Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

775 0
08 December 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 08 December. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 19 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9g5gb1z89d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

iste Jaargang. — Nr 7 Prijs : Si centiemen Diensdag 8 December 19Î.4. Gazet van Brussel NIEUWSBLAD VOOR HET VLAAMSCHE VOLK Uandschriften worden niet terug gezonden BEHEER EN REDAKTIE : 12, Zwarte Lieve Vrouwstraat, 12 ÀANKONDIGINGEN : Plaatsaanvragen : 5 centiemen per halven regel ; Andere aankondigingen: 10 centiemen : Publiciteit: so centiemen. Duitsche Oordeelen over de Russen De oorlogscorrespondent van het Berliner Tage• blatt schrijft van het oostelijk front over de moei lijkheden, aan den veldtocht tegen Rusland ver bonden, o. m. : " Het terrein is zeer groot en zesr afwisselend Er zij a uitgestrekte bosschen, doorsneden slechti met enkele paden, bruikbaar voor de troepen, ei groote moerassen, rivieren en andere hindernissen De ons weigezinde Poolsche enjoodsche bevolkin^ is vermengd met vele Russische en andere onzekert elementen, die den vijand aile bewegingen en di sterkte van de verschiilende kolonnes en bezet tingen verraden. „ Daarbij komt, dat wij te doen hebben met eei overmachtigen vijand, die niet onderschat maj worden. Het Wilna-leger van generaal Rennen kampf heeft de troepen die hij na den slag bij é Masurische meren heeft verzameld en die talrijke zijn dan men eerst veronderstelde, in een linie, be schermd door de vestingen Kowno, Olita, Grodnc samengetrokken. Hetzelfde heeft het Narewlege na den sk'g bij Tannenberg gedaan op de lini Grodno-Ozowice-Bjelostok. Beide legers, die or gemakkelijk te raden redenen niet zoo achtervolg kondon worden als het legerbestuur gaarne gewil had en die bovendien in moeiiijk te bedwingen ves tingen in veiligheid zijn, hebben thans gelegenhei gehad zich te verzamelen, zich nieuw uit te ruster de verliezen aan wapens en ammunitie aan te vulle uit de enorme voorraden te Kowno en Wilna e frissche troepen te requireeren. „ Onze troepen daarentegen zijn voortdurend i beweging en konden zich slechts nu en dan wat rus gunnen, hebben onder het slechte weer van d laatste weken, onder inspanning en ontberinge geleden. Daarom is het absoluut onjuist te denkei dat wij nu met een hoera Rusland diep kunne binnenrukken, den vijand voor ons uit jagend, te wij in Petersburg en Warschau het ons gemakkelij kunnen maken. Integendeel, het is mogelijk, j waarschijnlijk, dat wij hier en daar van het offensif naar het defensief moeten terugkeeren, tôt ook w nieuwe versterkingen gekregen hebben en c leemten, geslagen door den oorlog van twe maanden, voldoenue hebben aangevuld. Niettegei staande deze gevechten van maanden lang zijn om soldaten nog even moedig, vastberaden en taai a op den eersten dag. „ Duwell, de oorlogscorrespondent van de Vo wàrts in Oost-Pruisen, schrijlt : "... Het is duidelijk, dat de Russische taktiek te doel heeft de Duitschers te verzwakken, het doi er niet toe ten koste van welke offers. Rusland hee menschen genoeg. Met zijn massa's wil het Duitscl land verschrikken.Om een enkelen Duitscher buitï gevecht te stellen, worden zonder aarzelen vijf, zes . en meer Russen opgeofférd. Menschen zijn goed-koop in Rusland. Het Russische legerbestuur brengt t vaak groote massa s volkomen ongeoefende man-schappen in het vuur, die machteloos staan tegen-over de techniek en de eischen van den modernen oorlog. Volgens da Russische taktiek heeft dit " ma-teriaal „ zijn plicht gedaan, als een menigte van deze menschen opgeofferd zijn om een aanzienlijk kleiner aantal Duitschers te dooden of te ver-wonden. Daaruit vloeit van zelf de eenife taak voort j van de Duitsche aanvoer-4ers : -met weinig offers zooveel vijanden als mogelijk is buiten gevecht te r stellen, den vijand in een val te lokken of hem kalm 5 te laten binnenrukken in een val, dien hij zich zelf ; gekozen heeft. Het is verbazend, dat het steeds . weer gelukt. In dezen ooriog wordt met de meest verfijnde techniek en stratégie gevochten en des-1 niettemin geeft vaak een van ouds bekende ver-r sleten list, een plonge blui den doorslag tegen de . Russen. „ 3 Het Oostenrijksche blad Dansers Militdr Zeituvg r verklaart het volgende : „De Moskovitische horden" zijn in werkelijk-heid legers van dappere flmke soldaten, die de r ovei tuiging hebben, dat de zaak van den Tsar s heilig en rechtvaardig is. Wij zijn natuurlijk van a meening, dat de zaak van den Tsaar noch gerecht-3 vaardigd, noch heilig is, en in dienst van deze over-d tuiging stellen wij ons leven. Wij schelden daarom echter niet op het geweldige leger, dat tegenover ^ ons staat. Wij erkennen zells, dat deze legers goed l# aangevoerd, uitstekend, uitgerust, voortreffelijk n gewapend zijn en dat wij over 't algemeen een eer-n lijkenen ridderlijken vijand tegenover ons hebben." De Kôlnische Zeitung van 6 November verze-n kert dat de lange duur van den oorlog de Russen it eerder zal uitputten dan wie ook. „De Rus is in e den grond geen mensch met wilskracht en uithou-n dingsvermogen. Gebrek van munitie, geneesmidde-1; len en uitrustingstukken doen zich reeds gelden en n Rusland is zoo goed als afgesneden van zijn bond-)t genooten. Met geld en levensmiddelen is't niet beter k gesteld. Daarbij valt de onvolmaakte voorberei-a ding tôt den oorlog in de schaal. Het blad besluit ; ;f „Hoe langer de oorlog duurt hoe sneller de ont-ij bindende elementen hun werk zullen doen in der ,e kolos met leemen voeten Daarbij moet de Ooste-:g lijke barbarenstaat door ge weltige nedërlagen onder-i- vinden welke onmogelijke onaerneming het vooi ;e hem is, het naast hem levende kultuurvolk ean t« 1s vallen." Voegen wij hieraan toe dat Duitschland voora r- het panslavistisch gevaar wil te keer gaan, waarir het een bedreiging ziet voor de Westersche bescha-n ving. Uitbreiding van den kussischen invloed ir ît Europa wil Duitschland tôt allen prijs beletten. ft Over de Russen zegde de Oostenrijksche gene i- ral von Auffenbergtot een dagbladschnjvsr volgen: sn den Lokal Ameiger ; ■ » ,,De Russen zijn goede soldaten en zij hebben bekwame aanvoerders. Hun artillerie is van eersten rang. Het einde van den oorlog is niet te voorzien. Wij zullen niet ophouden. Mogelijk zal de verslap-ping van den vijand het einde bespoedigen". Een ander Oostenrijk.°ch bevelhebber verklaarde dat de Russen vroeger 3 tegen 1 stondea, thans nog 2 tegen 1 en weldra 1 tegen l. En generaal von Hindenburg zegde aan een kor-respondent van de Neue Freie Presse : „De Russen zijn goede soldaten en hebben tucht, en deze be-slist den oorlog. Maar Russische tu.cht is iets anders als Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche tucht. Bij ons ist zij het resultaat der geestesmoraal, bij de Russen daarentegen een stomme, slaafsche on-dergeschiktheid. De Russen leerden veel sedert hun oorlog tegen Japan, zij kunnen sich uitstekend in den grond graven. Doch wanneer het vriest en zij niet meer in den grond kunnen kruipen, zal 't hun slecht bekomen. Zij hebben de overmacht en deze is hun voornaamste wapen, waar wij zijn er hoegenaamd niet bang voor. Bij Tannenberg ston-den wij één tegen drie. Men heeft gezien was het hun hielp. Reeds worden ze tam en lijden gebrek aan ailes ; in Polen heerscht honger en ellende. De oorlog tegen Russland is vooral nog een eenuw-kwestie. Als Duitschland en Oostenrijk de sterkstc zenuwen hebben en volhouden — wat ze doen zullen — dan behalen zij de overwinning". Ten slotte heeft een hooggeplaatst gezaghebbend persoon aan de Lokal-Anzeiger het volgende mede-gedeeld over de vooruitzichten in het Oosten : Nadat von Hindenburg den nieuwen opmarsch van de Russen naar de grens van Oost-Pruisen heeft tôt staan gebracht en hij begonnen is hun rechtervleu-gel „op de rollen", zoodat den Russischen aanvoer-der niets anders overbleef dan terug te trekken, heeft hij tezelfder tijé den Russen op den linker-vleugel zulke zware nederlagen toegebracht, dat wellicht ook daar de terugtochtder Russische strijd-krachten een kwestie van tijd is. Wat het Russische leger sedert het keeren van de krijskans in Polen heeft gedaan, berust meer op improvisatie dan op een vast plan. Algemeen Overzicht ! j . i-j In het Westen. — Zooals we reeds Bchreven, is het ^ hier de rujt vôôr den storm. Wanneer het stormgeloei i der elementen bedaard is, zal het woedend geweld der menschen losbreken. Nochtans is de rust maar betrekke-j lijk. Htt ge8chutvunr houdt aan. Ten Westen van Diksmuiden had een gevecht plaats om Lampernisse. Voor het bestrijden der typhasepidemie te Kalea > schonk het Engelsche Roode Kruis £ 1000. De Dnitsohers zijn vastbesloten de zeeknst in Noord-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods