Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

730 0
16 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 16 September. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 02 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/st7dr2q91w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Gazet van Brussel Staat- en letterk.und.ig dagblad. Aboflflementsprtjs S Bînnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten inbegrepen. Men wende ziçh tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : Zandstraat, 13. Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; Pub'icltelt van der vinnen, 52, Warraoesberg ; Publiciteit De Cerf, 54-56, de Brouckereplein. Sde Jaargàng. — IV. 2S2, ■ H miMii— m» Prijs s <£-5 Centiem Maandag 16 September li)lS, Oorlogsberichten. BERLIJN, 14 September. *— Ambtelijk be-richt : la het yersperde gebied rond Engeland werden door onze duikbooten 9,000 B.R,T. in den grond geboord. BERLIJN, 14 September. r— Ambtelijk be-ficht van bedenavond : Bij Havrincourt plaatselijke gevechten. Tusschen de Ailette en de Aisne zijn hevige aanvallen des vijands misiukt. Tusschen Maas «a Moezel ook heden rustige dag, WEENEN, 14 September,, —, Ambtelijk be-ticht van hedenmiddag : Italiaansch. krijgsveld : Ten oosten van de Trenta en op den Monte Saloro "werden vijandelijke aanvallen afgesla-gen; bij San Dona aan de Piava Itahaansche vexrassingspogmgen verijdeld. Westelijk krijgsveld : Bij de koninklijke en keàzerlijke troepen g.een groote gevechtsondernemingei» Albanië : Ten noorden van Kojani ontnamen onze troe-pen aan den vijand eenige taai verdedigde hoe-, ven. In de veroverde stellingen werden hevige door pantserautos gesteunde Italiaansche tegen-aanvallen afgeslagen. De Italianen weken m wanorde. In het Tomar-gabeirgte breidden wij onze jongst behaalde suksessen door verdere terreinwinst uit., SOFIA, 12 September.! — Ambtelijk bericht yaa den 11 September î Macedonisch front : tTen westen van het Ochnda-mëer en ten oosten der Czerna werden sterke vijandelijke stocmafdeelingen door ons vuur uiteengejaagd. iTen zuiden van het dorp Gradesnitza drongen onze aanvalstroepen in de vijandelijke steliïn-o-en en brachten oorlogsmateriaal terug. len westen van den Dobropoije en aan de Vardar was het geschutvuur langs beide kanten eeni-„en tijd heviger. Ten zuiden van Gevgheli dron" sen onze aanvalsafdeelingen in de vijandelijke fooDfi-raven en namen Engelschen gevangen tTen oosten. van Doiran. schoot 66n onzer bat-terijen een gxoote yijandelijke mumtiestapel-^laats in brand. SOFIA, 12 September. —, Ambtelijk berlcht : Ten noorden \flta Bitolia verdreven onze pos-ten een vijandelijke verkenmngsafdeelmg. 1 en westen van Dobropoije en bij Tarnova weder-ziidsch geschutvuur. Ten zuiden van Gevgheli vielen Engelsche bataljons na hevige geschut-voorbereiding onze vooruitgeschoven sterling dij ihet dorp Sjovo aan ; zij werden echter bij tijds one-emerkt en onder zware verliezen m gevechten van man tegen man teruggeworpen. Tes oosten van de Vardar verdreven onze posten Ln-eelsche aanvalsafdeelingen. In de streek van .bitolia werd een vijandelijk vliegtuig na luciit-striid g-edwongen vôôr onze loopgraven te lan-tfen. Het toestel werd door geschutvuur vermeld. KONSTANTINOPEL, 13 September. I— Ambtelijk bericht ;; Palestina-front : Tusschen de kust en de Jordaan gering geschutvuur. Oprukkende vijandelijke verken-ninestroepen werden door ons teruggeworpen. In het Jordaan-dal en op den oostelijlcen oever was het vijandelijk geschut bednjviger. Ons voetvolk en onze geschutstellmgen lagen ^nder gedeeltelijk door vliegers geleid geschutruur. Verkenningsafdeelingen van ons rukten to) aan de versterkingen van het. bruggehoofd van Me-desse op, zonder op tegenstand te stooten. Len vijandelijk vliegtuig werd in de streék vai Je-ticho door ons geschut neergehaald. Anders niets van belang. PARIJS, 13 September., — Ambtelijk bricht van hedenmiddag : . Ten westen van St-Quentm hebben wj net tforp Savy bezet. In Champagne werd eè vijandelijke overval in de streek van Mesrl-les-Hurbes afgeslagen. In de streek van Vrdun lieten verschillende overvallen ons toe |evan-trenen te nemen. De aanval der Amerikaien in de streek van St-Milhiel duurt met sukses^oort. PARIJS, 13 September,. ,— Ambtelijk jencht yan Ihedenavond : In den loop van den dag zijn onze toepen gevorderd tusschen Savy en den weg vanjSaint-Quentin naar Ham. Ten zuiden van Aileè neb, ben zij hun stellingen vooruitgebracht te noorden van Nanteuil-la-Fosse. Twee vijailelijke tegenaanvallen in het gebied van Lafflux en Iran de Moisy-hoeve zijn afgeslagen. ROME, 13 September. — Ambtelijk erioht : De geschutaktie was op het gehôele fi nt wei-nig levendig. In het Daone-dal (Chiese is een sterke patroelje van ons doorgedronge m de ■vijandelijke stellingen van Fr^maggiore eil ver-nietigde in verbitterde geyecùten de be|etïng^ îij keerde zonder verliezen terug, maakte der-tig gevaigenen en vermeesterde veel materieei. In de Val Lagarina, in het gebied ten noord-ossten van de Grappa en aan den Imkeroever van de Piave hebben onze afdôehngen in stout-moedige overvalen verliezen aan den vijand toe-gebracht en ruam 20 gevangenen g'enomen, Een vijandelijke afdeeling, die trachtte onze linies te naderen, op den Monte Asolone, is ter-stond in eèn tegenaanval teruggeworpen en op de vlucht gejaagd; zij liet eenige gevangenen in onze handen.. LONDEN, 13 September. — Ambtelijk be-, vicht van den generalen staf : Gisteren hebben de Engelsche troepen zich m het bezit gesteld van het bosch van Holnon en den vijand verdreven van de plaatsen, waanu hij tegenstand bood. Verder naar het noorden is onze linie vooruitgebracht tôt ten oosten van het dorp Jeau-court, dat in onze handen is. Gedurende den nacht hebben onze troepen vor-lijke strijdkrachten, gesteund dor eôn eskader laag vliegende Duitsche toestellen, onze nieuwe stellingen in Havrincourt aangevallen ; zij zijn met groote verliezen teruggeslagen. Tegenover Moeuvres was de vijandelijke infanterie, die zich samentrok voor een tegenaanval, blootgesteld aan het zware welgerichte vuur onzer veldartillerie. De aanval, welke zich Jater ontwikkelde, was volkomen machteloos ; de weinige vijanden die onze stellingen bereiktea, werden gedood of gevangengenomén. Gedurende den avond hebben sterke vijande. deringen gemaakt ten westen van Auchy-lez-La Bassée. BERLIJN, 11 Septemiber. (Wolff.) — De Fransche bladen erkenneu eenstemmig het toe-nemen van de Duitsche hmdermssen naDij de Siegfried-stelling. Groote streken, in het bijzon-der ten westen van Kamerijk, zijn onder water gezet. N Volgens de m Temps » zijn de sluizen van het Noorderkanaal versperd en de Sensée als-ook de Scarpe tôt overstrooining gehracht, zoo-dait ten noorden van het bosch van Hajvriooiurt en ontoega'Eiikelijke zone is geschapen. De berichtgever van het front van de a Petit Parisien » zegt, dat de overstroommgen het gebruik van tanks beletten. Andere oorlogïkorrespondenten verklaren dat de nieuwe Duitsche stellingen buitengewoon sterlc zijn bevestigd en een hindernis voroien. welker overwinnmg een zeër zwaren strijd 2al kosten. Daarom is in de krijgsverrichtingen een stilstand te verwachten. Het « Journal des Débats » meent, dat de Duitsche terugtocht geëindigd is. BERLIJN, 13 September. (Wolfï.) — Op IS September herhaalden de Engelschen hun po-gingen om in de richtmg van Kamerijk door te breken. Groote strijdkrachten werden van 's morgens 6 u. 30 af voor den grooten aanval aan-gevoerd. Het vernielend vuur van het Duitscii geschut deed den grooten Engelschen aanval in kleine aanvallen veranderen. Niettegenstaan-de liepen de Engelschen verder storm. Kracht-dadig namen hierbij de vooruitgebrachte Duitsche kanonnen deel aan den strijd. Geweer- en machiengeweervuur trof hun stormgolven. iiier-bij onderscheidde zich bijzonder de vice-wacht-meester Halbreiter van het eerste garde-veid-geschutregiment, welke de aanvallende Engelschen met vernielend snelvuur op klemen at-stand ontving. Ten zuiden van den straatweg Bapaume—^Kamerijk hadden er verbitterde ge-vechten van man tegem man plaats. Oe I)uit-schers ontruimden het dorp Havnncourt en nes-telden zich in de ten westen en ten noorden rond het dorp loopende Engelsche loopgraven. Door aanvoeren van talrijke kanonnen voor den strijd op ldeinen afstand, welke tôt dicht v bij de Duitsche linies vooruitgebracht werden, poogden de Engelschen de doorbraak af te dwingen. Een batterij van het geschut-regiment te voet n. 19 onder leiding van kapitein Rielke, schoot deze echter kapot. Niettegenstaande re-gen en wind zetten de Engelschen tôt 's avonds hun aanvallen voort, zonder meer terrein te ver-overen.Een lievige Fransch-Amerikaansche aanval is op het front vôôr St-Mihiel ontketend. De aanval werd verwacht. De ontruiming van dit ge-vaarlijk punt was sedert eenige dagen begon-nen. De Duitscliers staan in sedert langen tijd voorbereide stellingen. Het einde van den zomsrtijd. In den nacht van Zondag J>5 op Maandag 16 September is dus de zomertijd geëindigd. L>e openbare uurwerken worden in verband hier-mede den 16 September 's morgens te 3 uur op, 2 uur teru^cczet. I Os ECoiennood in Enqeland. i BERN, 13 September. — De kolenkrisis, waarover in de jongste dagen de « Daily Mail » en k Mormng Post » in hoofdartikels reeds ge-schreveu hebben, wordt thans door de gansche Engelsche pers levendig besporken en er worden stemmen van misnoegdlieitd over het ge-brek aan voorzorgsmaatregelen gehoord. D© edsch wordt ook gesteld, dat al de m het leger zijnde mijnarbeiders onmiddellijk zouden naar de koolmijnen gezonden worden. De « Daily Mail » schreef voor twee dagen, dat de koien-nood zo« ernstig is als hij maar zijn kan, zelts veel ernstiger nog als de levensmiddelenkwestie ooit was. Het blad zegt verder : De krisis, welke zooveel inkt doet vloeien, is rechtstreeks een fout der regeenng, welke haar oog altijd maar voor de benoodigheden van den huidigen dag open had, en welke verplichtmgen aange-gaan heeft, welke zonder nationale moeilijkhe-den te verôorzaken, met kunnen volbracht worden. Het blad wijst op de door den kolen-toezichter bekend gemaakte statistiek, waaruit men reeds in Januan, Februari en Maart kon afleiden, dat de kolenvoortbrengst i-erminder.. de. Verder laakt het de politiek van Lloyd George, welke niettegenstaande dit ailes, er in toe-stemde dat er nog 50,000 koolmijnarbeiders in April opgeroepen werden. De koien, zegt de « Daily News s, is heden het levensbloed der Entente, en de koolmijnwerker bewijst in de mijnen van Engeiand een zoo grooten dienst aan 't vaderland als op het front voor Kamerijk en Douai. « Daily Chromcle » schnjft : Deze moeilijke toestand is het gevolg van de kortzichtige politiek van het oorl'ogskaDinet. De kolen zijn niet alleen het noodigste grondvoort-brengsel voor de oorlogvoermg, maar het le-venselement voor de eenheid der gealiieerden, " In den zelfden zin schrijven de « Westminster Gazette », « Evenmg News » en talrijke andere provinciebladen. « Manchester Guardian » verklaart dat de te^Ènwoordige arbeidsverdee-ling der Entente valsch en met ekonomisch is., De gebrekkelijkheid er van wordt m een iieider dagiicht gebracht door de krisis in den kolen-aanvoer en in het bouwen van schepen. « Daily News » meldt verder dat de spoorwegmaat-schappijen er mede bezig zijn een nieuwe ver-keer-regelmg te treffen, vele treinen zullen uit-geschakeld worden en de verhehting en verwar-ming van 3,000 stations zullen fel baperkt worden. De kolenvoorraad van de twaalf grootste maatschappijen bedroeg op 31 Oogst 897,b33 ton, wat slechts genoeg is voor 4—5 weken. Volgens dit blad zou een beambte van het ko-lenmini*terie verklaard hebben : « Wij leven van de hand in den mond ». Thans zouden wij voorraden voor den wmter moeten opdoen. Maar dit is onmogelijk, de voorraden zijn genng en de legerleiding heeft dringend kolen noodig. Kunst en Tooneel, *** IN DEN VOLKSSCHOUWBURC (Folies Bergère), Vrijdagavond had in de n Volksscliouwburg » de eerste opvoering plaats van n De Prinses danst », operette van Julius Brommer en Alfred Grunwald, muziek van Léo Ascher. De ruime zaal was zoo vol als het maar kan en het sukses was overweldigend. Vooral Me-juffrouw El. Block viel bij haar optreden een schitterende ovatie ten deel en telkens weer op-nieuw trippelde de zaal van geestdrift wanneer zij zong. Zang en spel der beeren Arth. Spren-ger en Em. Stevens waren verdienstelijk, al zou wat meer soberheid in het- gebarenspel den heer Stevens niet schaden. Een niet al te goede indruk maakte het dat hij zijn kennis als viool-speler, voorwaar veel minder volmaakt dan zijn tooneelspel wilde ten toon spreiden, hetgeen en-kele andere gevoelvolle tooneelen bepaald be-dierf.Het geheel was goed; de décors schitterend. Het libretto is lief en de muziek van Léo As-scher aangenaam en meesleepend. De Concertvereenigîng - Brussel. De Concertvereeniging begint hare tweede reeks concerten met een groot symphonisch concert in de Patriazaal, 23, Broekstraat, op Dins-dag, 24 September 1918, te 8 uur. Als solist treedt op de heer Des. Hubert, de gunstig ge-kende bariton. Op het programma komen voor 1) « De vliegende Ilollander », openmgstuk, Rich. Wagner; 2) « Filips van Artevelde », van Gevaert; 3) « Hercules Jcugd », symphonisch gedicht van C. Saint-Saëns ; 4) De volledige « Peer Gynt-suite », van Grieg; 5) de « sym-phonische themabewerkmgen », van Paul Gil-son; 6) « Liederen », van Gilson, Mestdagh en J. S. Bach ; 7) de opening van de « Paciiicatie van Gent », van Peter Benoit. Prijzen der plaatsen : Loge, 5 frank ; eerste balkon, 3 frank; orkestzetel, 2 fr. 25; parket-zetel, 1 fr. 75; tweede balkon, 75 centiem. Genummerde kaarten zonder opleg te beko-men bij den waard van het « Vlaamsch Huis ». 1 •G-KtfA", Mprkt 16. BrusgeL Ds mmister-voorzitter over de nationaliteiten, Aan een ter eere van de Duitsche journalis-ten aangerichten maaltijd heeft mmister-voorzitter Hussarek, naar het Weensche Korr. 13. meldt, een rede gehouden, waarm hij tegenover de door de vijanden der monarchie verbreid© vernietiging'sgedachten de kracht der Oosten-lijksche staatsgedachte verheerlijkte, welke zoo sterk is, dat zij het tegen elke tôt ergernis prik-kelende leuze wel kan opnemen en het gezonde lichaam van den Oostennjkschen staat deze bacillen zal uitstooten en te boven komen. In den loop der eeuwen onder de glorierijke scepter der Habsburgers saamgegroeid, zifn de Oostenrijksche landen het erf geworden van het Oostenrijkeraom, dat aan aile pogingen om ûet vaneen te splijten, van waar die ook mochten komen, het hoofd zal bieden. Dit Oostenrijker-dom is een specifiek op historische en ekono-mische grondslagen berustend element, met groot aanpassingsvermogen voor de eischeii des. tijds, Ken der gedachtem, welke uit het kamp onzer vijanden telkens weer verkondigd wordt, is de phrase van de onderdrukte nationaliteiten en van de noodzakelijkheid harer bevrydmg. Door een rechtvaardigen vrede zullen zien de volke-ren van Oostenrijk het vrijst en het schitterendst onder de bescherming van dit staatsbeginsel kunnen ontwikkelen. Bezit het Tsjechische volk niet een schoolwezen, van de onderste trappen tôt de hoogescholen, dat op de voile hoogte van aile beschaving staat, dat m zijn uitslagen met het Duitsche onderwijs geheel op één lijn staat ? Maar ook de kleinere volksstammen ver-heugen zich in de bijzondere zorg van het staatsbestuur. Een vergedijkmg van het schoolwezen der Oostenrijksche Itai;anen en dat van het koninknjk Italie geeft, per hoofd berekend, het zevenvoud aan middelbare scholen en een veelvoud aan volksscholen voor onze Oostennjk-sclie onderdrukkmg. Heeft wellicht de Oostenrijksche staat tegenover dea„eenen of anderen zijner volksstammen een Iersche politiek gevoerd of zijn ontwikke-ling, zooals het tsanstische Rusland die zijne randv'olken, verwaarloosd ? Is er één andere staat als de onze, welke uit een reeks van vol-ken is saamgesteld en op zoo stevige en door-î tastende wijze de gedachte der gelijkgerechtig-heid van aile stammen in zijn staatsregelmg heeft opgenomen als dit in art. 19 onzer njks-grondwet is geschied ? En deze gelijkgerechtig-heid toont zich in de praktijk in het recht op handtaving en aankweekmg van het nationale eigen karakter en beschaving. Het percentage analphabeten is een zeer klein breukdeel van dat van het konmkrijk Italië. Dat ailes is het lot van de z.g. onderdrukte volkeren in Oostenrijk. Zeker zal in de toekomst een weg bewandeld worden, welke memg kon-stitutioneel element van den volkerenstaat nog meer naar voren brengt, maar bij dit ontwikke-lingsproces zullen onvoonvaardelïjk twee gren-zen in acht genomen worden : de achtmg voor de rechten en de staatsregeling van de landen der Hongaarsche kroon en de handhaving vàn de gedachte der eenheid van den staat ook in een verjongd Oostenrijk. Dit Oostenrijkerdom is vôôr ailes de broeder. bond met het Duitsche rijk een ware zaak des harten. Een duizendjange geschiedenis heett ons verbonden. De Duitsche geest en de Diiit-sche arbeid hebben in de Oostmark een beseffa-vingswerk tôt stand gebracht, dat uitgestrekte . landen ontsloten en rijke vrucht gedragen heett. Moge deze zegenrijke verknochtheid van Duii-scherdom en Oostenrijkerdom ook in de toekomst voortbestaan ! Mogen de innige betretc kingen tusschen beide beschavmgskrmgen steeds verder doorwerken ! De minister-voorzitter hief zijn glas op op de trouwe in goede en kwade tijden, in nood en zege betoonde oude vriendschap en besloot met een hoch op de vertegenwoordigers der pers van het met de Donau-monarchie verbonden Duitsche rijk. *■ lanaataBEg—»—■ . « Wetenschap De behandeiing van tuberculose met suiker. In de « Neue Zlircher Zeitung » schrijft een geneeskundige dat hij de proef heeft genomen met de behandeling van tuberculose met suiker volg-ens de methode van prof. Lo Monaco: Hij legt er nadruk op ,dat Lo Monaco zelf met be-trekking tôt zijn vmding veel terughoudender is dan de berichtgevers in de Fransche pers en dat zijn ernst en onbaatzuchtigheid aan geen twijfel onderhevig zijn. Maar op grond van do ervaringen, die de geneeskundige tôt dusver zelf heeft opgedaan, meent hij tegen overdreven verwaçhtingen te moeten waarschuwen. Hij acht het middel van Lo Monaco een aanwinst voor de symptomatische behandeling van tuberculose, d.w.z. het oefent een gunstigen invloed op de verschijnselen waarmee de ziekte gepaaid gaat, met name bewerkt het een vermindenng vaa het opgeven. Het is echter, naar ziin mee^ ning, helaas, meer dan waarschijnlijk, dat men in suiker niet het vurig begeerde geneesmiddei tegen de ziekte zelve heeft ontdekt. Ook waar-schuwt hij dat dikwijls geenszins onschuldige icacties ontstaan, die terughoud'ug voorïi^i?--

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods