Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

656 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 06 May. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 19 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7w6736mv6g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

<53e Jaas- ;xàng. — 3?C. 138. IPjrSJ» s © Centiem Maan-dag © Mei 1 © I &£«, Gazet van Brusse ABONNEMENTSPRUS : 1 Binnenland (Etapegebled uitgezoncserd), h. 4.50 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEOSEPEN) .«en «rende zich tôt de poetkantoren. OBgovwiagiite atulckaa vtMm in fend véa aict- opawiHng erke! leruggeicKîNir.ï zm» »r bel nd'-isixgb p&*t» î* i Dr fëené &® 0«r«q L'^EHEEK EN K'EDAKTÎE : aS Riiy«*l«MHM^ S. Amtorteeht. ? l! PUSLtCiïEIT- ' • —- 7®, 6a«9HUMM <«3®JJB-8) : w I ^ Trf in»riimh■!nimin m mnniiMm I mu mm iiim—mi»,:.. Elte mateî.wïîi li v«nntw«ndoi!j* vo< neigeait hij iÀÂNKOWWGfWQEN worden aangenomen » 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg, pKfeiîettcît DE CEFJ*, 5 4-56,de Brotickereplein. Office de Publicité, 36, Nieu&'«trs»t, Brasse!. OORLOGSBERICHTEN. DÏÏITSCHE LEGEHBERICHTEH. BEBLIJN, 5 Mei. -— Amibteiliijk berioht ma hadenmiddiag : WESTELIJK KRIJGSVELD. Na heroge gesciiUfbvooit>ea-ei'diiig' vielen Fran-scihe aideeàingen onze stfâUinig aan den Seanmal eai bij Belle te vergeeSs aian. Zij werden onder zware verliezen temggeiworpeii en liât eu over de 300 gevangenen ia onze han-dsn. De vooiigeaaaion aanval van een Enget-ecto afdeeling ten western van Belle kwam aoder ans vuur niet tôt oaitrw iikfcediijaig. Ten zuiden vm Hebutera® mâslufcben he-«Ige Engefedhe aanvallen. Op de geveahts-froaten op beide oevera v&n de Somme Word <J© gesctotibedirijvighaid 's avomdis le vend1.-ger. Ziij was namelijk bij Villeais-Bretonneux en op den wetstelijfcen oever van de Avi\ le-vemdig. Van het oveirige front, ndats van bsbeekenis. Van de andere froniten ntet» nieuws. BERLIJN, 4 Mei. — Ambteiijk bèiucht van hedenavond : T.egenaÂiiValien op den K-einmfi on op Betie rijn onder zware verliezen mislufct. -.BEBLIJN, 4 Mei. — Aa» de weskedijke faisit van Ëngeiand werden door «an onder b>e<v»l van loapifcfiàit-liiiiteiiaait vrijbeer von Loo dsiîfcboot twee bijapnder wa&rd&volle jix>Mja«cihiep«u, uaaiftliik h»t En««is<4i stooan-îxahip «' Larke ii chigan » (9,286 tan) «a ee® amder 8,000 feon groot stoomsdhip udt het-e^lfcie be®fal«id kowooi weggeseh.otea, seinen i7,000 ton. UOST1MBLJKSCH. .^EENEN, 4 Mei. — Am3>bedôj>k; betriclit van tiat groot h.oafd3iWArtiftr : In h«t jjuiciwesten voortduifi<nde leveaidig:e Çavecfctobedari jviigheid. TUSXSCH. K-ONSTANTINOPEE, 4 Mei. — Amibfce-V.jk berichÈ v*n S M«i : Patoataiit^iroinb » Da vos'bitxerde geveoiitien m de sbrsek ten gosteai van de Jordaan darfta voart. Met bij-ioadere hiefngtie d riohtta de vijand zijn ïamvûiiein tegen OR&: sostliagen t«n nooiven Pian den aiwmtweft J9frioi»--ii»ja'Jr. Aile pogxi Km. bxiiujiitsii nom oiet uader bij blet dool. r£jn ye/ji«6ê«i op zàchihaxa wi.we. il et rusn'aiti der buitot.ajwictc kanonne n^t&eg toi tian. Meeopo'yunua : Bterke Engel^te krach ton oattenamem een aanvai op onae t«n zuiden van Kekoas âtaaed» tawwm. De door ons taaii^igienomen j£daelic^«a weadoin doox àm vijwid niei llapîtein Scfcutz sob>oot »en vijan,(ieiij:k vliegtuig aJ! en bsÎMwlde zijn aolhtste ovsr-winaing in de luebt. In Irait en op b.cst overtgs ÎKxat is d« toe stabTsd oovamactttKÎ. ÎXiibedhc trompe» b«aa*jt®'j op 1 Mei Sebas Sopol «n rond«n daar bet grootste gedae-lte der Eussisohé ^warte Zoe-vloot : iiniesohe-pen, torpcnJoja^ets, duilebooten en hanclei-(sci®p«n. « Sultan J#,wus Seliin «e® « Ha msdj» »«ta pcnijfe otuser torpe>doboot$n z'.j.t ra mis naondlijkeii, i»na.r »«»laa„d«n loohj doexr Wt ir»ijiuîWbi«d op S Mfi 's avonds iT Sïfewftcvpoi ajsuaige'lromeTi. FBAHSOHE. , PARUS, 3 Hffl. — Amibtelijk bericht vai S uur : Io de afcreek ten zuiden vao Villers-Breiton Uflus: hevi^- weideirzijdscbe baschlieting. E: «i%<0ri. tajrïidi^k.'hevige geveahten geieverd ii de amgwipg vaii bet gedenikt<5ôke«, : i j cî«vn weSico onae troepsn een weini opsioten !P«d aniden yaft d5 Avre deden' îj gisbera te®en bet eùnde van den dag een kleine on-dermemiriig, weike gtiieel eu gaiisoli slaaode. Onas troepen vieten de vija-ndeKjke steFlim-gen uU3»ohfca en Oaatiel aan en vepo- verden de boogte 83. aJsook een boscih nabij de Avre. Het aiantwi door on« geanaaktc ge-vaiig'einen ovoPti'eft hec bondoratal, waaron-dea- vier officiftpen.In de sbreak van de be4>b®n onao troepem &sm vijajndeiijàeu over-vad afgeakfeon. Oitoe verkannuigsaifdcieilingen to&nden zicà zeer bedri >vig tn Woevre en in Lo'tiharingeiij'Zij roaakten gevangenen. PABIJS, 3 Mei. — Ambteiijk beriebt yau 11 uur : Godurende den dag geen aktic van htt voetvoïk. /RÇVîlijfc groote badrijvigheid van het woderzijdsab gesciiuit in de streeik ton noarden en ten zuiden van de Avre. On?e batterijen namen vijanidel Jke U'oepen.TWza roefagea ten zuiden van Villers-Bretoinfteux en bij Caafc 1 onder vuur en verstroorden ze. Taanelijk lervendige cesobutakties op den rechteroever vaji' do Maas. Kaline naehfc overaî elders. ITALUAMCH, KOME, 3 Mei. —. Amibtelijk bericibt van den geaeralen staf : In liet dal van de Sooca'a (Asiago) en in hét bekken van Lano namen viiaaideiiïke ai dcolingcn hec ofSftns.ef ; wuj h«bi)«n ze tarug gëworpon. Hevige gasalïutstrij.d in bob vik Vfl?) rPo»n dj] fi ijj h cvj Jo' .,v J «■ dal van de Bronta en aan de bened'en-riava. In. bet opper-dal van Noce, nabij Ponte di Piavc en jjAbii O^teffkbzo, hebi>eii oi»e b»t-terijsn vijaiKfeiijke troepen en worklwden uiteefjgeiwigd. In de stre-ek van As:a^o bet>-bea or.ae kancauiern verdod.ging^werk^iii ver-ttieîd en nafoij San Diœo een koio<n b«<schoten. Largs h«t front,Wendige verkispairigsaktwee. Wij haakten aobt vijandeJijkè vliegbuig&a tijdene luohtgeveahten n-er. E3Ï&3LS0H. LONDEN, 3 Moi. — Anïbtelijjk berialil : Plaatselijke ge^eobten, wolke in ons voor-deol ailiepen, hadld#n verleden naolit bij Vïders-Brwtotineux piaats. Wij dtd«n sukse^-voile bandgrapei!. tan zuide;i van Atreobt en ten oosten van Sa nt-Venan't, tijdens wctk< onze troepen tien gevangeneui ratakten en vijl maohinegewereiî buiiitamen. Hei, geschu: was langs beide kanten godurende deii naoli: tasschen Givenoby oïl bet boscii van Niepp. alsook in de n-aJbijheid van Loker en ten zu don van Ieperen in touw. In een plaa.-lijk gev«oht. dat verkden n&cbt t«n zuider van À^illcrs-Bretaci eux ^iaatt, t»ad, werktei ctnze troîpen aarnsn met Eran&abeca en bradi ten eé'ffg® gevangenen binnen. H«fc vijaade Kjk îfesohuï was hedenvoormiddag ten noor den van Albert in het vak van BeaiHïKWt pi Hamel zeer bodnjvjg. Afgezien van weàei'zijdscho g«4ohiijiîbedrij ^i^beid op aJaideire desic-n van bet froïit, vaî er m hn'zondets te " '"Iden. ALLERHAWDE B&RfCHTEN. BEBLIJN, 4 Mai. -■ Anîbtdijk bcrioht Ds kroonpriïjs v-'H. Bulgarijc kwam in ge z' îsohap van dea BateanrEdhc i mdli'tairen gc voirûach.tigde .kdonol Gantsjef, op bet wes toHjk krijgsveîd aan. _Na de oofevanget doo den keiaer be^af bi^ zich nanj: bot kotninandi der opperate legewoiding, waar j|ii in op drswhi van den koniiiie; der Buigaren afi Hirsdenburg bet grootkruis en de kefcting de Alexander-ord met zwa.a.rdeD en aan ge Dorsal Laderido; " de oorlog-eord,1 voor dia.p s peAeid vau V klas overbanidig'de. Na be sprektnger. in het groote hoo'dkwarlier bif Z. TC H. zich nsar het frorrt der legf î groepen kroonprins RnpprecSyb en Duitseh 1 kïoonprifis. j BEBLIJN, 3 Mei. (W. T. B.) — Aan he front tusscshea MoBtdidier en Moreuil hebbe Duitsche pafcroeljes Amerikanea opgecacrkt Dat het ooperbeveil der Entente gedwonge werdt 'n. dit belangrijk .ak Amerikanen aa 1 ta voeren, weike dooer de Franseîien en d Èagdsctea op militair gobiod a!3 waardf loois bcsohouwd worden, i$ een dceltiefïen r bewjjs van het snel verbruiken der xeseï i ves van Foch. Op het front wàar de Amer 5 kanen a;vRgëvoerd werden, s tonde n tot-nof tos Afrikaans- lie awarbea. Daar «r over iu 1 n-KWA/TVlvi ^lr> •- -r tvnanûn y-, ' O'I-i"' TT'O-nrl lr : meia, m"CDi ni en aat de AmeiiKaneii bij d-e zwarte bataljons iagelijfd werden. BEIîLlJx,, 4 M&i. — De bcwoners van bai, ti'anacbe p-eùed,' dat door de laàtbtie aia-aval-len in lXtatmbe tianden gcraakte, zijn enis-s.emmig tegen de Eitgelsohen gekant, weitae z)ij als • 4.oj»tàs<îhe mensclieu iebbcn ieeren kennen. Bii den laatsten lerugloclit bij voor-beeld -bieeiÈb een staf, wetko in een goad bij-zcxnder nais ondt-rkomen had, bet niet moo-dig gevoniden ziin logis-thoudors van het drêi-gendo gevaar te sprekanj de staf is eenvou-dig plobseli'ng ■verdwenen. Algemeen gehcfceld worden do Enge.s-obe soklatcn. weîlse aan don drank yersaafd zijn en vele buitaisporig-haden' doer.; in den eersten bijd zoudoa de Enigelschen. d. hun aangewezen wôû-ngeai verwoest,' de meubels in stukken gebroken en vorbrand liebben ; eerst na iierbaaldtJijk aandribger- der burgerlijke 2vei<teid zondon de troeponfcommando's er toc ewei'gegaan ziijn bevelen aan hun -sodaAen te geven "niet ruw op te treden. Vilatidebik ooxûeel ovsr dea krltîocfeeD tœst-and ?-,n do rocht van leperea, • MILAAN, 3 Mei. --r. Het Zwitsersch perste-legraafagentschap meldt : Uit Parijs v.ordt aan de « Stampa » van Mi-laan gemeld : Na de verovering ^an den Kem-melberg moc.t geiieraal vm Atmin dea aaiwaj dinigslijn tusscihen Ieppren en Kales af le sriij-clen. Van het beboud dezer lij;; bacgt de ver-dediging af van het geiheele gebied ten westen van I»psren. Wajancer de Duitscliftrs het dub-bel doel bereiken, is de terugtocht van- het Be!-gische leger evenals van d-c tingelsch-Fransche troepen omvermijdbaar. Indien ze bleven zou-den ze gevaar loopen in den rug aarugcvallen te worden. In hunne loopgravcn, als vestingen aangelegd, bieden de Belgen dapperen tegen-stand. Daarbij worden zz onderïteund door de overstrooming- van den IJzer, die, zoo noodig, ook ter verdediging der vlakte van Duinke;kem voor de Fransch-Duitsche stellingen kan aan-gewend worden. Het vèrvertakte feânalennet zal in het laatste oogenblik den vijandelijken-opmarsch naar de zeehavens nog kunnen leigen-houden. Gencraal Focb is overtuigd dat de overstroo-m'ng aan haar doel zal beantwoorden. « Amer sta ixerversteskin WASHINGTON, 3 April. — (Reuter, met yertraging.) D= sekretaris van oorlog, evenals de -iufchef, geueraal Marck en de provoost Maiachali, generaal Crowder, legden de militaire kommissie .:an het Huis van afgevaardig-den het plan voor over de versterkiag van het leger. De besta^nde legerwet die door de kommissie tôt den terugkeer van Backer -uit Franlc-rijk in gebruik was, voorzag in een leger van 1,700,000 man. Na een konferentie met.de kom-missie Van den.Senaat verklaarde Backcr dat h:j nie» om bet even welke greiisbeperking voor de steïkte van net leger ter bespreking gesteld beeft, omdac de eênige gren.i daar voor is de mo-giijkheid der Vereenigae-Staten, .nansohappen uit te rusten en over te brengen. Het programma van het département van orlog wordt van-da .g aan oc militaire kommissie van. bet Huis voorgelegd. Daarbij werd bepaald dat het uit-rusten van mansrhappen, de vermeerdering van het le^er, /ijne uitrusting en overbrengmg zoo zeer mogeiijk moet bespoedigd worden. Een ■verandering van de onderdomsgrens werd niet voorgesteld. 36 burg,.rJijke dieïistplicki ia H#ûeïî*od. AMSTEB'1>AM, 4 Me . — Het « Algunieon Haï i.elabnKi » veàneemt dat de voorzicter der 'JL'weaà.' Kaanear in de gisteresi geîiomdcn Ka-mervergadering veiachiiieode wetsoatwer-piii nkdedaekle, wolko nog dit zittingsjaai' zullen bohandedd worden. Daaronder werd niet vennekl het websojïtweip tôt invoeriog van dOi> burgerliijkén dienstplieht. Naar h&t bkid verneeant beeft de centrale sokb!)e be-sîoten dit wrtsontweip niet meer in drt zit tingfjaar te befeajadelen, zooda-t het dtoor d. knidige Ksnisr niet meer in behandeimg zs.' worden genome!h. ï-IsierlEDd çn de oorlog. Het » Algeméer Haradelsblad » deelt mode dat doo 'b département vain ooiîog verschil-Icndo militaire maatregelen, die in verband | met den onzekpven pcJil'iékeu toeitand geno-! men varen, zijn ingètrokke.n, Zoo is oc > \ ejnde g: maakt aa.-.ï heb permanef. «eopond 1 zijn (voor miSteSr gebruik) der tèîegraai'- kaaïtoren in plaatsea waar troepen geîegerd zijn en is de^bewakijig van de stationatele-^raaîbni eaux cpgefaevtîi. De Duiî8ch-Wei*rlartd£che ondorhaadelingeii, BEBLIJN, a Mei. — Ambtelijk beridht : Op Zatemag 27 Aprii beobeai aie Duitisc'h-Nedei'landaahe ondemand'diiitgen tôt een a'ic-koord over don doorvoer en de scdieepvaai't op den Bijn getvoerd. Ook voor de kwesiae van den doorvoer en den uitvoer van zand en grint, v.aarvan do hoeiveeliiaden door de No<forlandscire rogoering aanigenomen werden, werd t oen overeenkomibt gsloten. No® sleOTibs ; en enkél punit, dat bijionder met het hetrnemen van het goedei-eaveîkesr op de li-nîe Roermond-Haanont in verbamd staat, moet nog opiceiheiderd word'en. AMSTERDAM, i Mei. — De Duitsche inlioh-tingsdienst in Den Haag deelt van vertrouw-bai:e Duitsche zijde mede : De hier te lande in oualoop gebrachte geruch^ ten, dat Duitschland van Nederland den dooiv voer van troepen over Roernfond zou geëischt hebben, berusten enkel op uitvmdsels. Wior het overige is er des te minder rode tôt onrust, doordat, naar wij weten, eene voor beide par-tijen bevredigendende oplossing van aile iian-gende vragen, ook deze van doorvoer van zand en grint den 27 April werd bexei-kt. Het eemge punt waarovai' door baron Gevers nog bespre- • kingen geleid .worden heeft becrekking op cie taawfctiachft lutvoerir,^ --m ne; • ooorvetfe-Agfii:^J_ tôt èiS volkouien overeenstemmin'g. Hier door -~-is de gamsche zaak opgelost op oen voor Nederland en Duitschland bevredigende wijze, zoo--dat aile nog in omloop zijnde geruchten uit een ongegronde opwindiag voortspruiten. StcpaeLiHç. der Hedcrlsadscn-Iadlsciio i}itvo©reoa. De betriohbgeiver van do « Aasociated. Press » te Wasiiington m: Idt dat bfet Nediear-iandsohe ùïtvoervàtbod bij het vertreik uit Néck>ri.indooli-Iûdië op 22 April vao kraciht geworoen is. Het brengt een zekare verba-zing teweog in de ambtelijke kringeta, voorai v. at betreft h«t u'iitvocrvîerbod van tin-en tin-erts. De Vereenigdte Staten ,hebben ver.cdon .jaar in Nederla'.'dsch-Indie ongevee- 16,oOO con tin aaagokocht. Dit erts is ononbbeeriijk voor don munitiaaaamaak eu voor het vetr-duurza^nsn de: leven middelcn. De AnierikaansoL ; produnliie bednaa@t .slachfcs 90 ton. Het is vvaai'sohijniijk dat men ziesh tôt Bolivia zal weodtea voor de toekom-sbi'ge le.ved.Qgen. Hie&w ekono ;i.i _:h verdra;.; tusvehss iwitsexlaiLà eu ci® Ente 1». BERii, 4 Me... (Zw. Telgr. Ag.) — Ambtelijke me(ï:<teelicg : Tuischen de Zwiusersdie regeei'ing en ver-tegenwoordigers der E-ntente-i egeer.ngen is er een verder ekonomisch vardrag gcaJoieii, Voàgens hetwclk Zwitseï and aan Je geal-liecrd-e regoeringen in den ioo^i \an aobt maaadea blepaald© lioeveeiheden nout lever t en àoh voor de leivensmiddeienvoor.dening belanigrijke vocirdeeien waai'borgt. De over-ôenkomst moet cioor de betreCeradte reffeerin-gen nag gerafeifieerd worden. Kaar de paeifike.-tie van Fialaud. _ STOOtiHOLM, 4 Mei.— Metn sei:at uit Hel-fflaéofra dat Fkilaaii.1 tliaoïs gebeeâ in do maoht der reg&eriagistroepen is. In zekere ^edeelten van het !asid zetten gewaijiOûde oen.dei nog haro ukswttingen voort. Do door de Roede Garde aa;iger'i<5hte sdbade is seilii'ikwekkend. Voor de «poorwegen aàl»«(n bedraagt zâj,_na opgervJakJcige setettiqg, on-goveor 15D millioca Kt sche marken. lïet ver-keer cussehen Abo en Lu'oeak is heifvai ge-worden. Te Raumo vercuù do de Roode Game béiïiv'i t jke graanvoovraden, welke âj in bramd stak, na. ha«r met petroleum te ksbberu ovengo-tea. De maxinalisten méaster van dea toesïaafl. De korr -ïpondent van > Le Temps » te St-Peiersbu; ,- seint aas zijn biad d.d. 29. 4., dat de maxiniaK'stiisahe parlijea nog sieeds meevber zijn van don i oestand, nieilegen-j a*nd de u , ve'1;=c!;illénde gedeer ien des knd< komende beri^hlen. valg rs weike de maxiimalistipdhe soviet amvergeiworpen en door goimal-igde oc'dList'sche bovjets vervan-;ron geword'en z&ud©n zijn. De maximaliÉten blijve-n meester van dein toastaad in weerwii

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods