Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

849 0
13 January 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 13 January. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 26 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/028pc2tw00/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 10 Woensdae 13 Januari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DflGBLiflD VOOH HET VLtflfllVISCHE LiflflD Voor Volk, §tam en Taal. Ouidat ik Vlauiing ben. Van Eyck. Handschriften worden niet terug gezonden DEHEER EN REDAKTIE : 12, Zwarte Lisve Vrouwsiraat, i2 AANK.ONDIGINGEN : Plaataaanvragea : 5 cer tiemen per halven regel ; Andere aankondieingen : 10 centiemen : Publieiteit: 30 centiemen. AANKO NDIGINGEN Do GAZBT VAN BEUSSEL, die in het gansohe land, tôt in de verste hoeken toe, golezen wordt, is het mee?t gesohikte blad tôt het plaatsen van aankondigingen. YQOKDEELIGE PRIJZElSr >, Een Oog in 't Zeil Men schrijft ons : Brussel, den 11 Januari 1915. Mi.jiiheer de Uitgever ! Ik heb in uw geëerd blad de artikels « Antwerpen moet kapot » en « Wapenstilstand » met aandaclit en, tôt mijns eigene groote spijt, ook met volkomen instem-ming gelezeri. Liefst h«d ik gewild, dat de taalstiijd geheel onderdrukt werd voor den geheelen duur van jlen oorlog. en eveneens daarna, indien onze Fransc'he- —1 ~.l' - 1 - lvLA . Yvilll lLl heid. Ik beb tôt nog toe de gelegenheid niet gehad in het Walenland te reizen; ik weet dan ook niet hoe de btvol'.ing er tlians jegens de Vlamingen gesteimd is; ik ni: e.i goed. I)och, onder de budgetvreters van ver-schillende ministeries en gemeentebesturen, die tevens de steunpilaren zijn van ligue# en associations wallonnes in de hoofdstad, is het ver van pluis. Ik heb zeer goed kunnen nagaan, dat hun voorsted om den strijd te schorsen niet oprecht was. In het geoiep heb-ben zij onverpoosd voortgewerkt om ons te ondermij-nen. Uwe beide artikels, waarop ik boven zinspeel, geven daarvan treffende bewijzen. Ik zelf heb er som-migen hooren uitroepen : « Honte à Anvers ! (Schande over Antwerpen !) » toen de vesting in Duitsche handen overging. Ik heb daar in dieu t.ijd niet veel aandacht aan verleend. tôt ik deze week op bezoek was bij vrien-den, waar toevallig ook een Waalsche heer in huis was. Onvermijdelijk liep het gesprek over den oorlog, waarover die heer zeer veel wist ie vertellen. Onder meer legde hij uit hoe bij den terugtochi der Duitsche troepen, terugtocht die naar zijn perSoonlijk oordeel gewis moest gebeuren, West- en Oost-Vlaanderen geheel zullen verwoest worden. Naar zijn zeggen zouden de Verbondenen zeer zeker ook Antwerpen niet ontzien. Ik las in de ziel van den spreker als in een open boek wanneer hij liet hooren, dat al die rampen waren ver-meden geworden indien men Antwerpen niet had over-gegeven. Men had die stad dus geheel toi gruis moeten laten schieten. 1k deed hem opmerken dat men ze daarna toeh had moeten prijsgeven. De kastijding van Holland zou ook aan de beurt komen. Mijnheer de IJitgever, al die konkeiarij vervult mij met groote vrees, want ik ben er van overtuigd, dat sommige per.-onen zoodanig de Vlamingen ha/ten,- dat zij tôt ailes bekwaam zijn. Zouden zij het bij voorbeeld niet aandurven, indien de gelegenheid gunstig is, wen-ken te geven aan Fransche militairen om onze gewesten niet te ontzien En zouden zij geen kans hebben ver-hoord te worden doordat zij ons zeer zwart afscihil-derden ? Dat zou weliswaar helsch werk zijn en wij zoudçn persoonlijk voor zulk een daad schromen. Ook ben ik door en door overtuigd, dat slechts weinigen er toe in staat zijn. Maar men mag zeggen, dat die weinigen ei stellig zijn, wanneer men de kuiperijen nagaat, die aan het licht komen. Sommigen ontzeggen ons onze plaats onder de zon; zij willen Vlaanderen slechts als eene soort kolonie of invloedsfeer dulden. De tegenwoordige harde tijden leggen ons veel lijd-zaamheid en verdraagzaamheid op, die echter niet te ver mogen gaan Het is zeker niet overdreven wanneer wij bij'voorbeeld van het Brusselsch Stadsbestuur ver-langen, dat het in zijn berichten tôt het publiek de taal der Belgische burgers evenveel ontziet als de Duitsche overwinnaars het doeri. Het is waarlijk om over te weenen, wanneer men zulke vragen stellen moet. Ik sluit mijn brief met een bede aan onze hoofdman-nen : Dat zij waken ! Hoogachtend, S. De Opstand in Zuid-AfriKa Aan een uitvoerig artikeJ van het Christelijk School-blacl, van Amsterdam, ontleenen wij het volgende : Het gewapend verzet van een deel der Hollandsche Afrikaners tegen de Regeering schijnt nagenoeg onderdrukt. Het is dan de wanhopige en deswege gebrekkig geleide openbaring geweest van een onoverwinnelijken weerzin om ten bâte van het Britsche Rijk, met de nog sterke herinnering aan het onuitspreekbaar ieed, van die zij de ondervonden, den strijd te voeren tegen de Duitsche kolonie in Zuid-West Afrika. De actie was niet anti-Engelsch, maar anti-gcuvernementeel. Zij is een uitvloeisel van de groote ontevredenheid over de ultra-loyale houding van den eersten minister en zijn geestelijken adviseur of inspirateur, eene houding, die als politiek beleid om waaideering scheen te vragen,. maar bij velen wrevel wekte. Is het verzet gefnuikt, dan zullen zij. die er aan deel genomen hebben, wel « rebellen » blijven heeten; al naar gelang van de uitkomst noemt de wereld zulke menschen van de soms weinig overlegde daad rebeller! of piraten, zeeschuimers of... helden en grondleggers der vrijheid. Maar de oude vrienden van Zuid-Afrika zien deze seheuring met groote smart en teleurstelling... Het is ons niet gebleken, dat onderwijzers uit Neder-land geboortig en in eene der IJnie-provinoiën werk-zaam. aan het gewapend verzet hebben deeilgenomen. deelneming te oivthouden. In het Naordelijk gedeelte van den Oranjé-Vrijstafit zijn verreweg de meeste scholen gesloten. Vele onderwijzers zijn in het veld; eenigen liunner hetotben zich bij de « rebellen » aangesloten. Geen nieuwe maaire-gelen tôt verbetering of uitbreiding van net onderwijs zijn in die provincie dit jaar te wachten. Op 't onder-wijs-budget is zelfs 20,000 pond sterling minder uit-getrokken.Ook in Transvaal hebben zich onderwijzers bij de gewapende ontevredenen gevoegd. Ze zijn deswege in h un n e betrekking geschorst Als sekretaris van Dewet werd ook gevangen de heer H. Oost, oud Nederlandsch onderwijzer, vôôr den ooplog werkzaam bij het onderwijs in de Zuid-Afrikaan-sche Republiek. Mede is in hechtenis, maar niet wegens « rebellie » met de daad, ds. P. van Drimmelen, ook onderwijzer in de voormalige Zuid-Afrikaansche Republiek, die na den oorlog te Utrecht zijne predikantsstudie volbracht en bij de Hervormde Kerk in Transvaal beroepen werd. Aan sommigen onzer zijn ook bekend ds. tan Broek-huizen, ds. W. P. Steenkamp en ds. Fourie. Eerstge-noemde is gehuwd met eene kleindochter van président Kruger, was meermalen in Nederland en sioot zich bij de « rebellen * aan. Hij heeft zich onlangs over. geven. Dr. Steenkamp had reeds verscheidene jaren te Pretoria en te Ermelo het predikantambt. vervuld, toen hij zich naar Amsterdam begaf, om er aan de Vrije Univer-siteit te studeeren. Hij verkreeg er den doctorstitel. Als veldprediker heeft hij zich bij het kommando van kolonel Maritz gevoegd, met wien hij zich vermoede-lijk wel in Duitsch Zuid-West Afrika be>vindt, Ds. Fourie, uit een wakkere patriotische familie, vol-tooide zijne studiën te Utrecht, trad in het huwelijk met mej. la Rivière te Zwolle, nog niet lang geleden, en koos in Zuid-Afrika eveneens de zijde der « rebellen ». Door een kogel in de knie getroffen, raakte hij in de hand der loyalisten. Er was groote vrees, dat hij een been zou moeten missen, maar volgens een sedert nog bevestigd bericht is de kogel verwijderd en is de vrees voorbij. Omirent den heer W. Visser hebben we niets naders vernomen. Aan zijn familie in Friesland meenen we evenwel het geruststellend antwoord te kunnen zenden, dat hij niet als « rebel », maar om te vrijmoedige uiting van sympathieën was aangehouden. De bladen vermel-den tal van gevallen, waarin burgers om dezelfde reden tôt boefcen, subsidiair tronkstraf, zijn veroordeeld. Goede agenten -root- aankondiginsfen "worden srerraagd. — Zich persoonlljlc of Bchriftolljk wenden : î>, Rnlsdaelstraat, Brussel-Zald. DE OORLOG AMBTELIJKE BERICHTEN Fransch : PARUS, 9 Januari. Reuter.) — Ambtelijk bericht van heden middag : Ten Zuiden van lepeien hebben wij aan de loopgra-\evi vanpèn vijand schade toegebracht en zijn bommen-werpei s tôt. zwijgen gebmeht. In deTstreek van Soupir hebben wij den heuved, die op de kaart als 132 aangeduid is, op schitterende wijze genomen. De Duitschers voerden hevige tegenaanvallen uit, van welke er drie afgeslagen werden. Wij behiel-den drie voor elkaar gelegen loopgraven van den vijand over een breedte van 600 meter. De Duitschers bombardeerden Soissons en sohoten het Paîeis van Justifie in brand. In de buurt. van Perthes deden de vijanden een ver-woeden aanval, waarop wij met een tegenaanval ant-woordden. Niet enkel bohielden wij onze positie op den tieuyei 200, maar ook namen wij hun loopgraven J' " • < •' - - ! Tusschen Argonne en RSifiïs bracht ons geschut deti vijand aanzienlijke verliezen toe; wij sloegten in Argonne een verwoeden aanval af, en wij kwamen een weinig vooruit bij Flirey, Bois-Dailey en Bois de Perthes. In de buurt van Comay handhaafden wij onze stelHngen. Verder naar het Zuiden ontvingen de Duitschers krachtige versterkingen en hernamen Burnhaupt, het-geen hun echter groote verliezen kostte. PARUS, 10 Januari. (Reuter.) Ambtelijke mede-deelirïg van de Fransche regeering van giateren-avond 11 uur : Ten Noorden van Soissons zijn onze vorderingen gisteren gehandhaafd. Een nieuwe tegenaanval van de Duitschers werd 's ochtends afgeslagen. Tegen de door ons veroverde loopgraven tusschen Perthes bij Hurlus en de hoogte 200 deed de vijand ook een hevigen tegenaanval. Hij werd, teruggeworpen. PARUS, 10 Januari. (Reuter.) .Olfieieel bericht van hedenmiddag 3 uur : In Champagne, van Reims tôt Argonne, heeft ons geschut met groote uitwerking de Duitsche loopgraven beschoten. De stellingen die wij te Perthes hebben genomen, zijn door ons ingericht. De Duitsche tegenaanval ten Westen van Perthes is teruggeslagen. Ons geschut heeft een aanval in het bosch van Apremont tôt staan gebraçht. Ook hebben wij aan-vallen afgeslagen in de Vogezen bij Waltwiller en Thann. Duitsche î BERLIJN, 10 Januari. •— Ambtelijke melding van heden middag : Westelijk oorlogsveld. Het slechte weer hield ook gister aan. De Leie is op enkele plaatsen tôt op 800 meter overgeloopen. De vijandelijke pogingen om ons uit onze stellingen in de duinen bij Nieuwpoort terug te drijven, vielen tegen. Ten Noord-Oosten van Soissons herhaalden de Fran-schen hunne aanvallen, die gister gezamenlijk onder zware verliezen voor hen afgeweerd weiden. Boven 100 gevangenen bleven in onze handen. De gevechten aldaar duren vandaag nog voort. Ten Westen van Perthes (ten Noord-Oosten van het kamp van Châlons) vielen de Franschen opnieuw aan, Deze heftige aanvallen stuitten echter onder zeer zware verliezen voor hen af. Wij maakten 150 gevangenen. In het Argonnerwoud wonnen wij verder veld. Hier evenals bij Apremont, ten Noorden van Toul, duren de gevechten nog voort. Den 8 Januari 's avonds beproefden de Franschen nog eens het dorp Ober-Burnhaupt in een nachtelijken stormloop te bemachtigen. De aanval mislukte volkomen. Onze troepen maakte weeral 230 Franschen tôt gevangenen, maakten een machiengeweer buit, zoodat de_aanwinst te Ober-Burnhaupt geklommen is tôt 2 officiers, 420 man en 1 machiengeweer. Ook hier leden de Franschen blijkbaar zware verliezen; een groot aantal dooden en gewonden ligt vôôr ons front en in de aan-grenzende bosschen. Gister werden enkele mindere geevchten in Boven-Elzas geleverd. Rond middernacht weerden onze troepen bij Niederaspach een Franschen stormloop af. Oostelijk oorlogsveld. Het weer"is nog niet betef geworden. xjvei-irue ~gun-sche Oostfront bleef de toestand ongewijzigd. Kleinere Russische aanloopen ten Zuiden van Mlawa werden afgeweerd. BERLIJN, 11 Januari. —Ambtelijke melding van heden middag : Westelijk krijgsveld. In de streek Nieuwpoort-Ieperen en Zuidwaarts niets dan artilleriegevechten. Een Fransche aanval bij La Boiselle, Noord-Oostelijk van Albert, mislukte geheel. Ten Noorden van Soissons vielen de Franschen, die zich slechts in een klein deel onzer voorste loopgraven had-den vastgezet, opnieuw aan, verwierven echter tôt nu geen voordeelen. De gevechten duren voort. In de na-bijbeid van Soupir werd deze laatste dagen niet gestre-den. Ten Oosten van Perthes namen onze troepen het hun ontrukte stuk loopgracht terug. De vijand had zware verliezen. In de Argonnen gingen onze aanvallen nog voorwaarts. In Boven-Elzas heerschte algemeene rust. Oostelijk krijgsveld. In Oost-Pruisen en Noord-Polen geen verandering. Met het slechte weer komen ook onze aanvallen in Polen ten Westen der Weichsel slechts langzaam vooruit. Oostem ijksch : WEENEN, 11 Januari. — Ambtelijke melding van gister : De algemeene toestand bleef dezelfde. Ten Zuiden der Weichsel beschoten de Russen onze stellingen zonder eenige vrueht. Ze richtten hun vuur namelijk tegen de door ons bezette hoogte ten Noord-Oosten van Zaklizyn. Ten Noorden der Weiohsel had bij plaatsen een hevig artilleriegevecht plaats. De po-ging van den vijand om met zwakkere krachten de Nida over te steken. mislukte. In de Karpathen heerscht rust. _ Twee verkenningsafdeelingen van den vijand, die zich in Bukowina te dicht bij onze voorpostenlinie waagden, werden door kanonvuur en maohiengeweer-vuur uiteengedreven. Op het Zuidelijke krijgsveld greep een kort kanon-gevecht van het Oosten van Trebinje tôt aan de van de grens vooruitgeschoven eigen stellingen plaats. ^1 ABONNEMENTEN Abonnementen worden thuis bezorgd, zonder prijsrerhoo-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods