Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

673 0
21 January 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 21 January. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 03 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qj77s7js79/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

! I /- DAGBLiAD VOOR J4ET TUflfljVISCHE LiflfiD Voor Volk, Stam en Taal. Amdn< ik Wlamliis: ben. HmMriflm worden ni* Uruggetonten BEHEER EN EEUKTIE: 12» Zwarte Lieve Vrfwstraat, 12 Andere aankondigingen : 10 centiem ; Publiciteit: 30 centiem. liuik en flntuueppea Een Ûnrechtvaardiga ôeschuidiging « Liège, la valeureuse, l'héroïque », zoo hoorde mer overal.... Dapper streden daar onze Vlaamsohe jon-gens; als onbekende belden vielen ze, al s slachtofferi van den plicht. De bewondering der bevolking, der pers en der Bond-genooten ging echter niet zoozeer naar de koene verde-digers der vesting, als naar de stad zelve, en niet d€ regimenten, die daar vochten kregen het kruis van hel Eerelegioen, maar wel de stad Luik. Daar was nochtans geen bijzondere reden toe. Vele inwoners waren gevlucht, de andere waren gebleven en hadden doodeenvouding de gebeurtenissen afgewacht. Twee maanden later was het Antwerpens heurt; daar werd met evenveel heldenmoed als te Liik gerfreden, de bevolking gedroeg zicli noch beter noeh slechter dan in de Waalsche hoofustad, met dit verschil ailecn, dut Antwerpen veel langer en veel heviger besohbten werd. Toch liepen weldra allerlei zonderlingeigeruchten over de houding der Antwerpenaren. Men vertelcte heel ernstig, dat ze den Korung t-ot onmiddellijke overgave van hunne stad wilden dwingen, dat ze aan Duitsch-land verkocht w ;i 1: 11 zoo moer. V-ariûdûn i«»aV »» werd in lîrusse' :n viïïl ITSpîCTrjr nemielijx met een hoop bijzonrierheden omirent de overgave van Antwerpen, en w;>ai uit moest blijken, dat de -heele Antwerpsohe bevolking voor hoogverraad zou moeten ter dood veroordeeld worden 1 Waarom dat verschil ? Waarom werd Luik zoo opge-hemeld, Antwerpen zoo belasterd ? Men hoeft niet ver te zoeken : Luik is immers de hoofdstad van het Waaisohe land, Antwerpen vertegen-woordigt hier het gansche Vlaamsche land. Nu, voor een Franschelaar of een Beulemans staat het als een paal boven water, dat de Fransohgezinden het alleenbezit van vaderlandsliefde hebben; verder is volgens hen de Vlaming hoegenaamd niet te betrouwen, 't is een Germaan en deze ôorlog is tegen het Germa-nendom gericht (zie Maeterlinck); dan, dat er vôôi twee jaar eein wet gestemd werd, om de otïicieren t* verplichten de taal hunner soldaten aan te leeren. schijnt hun een nieuwe « exagération flamingante » U zijn geweest. Vlaamschgezinden, voelt ge het niet, bemerkt ge he: niet aan de houding der Vlaamschhaters, dat hun haa tegen al wat Vlaamsch is nog aile dagen aangroeit ' Ja, tôt zelfs in deze droeve tijden toe, moeten w< nog door de Franskiljons bevuild worden; in hunnei blinden haat maken ze nog van de omstandigheden mis bruik om ons voor landverraders te doen doorgaan Gemeener kan men niet handelen ! Nu dit is pas eei begin, hun veldtocht zetfcen ze maar voort. Ze wetei onder andere te vertelien, dat onze Belgische solcjatei door de Vlaamsche boeren op de schandelijkste' manie: onthaald werden, terwijl ze voor de Duitschers zee: gedienstig waren geweest en hun dikwijls geheime be wegingen onzer troepen hadden medegedeeld ! « Zie, Meneer ! wanneer ik zoo iets hoor vertellen zei me onlangs een inwoner van een Brabantsoh dorpje dat bijna heelemaal was afgebrand, dan heb ik e bijna spijt van, dat Brussel gespaard is gebleven. Zie dat zijn de huizen van ons dorp geweest — en hij wee me een hoop smokende puinen — wij mogen over dei oorlog meespreken, het is niet zooals uwe Brusselaars die enkel het kanon van verre gehoord hebben en di ons, op den hoop toe, komen beschimpen »... en hi balde de vuist.... Al die hatelijke geruchten, ook die over Nederland' onzijdigheidsbreuik, werden door Franskiljons ver spreid. Maar het voorbeeld komt van hooger. De than in Londen verschijnende Métropole (het orgaan de rijke Belgen, die vôôr de Duitschers vluchtten, ten eind zich aan hunne maatsohappelijke plichten tegenove hunne armere medeburgers te onttrekken), heeft eei tergend artikel tegen de Antwerpsche Vlamingen ge schreven. A. Hendrickx heeft daar afdoend in de Ant werpsche Tijdingen op geantwoord (zie Gazet van Brus sel, 3 Deoember 1914). Haat jegens Vlaanderen, maar ook dweepen met a wat Fransch is, dat kenmerkt den Franschdollen Belg ja, hij is Franscher dan de Franschman zelf : « Immers, de Bondgenooten hebben aan België ont ———— zagiijk veel te danken en Frankrijk zal het nooit \ geten... » (<( Oui, les alliés sont les obligés de la 1 gique, et la France n'oubliera jamais le noble, 1' îoïque, le vaillant courage déployé par l'armée b€ ces dernières semaines. C'est une dette sacrée Aldus Viviani, eerste l'ransche minister. En in een bi uit Lyon, in de Echo Belge van Amsterdam overge men : « Cet admirable petot peuple qui s'est sacr pour couvrir la France contre une imasion » (« Dat wondeieiîswaard'ig volkje, dat zich heeft opgeofferd lrankrijk tegen een inval te beschermen »). Luister nu naar de stem van den Belg (?) Boland Marès : « Nooit zullen we vergeten, dat Frankrdjk bloed zijner kinderen voor de verdediging van Bel overhad » (« Que demain soit fait de joie ou de ti tesse, la nation belge n'oubliera jamais que 1914 vu se répéter ce que vit 1831 et que la France ru offrit le sang de ses enfants pour défendre la Belgit indépendante. Jusqu'au dernier des \iè; les, nos enfa s'en soatiejidront! ») [Indépendant;! Belge 7 4u<> tus 1914.) Ge weet het nu, Belgische medeburgers, wij zijn h die Franki.jk moeten danken, zoo bewaert ten min Boland de Marès en daarbij bevindt hij zich nog tegenspraak met het Fransch Kabinetshoofd en met c beruchten Maeterlinck zelf. t Jen^vuel van afkeer ytijgt in ons op, bij het les Maar zal die taalstrijcPdân nooît opTi^trotn i Vlamingen, er is ee<n enkel middel daarvoor : verdw als volk, laat u opslorpen Wilt ge echter blijA bestaan, dan moet ge den strijd, een moedlijken, lang-liardnekkigen strijd blijven strijden, een strijd, of ter dood of die zal uitkomst brengen. Van u zal afhangen. H. T AANKO DTG NGEN De GAZET VAN BRTJSSEL, die het gansche land, tôt in de verste hoek toe, gelezen wordt, is het mee^t geschil blad tôt het plaatsen van aankondiging VOORDEELIGE PRIJZEN > > Burgemeester van Antwerp( i De burgemeester van Antwerpen heeft aan een i Belgische bladen een brief geschreven, waaraan i het volgende ontleenen : Ingebeelde verhalen aangaande den val van t werpen doen nog immer de ronde in het publiek ei eem gedeelte van de pers. Ik acht het mijn plicht te bevestigen dat de volge feiten, zonder mogelijke tegenspreking, uit offici documenten blijken : 1. De stad Antwerpen is niet overgegeven, maar v genomen, nadat zij door het Belgisoh leger de Engelsche troepen ontruimd was. Het is onjuist dat de burgerldjke overheden de stad ; den overgegeven hebben. S. Voor wat de buitenforten aangaat, de mee, j dezer werden verwoest of genomen of ontrui na onbruikbaar gemaakt te zijn. Te Stabr< s heeft de bevelhebber zich met zijn fort 1; springen. Voor wat betreft de tusscheinste s gen die zich overgegeven hebben, deze het r zulks slechts gedaan nadat hunne bevelheb! 3 van de militaire overheid schrifbelijk bevel r vangen hadden zioh over te geven. Het is î onjuist dat de burgerlijke overheden de fo zouden overgegeven hebben. 3. Antwerpen heeft zich gedurende twee dagen li beschieten om het leger, dat terugtrok, te ; den. De bevolking of het bestuur hebben il geen enkel oogenblik een stap gedaan om ; aan dit onheil te onttrekken. Integendeel, i het bombardement had de gemeenteraad, bij gemeenheid, aan de militaire overheid 1< . : I weten, dat slechts de nationale verdediging voor ! oogen diende gehouden, en geeniszins het bijzon-der belang. î . Wanneer de slad ontruimd was, dooh dan alleen-) , lijk, zijn de burgerlijke overheden tussohenge-f komen om een bombardement te doen ophouden I dat voortaan van geen nut meer voor de verde-} 'v diginsr was, en dat, gezien de ontstane branden, j j dreigde de stad te vernielen. Zij zijn er in gé-i ' ' lukt. Dat was hun recht en hun plicht. Onge-: veer 1,500 huizen zijn verwoest of erg bescha- ■ i digd in de agglomeratie. t f 5. Het gezegde, volgens hetwelk het Gouvernement ■ - de tusscheukomst der gemeentelijke overheden zou hebben gevraagd en Staatsministers naar Holland zou gezonden hebben om de zaak te onderzoeken, is volstrekt valsch. Zoo ik er aan gehouden heb deze feiten nader vast te stellen, dan is dit niet om de mannen te verdedigen, welke hun leven waagden met onder de bommen tus-schen te komen, om de stad te redden : zij hebben ' zulks niet noodig. Maar ik houd er aan volledige inlich-tingen te gevèn aan mijne medeburgers die, ontroerd door den spoedigen val eener vesting, wélke oninneem-baar heette, zouden kunnen geneigd zijn, gétoof te hech-ten aan verhalen, die louter verzinsels zijn. DE OORLOG AHRTPMJKE BERKHTEI Fransch : nft nôs SCnUKULT ila 11 nmcrÏTi «iuni JWKi>UJJVt Franscli : PARUS, 18 Januari. (Iieuter.)Ambtelijk van van-middag drie uur : Van de zee tôt de Oise en voornamelijk op het front in België heei'c stormachtig weer geheerscht. nij Autriciies zijn twee aanvalien dar Duitschers afgesiagen. JLn de streek van Perthes heeft onze artillerie goed werk gedaan. Wij hebben daar viiandelijke stellingen vernieid. Bij Poxit-à-JVlousson hebben wij in het eenige deel van het bosch Le Prêtre, dat nog in 's vijanda han-den was geoieven, verseheidene JDansche schansen rermte8terd en later een vijandelijke tegenaanval afgesiagen. Kussi^ch : SLNT-PETERSBURG, 18 Januari. (Reuter.). Mededeeling van den grooten generalen staf : Op den liaker W'eichsel-oever hebben wij op 17 Januari een nachtelijkon tegenaanval ondernomen an de loopgraal' heroverd in de buurt bij het dorp [ioumine, waarvau de vijand zicn had meester gemaakt, waardoor wij den ouden toestand hebben tiers teld. Nieuwe pogingen van de Duitschers om Tarnow net zwaar geschuc te bombardeeren zijn door het joed gerichûe vuur van onae artillerie verijdeld. Van onze andere fronten is niets van belang te nelden. Turksclie : Het Turksche hoofdkwartier meldt : Onze in Kaukasië opereerende troepen zetten sinds mkele dagen den verbitterden strijd tegen de Buss en, lie aanzienlijke verstèrkingen hadden ontvangen, oort. De bevelhebber van het Turksche leger deett mede, | lat de Bussen als wilden optretlen en de regelen van iet volkenrecht en de beschaving schenden. hij hun terugtocht staken zij hun eigen Iandgenoo- I -n, indien het Mohammedanen waren, de oogen uit; i uden van dagen en onbeschermde menschen werden e ermoord. Toen de Bussen zich uit het Turksche gebied moesten E n ugtrekken, dat zij bij den aanvang der vijandelijk- 1 eden waren binnengevallen, namen zij de ongewa- e ende bevolking als gevangenen mee. Al hun have en jed en al hun geld werd in beslag genomen, zonder g it daarvoor ook maar eenige kwittancie werd afge- îven. Behalve aan deze lafheden, maken de Russen g, ïîïïh nôg scnuiaig: "SSII' aiugun, aie geeiî voit en gceii besenaatd legei zou wagen te bednjven. Zij valien aan op -e velaaoipitakn, iiaKkeii gevvonuen in stukken en weigeren wat nun bainaarscnneiu (le kroon opzet — de lloode Halve Maan te eerbiedigen, die toch in de honventie van Geneve als onzijdig erkend is. De lurksciie itegeernig acht het haar pheht deze daden van harhaarschlieid aan de beschaafJe wereld bekend te maken. KoNS 1 AN 11NOPLL. 19 Januari. — Het Hoofdkwartier deeit mede : Onze Kaukasische troepen veidedigen hardnekkig hunne stellingen tegen de Bussen, die met talnjke krachten aanvalien. De poging van den vijand om den vleugel van een onzer leger korpsen te omsingelen, is, na een gevecht tusschen onze en de Bussisohe ruiterii' verijdeld. Ten Westen .van Hoi nam de vijand de vluoht en het daarbij dooden en gekwetsten achter. Duitsch : BEBL1JN, 19 Januari. — Groot Hoofdkwartier : WesteUjk krijysveld. Ovei het heele front, buiten enkele schermutselingen van weinig beteekenis, mets dan geschutgeveohten. Ooslelijk krijysveld. Het weer was zeer slecht. In Oost-Pruisen niets nieuws. Bij Badzanowo, Bjezhun en Sierpez werden de Russen onder zware verliezen teruggeworpen. Vele honder-den Russische gevangenen bleven in onze handen. Ten Westen der Weichsel en ten Oosten der Pilica is de toestand over t algemeen zonder wijziging. Oostejui ij kHcli : WEENEN. 19 Januari. — Amhtelijk ; len Noorden der Weichsel sedert gister geen wich-ige gebeurtenissen. Op de hoogten ten Oosten van Zak-îczyn dwong ons geschut, door samengetrokken vuur, le Bussen eenige der voorste loopgraven op te geven! '^ugtrekkende beweging sloeg ook op andere deelen 'an het vijandelijk front over, zoodat ten slotte ow.r en lengte van 6 kilometer de vijand de voorste stelling uimde en onder voile uitwerking van ons kanon- en lachiengeweervuur in wanoide op de volgende berg- nie terug moest, met achterlaten van veel geweren n muni tie in de ontruimde stelling. Aan het overige front in West-Galicië enkel geschut-c veent. In de Karpathen alleen onbeduidende patroelje-îvechten, J 2e Jaar^ang — Nr 17 Prijs : A centiem voor heel het land en 10 cenU voor het Buitenland - —i Donderdag 21"Januari 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods