Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

384 0
13 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 13 February. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 26 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zg6g15vd76/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

——u mm m——ww ubi—ihmninwlhitihiti un i n i i ,111g. ABONNEMENTSPRUS ; Blnnenlaud (Etapegebied uitgezonderd), fr. 3.75 j| per kwarta<il. (ALLE KOSTEN INBEOREPEN) Men wende zich lot de postkantoren. VER3CKIJNT 'S NAMIDDAGS met al de ochtendtefegrammen. BiHEBR EN PUBLICITEIT : 75, Anspashiaan, 7i (Beurs). Kantoor te OENT î AANKONDIGINGEN worden aangenomen , 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publicitei t DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. VERSCHIJNT !S KAMIDDAGS met al de ochtendtelegrammen. Elke medewerker is verantwooidelijk voor het-geen hij schrijft. Ongevraagde stukken worden in geval van niet opneming, enk^l teruggezonden zoo er het noodige porto is bijge*oegd. HootdLopsteller s Dr, ivené Dfi CLEKCQ. Haverseîi Terrorisme. Het Centra al Vlaamsch Pi.rsbi.ir tau meldt: De heeren van Havre hebben in hun blinden ijver ge-traicht een nieuw en a la g aan de Vlaamsohe bêw-egii.g [fcoe te brengen : zij hebben te Brussel rechters en ofti-eiereai van justicie.gevondien die twee onaer leiders," le-den van ctca Raad van Viaanderen, wegens liunne politieke werking lieten aanhouden. Wannéer die heeren ge-looven dat zij met zul'ke kuipésrijeii de Vlaaoojeche bew e-jgiing in diskrediet kunnen bx^iigen, en het Vlaamsene ■volk kunneta verbluffon, dan lxebben zij zieh deeriijk ver- fist. Juist d-oor dergelijke maatrergelen zien de stam-ewusUo Vlamingen in, welk terrorisme zij van de luu-dige regeering te verwachten hebben,, die samengesteld is uit eiiementen welke miett het volk in Viaanderen aile voéling verloren hebben en daardoor niet begrijpen kun-Iten dat deize akti'e hier le lande ten hoogste al a &en flauwe grap wordt apgevat. Overigens zijn beide gear-Jflefètt-eiden onvOTWijld terug in vrijheid gesteld. De Vlaamscho akiivistkehe bewegipig, waarmede de Bclgischo vlnohtelingenpcrs reeds sedert twee jaren ge-gekscheerel had en d;e zoogenaamd slechts dooi* een p&ar doizijn « verradei's » op Duitack bevel ondemomen werd, schikrt, sedert de volksraadpleging voor den Raad van Viaanderen gehoude» wordt, door de heeren in Havre niet langer genegeerd te kuninen worden. Het geracht loopt dat onder den drang der regeering in Havre heti Biusselsoh gereeht opdraont zou gcgeven jsijn, tegem de inriohters der volksraadpleging, die sedert dirie weken in al de steden van Viaanderen gfjhou-dc-n wordt strafrechteriijfc op te trekken, daar zij zich zoogonaa<md het tfeichb aangematigd hebben tôt kiezin-gen voor de instelling van Gouv/raden over te gaan, Waaa-toe enkel de koning het î-echt zou hebbem. Fedtelijk schijnt het de maohthebbers in Havre slechts om een politieke betoging te doen tezijn,waaimede men Jiiog eeiis aan deze en gene zijde van den oceaan het ït Duitsch manœuvre », zooals zij de verklaiing van den Baad van Viaanderen nopens Vlaamkren's zelfstandig-Sbeid noemen, in diskrediet wil brengen^ Want, naar het «schijnt, zal enkel de aanklaelit worden iiteergeiegd ; Itîooh aan de doorvoering van het procès dat rechteriijk op vvaakeliende_grondvesten bcrust, denkt niemand. Tôt hier toc- heeft men de ondememing grootsch opgevat, want niet alleen het openbaar ministeric, doch 00k het berocpsliof van Brussel werd g'emobiliseerd. Dit tendenz-proces « à la Clemenceau » kunnen de Vla-jningen met voile kalm'ie tegemoiet zien, want feitelijlc ■wordt de aktivistische beweging, zooals door de geibeur-tenis-sen detr laatste weken bewezan werd, door scort-gelijko drieste ma&tregelen slechts versi.erkt. V redesonderhandelingen. EINO.ÏÏ -VAN DSST OOELQGSTCSSTAirn TUSSCHEN EïISIiAND EN DE CEHTRALEN. BREST-LITOFSE, 10 Februari. — De Duitech-Oosten-rijtksch-Hoîigaarsche en Russische kommissies ter be-handeling politieke en territoriale vrageii hielden gifsteren en vandaag zittingen. In de zitting van va.n-daag deelde de voorzitter der Itussische delegatia xaede, dat Rusland, afziende van de onderteekening van een iomeel vredesverdrag. den oorlogstoestand met Duitsch-land, Oosteorijk-Hoîigasrije. Turkije en Bulgarije voor geëindigd verklaart en terzelfder tijd bevel gegeven heeft voor een volkomen demobilisatie van de Russische strijdkrachten aan ails fronten, Voor de uit dezen toestand ontsproten verdere bespre-Jckigsn tusschen de landen van den Vierbond en Kus-laind aangaande den vorm der wederzijdsehe diplomati-'sche, komsulaire, rechterlijke en ekonottnisehe betrekkin-gen verwees de heer Trotzki naar den weg van het on-middelbaar verkeer tusschen de aanbelangde regeermgen «n op de rced's te Sint-Petersburg zetelende kommissies van den Vierbond. BEBLIJN", 11 Februari. — Te Stockholm kwain uit Ewsîand het lid van de Bussische vredcsdclegatie Kar-iminof aan. De vertegenwoordiger van het blad « So-cialdemokraten » had met hem een onderhoud, waarbij Kai*minef verklaarde dat Rusland de meeining toegedaian is, dat een aîzondeiiijken vrede een ongeluk voor Bus-land, de Entente-landea en de onzijdîg'a regeeringen zou zijn. Ookrenië en Rusîand, PAEIJS, 11 Februari. — De « Matin » meWt uit Stockholm : De hoofdjada die volgens het Stockhoimsch-Oekre&msch bureau nog altijd zetelt te Kief, verklaarde in een "proklamatie den heiligen oorlog tegen de boilsje-wiki, volgens dezeltde bron komt de proklamatie cp voor de scheiding van Oekrenië van Groet-Busland. De onderteekening van het verdrag. BREST-L1 TOI"SK, 10 Februari. — Bij het begin der laatste met lusschen de onderhandelingen kon bekend gemiaakt worden, dat de grondvesten, voor het sluiten van ecai vrede tusschen den Vierbond en de Oekreen-«ehe volksrepublkk gevonden zijn. Sedert den terug-keér der afvaardigiimg naar BreskLitofek werd op deze groiidvesten verder onderhandeld .Dank zij den kraoh-tig-cn, onvermo eibaren arbeid van aile komiteiten en daaik aan den geest van verzoening en tegemoetkoming, die aile partijen belieerschte, was het in den loop van den dag van gisteren gelukt, eene verstandhouding op ■aile pu ate,11 te bereiken, zoodat kon avergaan worden tôt de eindopstelling van de verdvagea en tôt de onder-téekening. De moeihjkhedein, vpijbonden aan het opstel-len van den tekst van vijf verdragen, leiddon er toe, dat de plcehtige eindzitting eterst in de eerste morgenuren van 9 Febraari mogelijk was. S taatfssek retari s v. Kuhl-ma'.va opende de zitting als voorzitter kort vû6r 2 uur "b nachts met de volgende toespraak: Mijne Heeren ! Niemand van U zal zich de geseliied-kuniliigo beteekenis van dit uur kunnen verbergcn, waar-op de v-crtegenwoordigers der vier ven-boinden. landen met de vertegenwoordigers der Oekreen«che volksrepu-Mieik in dezo zaal te saam gekomen zijn om de eerste vrede te onderteekeen die in dezen wcr.cddoorlog tôt etand kwanr. Dat deze vrede ondertéekend werd met het jorge staatewezen, dat uit de stormen van den groo-ten "Btvilog ontstaan is, strekt do vertegenwoordiffers der verbonden delegaties tôt bijzondere tevredeinheid. Meeht deze vrede dis eerste zijn van een reeks zegenrijke vredesoa^eireeitfkomisten, zôgenrij'k zoowel voor de ver-bonldon landen als coïc voor de Oekreie.nsohe volksrepu-blielc, voor wiens toekomst wij al de beste wensonen U'iten. De voorzitter der Oekneensche afvaardiging, heer Be-vrjoeik, antwoordde : Met vreugde stcillen we vast dat van. dezen dag de vrede be<giet tireschen den Vierbond en Oekrenië. We war&Ti met de vaste hoop naar hier gekomen, ket tôt een algemoenen vrede te kunnen brengen en eén einde te maken aan den broedermoordenden oorlog. De politieke toestaud 1» eohter «kkis.dat niet aille mogendhe-den hi> r saine 0,gekomen zijn, om een algemeenen vrede te teekenen. Bozield door de vurigiste ïiefde voor ons volfe en erkennend» dat <k»o lang-» oorlog de kulture»,ie ^ «m nationllle krach t en vau one -rolk u«ge.pufe h«Ht, m««- ten wij thans al onze krackten daartoe gebi'uiken, en het onze doen om een nienwen tijd der wedargeboorte te doen terugktecren. Met de vaste ovei-tuiging, dat wij dezen vrede sluiten in het bdang van onze bi'cede de-moïkratische mnysa's, en dat deze vrede het zijne zai bijdragea om «en einde aan den grooten oorlog te brengen, steilen wij gaarne vast, dat de lange en taafe ar-brad, welke hier in Brest-Litofak ten uitvoer gebracht wordt, door sukses beikroond is, en wij eesi demokrati-sclion en voor beide nartijea tervoilkn vrede bereikt hebben. Van h.den af trecdt de Ocki'censClie volksrepu-bliek, tôt een nieuw leven geboren, als zelfstandige Htaat in den kring der lajiden. Zij maakt op haar front eon einde aan den orlog en zad er voor bczorgd zijn dat aile krachten, die ter harer beschikkings staan. tôt een nieuw leven opstaan en bloticn. Staaissekretaris v. Kùhlmainn noodigdc dan de gevol-maohtigde vertegenwoordigers tôt onderteekening van het vredesverdrag uit. Te 1 uur 59 minuten onder tee-kende v. KuliLmarin het vredesverdrag. Te 2 uur 20 minuten hadden allen geteekand. De Toestand in Rusiand. Nieuwe onlusten in Sint-Petercbtiïg. KOPENHAGEN, 11 Februari. — Volgens een teile-gram uit Stockholm, verneemt « Aitonbladet >1 uit Sint-Petersbuj'g : Geheel Rusland werd in verschierpten staat van oorieg verkiaard. De pest en de kolera breiden zich uit, het sterftecijfcr is tôt een schrik-wekkend hoog ge-tal gestegen:. lu S'.nt-Petensburg stervein er dagehjics 600 personen. Er hadden nieuwie onlusten plaats; de Boode Garde sehoob op de betoogera. Mohilel siuit zich bij Foien aan. SOFIA, 10 Februari. — Het officieus blad « Vijenni Isvestija. » meldt uit Babada.g d.d. 5 Februari: De Pool-sche lesioenen hebben de vereenigieg van het goeverne-mont Mohiilef met Polen uitgeroepcn. BNQELAKB î>e ncod. BERN, 11 Februari. — De Engelsche levensmiddelon-toczichter heeft in het begin van Januari het volgende in Ecgeland niet-gepub.iceei'd telogram aan d .± Ainen-kaanisc-hen ievonsmi-udelenLoezcohtex gtzonden : lk beschouw den toestand met groote bezorgdheid. Ik heb herhaaldelijik in het openbaar gezegd dat ex geen reden bestaat voor strikto spaarzacniheid en voor-ziehtigheidsimaatr egclen, Deze astlaârg'ia zijtt vexkeerd uibgeicgd geworden, da-ar men meencte dat er in iingeland en î'raidirijk groote hoeveôlhedein 1 ev€nsrniddeIon voorhanden ziijn-. Fei-telijk kan do leven smiddeLenkwestie hier en in ^rankrijk zonder overth-injving ,slechts als kritiek en bezorgdheid vervvekkend beschcnwd worden. f3ÂtfK3IJK Eraudramp. BERN, 11 Februari. — Fransciie Lladcn meldlcn uit Toulon, dat een bran drainp de plaatselijke katoenfa-brrek vernield heeft. Al de voorraden werden do prooi d'er vianimen. Dé schade be'oopt twee millioen frank. FlSfLAND Ds toestaaid. KOPENHAGEN", 11 Februari. — De heden uit Fin-laiid hier aangekomen bcstuurder van de Zweiedsche schouwburg in Hcl&ingfors, Paulsen, een geboren Deen, zegde aan verttgen,woordigers der plaatseiijko pers dat de toestandesi in Finland sehrikwek'kend zijn. Dagehjks worden er honderden menschen in 't publiek vermoord. De Boode Garde en haar volgelingen zijn or mede bezig de Finscko gekerde weu'e'ld uit te roeien. Indien Trotzlci en zijn aadhangers er in slagen Finland te overweldi-gen, den mag men er zeker van zijn dat de acdoi'e Skandinaaische landen 00k aan de beurt zulieai komen. Drie Engelsche officieren, welke er 00k in slaagden Hel-sing-fors te verlaten, h'ebben hem é^nistemmig verklaaid dat Europa thans zou moeten vrede sluiten. Deentche leveasmiddeien. KOPENHAGEN, 11 Februari. — De Desnsche regée-ring heeft, in vei'band met den levenismiddelennood in Finland, er in toegesteind een lading ievenismiddslen naar Finland te zenden. De lading bestaat uit graan, meel, botea* eh suiker. Het motorschip « St-Thomas » is da&imede verleden Vrijdag met koers naar Stockholm vertrokken. EOEMENIE Kabinetsverui,$seling. BERLIJN, 11 Februari. — Volgens een priivaat tele-gram van de i< Norddexitsche Allgemedne Zeitung » uit Bookarest wordt gemeid : Naar d:a plaatselijlce bladen meldon is het kabim't Brretianoo ufgeu-eden. Ë«n Reuter meklir,g geéft het aJtreden van het kabinet aan als êen voldongen feit. JASSY, 11 Febrauri. — De koning heeft geincraal Averescoe me tde vorming van het kabinet gelast. TÏÏEEIJB Dood van ex-sultan Abdoel-Hamid. KONSTANTINOPEL, 11 Februari. — De vroetgere sultan Abdoel Hiniiid is vandaag ( engevolge eftner lonigont-Bteking overleden. Een keizerlijk dekreet stelt de lijk-plechtigheden vaist op morgen, cm zooails het belhoort voor een heerseber. OÔRLOGSBER1CHTEN. LEQERSËRIGHTENL DUITSCHE. BEBLIJN, 11 Febiuari. — Bericht van hedenmiddaig : WE8TELIJK KRIJGSVELD. Legers van kroanprins Ruppreoht van Beierein : Verkenningsondeinemmgan der Ergelschen op vele plaateen van het front in Viaanderen en in Artesié, hadden voorai bij Waasten en ten oosten van Armentières vinnige gevechten voor g^volg. Onze troepen maakten daarbij gevangenen. Legers van hertog Albrecht van Wurtemberg : Op het front in Lotahringeu. en in de Middour V'oge-zen leefde de gevochtsbedrijvighedd in den loop van den namiddag op. Onze verkenningsafdeôlingen keerdœn ten Buiden van Eniberménil en van Senones en nabij h»t biuggehood (?) met gevangenen terug. It-aSiaaiMeh krijg'sveld: Op de hoogvlakte van de Zevcn Gemeenten vrij leven-tWaé gesclmtw"ea*kzaamheid. Van de amlei'e froiiten is niets nieuw3 te vennelden. BERLIJN, 10 Februari. — Bericht van hedenavond : Van de krijgsveidcn, niets nieuws. BERLIJN, 11 Februari. — Ambtelijk berk>ht: Onzie duilcb'ooïeai hebben in het ooriogsgebied rondom Engeland andermaal vijf stoomschepen en zeven trei-lera, \v.o. het Engëlseli stoomschip « Ferry Hilï » en een middelmatig tank&chip, dat dicht bij de weetelijke kust van Engeiand vemield werd,m den grond gobooid. De toeileis werden in het Ivai.aal tôt zink'cn gebracht. BERLIJN, 11 Februari. — Bericht van hedenavond: Van de ierijgsvelden, niets nieuws. OOSTEiïRlJKSOHE. WEENEN, 10 Februari. — Bericht van hedenmiddag: Op de hoogvlakte der Zeven Uemeenten en ten 00»ten van de Brenta ievendige geeehutbedrijvigheid. WEENEN, 11 Februari. — Bericht van hedenmiddag: Op de hoogvlakte der Z'avcn Gemeenten Ievendige ge-schutbedrijvigkeid.BXJLGAASSOHE. SOFIA, 11 Februari. — Bericht van den geiiKralcn staf vain 8 Febi*uari: Macedonisch front: Ten was ten van Bitolia bij het dorp Grades jiiitja en ten oosten van de Tsjerna en in de suetek van Mogleca was het gescliutvuiu' tusschenpoozend leivendiger. V'er-schillende afdeelingen Engdsoh voetvolk, welke poog-don or.ze deklangsposten ten oosten van de Vardar en ten we.>teïi van Serres te berteken, werden door ons va.ur op de vlueht gcdretven. Van de golf van Ors an o uit beschoten vijandekjie monitors zonder sukses onze stellingen aan de monding der Stroema. Dobroedsja-front : W apenstilstand. SOFIA, 11 Februari. — Bericht van dem gOEÎti'-akn staf van 9 Februari: Macedonisch front: Op het gansche front ma,tige ges chu t bedri jv-ighoi d, wclkc Koms levendiger was. In de streeik van Bitolia^, ten westen van Dobropolje, ten zuid-westen van het Doiiran-meer en ten rioorclcn van het Tasjino-meer ein-digden patroeljegîevechten. in ons voordeel. Dobroedsja-front : Wapenstdstand. TURKSCH. KONSTANTINOPEL, 11 Februani. .— Bericht van het groot hoofdkwartier van 9 Februari: Geen bijzondere gebeurtenissen. FR ANS OHE. PARUS, 10 Februari. — Bericht van 3 uur 's na-middags : Tanielijk hevige geschutgeveehten in de streken van Nkuwpoort, Juvincourt en in Champagne1, in de streek van 11->i javili®».,. Ten uooi'dea van Craonne, in de ricli-tiîog van het bosch van Cheippy (Argounen) en op arie punten der Vogezen, de&cl de vijand overvailen op onze kleivie posten, Ons vuur liieid den vijancl severai tegen. Van onzen kant drongem onze troepen in de vijandelijke loopgraveii in Champagne ten oosion van deai Teton tn deden verschiUcnde geslaagde_ toehten, r.amelijk in de richting van Badonvilliers. Tijdens dezg ondernemingen maakten wij een zeker getal gevangenen. Niets te melden op het overige front. PABIJS, 10 Februari. — Bericht van 11 uur a avonds : Levendige geschutakties op beide ccevers van de Maas en in de Vogezen, in de vakken van den Bonhoanime en va-n den Viola. Eon vijandelijke overval op onze kleine pestesn in de streck van Boureuillea (Argonnen) mislukte onder ons vuur. Kalme dag op het overige front. Misi'hâûdd Sepiehtsa e& (Dededeelinggn BERLTJN, 11 Februari. — Ambtelijk bericht: Z. M. de Keizer heeft aan den Rijjkskansclicr, graaf v. Ilertlkîg, het volgta.de telegram gezonden: Hat ben.oht van het sluiten van den vrede met Oekrenië heb ik met lieb gevoel van dankbaaalneid voor Gocl ontvamgen, die in deze moeilijke tijden op zieht-bare wijze zijn boscheo-mende hand over Duitsehlaiid uitgestrekt heeft. Ik wensch uwe Exeelientie van harte geluk mjeit den betéekenisvollen uitslag uW er poîitiek en hoop dat het jui'st ondergeteelcende verdrag de gro»d-slag van goede betrekkkigen tusschen de verbonidenen en bel nieuwe rijk zal worclen. Na jaren van de hevigste fevechten met een wereld v£tn vijanden is de ons om-lemmencle keten4 dank zij de overwinning van 011a on-vergtelijkbaai- leger,' gobroken en het woord vrede wor-kelijklieid geworden.Voor het eerste maal sohijnt er een ehide aan den grooten oorlog te komen. Het Duitsche volk echter zal, daar ben ik van overtuîgd, met vreug-devol gemoed en met onweerstaanbare krach t, samen met zijn trouwe verbondenen. ook de verdere taken ver-vullen, wel'ko de Qorlog nog zal verge®. KLEINE KRONlEtC Voor de eigecaars van hor.den, Het is in den jongsten tijd meermaals gebe^rd dat bezitters van honden zich moieiilij;kheden op deîi hais haalden naar aanleiding van het inbeslagnemen der honden. Veelal zija de rneuseken slecht ingedicht «n de meésben beseffen niet dat het hier zelfs gaat om een voedingskwiestie. Wij kunnen, steunciid op gegevens, voortkomend uit geizaghebbende bron, enkele opheâderingicin veirstrakken. Het doel der inbesilagneming is aile bruikbare honden voor d.,n politiedienst, in 't blang der opeiubare veilig-heid. Wa<ai- zekcare honden. boBteind zijn om diemst te doen als Roode-Kiuia 1 oncl dietnen zij zoowel vxiend als vijand, ve-maits aij op het ekigvield aile gekwetsten op-zoeken en redden, zonder onderscheid van nationali-teit. Wij kiuinen veizckeren dat do honden opperbest verzoï'gd worden en door hunno nieuwe meesters, die doorgaans hondenlieihebbers zijn, goed behancleld woa*-den. Buitendien heeft do erbaimelijke toesstand bij ge-breÈ aan voodsed van tal van aangs'lagen honden., be-vvezen dat in 't beiang der d'ieieiibescherinkig, de in be-skignemdng grootendeels kan gerechbvaardigd worden. Vooraf worden die hondea opgeëisdht w&lke alleen om het genoegen worden gehouden, dus zonder het do^l, met onmiddellijk nub. Môer clan 100,000 honden komen in aanmerkisg voor de opeisdiiog. Hiet grootste cleel er van zijn honden van liefhebbers. Als » onnuttige ebers » beanoeikjken zjij de reeds las tige voedselvooraoDiing dfer mensohen en kunnen dan ook licht gemisb worden. De konwnis?ie, mel de opeisching bektst, komt, in de mate van heb mogelijke, tegemoet aan aile gegronde wenscheu, die lijdig werden ingebraoht, zooais dat ver-mel staat in art. 6 der vei'ordening. Bij het beoordeslen der aaniœraak op ontslagiug komb alleen de reden der noadwcnSiigheid van den hond in aananicrking (^aak-liond, kweftchond, trekliond, opeiibaren dienst). Dit allés moet behooiiijk Wevosti'gd zi'jn door de gemeenteov'eir- heden of door de plaatseiijko kommiandianbuur. Voojf teelthonden geldien ook de getugschriften afgeleverct door kweekersvereenigingen. leder hond, grooter dan 40 oenLimeter hoeft op den vastgj-'fsteldea dag vôôr de opeiscliingskommiisisae gebracht. Daar wordt da-ji ocu» een besliesing genomen over de aanspraak op vrijstellmg. Voor iedeireu homd wordt een bewijsstuk oveiha&dïgd, dat door de edgenaars hoeft bewaard. Over de honden, die afgekeurd Werden, icun-nen do eigenaar's vrij besohilcken ; gaat de hond echter in audere handen over, dan moet de nieuwe ëigenaar ook het bewijsstuk bekomen. Werd die hond niet we-gens onbruikbaai'heid vrijgesteld van de opeasolnng, dan. mag- de eigenaar zich alleen mita toelatiDg door den Oitskommand«nt van zijn dier ontdoen. Men hoeft ziich steeds tôt de plaa.tselijike kommandan-tur te weniden langs de gemeeijteoverhedd om. Er wordt uitdrukkelijk op g. -wezen, dat pensomen die zick aanbieden, om tegen betaling honde o doen vrij-stiilen, eetnvoudige aftmggelaars zijn, die kiiet den min-sten invloed bezittqn. De Eer en de Eerbevrijzen. « Le Socialiste Betlge » roskamt als volgt den « par-: tijgenoot » Louis Pierard : Op het oogemblik van het ter pers gaan vernemen ne dat Louis Pie raid aangestdd wordt als sekretans van miïiister Bruneb. Nieb zondei' bittenheid zuken de soldaten aan het front vememen, dat een jong» man van hunnen ouderdom aan de wet op de militie ontsoapt, uitsiuitend omdat hi'.j zioh ton diciiistc heeft getsteld der reaktie en de wer-kende klas verraden heeft. De talrijke afgekeurden, gediplomeerdien en universi-tairen die in Frankrijk verblijven, aan hun lob over-gelaten, en bijna tob armoede gebracht, ziullen zond'er twijfel het sukses toej^schen, dat de loopbaan 1er o ont van den ouden kanker van het Atkeneum van Bergen, wieos onbevoegdheid gekend is en die nooit bij machte was ook rnaar een enkal diploana te b^chale-n. De eerliiko lieden die vast besloten zijn brouw te blij-ven aan de » Uiuon Sacrée » ,zullen zich verw onder en dat men op het schild een annexion nâstisoh imperiaiist veikoft, onvergetelijkc" uitvinder van een BelgisclieD Elaas... Elke benoemkig die veischijnt., schiijnt een uitdaging 'te zijn voor de demokratische denkwijze en een ver-raad van het verdrag den 4 Augustus 1914 geteekend. . .. .T.- ™ ■■ V"**8"*—.-r.., ni. GEMENQD NIEUWS. Magazijaeii gepliuiderd. — Zondâgnaolit werd »>in-nengabroken in iiet maga^ijn van de eontge^ooten B..., Leuv&nscke steenweg Schr 1 ! betk. Ecxi e.wùc uuv-véclheid chokoiade, kakao, .suiker, vaaiije, kanneeil m poeder, cen giaaen ka.s met suikergoed,"een konertjo met 500 fraiîik, 500 pateeii karajneîlen, 100 pakkcn lootiizwart, 10 pakken ohikorei, blinK, 3,000 sigarotten enz. werd er bwt'gemaakt. — Denzedden nacht weid ook het- magazijn vati aca heer W..., Leuvensche steenweg, bezoeht. Daar werden een groote hoeveelheid valsche juwoelen en reukwerk gestolen. ïn de workhuizjsi. — Zondagnacht drongeai dieven lafjjgs het venstier iï.xt de werkplaats van den heer V.. Ettei'becksche steenweg, en namen er voor 4 00o frank aan drijfriemen mede . 'rl® .werkhuizen T..., Van Volxemiaan, werden zeven drijfriemen gepikt. — Donztlfden nachb hebben dieven die in de werk-plaatscn van den heér C..., Vier Wmdenstraat te Mo-les beek bmnengebroken waren, voor 6,000 frank drijfriemen gestolen. — In de werkhuizen van den heer B..., Grondeilstr., -veraiwcaen al de drijfHem-on en aaidor© koopwaai*. Diefstallen.^ — Inbrekers brachten een b ezoek bij den heei- B..., Gentsche steenweg. Aile meubels weaxlen opengebroken en voor 5,000 frank werd er gestolen aan v. aarden, 300 frank in geld c een verzameling juvvee- ~7< ?en [;a^,ûe^e Tan eehtgenooten D..., Rassonstr., to bciiaaibeek, wOird Zonda^ii^aioliti •ccn gi'oofco Iio^veoi-heid kleederen, linnen, gordijnen, juvveelen em. gesto- — Denzelfden nacht werd binnengedrongen bij den heer J..., Viktor Hugostraat; kleederen, twaalf paar beddeiakens, juweOlen eaz. w-erden er buitgoniaakt^ DAGELtJKSCH PRAATJE j Een moord uit iiefde. Het was, in den goeden ouden tijd, vrij lastig den reckter ervan te overtuigen dat men oiischuldig was, wanneea- men voor e.en of ander misdrijf voor de Vier-sehaai- moeat vexschijnen. De rechter moest van ambts-wege streng zijn, en iedere beklaagde als cen mœda, diger behandelen. Wanneer dan een onplichtige de kop-pigheid zooveer dreef, dat hiij volstrekt niet wilde oe-kennen îets, waar hij geen ecfauld aan had, dan bond een imvrienddijke beul hem eveq, op het rad of gai zijn helper hem van die sehroefschenen aan die niet alleen cfe lekoordn, maar ook nog de voetbeendertjes verpletterden. En zoo gebeurde dat het dikwijls dat de beklaagde, onder den invloed_deir onuitspreklijfce pijn, al bekende wait men witdè oîn maar van do martelirg verlost te wezen. z Dat is fel gebeteid. A.s het zoo nog een beetje voort-gaat, dan zal men de beklaagdea op het rad moeten leg-geai en de schroefscheaen aanbinden opdat zo zich vkj zouden pleiten van de misdaad, die hun ten laste wordt getiegd. 'b Is nieb genoeg van te bekennen,: ce moet ook noch rechers vtnden, die zo gelooven, die aamiegnen, dat ge lets misdreven hebt. 't Zal zoover komen dat iemand, die zich vrijwillig in handen van heb gereeht gaat leveren nadat hij een half dorp heeft uitgfcmoord, nog vervolgd wordt wegoxte poging om het) gereeht voor 't Iapje te houden met de bekentenis vai een misdaad. Se maar eene wa-t er te Luik gebeurd is. Zekere Gosin woidt de miniiaair van het meisje van een vriend, die «edert 1914 in het leger is. Françoise Bernimolin,zoo heette de medd, was eenijfc en braaf ; ze werkte om in haar bestaan te voorzien, en e:af de opbrengst vannaireii arbeid aan haar ouders ai. Op zeker oogenblik noch-tans komen in haar hoofd gedachten aan een gemakke-lijker en weederiger leven; ze spreekt ©rover aan Gosin, die achterdoçhtig wordt. De piooolo uit een gasthol komt haar verwittigen dat een heer op haar wacht. Gosiu gaat haar bespieden, doch heetb niets verkeerds gezien. Het is pas tijdeHis een woord w isseling met zijne minare<s dat deze laabse hem, niiissohien uit pla-geaij, een fout be-kent. Dan schiet Gosin haar dood. De zaa'k komt voor het Assisenhof : Gosin befcent : men vi'aagb aan do gezworenen of hij schuld heeft aau i moord op Françoise Bcunknoilin, en de gezworenen ant-woorden neen. Gosin wordt onmiddellijk in vrijheid liiten. I We moeten eeibied hebben voor de uitspraak :wat ge-oordeeld werd, is heilig. Maaa- we mogen er toeth we) B* JAARGANG. N, ^3 ^ PRUS : . 6 CENT1EM. WOENSDAG 13 FEBRUARI 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods