Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

494 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 09 August. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v69862cd58/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

V rr-y .===========y== , , =======— =====: Voor Stam Taal en Volk • ; » Qmdal ikVIamiriA ben r BEHEEB EN PUBLICITEITi AMSPACHLAAN, 75, BRUSSEL (Beurs) ■ Elke medewcrker ls verantwoordelijk voor het geen > hij schrijft f 12® JAARGàNG - 3STr 204 Maandag 9 Augustus 1915 PRIJS : ft CENHEM PER NUMMER ABONNEMENTSPRIJS ! | voor Brussel en Voorstcden 1,25 fr. per ma and i Aank«ndigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan, (Beurs). — 52, Warmoesberg. Bij den Heer F. Ernest Goossens, 51, Grevelingenstraat. Offîc# d« Publicité, 36. Nienwstraat 21. Grasmarltt BrosM jum—mn—im.» ihiimi—ihiwhiu» LEEST VHNDHflG IN DE « GAZET VflN BHUSSBL » De Strijd tegen de Vlamingen. — Nog de val van Warschau. Een Schande. — Opgepast wanneer jgij schrijft. — Een Jaar Zee-Oorlog. — Flnanciëele Kroniek. — Nieuws uit Antwerpen. — Wederkeerig Dienstbetoon. — In de Kampen. — Gemengd Nieuws. De Strijd tegen de Vlamingen Wij kunnen niet genoeg gegavens verzameien omtrent den veldtocht die bedekt en openlijk tegen de Vlamingen ge-voerd wordt, in de Beigische buitenlandsche pers. Eenige verdere staaltjes daarvan. In een.brief gedagteekend uit Le Havre van 18 Juli 1915, en verschenen in « L'Indépendance Belge » van 26 Juli schrijft Pierre Nodrence : « Min geruststeliend nieuws uit Holland, waar eenige rais-lukte flaminganten den zonderlingsten veldtocht voeren. Nooit was hun taai bijteader, heftiger, uiLdagender.Na deurwaarders-eischen gesteld te hebben aan het staatsbestuur, (wat lawijd zou er gemaakt worden indien da Walen hat vierde daarvan durfden !) die overigens voikomen misplaatst waren, gaan zij verder en een der hier aangekoraen artikelen is een recht-streekschen oproep tôt verraad (1) « Aile redetwist is overbodig. Ik verondersiel dat de ver-standige en invloedrijke Vlamingen zullen tusschenbeide ko-men. » De schrijver zal wel meer dan « verondersteld » hebben ; hij wist dat Vlamingen-naar-het-hart-der-franskiljons g.n-gen optreden. Hij beuierookt daarna de vaderlands'iefde der Walen tegen-^ over het feit dat de ôvergroote «neerdc.-heid van ,f Belgiscb leger uit Vlamingen bestaat. Dan gaat het over de « verovering van een hoofdstad » door de Vlamingen Te Brussel zouden de twee groote volks-bladen Fransch zijn en zou de Viaarnsche pers maar 1/5 der Fransche bedragen. De schrijver vergeet dat er te Brussel twee Vlaamsche volksdagbladen met groote oplage veische-nen. Of de verhouding van 1 tôt 5 na den ooriog zal terug-keeren zal afhangen van het feit of de goudbronnen uit de vreemde fondsen van vôôr den ooriog opnieuw zullen vloeien. In 't zelfde nummer doet de beruchte « Bob » volgende bekentenis : « Zooals altijd bracht het gebrek aan Fransche dagbladen ons in hulpelooze verwarring. » Het is goed dat die zonderlinge Belgen , zelf bekennen dat zij zonder Fransche bladen radeloos staan. Al hun licht komt uit Frankrijk. Ih het nummer van 24 Juli van hetzelfde blad, durft Compère Guillerl de geschiedkundige ketterij herhalen dat onze Beigische soldaten de afstammelingen zijn zouden van de oude Galliërs ! Hij heeft het over hun « dapperheid en standvastig-heid die zij geërfc l hebben van hun oude voorvaderen de Galliërs en de oude silex-kappers, allen reeds vijanden van de lieden uit het Oosten » De Vlamingen die afstammelingen zijn van de Franken uit het Oosten en die de Gallië/s uit hun land verdreven, telien weer niet mee; oîsïhoon zij wellicht 80 p.h. van t Belgisch leger uitmaken ! De « Gazet van Brussel » vermelde reeds het optreden van den vulgarisateur en drie-ellen-man Germain (!) Spée te Glasgow, als voorzitter van de « Union franco-belge » op het Fransch-Belgisch nationaal feest. De razende franschgezindheid dezer lieden gaat zoover, dat 't zij maar goed vinfen dat Beigië in den wereldoorlog gemengd 'is en zich kon opofferen voor Frankrijk ! Compère Guilleri bekent het nog in L'Indépendance Belge » van 29 Juli: 11. : er is vooral deze groote eer, dat wij in 't groct-ste konfljkt gemengd zijn dat de Geschiedenis gekend heeft» « Wat is verdriet en moedeloosheid naast deze eer ? » Gedurig komt de vreugde der franskiljons boven en in hun binnenste moeten zij Duitschland zeer dankbaar zijn om zijn inval in Beigië. Aile klachten en protesten zijn dan ook maar komedie om de brave lezers zand in de oogen te strooi-en. De franskiljons zorgen er zelf voor hun masker op te lich-ten.Men weet dat « L,Indépendance » herhaaldelijk de neder-laag van Napoléon te Waterloo betreurde. In het nr. van 26 Juli geeft Compère Guilleri nogmaals aan deze gevoelens lucht en beweert dat « de val van den Arend te Waterloo den tocht der Latijnen naar de verovering van het geluk verhinderde en de beschaving naar ons ideaal een eeuw ver-traagde. Tegen de. vijanden van het Latijnendom staat alleen Frankrijk geholpen door de bewuste en dankbare volken » Steeds de blinde ophemeling van Frankrijk ; Balgië telt niet mee en Vlaanderen bestaat eenvoudig niet voor die « Belges de ' coeurs » De Vlaamsche soldaten die hun bloed mede vergieten voor dat Latijnendom, zouden nochtans wel een woordje van dank verdienen, dat hun nog nooit of nooit gegund werd ! Men vreest blijkbaar dat loftuitingen op de Vlamingen eenige verplichting na den ooriog zou kunnen meebiengen... Op 30 Juli schreef hetzelfde heerschap over afsluiting der ooslei grens naar den kant van Frankrijk » hij schimpt ook op « eenige onzijdigen » Die taal is duidelijk. Om ekono-mische betrekkingen in de toekomst gaat het hier niet : er wordt onderhandeld daaromtrent door de Beigische regee- (1) Wij onderstrepen ! De schrijver wacht er zich wel voor dit artikel nader aan te duiden. i ring. Doch de « Indépendance » mannen zijn maar bang dat er geen drukwerk genoeg uit het Zuiden naar ons land zal komen> om ons het... « Latijnsch geluk » te brengen. « L'Echo Belge » bevatte onlangs een aanval op den Vlaamschen volksman Boerke van Brussel om zijn vroegere anlimiiitaristische houdiing in de Kamer, met de gebruikelijke bedreiigingen. Men zoa meenen dat het papiertje dat zôô op-komt voor de ve/delgi îg van het Pruisisch « militarisme » dit militarisme uit Beigië zou willen weghouden en de Beigische antimilitaristen toejudehen Maar o logika, 't is juist omgekeerdi en de Vlaamsche afgevaardigden die niets voel-cien voor versterking van 't militarisme in ons land, moeten het nu ontgelden. 't Is het stelsel van twee maten en twee gewichten dat inimer wordt aangewend wanneer het Vlamingen geldt. In het zelfde lasterbladje (23 Juli) worden de opstellers van het « Vlaamsche Nieuws » genoemd « des flamingants pan-germanistes avant la guerre et devenusi depuis Allemands tout court » Dr, Van de Perre, die toch wel het tegenovergestelde van duitschgezind is, voelde zich genoopt daarop te antwoorden in de « Vlaamsche Stem » van 1 Augustus 11. Hij schreef : « Wordt onze kloeke tôt den dood vertrouwbare Vlaming en Belg, dr. Borms niet als verrader geboekt door sommige Belgisch-Fransche pers, hij die niet het tiende heeft gçzegd wat aanstoot kan geven, van het-geen een Engelsch hoogleeraar als J. A. Cramb, onbesproken zeggen durft » De Vlaamschhaters zijn overigens in Nederland bijzondçr werkzaam. Zoo wilde Dr. Fr. Van Cauwelaert onlangs een voordracht houden te Roôsendaal; de krijgso.verheUJ ech-ter verbood het. De heer Fr. Van Ostauzen verzekerde in de « Vlaamsche Stem » van 27 Juli, ten stejligste, te wetg t&i « dut Éki feifTdTït' itsgr,âttîtffe van Anti-Vlaamsche zijde «. Hij beloofde ook te gelegener tijd nadere iniichtingen daarover, die we met ongeduld ver-beiden.Ten slotte leze men nog onderstaande kalme uiteenzetting van een bezadigd wetenschappelijk man, Dr F. Sano uit Antwerpen, in de « Vlaamsche Stem » van 27 Juli 11. : « Na de oorlogsverklaring hebben wij allen eedrachtig ge-voeld wat het land van ons eischte en eenige maanden lang is ons aller samenwerking een versterkend en prachtig be-wijs geweest van de grootheid, die wij kunnen bereiken door het uitsluiten van nuttelooze twisten. Waarom is dan het moi-lenwerk begonnen, door de De Clercq en Hoste met recht aangeklaagd ? Waarom hebben wij steeds en nog meer in de Fransch-Belgische bladen die mededeedngen gekregen die de Vlamingen in een valsch licht moesten plaatsen en hunne vaderlands'.iefde betwijfelen ? Waarom werden en worden nog steeds moedwiilig alleen Vlamingen, aange-rand zonder dat er ooit een terechtwijzing gekomen is, wanneer de feïten onnauwkeurig weergegeven waren. Wij zullen ons niet langer ophouden met die negatieve werkingen, die hun straf wel zullen vinden in hun eigen slechtheid. Mij dunkt de werkende krachten moeten opgebeurd worden en de bedrijvigheid van Waal en Vlaming aange— wakkerdd( waar zij iets voortbrengen dat hun persoonlijkheid sterkt dat hun zelfbewustzijn, hun eigen voelen en eigen denken verscherpt. Want daarin ligt de moreale hinderpaal tegen verduits.;hing of verfransching. De Vlaming, die fierr biijft op zijn persoonlijkheid en op zijn vrijheid, is antiduitsch, als de DuL'.scher ham wil onderwerpen. De Waai, als hij vrij en zich zelven wil blijven, zal antifransch zijn, wanneer Frankrijk hem wil temmen. Om in de Wereld iets te beteekenen moeten wij eerst ons eigen meester zijn Ver-meylen zegde : « Wij willen Vlamingen zijn om Europeeërs te worden ». Zoo willen wij Belgen zijn om Vlamingen te kunnen blijven. Beigië is ons weinig, als wij er niet volledig Vlaming kunnen zija Beigië is ons ailes, wanneer wij in zijn onafhankelijk bestaan de waarborg onzer persoonlijke ontwikkelinq vinden » E. v. B. DE OORLOG DUITSCH BERLIJN, 7 Augustus. — Ambbelijk bericht van hede* middag : Westelijk krijffsveld. In Vlaanderen dwong ons geschutvuur de Belgen hun bij Heernisse, bezuiden Diksmuiden, over de IJzer gelegen sbellingen gedeeltelijk te ontruimen. Fransche aanvallen met handgranaten in de buurt van Souchez werden afge-weerd. Onze troepen hebben bezuiden Leintrey, ten Oosten van Lunéville, een voorwaartsohe beweging van den vijand zonder moeite gestuit. In de berggeveahten benoorden Munster niets vani belang. Oostelijk krijgsveld. De Russen trokken beoosten Poniewiez aohter de Jara terug. Onze troepen wonnen terrein op het Wesrtj-front van Kowno, namen 500 Rusen gevangen en veroverden twee machiengeweren. De legers van de generaals von Scholtz en von Gallwitz hebben tussehen Lomza en de Bœgmonding den weerstand der Russen na eien verwoeden strijd' gebroken. In de gevechten van 4 tôt 6 Augustus hebben wij 85 ofFi-cieren en meer dan 14,200 Russen gevangengenomen, zes kanonnem, acht mijnwerpers en G9 machiengeweren buit ge-; maakt. De belegeringstroepen van Nowo-Gîeorgiewsk rukten van uit het Noorden tôt op de Narew vooruit. Het fort | Dembe is ingenoanen. Van uit het Zuiden bereikten onze troepen Pienkow. In Warsehau is de t« est and onveranderd. Van op den oostelijken Weichseloever zetten de Russen de beschieting der stad voort. Onze luchtschepen bestrooiden de spoorstationa van Nowo-Minsk en van Siedlce met bommen. Zvidoostelijk Irijggveld. Bij en benoorden Iwangorod is de toestand onveranderd. Tussehen Weichsel en Boeg hebben Duitsohe troepen de vijandelijke stelling bij Ruskowola, ten Zuid-Oosten van Lubarto^', bestoraid; ten Noord-Oosten van Lenczna hebben zij zich al vechtend een weg gebaçnd door de engte tu«=eh©n de aldaar gelegen meren. (NOTA. — De Jara vlosit op nagenoeg 60 kilometsr van l'oniewiez van het Noorden naar het Zuiden; Ruskowola ligt' 8 kilometer ten Zuid-Oosten van Lubartow. ) OOSTENRIjKSCHE SVEE.N'EN, 7 Augustus. — Ambtel'ijk berioht : Italiaansch uorlogstooneel. De dau^lijks herhankle pogingen tôt aanvallen van de Ita-[ lianon loopen steeds voor hen af met een slechten uttslag. : \Vt<ar de Itidiaansohe infanterie toi den aanval overgaat, wordt zij ofwel door ons geschutvuur teruggedreven, ofwel, wilnneer zij tegen dil stand houdt, loor onze dappere infan-U'I'ie met groote verliezeji teruggeworpen. Ook de sterkste arlilleiie-vooi'bereiding van den vijand vèrmag niet iets te vei anderen uan den -atloop der gebeurtenissen. ;r/joo misluklen in den .îac.M van 5 Augustus eh gisteren vl'î■scheidene aanvallen, oe-n 'die van Sagivdo uit gevoerd w.'-rd, een tegen de hoogte Podgora, waar het terrein met Itiliaansohe lijken bedekt is. Zoo ook bleven vijandelijke . ai avallen legen de Pkiva lime, in het Krn gebied, zonder . g.- olj,tMi. Een Italiaansohe vastl'iggende luchtbal werd bij M.»!)Iaicone neergescholen. ÉnyjV."1! Kai-nisehe Alpen hebben onze troepen in de buurt . jjyftrtf* ' • ■ • s•. . • b l.ug be;'e'i op lialiaa;nsçh giôndgebiçd. Op de ÏTroolsche grens werd een aanval \ an een vijandelijk bataillon tegen den Col di Lana algewezen. Een onzer patrouilles overvii 1 in een Itanaansch zijdal van het Ortfèrge'bied eene halve konipa-gnic van den vijand 'en bracht haar hooge veMiezèn toe. WtEKEN, 7 Augustus. Tussehen Weichsel en Boeg wbrdit verder gevochten. Oosten rijksch-Hongaarsche troepen drongen ten Zuiden van Subar-tow Duitsche troepen ten noordwesten en ten Noordoosten van Lenczzna in de vijandeiijke linien. Voor het overige is de ioesland op het noordoostelijk tooneel ongewijzigd_ In het Gôrz-gebied stond in den voormiddag een front-cieel ten Oosten van Palazzo-Redipuglia onder een zeer heftig vijandelijk geschutvuur. In den namiddag gingen verschei-dene ltaiiaansche bataljons tegen dezen sektor tôt den aanval ' over maar moesten na een kort vuurgevecht hunne voor-marsch tôt staan brengen. Op het kustfront en in het Karin-ïhisch en Tiroolsch gebied, enkel geschutgevecht. BEfiNSCHB PARIJS, 6 Augustus. In Artesie granatengevechten rondom Souchez gedurende den gansclien nacht vôôr Neuville-St-Vaast, werd eene vijandelijke aanvalspoging, licht afgewezen. In de Argonnen, heeft het bommen- en granatengevecht, door het geschut onder-steund, in heftigheid toegenomen, voornameiijk rondorn de hoogte 213, in de streek van Fontaine aux Charmes en in de richting van Saint-Hubert. Ten Westen der hoogte 213, beproefde de vijand, uit zijne loopgraven te komen, maar hij werd terstond door ons geschut tôt st^an gebracht. Aan de Maashoogten en het hooge bosch heeft de vijand tôt tweemaal vruchteloos aangevallen; de aanvallers werden met granaten en door ons geweervuur afgewezen. In Lotha-ringen heeft de vijand het dorp Embermenil en onze stel-lingen rondom Reillon 's nachts beschoten. Twee Duitsche viiegtuigen hebben een tiental bommen boven Traize in het Memthe-dal geworpen. welke twee vrouwen en een soldaten hebben gedood. In de Vogezen verliep den nacht rus-%•PARISJ, 6 Augustus. mbtelijk bericht van 23 uur. In Artesie, tussehen Somme en Oise, geschutgevecht In het westdeel der Argonnen beschoot de vijand den ganschen dag door onze loopgraven met granaten van aile kalLben. Ons geschut en loopgraven-geschut hebben deze beschieting beantwoord. In het 'bosch van Apremont, hevige beschieting In de Vogezen verlep den dag rustg. 8USSISCH ST. PF.TERSBURG, 5 Augustus. (P. T. A.) Mededeeling van den generalen staf : In de slreck van Riga heeft de vijand, na gevechten ann de Missa gedurende den -i' Augustus, zioh haastig op de rivier de Ekau teruggetrokken, met aohterl'atmg van veel patronen in zijn loopgraven. In de streek ten Oosten van Poniewieoz duren de gevechten voort en zijn de Duitsdhers er in geslaagd opnieuw eenigszins vooruit te komen. Op het NarewfrcJnt hebben de Duitschers aanvallen ge-daan in de richting van Lomza en van het front Ostrolentoa-Rozaïi uit1 hebben zij met aanzienlijke Btrijdkrachten het offensief genomen op de wegen die naar Ostrow leiden. Den 4 Augustus werd faardnekkig gevoahten op de<n uiters-ten sektor van de rivier Oje. Onze troepen hebben krachtige tegenaanvallen gedaan op den tegenstander, die op ver-schilllende puinten deze rivier had oversehreden. Ten Westen van Warschau sloegen w ij' ten Zuiden van den weg naar Blonie den 4 met sukses de aanvallen der Duit-[ schers af. De vijand kwam ten koste van groote verliezen aan onze draadversperringen, maar werd danr door ons vuur tegen-gehouden.Op den rechteroevrr van den Weichsel bij Majiewic is de toestand, ailes bijeengenonii'U, niet veronderd. In de buurt van Iwarigorod zijn onze troepen, zonder dat daarbij de vijand druk op hen uilofTende, naar den rerhfer-oever van den Weichsel overgestnken. Aan de Boeg hebben onze troepen den 3 's nvonds de Dnitschers met • verliezen voor den vijand terug geworpen. Deze plaatselijke Viiiirdeclen, door een korte ver-volging voltooid, openden onzen troepen de mogclijklieid om in denzelfden nacht zonder verhindering van de zijde des vijands links van de ,Boe.4 een voordeeliger front in te nernen. Hetzelfde geschiedde in de streek van Wladimir-Wolynski en Ko wel. Aan de boven-Boeg en aan de Ztota IJpa geen verandering. ■ ST. PETERSBURG, 5 Augustn:;. P. T. A.)Mededeeling van den generalen staf : Ingevolge van den atgemeenen toestand hebben onze troepen ten Westen van Warschau bevet ontvangen zich op den rechteroeyer van den Weichsel terug te trekken. Yolgens de irigekomen berichten is dit bevel ten uitvoer gebracht en zijn de troepen die Warschau dekten heden om 5 uur 's oohtends zonder druk van den vijand op een nieuw front, dal hun was aangewezen. ternggetrok'ken. Aile brug-gen over den Weichsel hebben zij taten springeo. ITflLIflflNSCH ROME, 5 Augustus. In het dal van Cordevole, hebben we het offensief dat voor deel heeft, het Col di Lana (waar we, door de gevechten van 17it en 27n Juli, de voorste loopgraven tegen Salesi, aar' den rand van het Livinaltonga en bij Agai veroverden) fe "..t.. voortgc««t. •~Qa«:ie>- het fcgftig. viiandeliik vuur? is ons infanterie, door ons geschut krachtdadig ondW-steund er in gelukt, de verschanste Ioopgarvan welke den top van den bergrug van den Lana-pas beheerschan te veroveren. Op de Karst, heeft de vijand die het beproefde, de vorde-ringen van ons centrum en van—on^en rechtervleugel tôt staan te brengen. gisteren namiddag eenen hevigen aanval-in de richting van het Kapucinenbosch ondernomen. Onze troepen hebben aan dezen stormaanval weerstand gebo-den. Vervolgens :zij ze er in gelukt, de sterke loopgraven te véroveren door onze soldaten. « Il Trincerone » geheeten, en welke den oostenrijken rand van het Kapucienenbosch als-ook den toegang van San Martino, op de Karst-beheerschen In den avond, heaft de vijand door eene hevige en onaf-gebrokene beschieting ondersteund. een nieuwen aanval tegen onze linien ondernomen, zonder echter het minste resultaat te bereikten. TELEGRAMME!* Beweging onder de flmerikaansche pacifisten. Men telegrafeert uit New-York aan «Petit Parisien » dat dfe leden der maatschappij der vrienden van den Vrede op mil-lioenen exemplaren een vlugschrift verspreiden waarin de re-gee lig beschuîdigd wordt van samengespannen te hebben met de miliionairsi om het land mede te sleepen in den Europee-schen ooriog, hetgeen in strijd is met de ware belangen van Amerika. De Koning van Spanje en de krijgsgevangeuen. Volgens berichten uit Madrid te Parijs ontvangen, houdt Koning Allions XIII zich met een bewonderenswaardige ijvv<-bezig met opzoekingen over krijgsgevangenen. De aanvra-gen aan den koning gericht en uit aile oorlogvoerende landen afkomstig, zijn zoo talrijk geworden dat de vorst eene agen-tie heeft moeten oprichten, waarvan hij persoonlijk de lei-ding op zich genomen heeft. Met medehulp van de Spaansche vertegenwoordigers in het buitenland heeft men reeds 7000 krijgsgevangenen kunnen terugvinden. Beweging ten voordeele dar Boeren opstandelingen. De beweging op touw gezet ten voordeele der veroordeelde Zuid-Afrikaners wordt immer belangrijker. Te Pretoria zijn 5000 vrouwen uit het binnenland aangekomen, ten einde den gouverneur-generaal, Lord Buxton, te verzoeken Generaal Dawet en zijne metgezellen in vrijheid te stellen, alsook die-ganen_ welke nog niet voor de rechtbank verschenen zijn. Lord Buxton heeft geantwoord dat hij de bevoegdheid niet had om de gevangenen in vrijheid te stellen, maar hij beloofde de zaak den ministerraad voor te leggen. De Choiera te Odessa. Boekarester dagbladen deelen mede, dat het bestuur van den Roemenschen gezondheidsdienst van eene personallteit behoorende tôt het Roemeensche konsulaat te Odessa, verno-men heeft dat choiera in de omstreken dezer stad heerscht. Roemenië neemt maatregelen om de verbreiding dezer ziektc in het land te voorkomen, en oefent scherp toezicht uit op de reizigers en de goederen, uit de aangetaste streken afkomstig. Opstand onder OosienMJksche geinterneerden tn Kanada. Uit New-York wordt gemeld, dat een groot aantal Oosten-rijksche geïnterneerden in het kamp te Totavaka, opgestaar. zijn tegen hunne bewakers, naar aanleiding der slechte fce-handeling waaraan zij beweren bloot te staan. De bcv~a-kers hebben gebruik van hunne wapens gemaakt en verscli.i-dene geïnterneerden werden gekwatst. | iy«rroîg bl 4.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods