tôt 1 April meer dan 200, w. o. 6 officieren. v t -b.'JtM Russische : ST-PETERSBURGr, 2 April. (P. T. A) Offlcieel bericht uit het groote hoofdkwartier : Op het front aan de Njemen hebben onze troepen na een hardnekkig nachtelijk gevecht, den lsten April hun offensief voortgezet en de Duitschers teruggeslagen. Wij zijn thans hun stellingen ten Oosten van de linie Pilwis zki-Mariampol Kamwaria-Suwalki Au^ustowo genaderd In de Karpathen is ons offensief op den 31sten Maart en in den nacht vaa den lsten April met succès voort-«razet. Het heeft zie in iiootdzaak geconcentreerd op het front van Volia Michowa in de richting van den Uïsokpas' Na steile met ijs bedekte hel ingen te hebben beklorn-meu hebben onze troepen na een langdurig bajonetge-vecht een reeks belaa rijke hoogten bezet en bijna aile toppen vaa de Polonina bersketenten Noorden der dor-pen Vetlina, Bereghi en (iornyia. Een oazer regimeaten beeft de^e ketea naeea kracbtige bestormiag genomen. De vijand had er zich verschaast achter een dubbele versperriag van prikkeldr ad en boomstammen. Vesscheidene te enaanvallen van onlangs samenge-troesen Oosten ri j ksch e tro-'pea in de streek ten Westen vaa den spoorweg Homonaa Meaô Laborcz zijn afge- SlU^v»«.v In de streek van lioziuwka hebben Wi| onder een loopgraaf vaa den vijand in de lncht doen vliegea, hem daaraa uit die loopgraaf verdreven en ze bezet. Op de andere gedeelten vau het froat is de toestand niet noemetswaard gewijzi^d. ST. PETERSBURG, 2 April, (P. T. A.) De générale staf van het Kaukasische leger deelt mede dat in de kuststrei'k een uieuwe poging van de Turken om op den rechleroever van de Archave door te dringen,"is geînuikt. Op de andere geieeltea vau het front is de toestand ouveranderd. ST. PETERSBURG, 3 April. (P. T. A.) Offlcieel bericht ait het groote hoofdkwartier : Ons offeasief ia de K.arpataea blijft zich met succès i oatwikkelen. Den len April zijn wij blijven vooruitko-men, voorai op dea sector Volia Michowa in de richting van den Uzsoker pas. Ondanks den bardnekkigen tegen-stand der Oostenrijkers ondanks hun ruim gebruik van ontplofbare kogels, en aan verwoede tegen-aanvallen, hebbea oaze troepen hen terug^edrevea, gevangenen ge-maakt, machine gewei e», munitie en wagens door den vijand in de steek gelaten, Vcrmeesterd. Op de andere sectoren van het front is de toeslaad niet noemeuswaard veraiaderd. • ii'»»»»»!»shkmtmtamc* iiini inaai «mbiiiiij t i ! (Onderteekend) Victor Frankrijk, voorheen Hugo, i ' in den dienst der Republiek. » Een groot aantal pennen schrijft thans nog in den 1 geest van Victor Hugo, ofschoon niet allen zich zoo i fraai uitdrukken. De geestesgesteldheid is heden ten ; i dage gansch overeenstemmend met die tijdens den ver-leden oorlog. Lazen wij in onze bladen van het begin i ; van Augustus niet, vôôr den val van Luik : j | « Barbaren, gij zult de forten innemen, dan zult gij a i den ringmuur vinden; gij zult den ringmuur nemen, i. I gij zult de barrikaden vinden; gij zult de barrikaden nemen, en dan misschien — wie weet wat de vader-landsliefde in den nood kan gebieden ? Gij zult de riolen ondermijnd vinden, wat geheele straten in e de lucht zal doen vliegen Duitschers,' de stad is t- j gevaarlijk. » > | Zoo ook waarschuwde Hugo vôôr de inneming van n Parijs. r i En Maeterlinck, Destrée, Allard en konsoorten, die I 1 eene rondreis hebben ondernomen om de Romaansche i, en Slavische volkeren in den oorlog te mengen aan de n zijde der bondgenooten, schreeuwen zij het niet uit op d den meest bevestigenden toon, dat de overblijvende Belgiache steden : Brussel, Gent, Brugge, ondermijnd zijn en elken dag in de lucht kunnen springen. Gaan zij ook de wereld niet verkonden dat onze musea leeg geroofd zijn en van de standbeelden die den Kleinen Zavel te Brussel versieren kanonnen werden gegoten? Dat heeten wij dwaas chauvinisme, van waar het ook kome, en het is beter dit leugennet in duizend stukken te verschèuren, dat ons reeds zooveel leed baarde, dan er voortdurend aan te weven en te voltooien. Jammer genoeg, dat we onze stem tôt die heeren vluchtelingen niet kunnen laten klinken om hen den raad te herinneren die eene moeder aan haar zoontje gaf toen het zich bekloeg over de brandende zon : « Zoo gij de hitte niet verdragen kunt, mijn kind. zoek schaduw, want de zon zal zich om U niet storen.i: Hier dient menige wonde geheeld en veel verro vleesch uitgesneden te worden, goede scholen, kweek plaatsen van edele ontwikkeling ontbreken nog om ons volk tôt zelfbewustzijn terug te brengen, dit levert eer voldoend gebied aan de werklustigen die er hunrn krachten willen voor inspannen. Op die wijze alleen za ons zwaar geteisterd land zich kunnen herstellen vai den slag, sterker en eensgezinder dan ooit zich berus tend op gelijke rechten en gelijke plichten voor beidi rassen, B» j Niet-Ambtelijk el cric Lien i KONSTANT1NOPEL, 3 April. Het Hoofdkwartier deelt mede : In de Dardanellen en op de overige krijga-velden geen gewichtige verandering. Op 21 Maart bom-bardeerde een Engelsche kruiserde marktplaatsMouaileh aan de kust van kHedjas, en poogde aldaar troepen te landen. Nadat hij daarin verhinderd werd, verscheen hij den volgenden xnorgen opnieuw, en beschoot gednrende vijf ren bovengenoesad plaatsje, waarvan hij de moakee vernielde ; daarna poogde de vijand in sloe^en te landen. Hij werd echter, door den weerstand van onze troepenatdeelingen, met zware verliezen verjaagd. Daarop verdween de kruiser. Wij veiloren geen man. LONDEN, 3 April (Reuter- berieht). Drie Engelsche visschersbooten werden gisteren in den vioegen morgen door een Duitschen onderzeeër ter hoogte van Schielda tôt zinken gebracht. De bemanningen werden gered. LONOEN, 3 April. (Reuterbericht.) De Japansch-Ghineesche overeenkomst van 31 Maart heeft den toestand verergerd. De Japanners, die blijkbaar door den uitslaf der verkiezin^en een sterkeren ruggesteun gevonden hebben, verklaarden dat zij onmogelijk de onderiiande-liag over de 21 eischen langer konden rekken. China moest ailes maar in beginsel toegeven of de gevolgen dragen. De koaferentie werd 's anderen daaars voortjze- fi LUU& UM. ° ° aet. v* —«i»nistisch. LONDEN, 3 April. De havenarbeiders van —, die Vrijdag, na 5 uur, weigerden 's Zaterdags te wer ken, staakten in den loop dezer week reeds Donderdag het werk. FREDERIKSSTAD, 3 April. De reederij van den Noor-schen bark « Nor » outviag van den kapitein een tele* gram uit Rotterdam, waarin wordt medegedeeld, dat een Duitsche onderzeeër het schip den 31sten Maart tor-pedeerde, nadat de bemanning hetzelve had moeten verlaten. Het schip was met eenelading hout van Fre-deriksstad op weg naar Hull. De bemanning werd door het Noorsch stoomschip Uni ta gered en gisteren naar Rotterdam gebracht. Bekendmakingen. Meldlugplichtlge Beigen Uit de door de gemeenten van Groot Brussel ingele-verde lijsten blijkt, dat zich een aantal meldingplieh-tige Belgen, die in de jaren 1892-1897 geboien én in I Groot-Brussel woonachtig zijn,nog niet op de krijsscbool persoonlijk aangemeld hebben. Aan allen, die tôt nu verzuimd hebben zich te melden, wordt een laatste uitstel ter aanmelding verleend ; deze moeten zich den 8en, 12ea, 13en en 16en April van 9-12 of van 3-6 uur (D. T.) op de krijgsschool voor- stelleri. In geval meldingplichtige personen Groot Brussel na begin van den oorlog verlaten hebben, zijn de verwanten of verhuurders verplicht, de verblijfplaats dezer op het Daitsch meldingsambt, Groot BruRsel, Meridiaanstraat 10, willen zij straf ontgaan, tôt 16en April a. s. mede te deelen. De Gouverneur van Brussel. De Marseillaise. Aile zingen en spelen van het fransche nationaallied (Marseillaise) is verboden. Overtredingen worden met gevangenis tôt twee jaar ; bestraft. ' Brassel, dea 27n Maart 1915. t De Generaal-Gouverneur in België, 3 Freiherr von BISSING, Qenwalokwrat,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods